Všeobecné obchodní podmínky GLS CZ

VOP pro podnikatele

Pro smluvní klienty GLS a zákazníky e-Balíku PROFI

OP pro spotřebitele

Pro zákazníky e-Balíku

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. pro podnikatele

Průmyslová 5619/1

CZ-58601 Jihlava

dále jen: GLS

Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy, na jejímž základě se GLS zavazuje zajistit dodání zásilky na adresu uvedenou Příkazcem a Příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – cenu služeb. Všeobecné podmínky upravují závazným způsobem vztahy vzniklé mezi GLS a Příkazcem při obstarání přepravy zásilek. Služby poskytované na základě těchto Všeobecných podmínek jsou poskytovány na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů.

Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem těchto Všeobecných podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. Dohodou stran se lze odchýlit od jakýchkoliv ustanovení Všeobecných podmínek.

Tyto Všeobecné podmínky se použijí přiměřeně i na rámcové smlouvy o přepravě či zasílatelské smlouvy uzavřené před účinností těchto Všeobecných podmínek

1. Úvod, definice pojmů

1.1. GLS poskytuje integrované tuzemské a exportní služby a rovněž expresní přepravní služby pro podnikatelské subjekty, instituce a korporace. Tito Příkazci obvykle působí jako právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona a uzavírají se společností GLS rámcové Smlouvy ohledně využití těchto služeb a za tyto služby pravidelně platí odměnu, přičemž úhrada probíhá zpětně, na základě objemu poskytnutých služeb.

1.2. GLS má právo v případě porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, Všeobecných podmínek či právních předpisů ze strany Příkazce nebo v případě podezření, že by mohlo dojít k porušení ustanovení Smlouvy, Všeobecných podmínek či právních předpisů ze strany Příkazce odmítnout uzavření Smlouvy, nebo pozastavit její plnění.

1.3. GLS zajišťuje přepravu pouze vyplacených zásilek, to znamená, že ve všech případech platí odměnu za poskytování služeb Příkazce.

1.4. Tyto Všeobecné podmínky definují práva a povinnosti GLS a Příkazce tak, aby mohla společnost GLS zajišťovat přepravu zásilek na náležité kvalitativní úrovni.

1.5. GLS zajišťuje vždy doručení přímo od Příkazce k Příjemci a má k dispozici komunikační zařízení a organizační strukturu, které umožňují Příkazci získávat odpovědi na veškeré dotazy související s doručením zásilky buď telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetových stránek.

1.6. Přestože produkt GLS částečně zahrnuje zprostředkovanou službu (na základě služeb subdodavatele), technologie GLS zajišťuje možnost sledování zásilky v průběhu celého procesu.

1.7. Definice pojmů užívaných ve Všeobecných obchodních podmínkách:

GLS – obchodní společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. IČ: 26087961, se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184.

Příkazce – fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele, která uzavřela s GLS Smlouvu, a to i případně prostřednictvím registrace a zřízení Uživatelského účtu v Systému pro odbavení zásilek jako fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele.

Odesílatel – subjekt, který je na zásilce označen jako „Odesílatel“.

Příjemce – nebo-li adresát je subjekt, který je na zásilce označen jako „Příjemce“ a který má přijmout zásilku.

Zásilka (balík) – věc, kterou převzala GLS k poskytnutí služby dle Smlouvy související s přepravou věcí uzavřené mezi Příkazcem a GLS, a která je opatřena přepravním štítkem GLS.

Exportní zásilka (balík) – věc, kterou převzala GLS k poskytnutí služby dle Smlouvy související s přepravou věcí, uzavřené mezi Příkazcem a GLS, a která je opatřena přepravním štítkem GLS, kdy adresa místa doručení je mimo Českou republiku.

Přepravní štítek – štítek umístěný na horní a největší straně zásilky, který slouží k identifikaci Odesílatele, Příjemce a adresy doručení zásilky a obsahuje číslo zásilky a čárový kód GLS.

Smlouva – smlouva uzavřená mezi GLS a Příkazcem písemnou nebo jinou formou, případně registrací a zřízením Uživatelského účtu v Systému pro odbavení zásilek .IOD – Informace o doručení zásilky poskytnutá elektronicky nebo ústně.

POD – písemné potvrzení o doručení zásilky.

Síť GLS – členové logistického systému skupiny GLS v konkrétním čase.

Výdejní místo – externí partnerské místo nebo technické zařízení, jejichž seznam je k dispozici na webu GLS, které provede výdej zásilky na základě prokázání oprávnění k jejímu vyzvednutí.

Nabídka – Návrh GLS obsahující veškeré cenové podmínky včetně výše odměny a cen jednotlivých služeb. Uzavřením Smlouvy (viz. Bod 3.1) dochází ze strany Příkazce k akceptaci Nabídky a dohodě o odměně za poskytování služeb.

Systém pro odbavení zásilek – software, aplikace nebo online portál GLS sloužící ke generování jedinečného kódu zásilky, tisku přepravního štítku a přenosu nezbytných dat od Příkazce do GLS.

Vlastní systém pro odbavení zásilek – systém umožňující generovat přepravní štítek a zasílat potřebná data, který nebyl vyvinut a dodán GLS.

Vlastní přepravní štítek – jedná se o přepravní štítek, který je generován vlastním systémem a vlastními prostředky na straně Příkazce, popř. Odesílatele. Štítek musí splňovat požadavky na správný tvar a umístění povinných informací.

Webové stránky GLS – informace uvedené na doméně www.gls-czech.com

1.8. GLS provozuje kancelář zákaznického servisu, která je otevřená v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 a poskytuje na základě přepravních čísel zásilek Příkazci informace o jejich doručení (IOD), na žádost zasílá Příkazci potvrzení o doručení (POD) a vyřizuje jakékoliv reklamace týkající se doručování zásilek.

1.9. Kontakty na zákaznický servis GLS

Telefon: +420 567 771 111

Fax: +420 567 771 199

Email: info@gls-czech.com

1.10. Informace týkající se stavu doručení zásilek je možné si vyhledat po zadání přepravního čísla zásilky i na webových stránkách GLS v hlavním menu.

2. Řešení dotazů a reklamací

2.1. Příkazce nebo jeho zástupce může směrovat svůj dotaz s uvedením přepravního čísla zásilky zákaznickému servisu a může požadovat informace o zásilce specifikované dále v tomto dokumentu. Informace o zásilce jsou uchovávány tak, aby byly k dispozici po dobu jednoho roku od doručení.

2.2. Veškeré reklamace ztrát nebo poškození zásilek zákaznický servis postoupí k prošetření a vyřízení reklamačnímu oddělení společnosti GLS. Reklamace se podává písemnou formou.

2.3. V případě stížnosti zákaznický servis zajistí její prošetření a přijetí odpovídajících nápravných opatření a následně podá informaci stěžovateli.

2.4. Zákaznický servis a reklamační oddělení vyřizují písemně všechny reklamace a stížnosti v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání.

2.5. Stížnosti jsou registrovány a příčiny chyb, pokud se vyskytnou, jsou odstraněny v souladu s ustanoveními systému pro řízení kvality dle normy ISO 9001.

3. Účel a geografická platnost Všeobecných obchodních podmínek GLS

3.1. GLS provádí služby výhradně na základě platné a účinné Smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v obvyklé podobě – písemně, elektronicky, nebo po přijetí Nabídky a v souladu s obsahem této Nabídky, případně i ústně či konkludentně. Ve všech případech je však nezbytným předpokladem pro platnost smlouvy skutečnost, že Příkazce má požadovaný počet přepravních štítků, které mu společnost GLS vydala za účelem odeslání zásilek, nebo si klient tiskne přepravní štítky a zasilatelské informace sám v souladu s pravidly systému GLS a těchto štítků využívá při každém odesílání zásilek.

3.2. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny činnosti společnosti GLS, zejména pro provádění úkolů integrované balíkové přepravy, vyzvedávání, nakládky, vykládky, manipulace a překládky zásilek, dočasného uskladnění zásilek v případě nesplnění doručení, jakož i provádění správy při přepravě exportních zásilek v rámci zemí náležících do Sítě GLS.

3.3. Tyto Všeobecné podmínky platí výhradně pro úkony související s přepravami, které jsou předmětem smluv uzavřených se společností GLS, a neplatí tudíž pro importní přepravu zásilek v případě, kdy Příkazce uzavře smlouvu s jiným členem Sítě GLS v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami zahraničního partnera.

3.4. Produkty a služby poskytované společností GLS:

a) služba integrované přepravy balíků v tuzemsku s doručením zpravidla následující den po vyzvednutí, poskytnutí informací o tranzitní době,

b) integrovaná přeprava exportních balíků do členských států EU a vybraných celních oblastí ve spolupráci se Sítí GLS,

c) import balíků zaslaných do České republiky členy Sítě GLS z výše uvedených zemí; proclení zásilek dle instrukcí Příjemce, doručení balíků.

3.4.1. Tuzemské integrované služby:

GLS zajistí vyzvednutí zásilky v souladu s požadavky Odesílatele na místě uvedeném Příkazcem a následné doručení, přičemž zásilka je pod nepřetržitým dohledem od chvíle vyzvednutí až do jejího doručení. Odesílatel může rovněž pohyb zásilky sledovat a informace o zásilce a potvrzení o doručení lze kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) znovu vyhledat. V případě změny adresy se GLS zavazuje vyjasnit adresu a doručit zásilku na tuto novou adresu. Součástí služby je také druhý pokus o doručení, který následuje po prvním neúspěšném pokusu a – v případě změny adresy – buďto doručení zásilky na novou adresu, do Výdejního místa, nebo dle instrukcí adresáta na původní adresu v jiném čase.

BusinessParcel:

Služba rychlého a efektivního doručení zásilky přímo k adresátovi (door-to-door). Na území České republiky doručuje GLS balíky vyzvednuté v jakémkoliv městě nebo vesnici v pracovní době (mezi 8.00 a 17.00) následující pracovní den po vyzvednutí. Druhý pokus o doručení je zdarma.

ExpressParcel:

Doručování urgentních zásilek v rámci požadovaného termínu, nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne po vyzvednutí. Tato služba je k dispozici pouze v určitých městech. Seznam těchto měst lze nalézt na webových stránkách GLS. V případě zpoždění z důvodů zaviněných poskytovatelem služeb bude klientovi jako fixní náhrada poskytnut kredit ve výši dopravného a dvojnásobku příplatku účtovaného za příslušnou službu.

BusinessSmallParcel a ExpressSmallParcel:

Speciální manipulace s balíky s hmotností nižší než 3 kg: oddělené třídění, doprava ve zvláštních vacích GLS, jednoduchý postup pro určení zásilky s parametry „malý balík“ s využitím šablony GLS.

3.4.2. Přeprava exportních zásilek (mezinárodní integrované služby):

Zásilky jsou doručovány zahraničními smluvními partnery společnosti GLS. Po celou dobu tohoto procesu však GLS zajišťuje dohled nad zásilkou, a to od chvíle jejího vyzvednutí až po její doručení; poskytuje rovněž zákazníkovi možnost, aby si kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) mohl vyhledat informace o zásilkách a potvrzení o doručení. Pokud jde o exportní zásilky, je tranzitní doba, v závislosti na cílové destinaci, od 1 do 5 pracovních dnů. Tato tranzitní doba nezahrnuje proclení; je to doba od vyzvednutí až do chvíle, kdy zásilka dorazí do depa cílové destinace, kde proběhne proclení. Doba potřebná k celnímu odbavení zásilky se různí dle místních předpisů. Související poplatky nese Příkazce nebo Příjemce. Pokud u exportní zásilky Příjemce či Příkazce nesplní své platební závazky související s proclením, zaniká GLS povinnost doručit zásilku přímo Příjemci a zároveň vzniká GLS právo na vyúčtování nákladů prokazatelně vzniklých v souvislosti s celním řízením, a to vůči Příkazci. V případě změny adresy se GLS zavazuje vyjasnit aktuální adresu a na tuto novou adresu zásilku doručit. V případě neúspěšného doručení zahrnuje tato služba také druhý pokus o doručení.

EuroBusinessParcel a EuroBusinessSmallParcel:

Spolehlivá, rychlá a efektivní silniční přeprava zásilek od Odesílatele přímo k adresátovi (door-to-door) s výhodnými dodacími časy v rámci Sítě GLS.

3.4.3. Služby s přidanou hodnotou nabízené tuzemským klientům za speciální ceny: (Tyto služby lze objednat pouze prostřednictvím Systému pro odbavení zásilek GLS)

Guaranteed24Service:

Garantované doručení následující pracovní den – u této služby se GLS zavazuje zajistit doručení zásilky v rámci ČR následující pracovní den po vyzvednutí se zárukou kompenzace v případě nedodržení přepravní lhůty v důsledku pochybení na straně GLS.

Pick&ReturnService:

Vyzvednutí a vrácení - GLS, dle instrukcí Příkazce, vyzvedne balík na určeném místě a doručí jej klientovi na adresu v ČR. Odpovědnost za správné označení balíků v místě nakládky nese Odesílatel.

Pick&ShipService:

Vyzvednutí a doručení - GLS, dle instrukcí svého smluvního partnera, vyzvedne balík na určeném místě a doručí jej na jakoukoliv konkrétní adresu v ČR. Odpovědnost za správné označení balíků v místě nakládky nese Odesílatel. CashService: Doručení na dobírku – převod vybraného doběrečného na bankovní účet Příkazce. Příplatek za službu nezahrnuje náklady na převod mimo rámec SEPA plateb. Příplatek za službu je účtován i v případě neúspěšného pokusu o předání balíku. V případě exportní zásilky je nutné, aby měl Příkazce zřízen běžný účet vedený v měně dané cílové destinace zásilky.

ExchangeService:

Výměna balíků – GLS vyzvedává výměnný balík při doručení balíků, pro něž byla služba objednána.

FlexDeliveryService:

Flexibilní doručení - služba nabízí 5 volitelných řešení pro flexibilní doručení a zároveň zajišťuje průběžné informování klienta. První zpráva obsahuje informaci o tom, že zásilka bude doručena následující pracovní den, kdo je Odesílatelem, případně částku za dobírku. Druhá zpráva odeslaná v den doručení obsahuje předpokládaný časový interval doručení, kontaktní telefonní číslo na GLS. Při opakovaném pokusu o doručení může Příjemce sdělit prostřednictvím aplikace GLS svoje preference, ke kterým GLS v maximální možné míře při dalším doručení přihlédne. Pokus o doručení je možno opakovat maximálně dvakrát.

DeclaredValueInsuranceService:

Pojištění deklarované hodnoty, které je možné sjednat pro jednotlivé balíky. Tuto službu lze objednat vyplněním požadavkového formuláře přes zákaznický servis, nebo prostřednictvím Systému pro odbavení zásilek GLS maximálně do výše 100.000 Kč.

AddOnInsuranceService:

U všech typů balíků si zákazník může objednat paušální připojištění navíc k pojistnému krytí, které je poskytováno automaticky. Cena připojištění je předmětem individuální dohody.

ThinkGreenService:

Služba ekologické přepravy. Objednáním této služby Odesílatel přispívá na prověřené projekty výsadby zeleně v ČR, které přispívají ke kompenzaci emisí vzniklých přepravou dané zásilky.

ShopDeliveryService:

Doručení zásilky k osobnímu vyzvednutí přímo do Výdejního místa zvoleného již při objednávce přepravy.

ShopReturnService:

Možnost vrácení zboží Odesílateli prostřednictvím Výdejních míst.

4. Zásilky, štítky, způsob balení, uvedení adresy, zalepení zásilek

4.1. Pečlivé a dostatečné zabalení zboží zajistí, že odesílaná zásilka bude bez problémů způsobilá pro mechanickou manipulaci, nakládku a efektivní silniční přepravu, a zboží bude možno doručit na příslušnou adresu bez poškození. GLS zodpovídá pouze za dostatečně zabalené zásilky opatřené řádným přepravním štítkem.

4.2. V systému GLS jsou zásilky zpracovávány průmyslovou technologií. Zásilka, kterou není možno zpracovat obvyklou technologií používanou v zasilatelství balíků, nemůže být převzata k přepravě.

4.3. Příkazce je při balení povinen dodržet níže uvedené podmínky:

a) Odesílat lze pouze řádně zalepené a uzavřené zásilky opatřené přepravním štítkem.

b) Zásilky nesmí mít dlouhé nebo ostré výstupky.

c) Prostor krabice musí být optimálně vyplněn, je třeba zajistit přiměřený rozměr a kvalitu obalového materiálu a vyplnit celý prostor krabice tak, aby zboží bylo ochráněno před poškozením a nemohlo se v důsledku manipulace v přepravním kartonu pohybovat. Výplňový materiál dostatečné tloušťky musí být po celém obvodu zboží. Zboží se nikdy nesmí přímo dotýkat přepravního kartonu a jednotlivé kusy musí být od sebe navzájem odděleny.

d) Křehké zboží musí být zabaleno do polystyrenu nebo jiného výplňového materiálu; nápis „křehké”, „neklopit“ či obdobné upozornění slouží pouze jako informace a nezajišťuje ochranu zboží.

e) Elektronické přístroje odesílané do opravy by měly být zabaleny ve svých originálních a úplných obalech s vhodným výplňovým materiálem.

f) Láhve a sklenice umístěné v zásilce musí být zabaleny v certifikovaných obalech určených k balíkové přepravě. Zboží s nepravidelným tvarem, jehož balení je obtížné, je nutno zajistit před poškozením obalením smršťovací fólií a pod ní ještě použít další vrstvu obalového materiálu.

g) Kartónové krabice je nutné po stranách zalepit lepicí páskou. Pokud je to možné, mělo by na ni být uvedeno firemní logo Odesílatele.

h) Krabice svázané dohromady jsou vyloučeny z přepravy. Svazek se může rozpadnout a do cílové destinace dorazí pouze jednotka označená štítkem.

i) Přepravní štítek, průsvitný samolepící obal obsahující přepravní list a nálepky označující zvláštní služby musí být nalepeny na největší stranu zásilky.

j) V případě podávání více zásilek na jednu adresu je třeba nalepit nálepky označující zvláštní služby na každou z těchto zásilek.

k) V případě objednání služby „CashService“ (dobírka) je třeba ještě před zahájením přepravy (nejpozději do příjezdu kurýra GLS) zaslat v elektronické podobě a způsobem stanoveným GLS data obsahující celkovou částku, která má být vybrána. V případě, že služba „CashService“ (dobírka) nebude Příkazcem objednána výše uvedeným způsobem, popřípadě bude objednána v rozporu s Nabídkou GLS objednána do země, do které se tato služba z České republiky neposkytuje, nebude k ní přihlédnuto. Informaci o této službě je rovněž nutno uvést na zásilce samotné s využitím standardního štítku GLS. Na standardním štítku GLS musí být vždy uvedena částka, která má být vybrána, a to v souladu s hodnotou každé jednotlivé části zásilky.

l) V případě odeslání zásilek obsahující nebezpečné věci v omezených množstvích dle definice kapitoly 3.4 ADR (LQ – Low Quantity) je GLS přijímá pouze po předchozí dohodě a výlučně jako kusy balené v omezeném množství a značené v souladu s kapitolou 3.4 ADR. Před přepravou musí odesilatelé nebezpečných věcí balených v omezených množstvích GLS předem informovat prokazatelnou formou o celkové (brutto) hmotnosti takových věcí, které se mají odesílat. Jiné nebezpečné věci, než je uvedeno v kapitole 3.4 ADR (nebezpečné věci balené v omezených množstvích), jsou z přepravy vyloučené, a to i v případě, že jsou jako nebezpečné zboží označeny.

4.4. GLS považuje za důležité předcházet škodám, a proto prostřednictvím webových stránek GLS, a případně zákaznického servisu, nabízí svým klientům bezplatné rady, jak postupovat při balení.

5. Příjem zásilek

5.1. Zásilky jsou vyzvedávány v předem dojednaných časech výhradně v provozovně Příkazce registrované v systému GLS. Příkazce může se souhlasem GLS podat své zásilky opatřené balíkovými a přepravními štítky také na přepravním uzlu GLS (v třídícím centru, v regionálním depu nebo ve Výdejním místě).

5.2. Požadavek na registraci dalšího svozového místa podává Příkazce písemně GLS ke schválení.

5.3. Při předávání zásilek k zajištění přepravy GLS nekontroluje, zda zásilka odpovídá požadavkům na přepravu, může však odmítnout zásilky, u nichž je zřejmé, že těmto požadavkům zjevně nevyhovují. Předání zásilky k zajištění přepravy nepředstavuje schválení jakékoliv výjimky z platných ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

5.4. Zásilky pro přepravu přijímá buď příslušný řidič, zaměstnanec depa nebo Výdejní místo oproti potvrzení (doklad o předání). Toto potvrzení slouží pouze jako doklad o počtu zásilek, které byly převzaty k přepravě a může být předáno rovněž v elektronické podobě. Položková registrace a vážení zásilek probíhá v depu GLS nebo v třídícím centru GLS.

5.5. Pro dokumentaci odeslaných zásilek může Příkazce využít elektronicky gene- rované seznamy zásilek v systému pro odbavení zásilek GLS.

5.6. Pokud Příkazce bez předchozího souhlasu GLS výrazně překročí dohodnuté nebo obvykle odesílané množství, hmotnost či objem odesílaných zásilek, má GLS právo tyto nadlimitní zásilky převzít až po uzavření dodatku ke Smlouvě.

6. Doručení

6.1. Při doručení na adresu je zásilka předána Příjemci doručujícím řidičem. Není možné, aby Příjemce řidiče nechal na adrese doručení zásilky čekat. Pokud by tato situace nastala, může být proces doručení přerušen.

6.2. Při předání zásilky Příjemce potvrdí podpisem její převzetí. Převzetí mohou potvrdit i jiné osoby, u nichž lze za daných okolností předpokládat, že jsou oprávněné k převzetí zásilky. K těmto osobám náleží v prvé řadě osoby přítomné v provozovně Příjemce, u zásilek na soukromou adresu osoby na ní se zdržující, u doporučených zásilek pouze Příjemce či osoby disponující plnou mocí. Podpisem Příjemce stvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a splňuje všechny potřebné náležitosti.

6.3. V případě služby „CashService“ (pokud byla objednána) proběhne doručení pouze po zaplacení dobírkové částky, kdy následně dojde ze strany Příjemce k potvrzení převzetí zásilky podpisem. Před provedením těchto úkonů nesmí Příjemce zásilku otevřít. Dobírkovou částku může Příjemce uhradit platební kartou, v hotovosti nebo online prostřednictvím platební brány. V případě úhrady dobírkové částky platební kartou bude Příkazci naúčtován příplatek dle platného ceníku.

6.4. V případě zájmu ze strany Příjemce může být zásilka na adresu předána i prostřednictvím Výdejního místa. V tomto případě neprobíhá další pokus o doručení na původní adrese. Oprávnění k převzetí zásilky je prokazováno unikátním heslem, které GLS zašle Příjemci prostřednictvím emailu či SMS.

6.5. Nedoručené zásilky se vrací automaticky zpět na adresu odesílatele, která je uvedena na přepravním štítku. Adresa na štítku musí obsahovat úplnou poštovní adresu na území České republiky. Balíky nelze vracet na adresy P.O.BOXů, výdejních míst nebo do zahraničí.

7. Hmotnostní a rozměrová omezení

7.1. Příkazce může odesílat zásilky o váze do 40 kg na jednu zásilku. Obvod zásilky (tj. 2x výška + 2x šířka + 1x délka) nesmí překročit 3 metry a maximální povolené rozměry zásilky jsou: 2 m x 0,6 mx 0,8 m. V případě malého obchodního balíku (BusinessSmallParcel) je max. hmotnost zásilky 3 kg a délka 40 cm.

7.2. V souladu s ustanoveními smlouvy zváží GLS každou zásilku automaticky na kalibrovaných elektronických vahách při příchodu do regionálního depa nebo do třídícího centra. Navážená hmotnost je pak připojena k číslu zásilky a automaticky zaregistrována. Údaje o zjištěné hmotnosti jsou základními údaji v procesu automatické fakturace.

7.3. Zásilky doručované prostřednictvím automatického Výdejního místa (balíkomat) mohou mít maximální hmotnost 10 kg a maximální rozměry: délka 0,58 m výška 0,36 m, šířka 0,43 m. V případě překročení rozměrů nebo z kapacitních či technických důvodů může dojít k přesměrování zásilky do nejbližšího výdejního místa GLS.

7.4 V rámci systému GLS se neodesílají zásilky přesahující hmotnost 40 kg nebo uvedené rozměrové limity. GLS má právo přepravit jakoukoliv takovou zásilku, náhradním způsobem a vyúčtovat takto vzniklé vícenáklady Příkazci. Na tyto zásilky se pak nevztahují Všeobecné podmínky GLS a udávaná doba doručení je v těchto případech neplatná.

8. Předměty vyloučené z rámce služeb GLS

8.1. Níže uvedené zásilky, případně předměty společnost GLS nepřepravuje (zásilky či zboží vyloučené z obstarání přepravy):

a) zboží nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. zboží, které není zabaleno a chráněno způsobem odpovídajícímu zejména jeho váze, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a jeho povaze.

b) zásilky se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů; v případě, že GLS přesto tuto zásilku přijme k obstarání přepravy, vyhrazuje si právo účtovat k ceně služeb příplatek za nadrozměrnou zásilku,

c) svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách, zásilky zjevně poškozené,

d) zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající,

e) lidské a zvířecí ostatky,

f) živá zvířata a rostliny,

g) zásilky v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky,

h) finanční hotovost, drahé kovy, pravé perly, drahé kameny, klenoty, umělecká díla, starožitnosti, známky a jiné zboží s vysokou hodnotou,

i) předměty a dokumenty, které lze směnit za hotovost, služby nebo zboží, např. platební karty, poukázky s nominální hodnotou, vstupenky, losy, loterijní lístky, cenné papíry včetně akcií, směnek a šeků, apod.,

j) zásilky obsahující osobní doklady a jiné druhy průkazů či dokladů např. obchodní dokumenty, dokumenty s citlivými daty apod., předměty mající citovou hodnotu, předměty nenahraditelné, jakož i zboží, jež samo o sobě má nízkou hodnotu, ale jehož ztráta či poškození znamená vysokou škodu,

k) teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu,

l) střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty, s výjimkou Zásilek obsahujících mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, a nejedná se tak o zbraně „kategorie D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů,

m) zásilky adresované na P. O. box Příjemce,

n) v případě mezinárodních zásilek zboží podléhající spotřební dani jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky,

o) movité věci uvedené na seznamu Úmluvy ADR (mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) s výjimkou LQ popsanou v bodě 4.3. těchto Všeobecných podmínek, nebo na seznamu Úmluvy IATA (letecká přeprava nebezpečných věcí) jako nebezpečné zboží. V případě dotazů či nejasností lze kontaktovat zákaznický servis za účelem zajištění aktuálního znění těchto úmluv,

p) pneumatiky pro motorová vozidla (s výjimkou motocyklů) a nákladní vozidla bez výjimky,

q) disky kol bez obalu a obuté disky kol,

r) autobaterie,

s) tlakové nádoby,

t) tekuté zboží, zejména zboží balené v kbelících, kanystrech, plechovkách, skleněných nádobách apod.,

u) zboží s hodnotou vyšší než 100.000 Kč, resp. Ekvivalent 4.200 EUR u exportních balíků,

v) zboží nebo zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem, (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného Příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále pak jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie.

8.2. V případě, že Příkazce nebo jím pověřená osoba předá GLS k přepravě zásilku obsahující zboží vyloučené z obstarání přepravy, a to bez výslovného písemného souhlasu GLS, nedojde k uzavření Smlouvy a GLS nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s předáním a doručením zásilky, která je vyloučena z obstarávání přepravy. V takovém případě je Příkazce povinen uhradit GLS veškeré náklady s tímto spojené a veškerou vzniklou škodu.

8.3. Zásilky, které jsou vyloučeny z obstarání přepravy, není GLS povinna přijmout k zajištění přepravy a má právo (nikoli povinnost) tyto zásilky odmítnout. Přijetím zásilky se GLS nezbavuje práva odmítnout obstarání přepravy zásilky, pokud později nabude důvodné podezření, že zásilka obsahuje zboží vyloučené z obstarání přepravy dle těchto Všeobecných podmínek případně dle právních předpisů či přepravních podmínek smluvních partnerů GLS. V takovém případě je GLS oprávněna po informování Příkazce na jeho náklady zásilku podle konkrétních okolností a vhodnosti buď doručit Příjemci, nebo vrátit Příkazci, popřípadě naložit se zásilkou jinak, včetně její likvidace v krajním případě nutnosti, a to tak, aby bylo, pokud možno zamezeno vzniku případných škod či rizik. O způsobu vyřízení bude Příkazce informován. Vzniknou-li GLS další náklady, je Příkazce povinen je uhradit.

8.4. V případě zásilek do zahraničí jsou z přepravy rovněž vyloučeny: osobní majetek, zboží podléhající spotřební dani a zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet.

9. Služby

9.1. GLS poskytuje služby jako zprostředkovatel přepravy a využívá služeb jednotlivých dopravců, jejichž činnost v průběhu celého procesu monitoruje a garantuje kvalitu této činnosti.

9.2. GLS přijímá k přepravě zásilky v uzavřeném a neporušeném obalu, aniž kontroluje jejich obsah. V tomto stavu také zajistí jejich dopravu k příjemcům, tj. v uzavřeném obalu a bez kontroly obsahu.

9.3. V případě jakéhokoliv viditelného poškození zásilky nebo obalu umožní GLS Příjemci, aby ihned po doručení zkontroloval obsah zásilky. Výsledek této kontroly je doručujícím řidičem zaznamenán do Zápisu o škodě sepsaného společně s Příjemcem. Zápis o škodě není uplatněním nároku na náhradu škody.

9.4. Rozsah, charakteristika a podmínky služeb:

9.4.1. Součástí služeb je: přijetí zásilek předávaných v depu GLS, v třídícím centru, nebo na místě označeném Příkazcem, vyzvednutí a přeprava zásilek k Příjemci. GLS jedná především dle instrukcí Příkazce a zavazuje se k přepravě zásilek, přičemž náklady této přepravy nese Příkazce.

9.4.2. Předávání zásilek probíhá oproti podpisu Příjemce nebo jiné osoby, která dle okolností může být považována za oprávněnou k převzetí zásilek. K těmto osobám náleží v první řadě osoby přítomné na adrese Příjemce, u doporučených zásilek pouze Příjemce či osoby disponující plnou mocí. Při doručení prostřednictvím Výdejního místa je předání zásilky prováděno na základě předložení průkazu totožnosti nebo uvedení příslušného hesla.

9.4.3. Zásilky předané GLS v místě vyzvednutí do 17.00 budou doručeny v rámci České republiky následující pracovní den (označení “24-hodin” neznamená přesnou tranzitní dobu, ale pouze doručení následující pracovní den). Příkazce může posílat také expresní zásilky (ExpressParcels – dopolední doručování) do míst specifikovaných v seznamu poskytnutém GLS (doručení uskutečněné do 12.00 následující pracovní den), dle podmínek stanovených ve smlouvě. V případě exportních zásilek je tranzitní doba zpravidla 1 až 5 pracovních dnů (pouze orientační údaj), která může být prodloužena o dobu potřebnou k celnímu odbavení.

9.4.4. Druhý pokus o doručení po prvním neúspěšném pokusu je součástí služby. Pokud byla důvodem neúspěchu prvního pokusu o doručení nesprávná adresa nebo jiné okolnosti, které může Příkazce odstranit, potom GLS požádá Příkazce o nápravu. V případě druhého neúspěšného pokusu o doručení se zásilka přepraví nazpět Odesílateli. Všechny nedoručené zásilky skladuje společnost GLS až 5 pracovních dnů (nebo až 10 pracovních dnů, pokud Příjemce uvedl, že je na dovolené). Po uplynutí této lhůty budou zásilky vráceny Odesílateli bez jakéhokoliv dalšího oznámení. Pokud je zásilka Příjemcem odmítnuta, nebo pokud vznese Příkazce požadavek na zrušení přepravy, GLS nebude provádět další pokus o doručení a vrátí balík Odesílateli.

9.4.5. Poskytování informací o doručení odeslaných zásilek (IOD) zajišťuje společnost GLS pro Příkazce od následujícího pracovního dne po vyzvednutí zásilky, a to prostřednictvím Systému pro odbavování zásilek a na webových stránkách GLS. Příkazce může požádat o písemný doklad o doručení (POD); tento doklad poskytuje GLS zdarma až pro 5 % zásilek odeslaných Příkazcem. GLS je oprávněna účtovat adekvátní poplatek za přípravu dokumentů z důvodu nadměrných požadavků na vystavení potvrzení po doručení. Za řádný doklad o doručení se považuje elektronicky podepsaná či naskenovaná stvrzenka.

9.4.6. Služba CashService (Dobírka), tj. výběr doběrečného při doručení, je provedena pouze v případě Příkazcem včas podané objednávky zaslané elektronickou cestou schválenou GLS, nebo objednávkou zaznamenanou v souladu s pravidly do určené doby v Systému pro odbavení zásilek, a to pouze do zemí, ve kterých je tato služba z České republiky nabízena. Potom za výběr doběrečného při doručení (oproti potvrzení o doručení nebo pokladnímu dokladu) přebírá GLS plnou odpovědnost. Službu dobírka nelze u zásilky dodatečně přidat, zrušit ani změnit její výši.

Pokud se GLS z jakéhokoliv důvodu nepodaří vybrat při doručení na dobírku příslušnou částku, neznamená to vznik dluhu na straně GLS vůči Příkazci. Příjemce i nadále nese odpovědnost za platbu této částky v rámci původního právního vztahu a obvyklé podmínky pojištění se na žádné nevybrané částky dobírky nevztahují.

V případě nevybrané částky dobírky se zodpovědnost GLS rozšiřuje do výše poplatku za poskytnutou službu vybrání dobírky. Kromě toho má GLS povinnost spolupracovat při následném dovybrání dobírkové částky. V případě schválené kompenzace za nevybranou dobírku, GLS vyplácí náhradu v uznané výši na zadaný bankovní účet klienta výhradně v korunové nebo eurové měně.

Pokud se výběr dobírkové částky nepodaří z důvodů, které lze prokazatelně přičíst úmyslnému pochybení nebo zanedbání profesních povinností na straně GLS, je možné v souladu s právními předpisy vznést nárok na náhradu škody. Výše dobírky na jednu zásilku může být maximálně 60.000 Kč.

9.4.7. Při objednání služby „CashService“ (Dobírka) bere Příkazce na vědomí, že GLS je osoba pověřená pouze pro výběr dobírkové sumy, a že GLS není oprávněna jednat jménem Příkazce nebo uzavírat smlouvu s Příjemcem dobírkové zásilky jménem Příkazce. GLS dále upozorňuje, že není osobou povinnou dle ustanovení § 2 zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, což samo o sobě neznamená, že touto povinnou osobou není sám Příkazce. Příkazce je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem číslo 253/2008 Sb.

10. Cena za odeslání zásilky, úhrada nákladů

10.1. Podle Smlouvy se GLS a Příkazce dohodli na cenách (smlouva se považuje za přijatou rovněž v případě, kdy byla cenová nabídka přijata ústní dohodou či písemně, nebo pokud využití služby již započalo). Ceny se stanovují za předpokladu objemové hmotnosti 1m3 = min. 300 kg.

10.2. V případě zpětných zásilek, přesměrovaných zásilek nebo zásilek s atypickými rozměry probíhá úhrada platby od Příkazce v souladu s aktuálně platným ceníkem.

10.3. V případě zásilek přepravovaných do zemí mimo EU se GLS zavazuje pouze k přepravě exportních zásilek s dodací paritou DDU nebo DDP.

10.4. Objednávky speciálních celních služeb provádí GLS výhradně na základě předchozí uzavřené dohody!

10.5. V případě exportních zásilek do celních destinací je Příkazce povinen řádně uzavřít dohodu s Příjemcem o tom, jaké náklady každá ze stran ponese. Příkazce je dále povinen předložit GLS příslušnou objednávku pouze v souladu s touto dohodou zadáním do celního portálu GLS, včetně správného vyplnění HS kódu (Harmonizovaný kód, který je součástí mezinárodně standardizovaného systému názvů a čísel pro klasifikaci zboží) a dokumentů, se všemi povinnými náležitostmi.

10.6. V případě zajištění přepravy exportních zásilek se Příkazce zavazuje seznámit s aktuální právní úpravou cílové země a nese odpovědnost za správnost uvedené dodací parity. Pokud je na základě uvedené dodací parity zahraniční Příjemce povinen zaplatit poplatky za proclení, daně nebo ostatní náklady a výdaje, a tuto povinnost Příjemce nesplní, zaniká GLS povinnost doručit zásilku přímo Příjemci a přeprava se považuje za uskutečněnou okamžikem dodání do celního skladu či obdobného místa dle cílové destinace. Pokud GLS vznikly jakékoli náklady či sankce z důvodů způsobených Příjemcem či z důvodů porušení povinností Příkazce, má Příkazce povinnost uhradit GLS veškeré takto vzniklé náklady, a to i v případě, že zásilka nebyla doručena přímo Příjemci.

10.7. Příkazce bere na vědomí, že i v případě, že je zásilka osvobozena od daní a cla, neznamená to, že nevzniknou poplatky za proclení či jiné náklady a výdaje v souvislosti s celním či jiným obdobným řízením. Příkazce je povinen uhradit GLS veškeré náklady, které GLS musela jako přepravce uhradit za zahraničního Příjemce či Příkazce.

10.8. V případě, že v souvislosti se službou „CashService“ bude doběrečná částka uhrazena prostřednictvím platební karty, zavazuje se Příkazce uhradit dodatečné náklady za uskutečněnou bezhotovostní platbu ve výši dle aktuálně platné Nabídky. Tato částka bude fakturována Příkazci společně s ostatními službami.

10.9. GLS si vyhrazuje právo reagovat na aktuální cenový vývoj pohonných hmot a účtovat palivový příplatek. Součástí ceny je i tzv. mýtný příplatek, jehož výše je stanovena podle aktuálních sazeb mýtného v daném kalendářním roce. Výše příplatků a způsob jejich kalkulace jsou součástí aktuální Nabídky ke dni jejího zpracování a zároveň jsou k dispozici na internetové adrese www.gls-czech.com. Výše palivového příplatku a mýtného příplatku se však každý měsíc aktualizuje, a to dle vývoje cen. V případě odlišnosti mezi údaji uvedenými v nabídce a na internetové adrese www.gls-czech.com platí údaje uvedené na internetové adrese, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.10. GLS si vyhrazuje právo k jednostranné změně Nabídky, a to v případech, kdy se Příkazce dlouhodobě odchyluje od parametrů zásilek, na základě kterých byla Nabídka kalkulována, nebo odůvodněných významnou změnou provozních, režijních a jiných nákladů na straně GLS. V případě změny Nabídky je GLS povinna tuto změnu oznámit Příkazci alespoň deset kalendářních dnů před vstoupením této změny v platnost. V případě, že Příkazce nejpozději jeden pracovní den přede dnem účinnosti navržených změn nesdělí GLS písemně nebo e-mailem svůj nesouhlas, nebo po dni účinnosti navržených změn objednává přepravu zásilek, má se za to, že s navrženými změnami či doplňky souhlasí. Je-li výše ceny mezi stranami sporná, případně není-li dohodnuta, platí obvyklá cena uvedená v ceníku uveřejněném na Webových stránkách GLS.

10.11. V případě projevení nesouhlasu se změnou Nabídky je Příkazce oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní, je vázán novou Nabídkou od prvního dne její platnosti.

11. Práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Příkazce je povinen zabalit každou zásilku v souladu se standardy v odvětví a s ohledem na manipulaci s balíky, opatřit zásilku řádně vyplněným standardním přepravním štítkem GLS a příslušnými dokumenty. Adresa na zásilce – zejména údaje o Příjemci – musí být úplné.

11.2. Příkazce je povinen před zahájením přepravy předat GLS úplná přepravní data v elektronické formě a ve schváleném formátu. V případě chybějících dat má GLS právo i bez předchozího upozornění pozastavit přepravu zásilky a vrátit ji Příkazci nebo Odesílateli.

11.3. GLS nenese odpovědnost za jakékoliv omyly při vyplňování štítků nebo chyby v předaných datech.

11.4. GLS nemá povinnost upozornit na neúplnost nebo nesprávnost dokladů či dat.

11.5. Příkazce není oprávněn s GLS uzavírat vlastním jménem Smlouvu na účet či ve prospěch třetích osob bez písemného souhlasu GLS. Takový písemný souhlas bude obsahovat zejména povinnost Příkazce řádně informovat třetí osoby o podmínkách přepravy a upravovat související odpovědnost Příkazce. V případě porušení této povinnosti ze strany Příkazce je GLS oprávněna okamžitě pozastavit proces doručování zásilek a s okamžitou platností odstoupit od všech smluv uzavřených s Příkazcem.

11.6. Příkazce není oprávněn dále přeprodávat přepravní služby GLS třetím stranám bez písemného souhlasu GLS.

11.7. Příkazce odpovídá GLS, jejím pověřeným dopravcům a jejím zákazníkům za všechny škody a újmy které vzniknou tím, že Příkazce nesplnil některou ze svých povinností dle těchto Všeobecných podmínek, zejména pak za škodu způsobenou zásilkou, nebo jejím obsahem.

11.8. Příkazce je povinen zaplatit poplatek za službu do určené lhůty bankovním převodem na bankovní účet GLS.

11.9. Pokud Příkazce odesílá zboží vyloučené ze služeb GLS, viz Článek 8, nebo nesplní výše stanovené povinnosti, může mu GLS odmítnout plnění služby.

11.10. Za zneužití přepravního štítku odpovídá Příkazce v plném rozsahu. Příkazce je povinen:

a) opatřit každou zásilku pouze jedním platným přepravním štítkem, veškeré staré štítky musí být odstraněny;

b) využívat výhradně přidělenou číselnou řadu přepravních štítků a při vyčerpání zažádat o přidělení nové číselné řady;

c) nesmí využívat jinou číselnou řadu než přidělenou a nesmí opakovaně používat stejnou číselnou řadu;

d) zajistit, že dvě různé zásilky nebudou opatřeny shodným číslem zásilky.

11.11. Příkazce nesmí přepravní štítek předat dalším osobám. V případě, že se tak stane, odpovídá za přepravní štítek tak, jako by jej použil pro přepravu svých zásilek.

11.12. V případě porušení výše uvedených povinností je GLS oprávněna zablokovat číselnou řadu přidělenou Příkazci pro tisk přepravních štítků a naúčtovat poplatek (smluvní pokutu) ve výši 200,- Kč za každý případ porušení. V případě zjištění totožného přepravního čísla na více zásilkách, GLS naúčtuje 200,- Kč za každý případ poručení.

11.13. GLS si vyhrazuje právo jakoukoli zásilku kdykoliv odmítnout, zadržet, zrušit, odložit či vrátit, pokud by taková zásilka podle názoru GLS mohla poškodit či zpozdit jiné zásilky. Totéž platí i v případě, kdy je přeprava zásilky v rozporu s právními předpisy, nebo s jakýmkoli ustanovením těchto Všeobecných podmínek, nebo v případě, že Příkazce má vůči GLS splatnou pohledávku po splatnosti. Skutečnost, že GLS převezme zásilku, neznamená, že je taková zásilka v souladu s platnými právními předpisy nebo s těmito Všeobecnými podmínkami.

12. Dispoziční právo

12.1. Je-li Příjemce nepřítomen, může GLS zmocnit k doručení zásilky jiné určené osobě, do poštovní schránky, do výdejního místa nebo alternativnímu doručení - pokud balík není určený do vlastních rukou, lze GLS udělit souhlas s jeho uložením na příjemcem zvoleném místě v bezprostřední blízkosti doručovací adresy. GLS balík na zvoleném místě zanechá a příjemce tak není závislý na době doručení. Souhlas s uložením platí jen pro ty balíky, u kterých to bylo výslovně uvedeno, nikoli pro další balíky, které bude GLS doručovat. V případě tohoto zmocnění, ať už v písemné podobě či ústní, bude potvrzení o předání (IOD, POD) vyhotoveno v modifikované formě.

13. Fakturace, platba

13.1. GLS vykonává služby výhradně na základě zaplacení ceny služeb Příkazcem, nepřepravuje nevyplacené zásilky, za jejichž dopravu má zaplatit Příjemce. GLS vzniká právo na zaplacení ceny okamžikem předání zásilky k zajištění přepravy.

13.2. Faktura za služby se vždy vystavuje zpětně, dle dohody jedenkrát nebo dvakrát v měsíci.

13.3. GLS fakturuje výkony dle typu služeb v jedné celkové částce na základě registrace zásilky na prvním (vstupním) přepravním uzlu.

13.4. Splatnost je standardně 7 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Úhrada faktury probíhá vždy bankovním převodem. Příkazce je povinen zaplatit fakturu bankovním převodem do uvedeného data splatnosti. V případě zpoždění platby je Příkazce od prvního dne prodlení povinen zaplatit GLS úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky a uhradit náklady vzniklé v souvislosti s výběrem těchto pohledávek po splatnosti.

13.5. Příkazce zásilky bere na vědomí, že GLS má zástavní právo k zásilce a v případě nezaplacení ceny za služby má GLS právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžené zástavy, kdy zástavu lze prodat i na základě svépomocného prodeje. Svépomocný prodej se děje tak, že GLS oznámí Příkazci započetí výkonu zástavního práva a po uplynutí 30 dní od oznámení má GLS právo provést prodej zásilky.

13.6. V případě prodlení Příkazce je GLS dále oprávněna vyúčtovat Příkazci také rozdíl mezi jakoukoliv zvýhodněnou cenou a cenou podle základního ceníku GLS, a to i zpětně za vystavené a neuhrazené faktury. V případě prodlení je Příkazce povinen předat GLS zpět všechny přidělené přepravní štítky a GLS je oprávněna zablokovat číselnou řadu přidělenou Příkazci pro tisk přepravních štítků a dále je oprávněna bez předchozího upozornění pozastavit poskytování služeb, a to v kteroukoli dobu. GLS je dále oprávněna jednostranně započíst své splatné pohledávky za Příkazce, s jejichž placením se Příkazce dostal do prodlení, a veškeré dobírkové částky vybrané při doručení zásilek od příjemců, které je jinak jako svůj závazek povinna odvést Příkazci. O provedení zápočtu je GLS povinna Příkazce vyrozumět.

13.7. Veškerá fakturace probíhá elektronicky. V případě, že Příkazce požaduje zasílání fakturace v listinné podobě, může GLS účtovat příplatek za vyhotovení a doručení fakturace v listinné podobě.

13.8. Pokud GLS nesprávně (v neprospěch Příkazce) vyúčtovala Příkazci fakturou svou pohledávku na zaplacení ceny za služby, je Příkazce oprávněn písemně upozornit na tuto skutečnost GLS s popisem konkrétní nesprávnosti, a to ve lhůtě do třiceti dnů od doručení faktury (reklamace vyúčtování). Pokud tak Příkazce neučiní, má se za to, že vyúčtování provedené fakturou je bezchybné a GLS tím vzniká nárok na zaplacení ceny za služby vyúčtované dotčenou fakturou. Pokud je vyúčtování dotčenou fakturou nesprávné, GLS ve lhůtě třiceti dnů po doručení upozornění Příkazce o nesprávném vyúčtování vyúčtuje cenu za služby správně.

14. Systém pro odbavení zásilek

14.1. K přenosu dat mezi Příkazcem a GLS, objednávání služeb a pro tisk jednotlivých přepravních štítků slouží výhradně, není-li sjednána výjimka dle článku 14.5 těchto podmínek, aplikace poskytované GLS, jejich výčet je uveden na Webových stránkách GLS.

14.2. Správná činnost aplikací vyžaduje spolehlivé připojení k internetu na straně Příkazce.

14.3. Informace o aplikacích jsou uvedeny na Webových stránkách GLS a v dokumentaci dané aplikace. Podporu poskytuje zákaznický servis GLS.

14.4. GLS neodpovídá za škody vzniklé špatným užíváním nebo nastavením aplikace, špatným nastavením tiskárny, nebo za škody způsobené neodborným zásahem do konfiguračních a zdrojových souborů aplikace.

14.5. Pokud Příkazce či Odesilatel není schopen využít standardních systémů GLS pro odbavení zásilek, lze udělit výjimku a povolit užívání vlastního softwarového řešení na základě podpisu dodatku Smlouvy ve formě Dohody o používání vlastního systému pro tisk štítků.

14.6. V případě, že Příkazce neuzavře Dohodu o používání vlastního software, nemá právo uplatnit reklamaci na neshodu, která vznikla nesprávným datovým přenosem, či špatným formátem přepravního štítku.

15. Záruka

15.1. Záruka garance se na přepravní čas u tuzemských a mezinárodních zásilek nevztahuje. Jedná se o přepravní časy obvyklé. V oblasti působnosti dohody CMR se záruka řídí touto úpravou.

16. Případy poškození zboží

16.1. GLS poskytne v rámci sjednané výše pojištění zásilky Příkazci u každé zásilky, u níž vznikne prokazatelně škoda zaviněná GLS, tj. škoda vzniklá v důsledku nedbalé či nepřiměřené manipulace se zásilkou včetně částečné či úplné ztráty nebo zničení zásilky, náhradu způsobené škody. Škoda je omezena pouze na škodu na poškozené zásilce, tj. náklady na její opravu či znovu pořízení poškozené věci, tedy pouze na skutečnou přímou škodu (skutečnou škodou se tedy rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží) a nevztahuje se na jakékoliv následné škody (např., ale nikoliv pouze na ušlý zisk, příjem, profit, budoucí obchod, sankce za prodlení, smluvní pokuty, penále apod.), tj. nepřímá škoda a ušlý zisk se nenahrazují. Odpovědnost za škody způsobené vlivem vyšší moci je vyloučena.

16.2. Zjevné porušení nebo poškození obalu může být rozporováno nejpozději při doručení zásilky. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být na místě sepsán Zápis o škodě na formuláři GLS.

16.3. V případě škody, která není při doručení zjevná, vznikne nárok na náhradu pouze v případě, je-li tento nárok předložen Příkazcem GLS v písemné formě do 3 pracovních dnů od doručení nebo vrácení zásilky, a pokud byly příčiny poškození prokazatelně na straně GLS. Při neporušeném balení zásilky neodpovídá GLS za mechanické, elektrické, nebo elektronické poškození obsahu, i když vnitřní balení zásilky bylo dostatečné. Příjemce, popř. Příkazce je povinen dát GLS dostatečnou příležitost zkontrolovat poškozenou zásilku buď osobně, nebo prostřednictvím fotodokumentace pořízené ihned po doručení balíku. Příjemce, popř. Příkazce, nesmí se zásilkou bez souhlasu GLS manipulovat a je povinen zachovat i její obal, a to až do ukončení reklamačního řízení. Pokud Příkazce nepředloží svůj požadavek ve výše uvedeném termínu, neposkytne zásilku GLS k prověření, nebo se zásilkou neoprávněně manipuluje, stává se jeho nárok na náhradu škody neplatným.

16.4. V ostatních případech neuvedených v bodě 16.2. a 16.3. vznikne nárok na náhradu škody pouze v případě, je-li tento nárok předložen Příkazcem GLS v písemné formě do 60 kalendářních dnů od data, kdy zásilka byla předána k zajištění přepravy.

16.5. V přepravní částce je obsaženo standardně základní pojištění, které kryje náklady na opravu či náhradu, ke kterým může být připočten i poplatek za službu, avšak maximálně do výše 20.000 Kč. Pokud však Příkazce předává k zajištění přepravy zásilku v souladu s ustanovením 8.1.u) Všeobecných podmínek, jejíž hodnota překračuje částku 20.000,- Kč, má povinnost o této skutečnosti písemně (e-mailem) informovat GLS a sdělit skutečnou hodnotu zásilky a dále má povinnost zajistit připojištění zásilky. Neučiní-li tak, jedná se o zásilku, která obsahuje zboží vyloučené z přepravy dle ustanovení článku 8 těchto Všeobecných podmínek.

16.6. Rozsah odpovědnosti GLS za škodu je omezen, a to v případě ztráty, zničení nebo poškození zásilky při obstarávání přepravy, popřípadě zásilky převzaté GLS k přepravě, nebo k úkonům s přepravou souvisejících, anebo v jakémkoliv jiném případě částkou vyčíslenou dle právních předpisů, maximálně však částkou odpovídající skutečné přímé škodě do maximální výše 20.000,- Kč za jednu škodní událost anebo i více škodních událostí mající však stejnou příčinu vzniku škody. V případě připojištění zásilky se pak hodnota maximální škody zvyšuje podle výše připojištění.

16.7. Příkazce může zásilku nechat pojistit na vyšší hodnotu, toto pojištění je však možné uzavřít pouze na základě zaplacení dodatečného příplatku a souhlasu GLS, která potvrdí rozsah pojistného krytí. Pouhé uvedení údaje o hodnotě zásilky (ceny) se nepokládá za příkaz k pojištění.

16.8. Za škodní případ se nepovažuje, pokud GLS doručí zásilku opožděně, nevyinkasuje sumu za dobírku, avšak může důvěryhodným způsobem prokázat doručení zásilky ve svém vlastním systému (IOD, POD). V těchto případech může být nárok Příkazce uplatňován výhradně vůči Příjemci zásilky a GLS nese odpovědnost pouze do výše poplatku za službu.

16.9. Jestliže škoda vznikla zabavením nebo zadržením zásilky nebo jiným opatřením provedeným v zahraničí podle předpisu platného v zahraničí nebo na jeho základě, náhrada škody Příkazci nepřísluší.

16.10. Bez souhlasu GLS nemá Příkazce žádné právo postoupit svůj reklamační nárok jakékoliv třetí straně.

16.11. GLS neposkytuje žádné pojistné krytí pro cenné předměty, jež jsou již zajištěny prostřednictvím jiného pojištění. Příkazce má právo sjednat si doplňující pojištění.

16.12. Pokud GLS uzná nárok na náhradu škody za oprávněný, zajistí vyplacení náhrady škody do deseti pracovních dnů od ukončení reklamačního řízení.

16.13. Postupy, dle nichž se řeší škodní případy, jsou upraveny společností GLS v Reklamačním řádu, který je zveřejněn na Webových stránkách GLS.

16.14. V případě porušení povinností ze strany GLS nevzniká automaticky nárok na vrácení ceny za poskytované služby. Tento nárok vzniká pouze v dohodnutých případech nebo v případě, že by jednáním GLS došlo k bezdůvodnému obohacení. V tomto případě GLS vrátí Příkazci celou uhrazenou cenu.

17. Promlčení

17.1. Jakékoli právní nároky vůči GLS jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku. Promlčecí lhůta začíná plynout dnem, kdy se oprávněná strana dozvěděla, nebo mohla dozvědět o svém nároku, nejpozději však dnem doručení.

18. Písemná forma

18.1. V některých případech si GLS vyhrazuje právo uzavřít dohodu specifikující podmínky odlišné od těchto Všeobecných obchodních podmínek. Rozšiřující a doplňkové dohody, jakož i veškeré další dohody jsou platné pouze, jsou-li uzavřeny v písemné formě.

19. Oddělitelnost / Soudní pravomoc

19.1. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane neplatným, nebude tím dotčena platnost dalších ustanovení uvedených v tomto dokumentu. Takovéto neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, které bude v maximální možné míře naplňovat obchodní smysl původního ustanovení.

19.2. Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu mezi GLS a Příkazcem budou řešeny nejprve smírnou cestou. Nebude-li možné tyto spory vyřešit smírnou cestou a není-li zároveň dána výlučná pravomoc rozhodnout spor Český telekomunikační úřad dle § 6a zákona o poštovních službách (nevyhovění nebo nevyřízení reklamace vad poskytované služby), dohodly se smluvní strany v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z uzavřených smluv či těchto Všeobecných podmínek je soud příslušný dle sídla GLS.

19.3. V případě pochybností platí vydání Všeobecných podmínek v českém jazyce.

19.4. GLS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné podmínky, a to i bez předchozího upozornění Příkazce. Pokud GLS provede změnu těchto Všeobecných podmínek, zveřejní novou verzi Všeobecných obchodních podmínek na webových stránkách GLS. Změnu Všeobecných podmínek GLS dále oznámí také prostřednictvím informačního textu na faktuře, případně e-mailem. Příkazce má právo změny odmítnout a je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní, je vázán novými Všeobecnými podmínkami.

19.5. V případě, že vznikne výkladový rozpor mezi Všeobecnými podmínkami a ostatními platnými dokumenty upravujícími smluvní vztah mezi GLS a Příkazcem, platí výklad v tomto pořadí: Smlouva včetně dodatků, Všeobecné podmínky, ostatní platné dokumenty.

19.6. GLS může omezit nebo pozastavit službu přepravy zásilek a nesplnit tak podmínky uvedené ve Všeobecných podmínkách, pokud se jedná o zásah vyšší moci nebo regulační opatření. Z důvodu dopravních omezení nebo nepříznivé meteorologické situace může GLS buď pozastavit služby v určitých oblastech, nebo se odklonit od všeobecně platných pravidel doručování. GLS má povinnost informovat Příkazce o veškerých těchto omezeních nebo o pozastavení služeb. V těchto případech nemůže Příkazce vznést nárok na náhradu škody dle článku 16.

20. Ochrana údajů, povinnost zachovávání důvěrnosti

20.1. Příkazce je srozuměn s tím, že GLS ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů”) a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Příkazce uvedené ve smluvních dokumentech, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprací Příkazce a GLS, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb. Tyto osobní údaje budou GLS zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi GLS pro účely plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, dále pro účely oprávněných zájmů správce, a dále pak pro informační, administrativní a evidenční účely související s dodržením právních povinností GLS. GLS je při poskytování služeb správcem osobních údajů.

20.2. GLS zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování služeb nebo doplňkových služeb (služby s přidanou hodnotou), a to na základě uzavřených Smluv, a to v rozsahu, které byly poskytnuty GLS na základě Smluv, konkrétně pak v tomto rozsahu:

20.2.1. jméno, příjmení, adresa za účelem doručení či vrácení zásilky,

20.2.2. telefonní číslo za účelem oznámení a informování o stavu doručení,

20.2.3. e-mail za účelem oznámení a informování o stavu doručení, potvrzení uzavření smlouvy a obchodním jednání, kdy může být na poskytnutý e-mail zasláno obchodní sdělení s Nabídkou produktů a služeb GLS nebo newsletter, kdy v každém zaslaném obchodním sdělení má Příkazce možnost odmítnout jejich zasílání,

20.2.4. číslo účtu za účelem výběru a zaslání dobírky,

20.2.5. IP adresu pouze pro případ reklamačního řízení, kdy zákazník rozporuje objednání služby nebo pro kontrolu neoprávněných přístupů,

20.2.6. Cookies za účelem zlepšení přehlednosti webových stránek, pro přihlášení/odhlášení do webové služby, vyhodnocení návštěvnosti webových stránek,

20.2.7. identifikační číslo Příkazce za účelem fakturace za provedené služby a jednoznačné identifikace společnosti Příkazce.

20.3. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavírána mezi GLS a osobou tyto údaje poskytující a z ní vyplývající nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, případně je nezbytnost dána pro účely oprávněných zájmů GLS či třetí strany (Příkazce, Příjemce) např. pro účely vedení soudních sporů, reklamačních řízení a marketing a dále je nezbytnost dána pro plnění právních povinností (např. daňové a celní zákony).

20.4. Příkazce smí předat pouze ty osobní údaje, u nichž je v postavení správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ze strany Příkazce je dobrovolné, nicméně nebudou-li osobní údaje poskytnuty, není možné ze strany GLS poskytovat služby.

20.5. Příkazce se zavazuje zajistit u všech osob zúčastněných na obchodním vztahu mezi GLS a Příkazcem, zejména u Odesílatele a Příjemce, zákonný důvod (např. souhlas) pro zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a dle článku 6 odst. 1 GDPR, aby GLS mohla řádně plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy a z platných vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů a z mezinárodních sankčních ujednání (embargo) a dále se zavazuje, že pokud bude GLS předávat osobní údaje příjemců či jiných zúčastněných osob, bude se jednat pouze o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je GLS mohla v souladu s GDPR použít pro poskytování požadovaných služeb. Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá Příkazce za škodu, která byla GLS způsobena a zavazuje se uhradit GLS veškerou škodu (újmu), která GLS vznikne.

20.6. GLS i Příkazce se zavazují plnit vůči všem subjektů údajů zákonné informační povinnosti dle vnitrostátních právních předpisů a zejména dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektu údajů poskytuje GLS ve vztahu k jejím poskytovaným službám a Příkazce ve vztahu k jeho poskytovaným službám. GLS i Příkazce jsou si vzájemně povinni při zpracování odpovědí na žádosti a stížnosti subjektu údajů poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

20.7. GLS má právo osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou GLS může vůči třetím stranám uplatňovat jakákoli práva, případně po dobu, po kterou může třetí strana, zejména Příkazce či Příjemce uplatňovat jakákoli práva po GLS, popřípadě po dobu, kterou normativně stanovuje zákon (např. daňové a celní právní předpisy).

Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách GLS.

20.8. GLS se zavazuje, že bude v elektronické podobě informovat Příkazce

a) o procesu doručování zásilek formou podrobného rozpisu informací k zásilce. Příkazce sděluje, že GLS předává v této souvislosti osobní údaje, zejména jméno, příjmení, místo doručení, telefon, e-mail adresáta zásilky a žádá GLS o doplnění těchto osobních údajů o informace týkající se zásilky (např. číslo zásilky, datum a čas převzetí a doručení zásilky, přebírající osoba, hmotnost, přehled aktivovaných služeb, cena aj.), a to v elektronické podobě za účelem kontroly procesu doručování a kontroly plnění smluvních povinností (tzv. reporty).

b) o vybraných dobírkách formou podrobného rozpisu. Příkazce sděluje, že GLS předává v této souvislosti osobní údaje, zejména jméno, příjmení, místo doručení, telefon, e-mail adresáta zásilky a žádá GLS o doplnění těchto osobních údajů o informace týkající se doběrečného (např. její výše, datum vybrání dobírky a doručení zásilky, přebírající osoba, hmotnost, přehled aktivovaných služeb, cena aj.), a to v elektronické podobě za účelem kontroly procesu doručování včetně kontroly vybraného doběrečného a kontroly plnění smluvních povinností.

c) o detailním rozpisu poskytnutých služeb formou elektronické přílohy k faktuře. Příkazce sděluje, že GLS předává v této souvislosti osobní údaje adresáta zásilky, zejména jméno, příjmení, místo doručení a žádá GLS o doplnění těchto osobních údajů o informace týkající se zásilky (např. číslo zásilky, datum a čas převzetí a doručení zásilky, přebírající osoba, hmotnost, přehled aktivovaných služeb, cena aj.), a to v elektronické podobě za účelem kontroly procesu doručování a kontroly plnění smluvních povinností. Příkazce prohlašuje, že ke způsobu zpracování osobních údajů dle tohoto odstavce včetně pokynů vůči GLS má zákonný důvod, a že tento způsob zpracování osobních údajů je v souladu s příslušnými právními předpisy (např. GDPR).

20.9. Příkazce je zodpovědný za následky a škody, které vznikly v důsledku zneužití přístupových oprávnění a hesel do systémů a rozhraní GLS. GLS tyto přístupy zřizuje pro osoby oprávněné dle smlouvy, případně pro Příkazcem zplnomocněné. Příkazce je povinen učinit na své straně nezbytná opatření proti jejich zneužití.

20.10. GLS se seznámí s obsahem zasílaných balíků pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služby.

20.11. GLS:

a) nesmí otevřít žádné zabalené a zalepené zásilky, pokud není zákonem, smlouvou či těmito Všeobecnými podmínkami stanoveno jinak;

b) smí prohlédnout jen nezalepené zásilky, a to pouze v nezbytném rozsahu, za účelem zjištění údajů nutných pro odeslání, roztřídění, přepravu a doručení;

c) nesmí sdělovat žádné údaje získané během procesu poskytování služby třetím stranám – s výjimkou Příkazce, Odesílatele, adresáta (nebo dalších zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci;

d) nesmí předat zásilku – za účelem prohlédnutí obsahu – jiným osobám kromě Příkazce, Odesílatele, adresáta (nebo dalším zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci;

e) nesmí předávat žádné informace o poskytovaných službách jiným osobám než Příkazci, Odesílateli, adresátovi (nebo dalším zplnomocněným příjemcům) a oprávněným orgánům státní moci.

20.12. GLS smí zásilku otevřít a uzavřít, pokud:

a) ji nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle Všeobecných podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž zajištění přepravy je vyloučeno

c) byla poškozena,

d) je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

e) je to nezbytné k dodržení povinností uložených GLS zvláštním právním předpisem..

20.13. GLS může zásilku prodat jako náhradu za nezaplacenou odměnu za zprostředkování přeprav.

20.14. GLS řídí proces otevírání zásilek a jednotlivé kroky zaznamenává do zprávy. Skutečnost, že zásilka byla otevřena, musí být vyznačena na zásilce, a pokud je to možné, je třeba informovat odpovídajícím způsobem Odesílatele a zároveň mu sdělit důvody tohoto kroku.

20.15. GLS je oprávněna zásilku, kterou není možné doručit ani vrátit po uplynutí 6 měsíců od převzetí buď prodat nebo zničit. V případě, že je to nutné z důvodu ochrany zdraví, životního prostředí či majetku, je GLS oprávněna zásilku zničit ještě před uplynutím této lhůty. GLS má právo zničit zásilku, u které nebylo úspěšné zrealizováno zástavní právo dle článku 13.5. těchto Všeobecných podmínek, tj. pokud se GLS nepodařilo zásilku prodat anebo pokud o zásilku neprojeví nikdo zájem ve lhůtě 3 let ode dne, kdy byla zásilka předána k zajištění přepravy.

21. Podmínky využití kreditního systému Aplikace www.e-balik.cz

21.1. Příkazce, který splňuje dále uvedené podmínky, je pro potřeby kreditního systému nazýván Uživatelem. Uživatel kreditního systému je subjekt, jenž je zaregistrován v Aplikaci a zároveň musí být u něj splněna podmínka, že se jedná o podnikatelský subjekt s platným IČ.

21.2 Kreditem se rozumí souhrn peněžních prostředků Uživatele v rámci Aplikace, které uživatel poskytl GLS za účelem úhrady Ceny v budoucnu poskytnutých služeb.

21.3. Kredit Uživatele lze dobít pouze v české měně z jednou z podporovaných platebních metod. Kredit lze dobít ve výši libovolné peněžní částky v rozmezí od 500,- Kč – 10.000,- Kč včetně DPH, a to i opakovaně. Maximální možná výše zůstatku kreditu může činit nejvýše 15.000,- Kč včetně DPH. Uživatel není oprávněn kredit převést ze svého účtu na účet jiného Uživatele.

21.4 GLS vystaví Uživateli elektronicky na jeho email potvrzení o přijaté platbě a počtu kreditů připsaných na jeho účet. GLS je oprávněna z kreditu odečítat hodnotu odměn za objednané služby.

21.5 Po ukončení měsíce obdrží Uživatel daňový doklad - fakturu za poskytnuté přepravní služby s uvedením počtu přepravených zásilek a celkové ceny po uplatnění slev na svůj e-mail s možností stažení tohoto daňového dokladu i v Aplikaci.

21.6 GLS si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené v ceníku Aplikace a provádět další potřebné změny v Aplikaci. O aktuálních cenách je Uživatel informován před odesláním objednávky přepravy.

21.7 V případě, že zůstatek kreditu Uživatele překročí stanovený limit 15.000,- Kč včetně DPH, vyhrazuje si GLS právo zamezit dalšímu dobití kreditu nad tuto stanovenou částku, a současně, pokud dojde k takovéto nadlimitní poukázané platbě, je GLS oprávněna takovouto platbu vrátit na účet, ze kterého Uživatel platbu poukázal.

21.8 Uživatel má v Aplikaci ve svém uživatelském účtu přístup k zobrazení zůstatku kreditu a k přehledu provedených transakcí. V případě nesrovnalostí je uživatel oprávněn výši zůstatku kreditu nebo provedenou transakci reklamovat u GLS, a to ihned po zjištění nesrovnalosti, nejpozději však do tří měsíců od uskutečnění reklamované transakce. Uplynutím této lhůty nárok zaniká. Skutečnosti tvrzené v reklamaci je Uživatel povinen prokázat.

21.9 Uživatel má právo požádat GLS o navrácení finančních prostředků poskytnutých do kreditního systému, a to až do výše aktuálního zůstatku. V rámci žádosti Uživatel uvede částku, kterou chce vrátit a důvod vrácení. Finanční prostředky budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byl kredit uhrazen a není-li to možné na účet určený Uživatelem. V případě jakýchkoli pochybností ze strany GLS, má GLS právo požadovat žádost v jí určené formě (např. písemná forma, úředně ověřený podpis atp.). GLS je oprávněna účtovat storno poplatek za vrácení kreditu ve výši 500,- Kč.

21.10 GLS si vyhrazuje právo zablokovat nabíjení nebo čerpání kreditu na účtu Uživatele, pokud dojde k podezření z neoprávněné či protiprávní manipulace s účtem, přístupovými údaji či s platebními prostředky (např. placení odcizenou platební kartou) anebo v případě porušení povinností Uživatele.

21.11 Uživatel souhlasí s tím, že GLS nenese odpovědnost za případnou dočasnou nefunkčnost či nedostupnost Aplikace či domény https://e-balik.cz a nenese odpovědnost za manipulaci s kreditem v důsledku nedostatečného zabezpečení přístupových údajů ze strany Uživatele.

21.12 Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že nedojde k vyčerpání kreditu po dobu 2 let od poslední změny zůstatku kreditu, nevyčerpaný kredit propadá GLS a Uživatel již nebude oprávněn požadovat vrácení kreditu.

Tyto Všeobecné podmínky jsou aktualizovaným zněním Všeobecných obchodních podmínek vydaných 1. dubna 2005 a nabývají účinnosti od 1. února 2024.

Tyto Všeobecné podmínky uveřejňuje GLS na webových stránkách GLS, kde jsou k dispozici i další informace ohledně využití služeb.

Obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek pro spotřebitele prostřednictvím portálu www.e-balik.cz

společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, CZ-58601 Jihlava dále jen: GLS

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy, na jejímž základě se GLS zavazuje na základě úhrady sjednané odměny ze strany Příkazce zajistit dodání zásilky na adresu uvedenou Příkazcem. Služby poskytované na základě těchto Všeobecných podmínek jsou poskytovány na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů.

1.2. Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem těchto Všeobecných podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

1.3 Pro účely těchto Všeobecných podmínek (dále jen „Podmínky“) je poskytovatelem služby společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 260 87 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184 („GLS“). GLS je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a poskytuje služby sjednané prostřednictvím aplikace GLS s názvem „e-Balík“ dostupné na internetové stránce www.e-balik.cz („Aplikace“).

1.4 Příkazcem je fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele („Příkazce“).

1.5 Znění Podmínek může GLS přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Příkazci oznámeny minimálně třicet (30) dnů před účinností takové změny prostřednictvím Aplikace a zveřejněním na webové stránce www.gls-group.eu/CZ/cs/home/ .

1.2 Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

1.3 Pro účely těchto obchodních podmínek („Obchodní podmínky“) je zasílatelem společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 260 87 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184 („Zasílatel“). Zasílatel je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a poskytuje zasílatelské a poštovní služby sjednané prostřednictvím aplikace Zasílatele s názvem „e-Balík“ dostupné na internetové stránce www.e-balik.cz („Aplikace“).

1.4 Příkazcem je fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele („Příkazce“).

1.5 Znění Obchodních podmínek může Zasílatel přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Příkazci oznámeny minimálně třicet (30) dnů před účinností takové změny prostřednictvím Aplikace a zveřejněním na webové stránce www.gls-group.eu/CZ/cs/home/.

2 UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Při registraci a zřízení Uživatelského účtu v Aplikaci je Příkazce povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Příkazce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Příkazce. Příkazce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně těchto přístupových informací a bere na vědomí, že GLS nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Příkazce. Příkazce není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.2 Příkazce je oprávněn vyžádat si u GLS zrušení Uživatelského účtu kdykoli a bez udání důvodu.

2.3 Příkazce je povinen GLS neprodleně informovat v případě zneužití jeho Uživatelského účtu. V případě zneužití Uživatelského účtu nebo při využití Aplikace v rozporu se Smlouvou, má GLS právo blokovat Uživatelský účet po nezbytnou dobu. Příkazce má povinnost nahradit GLS újmu vzniklou zneužitím svého Uživatelského účtu.

3 SMLOUVA

3.1 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.2 Příkazce provádí objednávku na formuláři přístupném v Aplikaci. Příkazce může v Aplikaci provést více objednávek najednou.

3.3 Příkazce v objednávce uvede správné údaje alespoň v následujícím rozsahu:

3.3.1 identifikace a kontaktní údaje Příkazce, pokud tyto údaje nejsou vyplněny podle údajů Příkazce z Uživatelského účtu;

3.3.2 údaje o rozměrech Zásilky nebo její hmotnosti, které jsou určující pro výpočet ceny;

3.3.3 údaje potřebné k identifikaci Zásilky;

3.3.4 údaje o příjemci Zásilky („Příjemce“) minimálně v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo v případě fyzické osoby a název, sídlo, kontaktní osoba a telefonní číslo v případě právnické osoby;

3.3.5 údaje o datu a vybraném způsobu předání Zásilky k přepravě a způsobu přepravy a doručení Zásilky;

3.3.6 instrukci o tom, že má GLS při doručení Zásilky od Příjemce přijmout peněžní prostředky nebo provést jiný inkasní úkon před tím, než Příjemci vydá Zásilku nebo doklad umožňující se Zásilkou nakládat, včetně výše určené částky („Dobírka“);

3.3.7 potvrzení, že souhlasí s Podmínkami a se Zásadami ochrany osobních údajů a že jejich obsahu rozumí včetně potvrzení o informování o možnosti odstoupení od smlouvy a požadavku se zahájením služeb před uplynutí lhůty k odstoupení; („Objednávka“).

4 OBJEDNÁVKA

4.1 Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři v Aplikaci.

4.2 Před podáním Objednávky je Příkazci umožněno kontrolovat, opravovat či měnit údaje, které do Objednávky vložil.

4.3 GLS bez zbytečného odkladu potvrdí Příkazci přijetí Objednávky e-mailem na adresu uvedenou Příkazcem v Objednávce.

4.4 Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky Příkazci. Smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou úplného zaplacení odměny podle Článku 5.

4.5 Příkazce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Příkazci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Příkazce. Tyto náklady si Příkazce hradí sám.

5 CENA ZASÍLATELSKÝCH SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

5.1 Aktuální ceny za doručení Zásilky podle Smlouvy („Cena“) jsou uvedeny v ceníku dostupném v Aplikaci. V průběhu provádění Objednávky je v Aplikaci zobrazována celková cena, která je konečná včetně DPH, všech slev, daní a poplatků (zejména poplatek za pojištění Zásilky, palivový příplatek, mýtné)

5.2 GLS si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené v ceníku v Aplikaci a provádět další potřebné změny v Aplikaci.

5.3 Součástí Ceny nejsou náklady spojené s balením Zásilky. Tyto náklady nese v plné výši Příkazce.

5.4 Příkazce uhradí Cenu před předáním Zásilky k přepravě prostřednictvím platební brány.

5.5 Daňový doklad vystaví GLS a zašle v elektronické podobě na e-mail uvedený v Objednávce bez zbytečného odkladu po úhradě ceny služby.

5.6 V případě odstoupení od Smlouvy nebo nedokončení přepravy Zásilky z důvodů, za něž GLS neodpovídá, je GLS oprávněn provést jednostranné započtení jeho pohledávky vůči Příkazci vzniklé jako náklady na vrácení Zásilky a/nebo poměrná část nákladů GLS na již provedené plnění Objednávky. O provedeném započtení GLS informuje Příkazce bez zbytečného odkladu emailem na adresu uvedenou v Objednávce.

6 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Příkazce prohlašuje, že žádá (souhlasí) s tím, aby GLS začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Nejedná-li se o tento případ, kdy Příkazce nemůže odstoupit od Smlouvy, má Příkazce, který je zároveň spotřebitel, právo odstoupit od Smlouvy do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření i bez udání důvodu oznámením vůči GLS některým z následujících způsobů:

6.1.1 zasláním oznámení o odstoupení GLS prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, e-mailem na adrese: e-balik@gls-czech.com , nebo faxem na čísle: +420 567 771 199; nebo

6.1.2 vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy dostupného v Aplikaci (www.e-balik.cz); GLS potvrdí Příkazci bez zbytečného odkladu přijetí takového formuláře e-mailem na adresu Příkazce uvedenou v Objednávce.

6.2 V souladu s § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku Příkazce nemůže od Smlouvy odstoupit, jestliže přeprava Zásilky byla zcela splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem podle článku 6.1 před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V případě, že Odesílatel svůj předchozí výslovný souhlas podle článku 6.1 odvolá, může GLS započít s poskytováním služby až po uplynutí lhůty k odstoupení.

6.3 Odstoupí-li Příkazce od Smlouvy před tím, než GLS začala s plněním, vrátí GLS Příkazci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, Zásilku i Cenu. Příkazce nese přímé náklady spojené s vrácením Zásilky obvyklou poštovní cestou a náklady spojené s vrácením Ceny. Vrácená Cena bude tedy snížena o částku odpovídající přímým nákladům spojeným s vrácením Zásilky a Ceny Příkazci. Zásilka bude Příkazce vrácena na adresu uvedenou v Objednávce, nebude-li sjednána jiná adresa pro vrácení Zásilky. Nebude-li sjednán jiný způsob, bude Cena Příkazce vrácena stejným způsobem, jakým provedl úhradu Ceny.

6.4 Odstoupí-li Příkazce od Smlouvy poté, co GLS začala s plněním na základě výslovné žádosti Příkazce podle článku 6.1 před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí GLS poměrnou část Ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Ustanovení článku 6.3 o vrácení Zásilky a Ceny Příkazce se použije obdobně.

6.5 GLS může od Smlouvy odstoupit oznámením vůči Příkazci zaslaným e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce z následujících důvodů:

6.5.1 v případě, že se z důvodů na straně Příkazce neuskuteční předání Zásilky kurýrovi GLS na adrese uvedené Příkazcem v Objednávce v rámci dvou (2) pokusů o vyzvednutí Zásilky ze strany GLS; nebo

6.5.2 v případě, že GLS zjistí při převzetí Zásilky nebo v průběhu přepravy Zásilky, že se jedná o předmět, který je vyloučen z přepravy podle článku 7.1.

6.6 Ustanovení článku 6.3 o vrácení Zásilky a Ceny Příkazci se v případě odstoupení ze strany GLS použije obdobně.

7 PŘEDMĚTY VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY

7.1 GLS nepřepravuje následující věci, které nemohou být předmětem Smlouvy:

7.1.1 předměty o hmotnosti vyšší než 31,5 kg nebo přesahující délku 2 m, výšku 60 cm, šířku 80 cm a celkovou obvodovou délku 3 m. V případě podání v rámci Výdejního místa GLS jsou vyloučené i předměty o hmotnosti vyšší než 10 kg nebo přesahující délku 1 m;

7.1.2 předměty nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. předměty, které nejsou zabaleny a chráněny způsobem odpovídajícím zejména jejich hmotnosti, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a jejich povaze a nesplňují podmínky uvedené v článku 7.6 těchto Podmínek;

7.1.3 svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách a v dřevěných bednách, zásilky zjevně poškozené;

7.1.4 zboží podléhající zkáze, předměty, které mohou být zdrojem infekce, zdravotnický materiál a zapáchající předměty;

7.1.5 lidské a zvířecí ostatky;

7.1.6 živá zvířata a rostliny;

7.1.7 zásilky v nevhodném obalu, zejména zabalené v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky;

7.1.8 věci s vysokou hodnotou, zejména finanční hotovost, drahé kovy, pravé perly, drahé kameny a klenoty, dále ceniny, cenné papíry, platební karty, tažené loterijní lístky, vstupenky, poukázky apod.; a rovněž zásilky obsahující osobní doklady a jiné druhy průkazů či dokladů např. obchodní dokumenty, dokumenty s citlivými daty apod.,

7.1.9 umělecká díla a předměty mající citovou hodnotu, předměty nenahraditelné, jakož i zboží, jež samo o sobě má nízkou hodnotu, ale jehož ztráta či poškození znamená vysokou škodu;

7.1.10 teplotně nestabilní předměty vyžadující řízenou teplotu;

7.1.11 střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty, s výjimkou Zásilek obsahujících mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, a nejedná se tak o zbraně „kategorie D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů);

7.1.12 omamné a psychotropní látky;

7.1.13 pneumatiky; disky kol bez obalu, obuté disky kol;

7.1.14 tlakové nádoby a autobaterie;

7.1.15 tekuté zboží, zejména zboží balené v kbelících, kanystrech, plechovkách, skleněných nádobách apod.;

7.1.16 zásilky adresované na P. O. Box Příjemce;

7.1.17 v případě exportních Zásilek (tj. Zásilek určených k přepravě mimo Českou republiku) zboží podléhající spotřební dani, jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky. V případě zásilek do zahraničí jsou z přepravy rovněž vyloučeny: osobní majetek, pneumatiky a zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet;

7.1.18 předměty uvedené jako nebezpečné zboží na seznamu podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR - vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.) a Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA);

7.1.19 předměty s hodnotou vyšší než 6.000,-Kč (nebo 20.000,- Kč v případě, že je ve Smlouvě sjednána dodatečná služba zvýšené odpovědnosti za škodu);

7.1.20 předměty a zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného Příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie;

7.1.21 zásilky určené mimo státy Evropské unie, resp. všechny místa určení, které podléhají celnímu režimu;

7.1.22 zásilky v rámci Evropské unie určené do následujících míst určení: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Řecko, Livigno, Malta, Melilla, San Marino, Kypr, město Büsingen am Hochrhein (PSČ D- 78266), zámořská území a všechny evropské ostrovy s výjimkou Irska (kromě Severního Irska) a ostrovů patřících k Německu a Chorvatsku;

7.1.23 u zásilek doručovaných do zahraničí zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet;

7.1.24 u zásilek přepravovaných letecky předměty zakázané podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů přijatých k jeho provedení, tj. zejména zbraně, výbušniny či jiná nebezpečná zařízení, předměty nebo látky, které lze použít ke spáchání protiprávního činu, který ohrožuje bezpečnost civilního letectví.

7.2 Příkazce je povinen respektovat výše uvedená vyloučení věcí z přepravy a musí provádět náležité kontroly obsahu a obalu Zásilky před předáním Zásilky GLS. GLS přijímá Zásilky výhradně v uzavřených obalech.

7.3 Pokud Příkazce předá GLS k přepravě zásilku, jejímž obsahem jsou předměty vyloučené z přepravy dle článku 7.1 a 7.2 bez předchozího písemného souhlasu GLS, nese v souladu s právními předpisy plnou odpovědnost za škody a náklady, které vznikly GLS nebo třetím osobám včetně, nikoli výlučně, povinnost nahradit náklady na nezbytná opatření k zamezení vzniku škod nebo snížení nebezpečí (např. zajištění meziskladu, zpáteční přepravy, likvidace, čištění, předání přepravci, u kterého neplatí výluky obsahu zásilky atd.).

7.4 GLS přijímá zásilky pro přepravu, které jsou uzavřené a s neporušeným obalem, aniž by kontrolovala jejich obsah. GLS nekontroluje zásilky za účelem zjištění, zda neporušují výše uvedené zákazy.

7.5 Zásilky, které jsou vyloučeny z obstarání přepravy, není GLS povinen přijmout k zajištění přepravy a má právo (nikoli povinnost) tyto zásilky odmítnout. Přijetím Zásilky se GLS nezbavuje práva odmítnout obstarání přepravy Zásilky, pokud později nabude důvodné podezření, že Zásilka obsahuje zboží vyloučené z obstarání přepravy dle těchto Podmínek. V takovém případě je GLS oprávněna po informování Příkazce na jeho náklady Zásilku podle konkrétních okolností a vhodnosti buď doručit Příjemci, nebo vrátit Příkazci, popřípadě naložit se zásilkou jinak, včetně její likvidace v krajním případě nutnosti, a to tak, aby bylo možno zamezit vzniku případných škod či rizik.

7.6 Odesílatel je při balení Zásilky povinen dodržet níže uvedené podmínky:

• odesílat lze pouze řádně zalepené a uzavřené Zásilky opatřené adresním štítkem, které nemají žádné dlouhé nebo ostré výstupy;

• prostor krabice musí být optimálně vyplněn, kdy je třeba zajistit přiměřený rozměr a kvalitu obalového materiálu a vyplnit celý prostor krabice tak, aby zboží bylo ochráněno před poškozením, nemohlo se v důsledku manipulace v přepravním kartonu pohybovat, jednotlivé kusy byly od sebe navzájem odděleny a mělo dostatečný odstup od vnějšího obalu;

• křehké zboží musí být zabaleno do polystyrenu nebo jiného výplňového materiálu; nápis “křehké” či obdobné upozornění slouží pouze jako informace a nezajišťuje ochranu zboží;

• elektronické přístroje odesílané do opravy by měly být zabaleny ve svých originálních a úplných obalech s vhodným výplňovým materiálem;

• láhve a sklenice umístěné v zásilce musí být zabaleny v certifikovaných obalech určených k balíkové přepravě. Jednotlivé položky umístěné v zásilce musí být dále chráněny ochrannými vrstvami umístěnými nejen mezi nimi, ale i pod a nad každou z nich;

• zboží s nepravidelným tvarem, jehož balení je obtížné, je nutno zajistit před poškozením, a to zejména obalením smršťovací fólií a pod ni ještě použít další vrstvu obalového materiálu;

• kartónové krabice je nutné po stranách zalepit lepicí páskou;

• adresní štítek a nálepky označující zvláštní služby musí být nalepeny na jednu z největších stran zásilky.

8 PŘEVZETÍ ZÁSILKY K PŘEPRAVĚ

8.1 Objednání přepravy zásilky je možné pouze elektronicky prostřednictvím Aplikace, přičemž její předání Zásilky k přepravě může být Příkazcem provedeno následujícím způsobem:

8.1.1 vyzvednutí zásilky kurýrem GLS v místě určeném Příkazcem v Objednávce;

8.1.2 předání Zásilky k přepravě na příslušném Výdejním místě GLS;

8.1.3 vložením zásilky do automatického Výdejního místa - balíkomatu GLS, přičemž je povinností Příkazce zajistit, aby vkládaná zásilka šla do boxu volně vložit a dvířka boxu šla uzavřít bez použití násilí. Při nesplnění této povinnosti jdou škody na zásilce i zařízení na vrub Příkazce.

8.2 Příkazce musí Zásilku řádně zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jejímu poškození. GLS není povinen přezkoumávat vhodnost balení Zásilky ani realizovat opatření k jeho opravě či vylepšení. Obal rovněž musí zajistit mimo ochrany samotné Zásilky proti ztrátě a poškození i ochranu osob a prostředků provádějících přepravu Zásilky. Obal musí dále zajistit, aby přístup k obsahu Zásilky nebyl možný bez zanechání jasné stopy na vnějším obalu Zásilky. Doporučení k balení Zásilky jsou uvedena v Aplikaci.

8.3 Zásilka musí být opatřena přepravním štítkem. K dalším štítkům, nálepkám či pokynům umístěným na obalu Zásilky nebude přihlíženo. Přepravní štítek musí být nalepen na správné Zásilce a musí být nalepen na jedné z největších stran obalu Zásilky.

8.4 Opatření Zásilky přepravním štítkem může probíhat jedním z těchto způsobů:

8.4.1 příkazce vytiskne přepravní štítek sám na svém hardware a zodpovídá za jeho čitelnost, trvanlivost a dostatečné upevnění na Zásilku. Příkazce odpovídá za to, že údaje o Zásilce v Objednávce souhlasí s údaji na vytištěném přepravním štítku. Chyby tisku jdou k tíži Příkazce;

8.4.2 příkazce si objedná v Aplikaci GLS službu vyzvednutí Zásilky, jejíž součástí je vytištění a dodání přepravního štítku. Přepravní štítek je vyhotoven podle údajů uvedených Příkazcem v Objednávce a předán Příkazci v okamžiku vyzvednutí Zásilky k přepravě. Za správné umístění přepravního štítku na Zásilku odpovídá Příkazce;

8.4.3 příkazce si v Aplikaci objedná službu podání na Výdejním místě a vytištění přepravního štítku u GLS. V tom případě je možno podat Zásilku výhradně na základě PIN vygenerovaného Aplikací, kterým se Příkazce prokáže na Výdejních místech GLS. Povinností Příkazce je v tomto případě opatřit Zásilku čitelným a trvanlivým označení adresou a výše uvedeným PIN kódem, které slouží ke kontrole správnosti následného přiřazení přepravního štítku ze strany GLS.

8.5 Pokud Příkazce neplní své povinnosti k řádnému zabalení Zásilky, nalepení přepravního štítku případně u bodu 8.4.3 označení Zásilky adresními údaji a PIN, je GLS dle svého uvážení oprávněna Zásilku nepřevzít, nenaložit, uskladnit, zabezpečit nebo vrátit Příkazci bez povinnosti nahradit Příkazci škodu a Příkazce má povinnost nahradit GLS veškeré náklady s tímto spojené.

8.6 Zahájení přepravy z Výdejního místa proběhne nejpozději následující pracovní den po podání Zásilky v závislosti na místě a čase podání.

8.7 V případě přepravy Zásilky do jiných zemí Evropské unie má Příkazce povinnost zajistit veškerou potřebnou dokumentaci pro osvobození od DPH v rámci přepravy uvnitř Evropské unie.

9 DORUČENÍ ZÁSILKY

9.1 Zásilky, které jsou předány regionálnímu depu GLS do 17:00 pracovního dne, jsou doručovány následovně: v rámci České republiky zpravidla následující pracovní den, do zahraničí ve standardních doručovacích časech uvedených v Aplikaci.

9.2 Doručovací časy jsou pouze informativní a nejsou ze strany GLS garantovány ani zaručeny.

9.3 GLS poskytuje svoje služby pomocí sdružených balíkových přeprav. Prostřednictvím standardizovaných procesů dosahuje úsporné a rychlé přepravy Zásilek. Zásilky se přepravují jako konsolidované celky a procházejí v depech a překladištích procesem průmyslového třídění pomocí automatických dopravníků. Zásilky jsou skenovány kurýrem, depem a překladištěm ve všech uzlových bodech procesu přepravy a je zaznamenáván datum a čas takového skenování. Další dokumentování přepravy Zásilky se neprovádí.

9.4 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, budou provedeny maximálně dva (2) pokusy o doručení Zásilky. Není-li Zásilka doručena, zajistí GLS zanechání písemné zprávy o úmyslu Zásilku doručit v místě doručení Příjemce má možnost se do pěti (5) pracovních dnů ode dne prvého pokusu o doručení dohodnout s GLS na datu předání Zásilky. Po uplynutí této lhůty bude Zásilka vrácena zpět Příkazci.

9.5 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, v případě doručování na adresu Příjemce, který je právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, které má být Zásilka doručena na adresu právnické osoby, bude Zásilka doručena na recepci takové právnické osoby či jiném místě kontaktu s veřejností (např. příjem zboží).

9.6 Není-li dohodnuto jinak, může být v případě, že Příjemce není při prvním pokusu o doručení zastižen, Zásilka předána osobě přítomné v bytě, kanceláři, sídle nebo provozovně Příjemce, je-li s ohledem na okolnosti možno předpokládat, že je tato osoba oprávněna přijmout Zásilku, zejména prokáže-li se taková osoba pověřením nebo plnou mocí k převzetí zásilek určených Příjemci, případně může být uložena v nejbližším Výdejním místě GLS k vyzvednutí ze strany Příjemce. Převzetí Zásilky potvrdí Příjemce podpisem na přenosném elektronickém skenovacím zařízení nebo zadáním PINu, které slouží jako doklad o doručení Zásilky, čímž Příjemce stvrzuje, že Zásilka byla doručena řádně a splňuje všechny potřebné náležitosti.

9.7 Maximální doba uskladnění u GLS je 90 dnů ode dne, kdy byla zjištěna nedoručitelnost Zásilky. V případě, že Zásilku není možné doručit Příjemci ani třetí osobě podle článků 9.4 až 9.6 a Příkazce ji odmítá na výzvu GLS převzít zpět má GLS po uplynutí této lhůty právo Zásilku zničit. GLS je oprávněn zničit Zásilku nebo její část i před sjednanou lhůtou, pokud je to nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví lidí. Zničení Zásilky probíhá zejména jejím předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadu. Příkazce je povinen nahradit náklady na zničení Zásilky.

9.8 GLS je oprávněn otevřít Zásilku, jestliže: a) ji nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena, b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle Podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž zajištění přepravy je vyloučeno dle bodu 7.1 Podmínek c) byla poškozena, d) je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo e) je to nezbytné k dodržení povinností uložených GLS zvláštním právním předpisem.

9.9. GLS není oprávněn Zásilku otevřít, pokud z vnější úpravy je zřejmé, že je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná.

9.10 GLS je povinen o otevření Zásilky informovat při doručení Příjemce, popřípadě při vrácení Zásilky Příkazce.

9.11 Obsah Zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu, jakož i ochrana poštovního tajemství a listovního tajemství.

9.12 Zásilky doručované prostřednictvím automatického Výdejního místa GLS (GLS Parcel Box) mohou mít maximální hmotnost 10 kg a maximální rozměry: délka 0,58 m výška 0,36 m, šířka 0,43 m. V případě překročení rozměrů nebo z kapacitních či technických důvodů může dojít k přesměrování zásilky do nejbližšího Výdejního místa GLS.

9.13 Nedoručené Zásilky se vrací automaticky zpět na adresu Příkazce, která je uvedena na přepravním štítku. Adresa na štítku musí obsahovat úplnou poštovní adresu na území České republiky. Zásilky nelze vracet na adresy P.O.BOXů, Výdejních míst nebo do zahraničí.

10 DOBÍRKA (CASH-SERVICE)

10.1 Uvedl-li Příkazce v Objednávce informaci o Dobírce podle článku 3.3.6, vydá GLS Příjemci Zásilku nebo doklad umožňující se Zásilkou nakládat pouze v případě, že Příjemce zaplatí určenou částku GLS. GLS má právo výši Dobírky omezit.

10.2 Převod vybraného doběrečného na bankovní účet, který Příkazce uvedl ve svém Uživatelském účtu Aplikace, probíhá automaticky a bez zbytečného odkladu minimálně jednou týdně.

10.3 Pokud se GLS z jakéhokoliv důvodu nezdaří vybrat při doručení na Dobírku příslušnou částku, informuje o tom GLS Příkazce bez zbytečného odkladu. Z nevybrané částky za Dobírku nevzniká Příkazci pohledávka vůči GLS a dluh GLS vůči Příkazci. Příjemce má i nadále povinnost provést platbu této částky (dluh) Příkazci v rámci původního právního vztahu a obvyklé podmínky pojištění Zásilky se na žádné nevybrané částky Dobírky nevztahují.

10.4 GLS se zavazuje poskytnout součinnost při následném výběru částky z Dobírky.

10.5 Při objednání služby Dobírka bere Příkazce na vědomí, že GLS je osoba pověřená pouze výběrem dobírkové sumy, a že GLS není oprávněn jednat jménem Příkazce nebo uzavírat smlouvu s příjemcem dobírkové zásilky jménem Příkazce. GLS dále upozorňuje, že není osobou povinnou dle ustanovení § 2 zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, což samo o sobě neznamená, že touto povinnou osobu není sám Příkazce. Příkazce je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené dle zákona číslo 253/2008 Sb.

11 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění a postup pro uplatnění a vyřizování uplatněných práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to Zákonem o poštovních službách, Zákonem o ochraně spotřebitele a Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku.

11.2 Příkazce vadu vytkne zasláním písemného oznámení GLS na adresu Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, e-mailem na adrese: e-balik@gls-czech.com, nebo faxem na čísle: +420 567 771 111 bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu zjistit. Vadu může vytknout nejpozději do šesti (6) měsíců od ukončení doručování Zásilky. V oznámení podle věty první uvede identifikaci Zásilky, již se práva z vadného plnění týkají, rozhodné skutečnosti pro uplatnění práva z vadného plnění a uplatňované právo z vadného plnění.

12 REKLAMACE, NÁHRADA ŠKODY

12.1 GLS odpovídá za škodu pouze v rozsahu stanoveném zákonem, případně mezinárodní smlouvou (např. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě – CMR), tj. GLS nemá povinnost k náhradě škody ve formě ušlého zisku ani jiné následné škody, která může v souvislosti se smlouvou vzniknout Příkazci nebo třetím osobám, zejména smluvní sankce a penále. GLS nahradí škodu nad rámec omezení až do výše:

12.1.1 kupní ceny věci, která je předmětem Zásilky;

12.1.2 aktuální hodnoty u použité věci;

12.1.3 aukční ceny věci u věci pořízené v dražbě;

podle toho, která částka je v daném případě nejnižší, zároveň však do výše maximálně 6.000, - Kč za každou jednotlivou Zásilku. Pokud má Příkazce ve Smlouvě sjednané připojištění, je maximální výše plnění 20.000, - Kč.

12.2 V případě porušení povinností ze strany GLS nevzniká automaticky nárok na vrácení ceny za poskytované služby. Tento nárok vzniká pouze v případě, že by jednáním GLS došlo k bezdůvodnému obohacení. V tomto případě GLS vrátí Příkazci celou uhrazenou cenu.

12.3 Reklamační postup je dále specifikován v Reklamačním řádu GLS, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

13 ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1 Příkazce má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy („Spotřebitelský spor“).

13.2 Subjektem mimosoudního řešení Spotřebitelských sporů ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele je v případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných GLS Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 190 00 Praha 9, webové stránky: https://www.ctu.cz/pro-spotrebitele.

13.3 Informace o online řešení sporů. Evropská komise vytvořila online platformu pro online řešení sporů („ODR platforma“). Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb sjednaných online. ODR platforma je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.4 Případné spory vzniklé na základě Smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány Českým telekomunikačním úřadem, případně příslušnými soudy České republiky.

14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 Příkazce je srozuměn s tím, že GLS ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů”) a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Příkazce uvedené ve smluvních dokumentech, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprací Příkazce a GLS, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb. Tyto osobní údaje budou GLS zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi GLS pro účely plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, dále pro účely oprávněných zájmů správce, a dále pak pro informační, administrativní a evidenční účely související s dodržením právních povinností GLS. GLS je při poskytování služeb správcem osobních údajů.

14.2 GLS zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování služeb nebo doplňkových služeb (služby s přidanou hodnotou) a to na základě uzavřených smluv, a to v tomto rozsahu:

14.2.1 jméno, příjmení, adresa za účelem doručení či vrácení zásilky,

14.2.2 telefonní číslo za účelem oznámení a informování o stavu doručení,

14.2.3 e-mail za účelem oznámení a informování o stavu objednávky, potvrzení uzavření smlouvy a obchodnímu jednání, kdy může být na poskytnutý e-mail zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb GLS nebo newsletter, kdy v každém zaslaném obchodním sdělení má Příkazce možnost odmítnout jejich zasílání,

14.2.4 číslo účtu za účelem výběru a zaslání dobírky,

14.2.5 číslo platební karty za účelem on-line platby za přepravu zásilky,

14.2.6 identifikační číslo a DIČ za účelem upřesnění identifikace Příkazce,

14.2.7 IP adresu pouze pro případ reklamačního řízení, kdy zákazník rozporuje objednání služby nebo pro kontrolu neoprávněných přístupů,

14.2.8 Cookies za účelem zlepšení přehlednosti webových stránek, pro přihlášení/odhlášení do webové služby, vyhodnocení návštěvnosti webových stránek.

14.3 Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavírána mezi GLS a osobou tyto údaje poskytující a z ní vyplývající nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, případně je nezbytnost dána pro účely oprávněných zájmů GLS či třetí strany (Příkazce, Příjemce) např. pro účely vedení soudních sporů, reklamačních řízení a marketing a dále je nezbytnost dána pro plnění právních povinností (např. daňové a celní zákony).

14.4 Příkazce smí předat pouze ty osobní údaje, u nichž je v postavení správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ze strany Příkazce je dobrovolné, nicméně nebudou-li osobní údaje poskytnuty, není možné ze strany GLS poskytovat služby.

14.5 Příkazce se zavazuje zajistit u všech osob zúčastněných na obchodním vztahu mezi GLS a Příkazcem, zejména u Příjemce, zákonný důvod (např. souhlas) pro zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a dle článku 6 odst. 1 GDPR, aby GLS mohla řádně plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy a z platných vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů a z mezinárodních sankčních ujednání (embargo) a dále se zavazuje, že pokud bude GLS předávat osobní údaje Příjemců či jiných zúčastněných osob, bude se jednat pouze o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je GLS mohl v souladu s GDPR použít pro poskytování požadovaných služeb. Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá Příkazce za škodu, která byla GLS způsobena a zavazuje se uhradit GLS veškerou škodu (újmu), která GLS vznikne.

14.6 GLS i Příkazce se zavazují plnit vůči všem subjektů údajů zákonné informační povinnosti dle vnitrostátních právních předpisů a zejména dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektu údajů poskytuje GLS ve vztahu k jeho poskytovaným službám a Příkazce ve vztahu k jeho poskytovaným službám. GLS i Příkazce jsou si vzájemně povinni při zpracování odpovědí na žádosti a stížnosti subjektu údajů poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

14.7 GLS má právo osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou GLS může vůči třetím stranám uplatňovat jakákoli práva, případně po dobu, po kterou může třetí strana, zejména Příkazce či Příjemce uplatňovat jakákoli práva po GLS, popřípadě po dobu, kterou normativně stanovuje zákona (např. daňové a celní právní předpisy).

14.8 Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.gls-czech.com.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava a adresa elektronické pošty je e-balik@gls-czech.com.

15.2 Podmínky i Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena těmito Podmínkami ani Smlouvu, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem o poštovních službách, případně Občanským zákoníkem a příslušnými mezinárodními smlouvami v oblasti přepravy, kterými je Česká republika vázána (Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášena pod č. 11/1975 Sb.), Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Montrealská úmluva, vyhlášena pod č. 123/2003 Sb. m. s.) a Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Varšavská úmluva, vyhlášena pod č. 15/1935 Sb.).

15.3 Stane-li se některé ustanovení Podmínek a/nebo Smlouvy neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl mu co nejvíce odpovídá. Neplatností nebo neúčinností některého z ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení Podmínek a/nebo Smlouvy.

15.4 Jakékoliv změny či dodatky Smlouvy nebo Podmínek vyžadují textovou podobu, přičemž textová podoba je zachována i za použití prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailu. Dohodou stran se lze odchýlit od jakýchkoliv ustanovení Podmínek.

15.5 Tyto Podmínky jsou aktualizovaným zněním Obchodních podmínek vydaných 5. dubna 2016 a nabývají účinnosti od 1. února 2024.

Všeobecné obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. pro podnikatele

Průmyslová 5619/1

CZ-58601 Jihlava

dále jen: GLS

Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy, na jejímž základě se GLS zavazuje zajistit dodání zásilky na adresu uvedenou Příkazcem a Příkazce se zavazuje zaplatit sjednanou odměnu – cenu služeb. Všeobecné podmínky upravují závazným způsobem vztahy vzniklé mezi GLS a Příkazcem při obstarání přepravy zásilek. Služby poskytované na základě těchto Všeobecných podmínek jsou poskytovány na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů.

Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem těchto Všeobecných podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá. Dohodou stran se lze odchýlit od jakýchkoliv ustanovení Všeobecných podmínek.

Tyto Všeobecné podmínky se použijí přiměřeně i na rámcové smlouvy o přepravě či zasílatelské smlouvy uzavřené před účinností těchto Všeobecných podmínek

1. Úvod, definice pojmů

1.1. GLS poskytuje integrované tuzemské a exportní služby a rovněž expresní přepravní služby pro podnikatelské subjekty, instituce a korporace. Tito Příkazci obvykle působí jako právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona a uzavírají se společností GLS rámcové Smlouvy ohledně využití těchto služeb a za tyto služby pravidelně platí odměnu, přičemž úhrada probíhá zpětně, na základě objemu poskytnutých služeb.

1.2. GLS má právo v případě porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, Všeobecných podmínek či právních předpisů ze strany Příkazce nebo v případě podezření, že by mohlo dojít k porušení ustanovení Smlouvy, Všeobecných podmínek či právních předpisů ze strany Příkazce odmítnout uzavření Smlouvy, nebo pozastavit její plnění.

1.3. GLS zajišťuje přepravu pouze vyplacených zásilek, to znamená, že ve všech případech platí odměnu za poskytování služeb Příkazce.

1.4. Tyto Všeobecné podmínky definují práva a povinnosti GLS a Příkazce tak, aby mohla společnost GLS zajišťovat přepravu zásilek na náležité kvalitativní úrovni.

1.5. GLS zajišťuje vždy doručení přímo od Příkazce k Příjemci a má k dispozici komunikační zařízení a organizační strukturu, které umožňují Příkazci získávat odpovědi na veškeré dotazy související s doručením zásilky buď telefonicky, elektronickou poštou nebo prostřednictvím internetových stránek.

1.6. Přestože produkt GLS částečně zahrnuje zprostředkovanou službu (na základě služeb subdodavatele), technologie GLS zajišťuje možnost sledování zásilky v průběhu celého procesu.

1.7. Definice pojmů užívaných ve Všeobecných obchodních podmínkách:

GLS – obchodní společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. IČ: 26087961, se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184.

Příkazce – fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele, která uzavřela s GLS Smlouvu, a to i případně prostřednictvím registrace a zřízení Uživatelského účtu v Systému pro odbavení zásilek jako fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele.

Odesílatel – subjekt, který je na zásilce označen jako „Odesílatel“.

Příjemce – nebo-li adresát je subjekt, který je na zásilce označen jako „Příjemce“ a který má přijmout zásilku.

Zásilka (balík) – věc, kterou převzala GLS k poskytnutí služby dle Smlouvy související s přepravou věcí uzavřené mezi Příkazcem a GLS, a která je opatřena přepravním štítkem GLS.

Exportní zásilka (balík) – věc, kterou převzala GLS k poskytnutí služby dle Smlouvy související s přepravou věcí, uzavřené mezi Příkazcem a GLS, a která je opatřena přepravním štítkem GLS, kdy adresa místa doručení je mimo Českou republiku.

Přepravní štítek – štítek umístěný na horní a největší straně zásilky, který slouží k identifikaci Odesílatele, Příjemce a adresy doručení zásilky a obsahuje číslo zásilky a čárový kód GLS.

Smlouva – smlouva uzavřená mezi GLS a Příkazcem písemnou nebo jinou formou, případně registrací a zřízením Uživatelského účtu v Systému pro odbavení zásilek .IOD – Informace o doručení zásilky poskytnutá elektronicky nebo ústně.

POD – písemné potvrzení o doručení zásilky.

Síť GLS – členové logistického systému skupiny GLS v konkrétním čase.

Výdejní místo – externí partnerské místo nebo technické zařízení, jejichž seznam je k dispozici na webu GLS, které provede výdej zásilky na základě prokázání oprávnění k jejímu vyzvednutí.

Nabídka – Návrh GLS obsahující veškeré cenové podmínky včetně výše odměny a cen jednotlivých služeb. Uzavřením Smlouvy (viz. Bod 3.1) dochází ze strany Příkazce k akceptaci Nabídky a dohodě o odměně za poskytování služeb.

Systém pro odbavení zásilek – software, aplikace nebo online portál GLS sloužící ke generování jedinečného kódu zásilky, tisku přepravního štítku a přenosu nezbytných dat od Příkazce do GLS.

Vlastní systém pro odbavení zásilek – systém umožňující generovat přepravní štítek a zasílat potřebná data, který nebyl vyvinut a dodán GLS.

Vlastní přepravní štítek – jedná se o přepravní štítek, který je generován vlastním systémem a vlastními prostředky na straně Příkazce, popř. Odesílatele. Štítek musí splňovat požadavky na správný tvar a umístění povinných informací.

Webové stránky GLS – informace uvedené na doméně www.gls-czech.com

1.8. GLS provozuje kancelář zákaznického servisu, která je otevřená v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 a poskytuje na základě přepravních čísel zásilek Příkazci informace o jejich doručení (IOD), na žádost zasílá Příkazci potvrzení o doručení (POD) a vyřizuje jakékoliv reklamace týkající se doručování zásilek.

1.9. Kontakty na zákaznický servis GLS

Telefon: +420 567 771 111

Fax: +420 567 771 199

Email: info@gls-czech.com

1.10. Informace týkající se stavu doručení zásilek je možné si vyhledat po zadání přepravního čísla zásilky i na webových stránkách GLS v hlavním menu.

2. Řešení dotazů a reklamací

2.1. Příkazce nebo jeho zástupce může směrovat svůj dotaz s uvedením přepravního čísla zásilky zákaznickému servisu a může požadovat informace o zásilce specifikované dále v tomto dokumentu. Informace o zásilce jsou uchovávány tak, aby byly k dispozici po dobu jednoho roku od doručení.

2.2. Veškeré reklamace ztrát nebo poškození zásilek zákaznický servis postoupí k prošetření a vyřízení reklamačnímu oddělení společnosti GLS. Reklamace se podává písemnou formou.

2.3. V případě stížnosti zákaznický servis zajistí její prošetření a přijetí odpovídajících nápravných opatření a následně podá informaci stěžovateli.

2.4. Zákaznický servis a reklamační oddělení vyřizují písemně všechny reklamace a stížnosti v nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů ode dne podání.

2.5. Stížnosti jsou registrovány a příčiny chyb, pokud se vyskytnou, jsou odstraněny v souladu s ustanoveními systému pro řízení kvality dle normy ISO 9001.

3. Účel a geografická platnost Všeobecných obchodních podmínek GLS

3.1. GLS provádí služby výhradně na základě platné a účinné Smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v obvyklé podobě – písemně, elektronicky, nebo po přijetí Nabídky a v souladu s obsahem této Nabídky, případně i ústně či konkludentně. Ve všech případech je však nezbytným předpokladem pro platnost smlouvy skutečnost, že Příkazce má požadovaný počet přepravních štítků, které mu společnost GLS vydala za účelem odeslání zásilek, nebo si klient tiskne přepravní štítky a zasilatelské informace sám v souladu s pravidly systému GLS a těchto štítků využívá při každém odesílání zásilek.

3.2. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny činnosti společnosti GLS, zejména pro provádění úkolů integrované balíkové přepravy, vyzvedávání, nakládky, vykládky, manipulace a překládky zásilek, dočasného uskladnění zásilek v případě nesplnění doručení, jakož i provádění správy při přepravě exportních zásilek v rámci zemí náležících do Sítě GLS.

3.3. Tyto Všeobecné podmínky platí výhradně pro úkony související s přepravami, které jsou předmětem smluv uzavřených se společností GLS, a neplatí tudíž pro importní přepravu zásilek v případě, kdy Příkazce uzavře smlouvu s jiným členem Sítě GLS v souladu se Všeobecnými smluvními podmínkami zahraničního partnera.

3.4. Produkty a služby poskytované společností GLS:

a) služba integrované přepravy balíků v tuzemsku s doručením zpravidla následující den po vyzvednutí, poskytnutí informací o tranzitní době,

b) integrovaná přeprava exportních balíků do členských států EU a vybraných celních oblastí ve spolupráci se Sítí GLS,

c) import balíků zaslaných do České republiky členy Sítě GLS z výše uvedených zemí; proclení zásilek dle instrukcí Příjemce, doručení balíků.

3.4.1. Tuzemské integrované služby:

GLS zajistí vyzvednutí zásilky v souladu s požadavky Odesílatele na místě uvedeném Příkazcem a následné doručení, přičemž zásilka je pod nepřetržitým dohledem od chvíle vyzvednutí až do jejího doručení. Odesílatel může rovněž pohyb zásilky sledovat a informace o zásilce a potvrzení o doručení lze kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) znovu vyhledat. V případě změny adresy se GLS zavazuje vyjasnit adresu a doručit zásilku na tuto novou adresu. Součástí služby je také druhý pokus o doručení, který následuje po prvním neúspěšném pokusu a – v případě změny adresy – buďto doručení zásilky na novou adresu, do Výdejního místa, nebo dle instrukcí adresáta na původní adresu v jiném čase.

BusinessParcel:

Služba rychlého a efektivního doručení zásilky přímo k adresátovi (door-to-door). Na území České republiky doručuje GLS balíky vyzvednuté v jakémkoliv městě nebo vesnici v pracovní době (mezi 8.00 a 17.00) následující pracovní den po vyzvednutí. Druhý pokus o doručení je zdarma.

ExpressParcel:

Doručování urgentních zásilek v rámci požadovaného termínu, nejpozději do 12:00 následujícího pracovního dne po vyzvednutí. Tato služba je k dispozici pouze v určitých městech. Seznam těchto měst lze nalézt na webových stránkách GLS. V případě zpoždění z důvodů zaviněných poskytovatelem služeb bude klientovi jako fixní náhrada poskytnut kredit ve výši dopravného a dvojnásobku příplatku účtovaného za příslušnou službu.

BusinessSmallParcel a ExpressSmallParcel:

Speciální manipulace s balíky s hmotností nižší než 3 kg: oddělené třídění, doprava ve zvláštních vacích GLS, jednoduchý postup pro určení zásilky s parametry „malý balík“ s využitím šablony GLS.

3.4.2. Přeprava exportních zásilek (mezinárodní integrované služby):

Zásilky jsou doručovány zahraničními smluvními partnery společnosti GLS. Po celou dobu tohoto procesu však GLS zajišťuje dohled nad zásilkou, a to od chvíle jejího vyzvednutí až po její doručení; poskytuje rovněž zákazníkovi možnost, aby si kdykoliv (v rámci vymezené lhůty) mohl vyhledat informace o zásilkách a potvrzení o doručení. Pokud jde o exportní zásilky, je tranzitní doba, v závislosti na cílové destinaci, od 1 do 5 pracovních dnů. Tato tranzitní doba nezahrnuje proclení; je to doba od vyzvednutí až do chvíle, kdy zásilka dorazí do depa cílové destinace, kde proběhne proclení. Doba potřebná k celnímu odbavení zásilky se různí dle místních předpisů. Související poplatky nese Příkazce nebo Příjemce. Pokud u exportní zásilky Příjemce či Příkazce nesplní své platební závazky související s proclením, zaniká GLS povinnost doručit zásilku přímo Příjemci a zároveň vzniká GLS právo na vyúčtování nákladů prokazatelně vzniklých v souvislosti s celním řízením, a to vůči Příkazci. V případě změny adresy se GLS zavazuje vyjasnit aktuální adresu a na tuto novou adresu zásilku doručit. V případě neúspěšného doručení zahrnuje tato služba také druhý pokus o doručení.

EuroBusinessParcel a EuroBusinessSmallParcel:

Spolehlivá, rychlá a efektivní silniční přeprava zásilek od Odesílatele přímo k adresátovi (door-to-door) s výhodnými dodacími časy v rámci Sítě GLS.

3.4.3. Služby s přidanou hodnotou nabízené tuzemským klientům za speciální ceny: (Tyto služby lze objednat pouze prostřednictvím Systému pro odbavení zásilek GLS)

Guaranteed24Service:

Garantované doručení následující pracovní den – u této služby se GLS zavazuje zajistit doručení zásilky v rámci ČR následující pracovní den po vyzvednutí se zárukou kompenzace v případě nedodržení přepravní lhůty v důsledku pochybení na straně GLS.

Pick&ReturnService:

Vyzvednutí a vrácení - GLS, dle instrukcí Příkazce, vyzvedne balík na určeném místě a doručí jej klientovi na adresu v ČR. Odpovědnost za správné označení balíků v místě nakládky nese Odesílatel.

Pick&ShipService:

Vyzvednutí a doručení - GLS, dle instrukcí svého smluvního partnera, vyzvedne balík na určeném místě a doručí jej na jakoukoliv konkrétní adresu v ČR. Odpovědnost za správné označení balíků v místě nakládky nese Odesílatel. CashService: Doručení na dobírku – převod vybraného doběrečného na bankovní účet Příkazce. Příplatek za službu nezahrnuje náklady na převod mimo rámec SEPA plateb. Příplatek za službu je účtován i v případě neúspěšného pokusu o předání balíku. V případě exportní zásilky je nutné, aby měl Příkazce zřízen běžný účet vedený v měně dané cílové destinace zásilky.

ExchangeService:

Výměna balíků – GLS vyzvedává výměnný balík při doručení balíků, pro něž byla služba objednána.

FlexDeliveryService:

Flexibilní doručení - služba nabízí 5 volitelných řešení pro flexibilní doručení a zároveň zajišťuje průběžné informování klienta. První zpráva obsahuje informaci o tom, že zásilka bude doručena následující pracovní den, kdo je Odesílatelem, případně částku za dobírku. Druhá zpráva odeslaná v den doručení obsahuje předpokládaný časový interval doručení, kontaktní telefonní číslo na GLS. Při opakovaném pokusu o doručení může Příjemce sdělit prostřednictvím aplikace GLS svoje preference, ke kterým GLS v maximální možné míře při dalším doručení přihlédne. Pokus o doručení je možno opakovat maximálně dvakrát.

DeclaredValueInsuranceService:

Pojištění deklarované hodnoty, které je možné sjednat pro jednotlivé balíky. Tuto službu lze objednat vyplněním požadavkového formuláře přes zákaznický servis, nebo prostřednictvím Systému pro odbavení zásilek GLS maximálně do výše 100.000 Kč.

AddOnInsuranceService:

U všech typů balíků si zákazník může objednat paušální připojištění navíc k pojistnému krytí, které je poskytováno automaticky. Cena připojištění je předmětem individuální dohody.

ThinkGreenService:

Služba ekologické přepravy. Objednáním této služby Odesílatel přispívá na prověřené projekty výsadby zeleně v ČR, které přispívají ke kompenzaci emisí vzniklých přepravou dané zásilky.

ShopDeliveryService:

Doručení zásilky k osobnímu vyzvednutí přímo do Výdejního místa zvoleného již při objednávce přepravy.

ShopReturnService:

Možnost vrácení zboží Odesílateli prostřednictvím Výdejních míst.

4. Zásilky, štítky, způsob balení, uvedení adresy, zalepení zásilek

4.1. Pečlivé a dostatečné zabalení zboží zajistí, že odesílaná zásilka bude bez problémů způsobilá pro mechanickou manipulaci, nakládku a efektivní silniční přepravu, a zboží bude možno doručit na příslušnou adresu bez poškození. GLS zodpovídá pouze za dostatečně zabalené zásilky opatřené řádným přepravním štítkem.

4.2. V systému GLS jsou zásilky zpracovávány průmyslovou technologií. Zásilka, kterou není možno zpracovat obvyklou technologií používanou v zasilatelství balíků, nemůže být převzata k přepravě.

4.3. Příkazce je při balení povinen dodržet níže uvedené podmínky:

a) Odesílat lze pouze řádně zalepené a uzavřené zásilky opatřené přepravním štítkem.

b) Zásilky nesmí mít dlouhé nebo ostré výstupky.

c) Prostor krabice musí být optimálně vyplněn, je třeba zajistit přiměřený rozměr a kvalitu obalového materiálu a vyplnit celý prostor krabice tak, aby zboží bylo ochráněno před poškozením a nemohlo se v důsledku manipulace v přepravním kartonu pohybovat. Výplňový materiál dostatečné tloušťky musí být po celém obvodu zboží. Zboží se nikdy nesmí přímo dotýkat přepravního kartonu a jednotlivé kusy musí být od sebe navzájem odděleny.

d) Křehké zboží musí být zabaleno do polystyrenu nebo jiného výplňového materiálu; nápis „křehké”, „neklopit“ či obdobné upozornění slouží pouze jako informace a nezajišťuje ochranu zboží.

e) Elektronické přístroje odesílané do opravy by měly být zabaleny ve svých originálních a úplných obalech s vhodným výplňovým materiálem.

f) Láhve a sklenice umístěné v zásilce musí být zabaleny v certifikovaných obalech určených k balíkové přepravě. Zboží s nepravidelným tvarem, jehož balení je obtížné, je nutno zajistit před poškozením obalením smršťovací fólií a pod ní ještě použít další vrstvu obalového materiálu.

g) Kartónové krabice je nutné po stranách zalepit lepicí páskou. Pokud je to možné, mělo by na ni být uvedeno firemní logo Odesílatele.

h) Krabice svázané dohromady jsou vyloučeny z přepravy. Svazek se může rozpadnout a do cílové destinace dorazí pouze jednotka označená štítkem.

i) Přepravní štítek, průsvitný samolepící obal obsahující přepravní list a nálepky označující zvláštní služby musí být nalepeny na největší stranu zásilky.

j) V případě podávání více zásilek na jednu adresu je třeba nalepit nálepky označující zvláštní služby na každou z těchto zásilek.

k) V případě objednání služby „CashService“ (dobírka) je třeba ještě před zahájením přepravy (nejpozději do příjezdu kurýra GLS) zaslat v elektronické podobě a způsobem stanoveným GLS data obsahující celkovou částku, která má být vybrána. V případě, že služba „CashService“ (dobírka) nebude Příkazcem objednána výše uvedeným způsobem, popřípadě bude objednána v rozporu s Nabídkou GLS objednána do země, do které se tato služba z České republiky neposkytuje, nebude k ní přihlédnuto. Informaci o této službě je rovněž nutno uvést na zásilce samotné s využitím standardního štítku GLS. Na standardním štítku GLS musí být vždy uvedena částka, která má být vybrána, a to v souladu s hodnotou každé jednotlivé části zásilky.

l) V případě odeslání zásilek obsahující nebezpečné věci v omezených množstvích dle definice kapitoly 3.4 ADR (LQ – Low Quantity) je GLS přijímá pouze po předchozí dohodě a výlučně jako kusy balené v omezeném množství a značené v souladu s kapitolou 3.4 ADR. Před přepravou musí odesilatelé nebezpečných věcí balených v omezených množstvích GLS předem informovat prokazatelnou formou o celkové (brutto) hmotnosti takových věcí, které se mají odesílat. Jiné nebezpečné věci, než je uvedeno v kapitole 3.4 ADR (nebezpečné věci balené v omezených množstvích), jsou z přepravy vyloučené, a to i v případě, že jsou jako nebezpečné zboží označeny.

4.4. GLS považuje za důležité předcházet škodám, a proto prostřednictvím webových stránek GLS, a případně zákaznického servisu, nabízí svým klientům bezplatné rady, jak postupovat při balení.

5. Příjem zásilek

5.1. Zásilky jsou vyzvedávány v předem dojednaných časech výhradně v provozovně Příkazce registrované v systému GLS. Příkazce může se souhlasem GLS podat své zásilky opatřené balíkovými a přepravními štítky také na přepravním uzlu GLS (v třídícím centru, v regionálním depu nebo ve Výdejním místě).

5.2. Požadavek na registraci dalšího svozového místa podává Příkazce písemně GLS ke schválení.

5.3. Při předávání zásilek k zajištění přepravy GLS nekontroluje, zda zásilka odpovídá požadavkům na přepravu, může však odmítnout zásilky, u nichž je zřejmé, že těmto požadavkům zjevně nevyhovují. Předání zásilky k zajištění přepravy nepředstavuje schválení jakékoliv výjimky z platných ustanovení těchto Všeobecných podmínek.

5.4. Zásilky pro přepravu přijímá buď příslušný řidič, zaměstnanec depa nebo Výdejní místo oproti potvrzení (doklad o předání). Toto potvrzení slouží pouze jako doklad o počtu zásilek, které byly převzaty k přepravě a může být předáno rovněž v elektronické podobě. Položková registrace a vážení zásilek probíhá v depu GLS nebo v třídícím centru GLS.

5.5. Pro dokumentaci odeslaných zásilek může Příkazce využít elektronicky gene- rované seznamy zásilek v systému pro odbavení zásilek GLS.

5.6. Pokud Příkazce bez předchozího souhlasu GLS výrazně překročí dohodnuté nebo obvykle odesílané množství, hmotnost či objem odesílaných zásilek, má GLS právo tyto nadlimitní zásilky převzít až po uzavření dodatku ke Smlouvě.

6. Doručení

6.1. Při doručení na adresu je zásilka předána Příjemci doručujícím řidičem. Není možné, aby Příjemce řidiče nechal na adrese doručení zásilky čekat. Pokud by tato situace nastala, může být proces doručení přerušen.

6.2. Při předání zásilky Příjemce potvrdí podpisem její převzetí. Převzetí mohou potvrdit i jiné osoby, u nichž lze za daných okolností předpokládat, že jsou oprávněné k převzetí zásilky. K těmto osobám náleží v prvé řadě osoby přítomné v provozovně Příjemce, u zásilek na soukromou adresu osoby na ní se zdržující, u doporučených zásilek pouze Příjemce či osoby disponující plnou mocí. Podpisem Příjemce stvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a splňuje všechny potřebné náležitosti.

6.3. V případě služby „CashService“ (pokud byla objednána) proběhne doručení pouze po zaplacení dobírkové částky, kdy následně dojde ze strany Příjemce k potvrzení převzetí zásilky podpisem. Před provedením těchto úkonů nesmí Příjemce zásilku otevřít. Dobírkovou částku může Příjemce uhradit platební kartou, v hotovosti nebo online prostřednictvím platební brány. V případě úhrady dobírkové částky platební kartou bude Příkazci naúčtován příplatek dle platného ceníku.

6.4. V případě zájmu ze strany Příjemce může být zásilka na adresu předána i prostřednictvím Výdejního místa. V tomto případě neprobíhá další pokus o doručení na původní adrese. Oprávnění k převzetí zásilky je prokazováno unikátním heslem, které GLS zašle Příjemci prostřednictvím emailu či SMS.

6.5. Nedoručené zásilky se vrací automaticky zpět na adresu odesílatele, která je uvedena na přepravním štítku. Adresa na štítku musí obsahovat úplnou poštovní adresu na území České republiky. Balíky nelze vracet na adresy P.O.BOXů, výdejních míst nebo do zahraničí.

7. Hmotnostní a rozměrová omezení

7.1. Příkazce může odesílat zásilky o váze do 40 kg na jednu zásilku. Obvod zásilky (tj. 2x výška + 2x šířka + 1x délka) nesmí překročit 3 metry a maximální povolené rozměry zásilky jsou: 2 m x 0,6 mx 0,8 m. V případě malého obchodního balíku (BusinessSmallParcel) je max. hmotnost zásilky 3 kg a délka 40 cm.

7.2. V souladu s ustanoveními smlouvy zváží GLS každou zásilku automaticky na kalibrovaných elektronických vahách při příchodu do regionálního depa nebo do třídícího centra. Navážená hmotnost je pak připojena k číslu zásilky a automaticky zaregistrována. Údaje o zjištěné hmotnosti jsou základními údaji v procesu automatické fakturace.

7.3. Zásilky doručované prostřednictvím automatického Výdejního místa (balíkomat) mohou mít maximální hmotnost 10 kg a maximální rozměry: délka 0,58 m výška 0,36 m, šířka 0,43 m. V případě překročení rozměrů nebo z kapacitních či technických důvodů může dojít k přesměrování zásilky do nejbližšího výdejního místa GLS.

7.4 V rámci systému GLS se neodesílají zásilky přesahující hmotnost 40 kg nebo uvedené rozměrové limity. GLS má právo přepravit jakoukoliv takovou zásilku, náhradním způsobem a vyúčtovat takto vzniklé vícenáklady Příkazci. Na tyto zásilky se pak nevztahují Všeobecné podmínky GLS a udávaná doba doručení je v těchto případech neplatná.

8. Předměty vyloučené z rámce služeb GLS

8.1. Níže uvedené zásilky, případně předměty společnost GLS nepřepravuje (zásilky či zboží vyloučené z obstarání přepravy):

a) zboží nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. zboží, které není zabaleno a chráněno způsobem odpovídajícímu zejména jeho váze, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého je zboží vyrobeno a jeho povaze.

b) zásilky se zjevným překročením hmotnostních nebo rozměrových limitů; v případě, že GLS přesto tuto zásilku přijme k obstarání přepravy, vyhrazuje si právo účtovat k ceně služeb příplatek za nadrozměrnou zásilku,

c) svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách, zásilky zjevně poškozené,

d) zboží podléhající zkáze, infekční nebo zapáchající,

e) lidské a zvířecí ostatky,

f) živá zvířata a rostliny,

g) zásilky v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky,

h) finanční hotovost, drahé kovy, pravé perly, drahé kameny, klenoty, umělecká díla, starožitnosti, známky a jiné zboží s vysokou hodnotou,

i) předměty a dokumenty, které lze směnit za hotovost, služby nebo zboží, např. platební karty, poukázky s nominální hodnotou, vstupenky, losy, loterijní lístky, cenné papíry včetně akcií, směnek a šeků, apod.,

j) zásilky obsahující osobní doklady a jiné druhy průkazů či dokladů např. obchodní dokumenty, dokumenty s citlivými daty apod., předměty mající citovou hodnotu, předměty nenahraditelné, jakož i zboží, jež samo o sobě má nízkou hodnotu, ale jehož ztráta či poškození znamená vysokou škodu,

k) teplotně nestabilní zboží vyžadující řízenou teplotu,

l) střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty, s výjimkou Zásilek obsahujících mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, a nejedná se tak o zbraně „kategorie D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů,

m) zásilky adresované na P. O. box Příjemce,

n) v případě mezinárodních zásilek zboží podléhající spotřební dani jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky,

o) movité věci uvedené na seznamu Úmluvy ADR (mezinárodní silniční přepravy nebezpečných věcí) s výjimkou LQ popsanou v bodě 4.3. těchto Všeobecných podmínek, nebo na seznamu Úmluvy IATA (letecká přeprava nebezpečných věcí) jako nebezpečné zboží. V případě dotazů či nejasností lze kontaktovat zákaznický servis za účelem zajištění aktuálního znění těchto úmluv,

p) pneumatiky pro motorová vozidla (s výjimkou motocyklů) a nákladní vozidla bez výjimky,

q) disky kol bez obalu a obuté disky kol,

r) autobaterie,

s) tlakové nádoby,

t) tekuté zboží, zejména zboží balené v kbelících, kanystrech, plechovkách, skleněných nádobách apod.,

u) zboží s hodnotou vyšší než 100.000 Kč, resp. Ekvivalent 4.200 EUR u exportních balíků,

v) zboží nebo zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem, (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného Příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále pak jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie.

8.2. V případě, že Příkazce nebo jím pověřená osoba předá GLS k přepravě zásilku obsahující zboží vyloučené z obstarání přepravy, a to bez výslovného písemného souhlasu GLS, nedojde k uzavření Smlouvy a GLS nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s předáním a doručením zásilky, která je vyloučena z obstarávání přepravy. V takovém případě je Příkazce povinen uhradit GLS veškeré náklady s tímto spojené a veškerou vzniklou škodu.

8.3. Zásilky, které jsou vyloučeny z obstarání přepravy, není GLS povinna přijmout k zajištění přepravy a má právo (nikoli povinnost) tyto zásilky odmítnout. Přijetím zásilky se GLS nezbavuje práva odmítnout obstarání přepravy zásilky, pokud později nabude důvodné podezření, že zásilka obsahuje zboží vyloučené z obstarání přepravy dle těchto Všeobecných podmínek případně dle právních předpisů či přepravních podmínek smluvních partnerů GLS. V takovém případě je GLS oprávněna po informování Příkazce na jeho náklady zásilku podle konkrétních okolností a vhodnosti buď doručit Příjemci, nebo vrátit Příkazci, popřípadě naložit se zásilkou jinak, včetně její likvidace v krajním případě nutnosti, a to tak, aby bylo, pokud možno zamezeno vzniku případných škod či rizik. O způsobu vyřízení bude Příkazce informován. Vzniknou-li GLS další náklady, je Příkazce povinen je uhradit.

8.4. V případě zásilek do zahraničí jsou z přepravy rovněž vyloučeny: osobní majetek, zboží podléhající spotřební dani a zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet.

9. Služby

9.1. GLS poskytuje služby jako zprostředkovatel přepravy a využívá služeb jednotlivých dopravců, jejichž činnost v průběhu celého procesu monitoruje a garantuje kvalitu této činnosti.

9.2. GLS přijímá k přepravě zásilky v uzavřeném a neporušeném obalu, aniž kontroluje jejich obsah. V tomto stavu také zajistí jejich dopravu k příjemcům, tj. v uzavřeném obalu a bez kontroly obsahu.

9.3. V případě jakéhokoliv viditelného poškození zásilky nebo obalu umožní GLS Příjemci, aby ihned po doručení zkontroloval obsah zásilky. Výsledek této kontroly je doručujícím řidičem zaznamenán do Zápisu o škodě sepsaného společně s Příjemcem. Zápis o škodě není uplatněním nároku na náhradu škody.

9.4. Rozsah, charakteristika a podmínky služeb:

9.4.1. Součástí služeb je: přijetí zásilek předávaných v depu GLS, v třídícím centru, nebo na místě označeném Příkazcem, vyzvednutí a přeprava zásilek k Příjemci. GLS jedná především dle instrukcí Příkazce a zavazuje se k přepravě zásilek, přičemž náklady této přepravy nese Příkazce.

9.4.2. Předávání zásilek probíhá oproti podpisu Příjemce nebo jiné osoby, která dle okolností může být považována za oprávněnou k převzetí zásilek. K těmto osobám náleží v první řadě osoby přítomné na adrese Příjemce, u doporučených zásilek pouze Příjemce či osoby disponující plnou mocí. Při doručení prostřednictvím Výdejního místa je předání zásilky prováděno na základě předložení průkazu totožnosti nebo uvedení příslušného hesla.

9.4.3. Zásilky předané GLS v místě vyzvednutí do 17.00 budou doručeny v rámci České republiky následující pracovní den (označení “24-hodin” neznamená přesnou tranzitní dobu, ale pouze doručení následující pracovní den). Příkazce může posílat také expresní zásilky (ExpressParcels – dopolední doručování) do míst specifikovaných v seznamu poskytnutém GLS (doručení uskutečněné do 12.00 následující pracovní den), dle podmínek stanovených ve smlouvě. V případě exportních zásilek je tranzitní doba zpravidla 1 až 5 pracovních dnů (pouze orientační údaj), která může být prodloužena o dobu potřebnou k celnímu odbavení.

9.4.4. Druhý pokus o doručení po prvním neúspěšném pokusu je součástí služby. Pokud byla důvodem neúspěchu prvního pokusu o doručení nesprávná adresa nebo jiné okolnosti, které může Příkazce odstranit, potom GLS požádá Příkazce o nápravu. V případě druhého neúspěšného pokusu o doručení se zásilka přepraví nazpět Odesílateli. Všechny nedoručené zásilky skladuje společnost GLS až 5 pracovních dnů (nebo až 10 pracovních dnů, pokud Příjemce uvedl, že je na dovolené). Po uplynutí této lhůty budou zásilky vráceny Odesílateli bez jakéhokoliv dalšího oznámení. Pokud je zásilka Příjemcem odmítnuta, nebo pokud vznese Příkazce požadavek na zrušení přepravy, GLS nebude provádět další pokus o doručení a vrátí balík Odesílateli.

9.4.5. Poskytování informací o doručení odeslaných zásilek (IOD) zajišťuje společnost GLS pro Příkazce od následujícího pracovního dne po vyzvednutí zásilky, a to prostřednictvím Systému pro odbavování zásilek a na webových stránkách GLS. Příkazce může požádat o písemný doklad o doručení (POD); tento doklad poskytuje GLS zdarma až pro 5 % zásilek odeslaných Příkazcem. GLS je oprávněna účtovat adekvátní poplatek za přípravu dokumentů z důvodu nadměrných požadavků na vystavení potvrzení po doručení. Za řádný doklad o doručení se považuje elektronicky podepsaná či naskenovaná stvrzenka.

9.4.6. Služba CashService (Dobírka), tj. výběr doběrečného při doručení, je provedena pouze v případě Příkazcem včas podané objednávky zaslané elektronickou cestou schválenou GLS, nebo objednávkou zaznamenanou v souladu s pravidly do určené doby v Systému pro odbavení zásilek, a to pouze do zemí, ve kterých je tato služba z České republiky nabízena. Potom za výběr doběrečného při doručení (oproti potvrzení o doručení nebo pokladnímu dokladu) přebírá GLS plnou odpovědnost. Službu dobírka nelze u zásilky dodatečně přidat, zrušit ani změnit její výši.

Pokud se GLS z jakéhokoliv důvodu nepodaří vybrat při doručení na dobírku příslušnou částku, neznamená to vznik dluhu na straně GLS vůči Příkazci. Příjemce i nadále nese odpovědnost za platbu této částky v rámci původního právního vztahu a obvyklé podmínky pojištění se na žádné nevybrané částky dobírky nevztahují.

V případě nevybrané částky dobírky se zodpovědnost GLS rozšiřuje do výše poplatku za poskytnutou službu vybrání dobírky. Kromě toho má GLS povinnost spolupracovat při následném dovybrání dobírkové částky. V případě schválené kompenzace za nevybranou dobírku, GLS vyplácí náhradu v uznané výši na zadaný bankovní účet klienta výhradně v korunové nebo eurové měně.

Pokud se výběr dobírkové částky nepodaří z důvodů, které lze prokazatelně přičíst úmyslnému pochybení nebo zanedbání profesních povinností na straně GLS, je možné v souladu s právními předpisy vznést nárok na náhradu škody. Výše dobírky na jednu zásilku může být maximálně 60.000 Kč.

9.4.7. Při objednání služby „CashService“ (Dobírka) bere Příkazce na vědomí, že GLS je osoba pověřená pouze pro výběr dobírkové sumy, a že GLS není oprávněna jednat jménem Příkazce nebo uzavírat smlouvu s Příjemcem dobírkové zásilky jménem Příkazce. GLS dále upozorňuje, že není osobou povinnou dle ustanovení § 2 zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, což samo o sobě neznamená, že touto povinnou osobou není sám Příkazce. Příkazce je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené zákonem číslo 253/2008 Sb.

10. Cena za odeslání zásilky, úhrada nákladů

10.1. Podle Smlouvy se GLS a Příkazce dohodli na cenách (smlouva se považuje za přijatou rovněž v případě, kdy byla cenová nabídka přijata ústní dohodou či písemně, nebo pokud využití služby již započalo). Ceny se stanovují za předpokladu objemové hmotnosti 1m3 = min. 300 kg.

10.2. V případě zpětných zásilek, přesměrovaných zásilek nebo zásilek s atypickými rozměry probíhá úhrada platby od Příkazce v souladu s aktuálně platným ceníkem.

10.3. V případě zásilek přepravovaných do zemí mimo EU se GLS zavazuje pouze k přepravě exportních zásilek s dodací paritou DDU nebo DDP.

10.4. Objednávky speciálních celních služeb provádí GLS výhradně na základě předchozí uzavřené dohody!

10.5. V případě exportních zásilek do celních destinací je Příkazce povinen řádně uzavřít dohodu s Příjemcem o tom, jaké náklady každá ze stran ponese. Příkazce je dále povinen předložit GLS příslušnou objednávku pouze v souladu s touto dohodou zadáním do celního portálu GLS, včetně správného vyplnění HS kódu (Harmonizovaný kód, který je součástí mezinárodně standardizovaného systému názvů a čísel pro klasifikaci zboží) a dokumentů, se všemi povinnými náležitostmi.

10.6. V případě zajištění přepravy exportních zásilek se Příkazce zavazuje seznámit s aktuální právní úpravou cílové země a nese odpovědnost za správnost uvedené dodací parity. Pokud je na základě uvedené dodací parity zahraniční Příjemce povinen zaplatit poplatky za proclení, daně nebo ostatní náklady a výdaje, a tuto povinnost Příjemce nesplní, zaniká GLS povinnost doručit zásilku přímo Příjemci a přeprava se považuje za uskutečněnou okamžikem dodání do celního skladu či obdobného místa dle cílové destinace. Pokud GLS vznikly jakékoli náklady či sankce z důvodů způsobených Příjemcem či z důvodů porušení povinností Příkazce, má Příkazce povinnost uhradit GLS veškeré takto vzniklé náklady, a to i v případě, že zásilka nebyla doručena přímo Příjemci.

10.7. Příkazce bere na vědomí, že i v případě, že je zásilka osvobozena od daní a cla, neznamená to, že nevzniknou poplatky za proclení či jiné náklady a výdaje v souvislosti s celním či jiným obdobným řízením. Příkazce je povinen uhradit GLS veškeré náklady, které GLS musela jako přepravce uhradit za zahraničního Příjemce či Příkazce.

10.8. V případě, že v souvislosti se službou „CashService“ bude doběrečná částka uhrazena prostřednictvím platební karty, zavazuje se Příkazce uhradit dodatečné náklady za uskutečněnou bezhotovostní platbu ve výši dle aktuálně platné Nabídky. Tato částka bude fakturována Příkazci společně s ostatními službami.

10.9. GLS si vyhrazuje právo reagovat na aktuální cenový vývoj pohonných hmot a účtovat palivový příplatek. Součástí ceny je i tzv. mýtný příplatek, jehož výše je stanovena podle aktuálních sazeb mýtného v daném kalendářním roce. Výše příplatků a způsob jejich kalkulace jsou součástí aktuální Nabídky ke dni jejího zpracování a zároveň jsou k dispozici na internetové adrese www.gls-czech.com. Výše palivového příplatku a mýtného příplatku se však každý měsíc aktualizuje, a to dle vývoje cen. V případě odlišnosti mezi údaji uvedenými v nabídce a na internetové adrese www.gls-czech.com platí údaje uvedené na internetové adrese, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.10. GLS si vyhrazuje právo k jednostranné změně Nabídky, a to v případech, kdy se Příkazce dlouhodobě odchyluje od parametrů zásilek, na základě kterých byla Nabídka kalkulována, nebo odůvodněných významnou změnou provozních, režijních a jiných nákladů na straně GLS. V případě změny Nabídky je GLS povinna tuto změnu oznámit Příkazci alespoň deset kalendářních dnů před vstoupením této změny v platnost. V případě, že Příkazce nejpozději jeden pracovní den přede dnem účinnosti navržených změn nesdělí GLS písemně nebo e-mailem svůj nesouhlas, nebo po dni účinnosti navržených změn objednává přepravu zásilek, má se za to, že s navrženými změnami či doplňky souhlasí. Je-li výše ceny mezi stranami sporná, případně není-li dohodnuta, platí obvyklá cena uvedená v ceníku uveřejněném na Webových stránkách GLS.

10.11. V případě projevení nesouhlasu se změnou Nabídky je Příkazce oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní, je vázán novou Nabídkou od prvního dne její platnosti.

11. Práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Příkazce je povinen zabalit každou zásilku v souladu se standardy v odvětví a s ohledem na manipulaci s balíky, opatřit zásilku řádně vyplněným standardním přepravním štítkem GLS a příslušnými dokumenty. Adresa na zásilce – zejména údaje o Příjemci – musí být úplné.

11.2. Příkazce je povinen před zahájením přepravy předat GLS úplná přepravní data v elektronické formě a ve schváleném formátu. V případě chybějících dat má GLS právo i bez předchozího upozornění pozastavit přepravu zásilky a vrátit ji Příkazci nebo Odesílateli.

11.3. GLS nenese odpovědnost za jakékoliv omyly při vyplňování štítků nebo chyby v předaných datech.

11.4. GLS nemá povinnost upozornit na neúplnost nebo nesprávnost dokladů či dat.

11.5. Příkazce není oprávněn s GLS uzavírat vlastním jménem Smlouvu na účet či ve prospěch třetích osob bez písemného souhlasu GLS. Takový písemný souhlas bude obsahovat zejména povinnost Příkazce řádně informovat třetí osoby o podmínkách přepravy a upravovat související odpovědnost Příkazce. V případě porušení této povinnosti ze strany Příkazce je GLS oprávněna okamžitě pozastavit proces doručování zásilek a s okamžitou platností odstoupit od všech smluv uzavřených s Příkazcem.

11.6. Příkazce není oprávněn dále přeprodávat přepravní služby GLS třetím stranám bez písemného souhlasu GLS.

11.7. Příkazce odpovídá GLS, jejím pověřeným dopravcům a jejím zákazníkům za všechny škody a újmy které vzniknou tím, že Příkazce nesplnil některou ze svých povinností dle těchto Všeobecných podmínek, zejména pak za škodu způsobenou zásilkou, nebo jejím obsahem.

11.8. Příkazce je povinen zaplatit poplatek za službu do určené lhůty bankovním převodem na bankovní účet GLS.

11.9. Pokud Příkazce odesílá zboží vyloučené ze služeb GLS, viz Článek 8, nebo nesplní výše stanovené povinnosti, může mu GLS odmítnout plnění služby.

11.10. Za zneužití přepravního štítku odpovídá Příkazce v plném rozsahu. Příkazce je povinen:

a) opatřit každou zásilku pouze jedním platným přepravním štítkem, veškeré staré štítky musí být odstraněny;

b) využívat výhradně přidělenou číselnou řadu přepravních štítků a při vyčerpání zažádat o přidělení nové číselné řady;

c) nesmí využívat jinou číselnou řadu než přidělenou a nesmí opakovaně používat stejnou číselnou řadu;

d) zajistit, že dvě různé zásilky nebudou opatřeny shodným číslem zásilky.

11.11. Příkazce nesmí přepravní štítek předat dalším osobám. V případě, že se tak stane, odpovídá za přepravní štítek tak, jako by jej použil pro přepravu svých zásilek.

11.12. V případě porušení výše uvedených povinností je GLS oprávněna zablokovat číselnou řadu přidělenou Příkazci pro tisk přepravních štítků a naúčtovat poplatek (smluvní pokutu) ve výši 200,- Kč za každý případ porušení. V případě zjištění totožného přepravního čísla na více zásilkách, GLS naúčtuje 200,- Kč za každý případ poručení.

11.13. GLS si vyhrazuje právo jakoukoli zásilku kdykoliv odmítnout, zadržet, zrušit, odložit či vrátit, pokud by taková zásilka podle názoru GLS mohla poškodit či zpozdit jiné zásilky. Totéž platí i v případě, kdy je přeprava zásilky v rozporu s právními předpisy, nebo s jakýmkoli ustanovením těchto Všeobecných podmínek, nebo v případě, že Příkazce má vůči GLS splatnou pohledávku po splatnosti. Skutečnost, že GLS převezme zásilku, neznamená, že je taková zásilka v souladu s platnými právními předpisy nebo s těmito Všeobecnými podmínkami.

12. Dispoziční právo

12.1. Je-li Příjemce nepřítomen, může GLS zmocnit k doručení zásilky jiné určené osobě, do poštovní schránky, do výdejního místa nebo alternativnímu doručení - pokud balík není určený do vlastních rukou, lze GLS udělit souhlas s jeho uložením na příjemcem zvoleném místě v bezprostřední blízkosti doručovací adresy. GLS balík na zvoleném místě zanechá a příjemce tak není závislý na době doručení. Souhlas s uložením platí jen pro ty balíky, u kterých to bylo výslovně uvedeno, nikoli pro další balíky, které bude GLS doručovat. V případě tohoto zmocnění, ať už v písemné podobě či ústní, bude potvrzení o předání (IOD, POD) vyhotoveno v modifikované formě.

13. Fakturace, platba

13.1. GLS vykonává služby výhradně na základě zaplacení ceny služeb Příkazcem, nepřepravuje nevyplacené zásilky, za jejichž dopravu má zaplatit Příjemce. GLS vzniká právo na zaplacení ceny okamžikem předání zásilky k zajištění přepravy.

13.2. Faktura za služby se vždy vystavuje zpětně, dle dohody jedenkrát nebo dvakrát v měsíci.

13.3. GLS fakturuje výkony dle typu služeb v jedné celkové částce na základě registrace zásilky na prvním (vstupním) přepravním uzlu.

13.4. Splatnost je standardně 7 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Úhrada faktury probíhá vždy bankovním převodem. Příkazce je povinen zaplatit fakturu bankovním převodem do uvedeného data splatnosti. V případě zpoždění platby je Příkazce od prvního dne prodlení povinen zaplatit GLS úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky a uhradit náklady vzniklé v souvislosti s výběrem těchto pohledávek po splatnosti.

13.5. Příkazce zásilky bere na vědomí, že GLS má zástavní právo k zásilce a v případě nezaplacení ceny za služby má GLS právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžené zástavy, kdy zástavu lze prodat i na základě svépomocného prodeje. Svépomocný prodej se děje tak, že GLS oznámí Příkazci započetí výkonu zástavního práva a po uplynutí 30 dní od oznámení má GLS právo provést prodej zásilky.

13.6. V případě prodlení Příkazce je GLS dále oprávněna vyúčtovat Příkazci také rozdíl mezi jakoukoliv zvýhodněnou cenou a cenou podle základního ceníku GLS, a to i zpětně za vystavené a neuhrazené faktury. V případě prodlení je Příkazce povinen předat GLS zpět všechny přidělené přepravní štítky a GLS je oprávněna zablokovat číselnou řadu přidělenou Příkazci pro tisk přepravních štítků a dále je oprávněna bez předchozího upozornění pozastavit poskytování služeb, a to v kteroukoli dobu. GLS je dále oprávněna jednostranně započíst své splatné pohledávky za Příkazce, s jejichž placením se Příkazce dostal do prodlení, a veškeré dobírkové částky vybrané při doručení zásilek od příjemců, které je jinak jako svůj závazek povinna odvést Příkazci. O provedení zápočtu je GLS povinna Příkazce vyrozumět.

13.7. Veškerá fakturace probíhá elektronicky. V případě, že Příkazce požaduje zasílání fakturace v listinné podobě, může GLS účtovat příplatek za vyhotovení a doručení fakturace v listinné podobě.

13.8. Pokud GLS nesprávně (v neprospěch Příkazce) vyúčtovala Příkazci fakturou svou pohledávku na zaplacení ceny za služby, je Příkazce oprávněn písemně upozornit na tuto skutečnost GLS s popisem konkrétní nesprávnosti, a to ve lhůtě do třiceti dnů od doručení faktury (reklamace vyúčtování). Pokud tak Příkazce neučiní, má se za to, že vyúčtování provedené fakturou je bezchybné a GLS tím vzniká nárok na zaplacení ceny za služby vyúčtované dotčenou fakturou. Pokud je vyúčtování dotčenou fakturou nesprávné, GLS ve lhůtě třiceti dnů po doručení upozornění Příkazce o nesprávném vyúčtování vyúčtuje cenu za služby správně.

14. Systém pro odbavení zásilek

14.1. K přenosu dat mezi Příkazcem a GLS, objednávání služeb a pro tisk jednotlivých přepravních štítků slouží výhradně, není-li sjednána výjimka dle článku 14.5 těchto podmínek, aplikace poskytované GLS, jejich výčet je uveden na Webových stránkách GLS.

14.2. Správná činnost aplikací vyžaduje spolehlivé připojení k internetu na straně Příkazce.

14.3. Informace o aplikacích jsou uvedeny na Webových stránkách GLS a v dokumentaci dané aplikace. Podporu poskytuje zákaznický servis GLS.

14.4. GLS neodpovídá za škody vzniklé špatným užíváním nebo nastavením aplikace, špatným nastavením tiskárny, nebo za škody způsobené neodborným zásahem do konfiguračních a zdrojových souborů aplikace.

14.5. Pokud Příkazce či Odesilatel není schopen využít standardních systémů GLS pro odbavení zásilek, lze udělit výjimku a povolit užívání vlastního softwarového řešení na základě podpisu dodatku Smlouvy ve formě Dohody o používání vlastního systému pro tisk štítků.

14.6. V případě, že Příkazce neuzavře Dohodu o používání vlastního software, nemá právo uplatnit reklamaci na neshodu, která vznikla nesprávným datovým přenosem, či špatným formátem přepravního štítku.

15. Záruka

15.1. Záruka garance se na přepravní čas u tuzemských a mezinárodních zásilek nevztahuje. Jedná se o přepravní časy obvyklé. V oblasti působnosti dohody CMR se záruka řídí touto úpravou.

16. Případy poškození zboží

16.1. GLS poskytne v rámci sjednané výše pojištění zásilky Příkazci u každé zásilky, u níž vznikne prokazatelně škoda zaviněná GLS, tj. škoda vzniklá v důsledku nedbalé či nepřiměřené manipulace se zásilkou včetně částečné či úplné ztráty nebo zničení zásilky, náhradu způsobené škody. Škoda je omezena pouze na škodu na poškozené zásilce, tj. náklady na její opravu či znovu pořízení poškozené věci, tedy pouze na skutečnou přímou škodu (skutečnou škodou se tedy rozumí to, oč se hodnota zásilky v důsledku škodní události sníží) a nevztahuje se na jakékoliv následné škody (např., ale nikoliv pouze na ušlý zisk, příjem, profit, budoucí obchod, sankce za prodlení, smluvní pokuty, penále apod.), tj. nepřímá škoda a ušlý zisk se nenahrazují. Odpovědnost za škody způsobené vlivem vyšší moci je vyloučena.

16.2. Zjevné porušení nebo poškození obalu může být rozporováno nejpozději při doručení zásilky. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být na místě sepsán Zápis o škodě na formuláři GLS.

16.3. V případě škody, která není při doručení zjevná, vznikne nárok na náhradu pouze v případě, je-li tento nárok předložen Příkazcem GLS v písemné formě do 3 pracovních dnů od doručení nebo vrácení zásilky, a pokud byly příčiny poškození prokazatelně na straně GLS. Při neporušeném balení zásilky neodpovídá GLS za mechanické, elektrické, nebo elektronické poškození obsahu, i když vnitřní balení zásilky bylo dostatečné. Příjemce, popř. Příkazce je povinen dát GLS dostatečnou příležitost zkontrolovat poškozenou zásilku buď osobně, nebo prostřednictvím fotodokumentace pořízené ihned po doručení balíku. Příjemce, popř. Příkazce, nesmí se zásilkou bez souhlasu GLS manipulovat a je povinen zachovat i její obal, a to až do ukončení reklamačního řízení. Pokud Příkazce nepředloží svůj požadavek ve výše uvedeném termínu, neposkytne zásilku GLS k prověření, nebo se zásilkou neoprávněně manipuluje, stává se jeho nárok na náhradu škody neplatným.

16.4. V ostatních případech neuvedených v bodě 16.2. a 16.3. vznikne nárok na náhradu škody pouze v případě, je-li tento nárok předložen Příkazcem GLS v písemné formě do 60 kalendářních dnů od data, kdy zásilka byla předána k zajištění přepravy.

16.5. V přepravní částce je obsaženo standardně základní pojištění, které kryje náklady na opravu či náhradu, ke kterým může být připočten i poplatek za službu, avšak maximálně do výše 20.000 Kč. Pokud však Příkazce předává k zajištění přepravy zásilku v souladu s ustanovením 8.1.u) Všeobecných podmínek, jejíž hodnota překračuje částku 20.000,- Kč, má povinnost o této skutečnosti písemně (e-mailem) informovat GLS a sdělit skutečnou hodnotu zásilky a dále má povinnost zajistit připojištění zásilky. Neučiní-li tak, jedná se o zásilku, která obsahuje zboží vyloučené z přepravy dle ustanovení článku 8 těchto Všeobecných podmínek.

16.6. Rozsah odpovědnosti GLS za škodu je omezen, a to v případě ztráty, zničení nebo poškození zásilky při obstarávání přepravy, popřípadě zásilky převzaté GLS k přepravě, nebo k úkonům s přepravou souvisejících, anebo v jakémkoliv jiném případě částkou vyčíslenou dle právních předpisů, maximálně však částkou odpovídající skutečné přímé škodě do maximální výše 20.000,- Kč za jednu škodní událost anebo i více škodních událostí mající však stejnou příčinu vzniku škody. V případě připojištění zásilky se pak hodnota maximální škody zvyšuje podle výše připojištění.

16.7. Příkazce může zásilku nechat pojistit na vyšší hodnotu, toto pojištění je však možné uzavřít pouze na základě zaplacení dodatečného příplatku a souhlasu GLS, která potvrdí rozsah pojistného krytí. Pouhé uvedení údaje o hodnotě zásilky (ceny) se nepokládá za příkaz k pojištění.

16.8. Za škodní případ se nepovažuje, pokud GLS doručí zásilku opožděně, nevyinkasuje sumu za dobírku, avšak může důvěryhodným způsobem prokázat doručení zásilky ve svém vlastním systému (IOD, POD). V těchto případech může být nárok Příkazce uplatňován výhradně vůči Příjemci zásilky a GLS nese odpovědnost pouze do výše poplatku za službu.

16.9. Jestliže škoda vznikla zabavením nebo zadržením zásilky nebo jiným opatřením provedeným v zahraničí podle předpisu platného v zahraničí nebo na jeho základě, náhrada škody Příkazci nepřísluší.

16.10. Bez souhlasu GLS nemá Příkazce žádné právo postoupit svůj reklamační nárok jakékoliv třetí straně.

16.11. GLS neposkytuje žádné pojistné krytí pro cenné předměty, jež jsou již zajištěny prostřednictvím jiného pojištění. Příkazce má právo sjednat si doplňující pojištění.

16.12. Pokud GLS uzná nárok na náhradu škody za oprávněný, zajistí vyplacení náhrady škody do deseti pracovních dnů od ukončení reklamačního řízení.

16.13. Postupy, dle nichž se řeší škodní případy, jsou upraveny společností GLS v Reklamačním řádu, který je zveřejněn na Webových stránkách GLS.

16.14. V případě porušení povinností ze strany GLS nevzniká automaticky nárok na vrácení ceny za poskytované služby. Tento nárok vzniká pouze v dohodnutých případech nebo v případě, že by jednáním GLS došlo k bezdůvodnému obohacení. V tomto případě GLS vrátí Příkazci celou uhrazenou cenu.

17. Promlčení

17.1. Jakékoli právní nároky vůči GLS jsou promlčeny po uplynutí jednoho roku. Promlčecí lhůta začíná plynout dnem, kdy se oprávněná strana dozvěděla, nebo mohla dozvědět o svém nároku, nejpozději však dnem doručení.

18. Písemná forma

18.1. V některých případech si GLS vyhrazuje právo uzavřít dohodu specifikující podmínky odlišné od těchto Všeobecných obchodních podmínek. Rozšiřující a doplňkové dohody, jakož i veškeré další dohody jsou platné pouze, jsou-li uzavřeny v písemné formě.

19. Oddělitelnost / Soudní pravomoc

19.1. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných podmínek stane neplatným, nebude tím dotčena platnost dalších ustanovení uvedených v tomto dokumentu. Takovéto neplatné ustanovení bude nahrazeno jiným ustanovením, které bude v maximální možné míře naplňovat obchodní smysl původního ustanovení.

19.2. Jakékoliv spory, neshody nebo nároky vyplývající ze smluvního vztahu mezi GLS a Příkazcem budou řešeny nejprve smírnou cestou. Nebude-li možné tyto spory vyřešit smírnou cestou a není-li zároveň dána výlučná pravomoc rozhodnout spor Český telekomunikační úřad dle § 6a zákona o poštovních službách (nevyhovění nebo nevyřízení reklamace vad poskytované služby), dohodly se smluvní strany v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, že místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z uzavřených smluv či těchto Všeobecných podmínek je soud příslušný dle sídla GLS.

19.3. V případě pochybností platí vydání Všeobecných podmínek v českém jazyce.

19.4. GLS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Všeobecné podmínky, a to i bez předchozího upozornění Příkazce. Pokud GLS provede změnu těchto Všeobecných podmínek, zveřejní novou verzi Všeobecných obchodních podmínek na webových stránkách GLS. Změnu Všeobecných podmínek GLS dále oznámí také prostřednictvím informačního textu na faktuře, případně e-mailem. Příkazce má právo změny odmítnout a je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Pokud tak neučiní, je vázán novými Všeobecnými podmínkami.

19.5. V případě, že vznikne výkladový rozpor mezi Všeobecnými podmínkami a ostatními platnými dokumenty upravujícími smluvní vztah mezi GLS a Příkazcem, platí výklad v tomto pořadí: Smlouva včetně dodatků, Všeobecné podmínky, ostatní platné dokumenty.

19.6. GLS může omezit nebo pozastavit službu přepravy zásilek a nesplnit tak podmínky uvedené ve Všeobecných podmínkách, pokud se jedná o zásah vyšší moci nebo regulační opatření. Z důvodu dopravních omezení nebo nepříznivé meteorologické situace může GLS buď pozastavit služby v určitých oblastech, nebo se odklonit od všeobecně platných pravidel doručování. GLS má povinnost informovat Příkazce o veškerých těchto omezeních nebo o pozastavení služeb. V těchto případech nemůže Příkazce vznést nárok na náhradu škody dle článku 16.

20. Ochrana údajů, povinnost zachovávání důvěrnosti

20.1. Příkazce je srozuměn s tím, že GLS ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů”) a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Příkazce uvedené ve smluvních dokumentech, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprací Příkazce a GLS, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb. Tyto osobní údaje budou GLS zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi GLS pro účely plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, dále pro účely oprávněných zájmů správce, a dále pak pro informační, administrativní a evidenční účely související s dodržením právních povinností GLS. GLS je při poskytování služeb správcem osobních údajů.

20.2. GLS zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování služeb nebo doplňkových služeb (služby s přidanou hodnotou), a to na základě uzavřených Smluv, a to v rozsahu, které byly poskytnuty GLS na základě Smluv, konkrétně pak v tomto rozsahu:

20.2.1. jméno, příjmení, adresa za účelem doručení či vrácení zásilky,

20.2.2. telefonní číslo za účelem oznámení a informování o stavu doručení,

20.2.3. e-mail za účelem oznámení a informování o stavu doručení, potvrzení uzavření smlouvy a obchodním jednání, kdy může být na poskytnutý e-mail zasláno obchodní sdělení s Nabídkou produktů a služeb GLS nebo newsletter, kdy v každém zaslaném obchodním sdělení má Příkazce možnost odmítnout jejich zasílání,

20.2.4. číslo účtu za účelem výběru a zaslání dobírky,

20.2.5. IP adresu pouze pro případ reklamačního řízení, kdy zákazník rozporuje objednání služby nebo pro kontrolu neoprávněných přístupů,

20.2.6. Cookies za účelem zlepšení přehlednosti webových stránek, pro přihlášení/odhlášení do webové služby, vyhodnocení návštěvnosti webových stránek,

20.2.7. identifikační číslo Příkazce za účelem fakturace za provedené služby a jednoznačné identifikace společnosti Příkazce.

20.3. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavírána mezi GLS a osobou tyto údaje poskytující a z ní vyplývající nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, případně je nezbytnost dána pro účely oprávněných zájmů GLS či třetí strany (Příkazce, Příjemce) např. pro účely vedení soudních sporů, reklamačních řízení a marketing a dále je nezbytnost dána pro plnění právních povinností (např. daňové a celní zákony).

20.4. Příkazce smí předat pouze ty osobní údaje, u nichž je v postavení správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ze strany Příkazce je dobrovolné, nicméně nebudou-li osobní údaje poskytnuty, není možné ze strany GLS poskytovat služby.

20.5. Příkazce se zavazuje zajistit u všech osob zúčastněných na obchodním vztahu mezi GLS a Příkazcem, zejména u Odesílatele a Příjemce, zákonný důvod (např. souhlas) pro zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a dle článku 6 odst. 1 GDPR, aby GLS mohla řádně plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy a z platných vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů a z mezinárodních sankčních ujednání (embargo) a dále se zavazuje, že pokud bude GLS předávat osobní údaje příjemců či jiných zúčastněných osob, bude se jednat pouze o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je GLS mohla v souladu s GDPR použít pro poskytování požadovaných služeb. Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá Příkazce za škodu, která byla GLS způsobena a zavazuje se uhradit GLS veškerou škodu (újmu), která GLS vznikne.

20.6. GLS i Příkazce se zavazují plnit vůči všem subjektů údajů zákonné informační povinnosti dle vnitrostátních právních předpisů a zejména dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektu údajů poskytuje GLS ve vztahu k jejím poskytovaným službám a Příkazce ve vztahu k jeho poskytovaným službám. GLS i Příkazce jsou si vzájemně povinni při zpracování odpovědí na žádosti a stížnosti subjektu údajů poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

20.7. GLS má právo osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou GLS může vůči třetím stranám uplatňovat jakákoli práva, případně po dobu, po kterou může třetí strana, zejména Příkazce či Příjemce uplatňovat jakákoli práva po GLS, popřípadě po dobu, kterou normativně stanovuje zákon (např. daňové a celní právní předpisy).

Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách GLS.

20.8. GLS se zavazuje, že bude v elektronické podobě informovat Příkazce

a) o procesu doručování zásilek formou podrobného rozpisu informací k zásilce. Příkazce sděluje, že GLS předává v této souvislosti osobní údaje, zejména jméno, příjmení, místo doručení, telefon, e-mail adresáta zásilky a žádá GLS o doplnění těchto osobních údajů o informace týkající se zásilky (např. číslo zásilky, datum a čas převzetí a doručení zásilky, přebírající osoba, hmotnost, přehled aktivovaných služeb, cena aj.), a to v elektronické podobě za účelem kontroly procesu doručování a kontroly plnění smluvních povinností (tzv. reporty).

b) o vybraných dobírkách formou podrobného rozpisu. Příkazce sděluje, že GLS předává v této souvislosti osobní údaje, zejména jméno, příjmení, místo doručení, telefon, e-mail adresáta zásilky a žádá GLS o doplnění těchto osobních údajů o informace týkající se doběrečného (např. její výše, datum vybrání dobírky a doručení zásilky, přebírající osoba, hmotnost, přehled aktivovaných služeb, cena aj.), a to v elektronické podobě za účelem kontroly procesu doručování včetně kontroly vybraného doběrečného a kontroly plnění smluvních povinností.

c) o detailním rozpisu poskytnutých služeb formou elektronické přílohy k faktuře. Příkazce sděluje, že GLS předává v této souvislosti osobní údaje adresáta zásilky, zejména jméno, příjmení, místo doručení a žádá GLS o doplnění těchto osobních údajů o informace týkající se zásilky (např. číslo zásilky, datum a čas převzetí a doručení zásilky, přebírající osoba, hmotnost, přehled aktivovaných služeb, cena aj.), a to v elektronické podobě za účelem kontroly procesu doručování a kontroly plnění smluvních povinností. Příkazce prohlašuje, že ke způsobu zpracování osobních údajů dle tohoto odstavce včetně pokynů vůči GLS má zákonný důvod, a že tento způsob zpracování osobních údajů je v souladu s příslušnými právními předpisy (např. GDPR).

20.9. Příkazce je zodpovědný za následky a škody, které vznikly v důsledku zneužití přístupových oprávnění a hesel do systémů a rozhraní GLS. GLS tyto přístupy zřizuje pro osoby oprávněné dle smlouvy, případně pro Příkazcem zplnomocněné. Příkazce je povinen učinit na své straně nezbytná opatření proti jejich zneužití.

20.10. GLS se seznámí s obsahem zasílaných balíků pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služby.

20.11. GLS:

a) nesmí otevřít žádné zabalené a zalepené zásilky, pokud není zákonem, smlouvou či těmito Všeobecnými podmínkami stanoveno jinak;

b) smí prohlédnout jen nezalepené zásilky, a to pouze v nezbytném rozsahu, za účelem zjištění údajů nutných pro odeslání, roztřídění, přepravu a doručení;

c) nesmí sdělovat žádné údaje získané během procesu poskytování služby třetím stranám – s výjimkou Příkazce, Odesílatele, adresáta (nebo dalších zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci;

d) nesmí předat zásilku – za účelem prohlédnutí obsahu – jiným osobám kromě Příkazce, Odesílatele, adresáta (nebo dalším zplnomocněných příjemců) a oprávněných orgánů státní moci;

e) nesmí předávat žádné informace o poskytovaných službách jiným osobám než Příkazci, Odesílateli, adresátovi (nebo dalším zplnomocněným příjemcům) a oprávněným orgánům státní moci.

20.12. GLS smí zásilku otevřít a uzavřít, pokud:

a) ji nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena,

b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle Všeobecných podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž zajištění přepravy je vyloučeno

c) byla poškozena,

d) je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo

e) je to nezbytné k dodržení povinností uložených GLS zvláštním právním předpisem..

20.13. GLS může zásilku prodat jako náhradu za nezaplacenou odměnu za zprostředkování přeprav.

20.14. GLS řídí proces otevírání zásilek a jednotlivé kroky zaznamenává do zprávy. Skutečnost, že zásilka byla otevřena, musí být vyznačena na zásilce, a pokud je to možné, je třeba informovat odpovídajícím způsobem Odesílatele a zároveň mu sdělit důvody tohoto kroku.

20.15. GLS je oprávněna zásilku, kterou není možné doručit ani vrátit po uplynutí 6 měsíců od převzetí buď prodat nebo zničit. V případě, že je to nutné z důvodu ochrany zdraví, životního prostředí či majetku, je GLS oprávněna zásilku zničit ještě před uplynutím této lhůty. GLS má právo zničit zásilku, u které nebylo úspěšné zrealizováno zástavní právo dle článku 13.5. těchto Všeobecných podmínek, tj. pokud se GLS nepodařilo zásilku prodat anebo pokud o zásilku neprojeví nikdo zájem ve lhůtě 3 let ode dne, kdy byla zásilka předána k zajištění přepravy.

21. Podmínky využití kreditního systému Aplikace www.e-balik.cz

21.1. Příkazce, který splňuje dále uvedené podmínky, je pro potřeby kreditního systému nazýván Uživatelem. Uživatel kreditního systému je subjekt, jenž je zaregistrován v Aplikaci a zároveň musí být u něj splněna podmínka, že se jedná o podnikatelský subjekt s platným IČ.

21.2 Kreditem se rozumí souhrn peněžních prostředků Uživatele v rámci Aplikace, které uživatel poskytl GLS za účelem úhrady Ceny v budoucnu poskytnutých služeb.

21.3. Kredit Uživatele lze dobít pouze v české měně z jednou z podporovaných platebních metod. Kredit lze dobít ve výši libovolné peněžní částky v rozmezí od 500,- Kč – 10.000,- Kč včetně DPH, a to i opakovaně. Maximální možná výše zůstatku kreditu může činit nejvýše 15.000,- Kč včetně DPH. Uživatel není oprávněn kredit převést ze svého účtu na účet jiného Uživatele.

21.4 GLS vystaví Uživateli elektronicky na jeho email potvrzení o přijaté platbě a počtu kreditů připsaných na jeho účet. GLS je oprávněna z kreditu odečítat hodnotu odměn za objednané služby.

21.5 Po ukončení měsíce obdrží Uživatel daňový doklad - fakturu za poskytnuté přepravní služby s uvedením počtu přepravených zásilek a celkové ceny po uplatnění slev na svůj e-mail s možností stažení tohoto daňového dokladu i v Aplikaci.

21.6 GLS si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené v ceníku Aplikace a provádět další potřebné změny v Aplikaci. O aktuálních cenách je Uživatel informován před odesláním objednávky přepravy.

21.7 V případě, že zůstatek kreditu Uživatele překročí stanovený limit 15.000,- Kč včetně DPH, vyhrazuje si GLS právo zamezit dalšímu dobití kreditu nad tuto stanovenou částku, a současně, pokud dojde k takovéto nadlimitní poukázané platbě, je GLS oprávněna takovouto platbu vrátit na účet, ze kterého Uživatel platbu poukázal.

21.8 Uživatel má v Aplikaci ve svém uživatelském účtu přístup k zobrazení zůstatku kreditu a k přehledu provedených transakcí. V případě nesrovnalostí je uživatel oprávněn výši zůstatku kreditu nebo provedenou transakci reklamovat u GLS, a to ihned po zjištění nesrovnalosti, nejpozději však do tří měsíců od uskutečnění reklamované transakce. Uplynutím této lhůty nárok zaniká. Skutečnosti tvrzené v reklamaci je Uživatel povinen prokázat.

21.9 Uživatel má právo požádat GLS o navrácení finančních prostředků poskytnutých do kreditního systému, a to až do výše aktuálního zůstatku. V rámci žádosti Uživatel uvede částku, kterou chce vrátit a důvod vrácení. Finanční prostředky budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byl kredit uhrazen a není-li to možné na účet určený Uživatelem. V případě jakýchkoli pochybností ze strany GLS, má GLS právo požadovat žádost v jí určené formě (např. písemná forma, úředně ověřený podpis atp.). GLS je oprávněna účtovat storno poplatek za vrácení kreditu ve výši 500,- Kč.

21.10 GLS si vyhrazuje právo zablokovat nabíjení nebo čerpání kreditu na účtu Uživatele, pokud dojde k podezření z neoprávněné či protiprávní manipulace s účtem, přístupovými údaji či s platebními prostředky (např. placení odcizenou platební kartou) anebo v případě porušení povinností Uživatele.

21.11 Uživatel souhlasí s tím, že GLS nenese odpovědnost za případnou dočasnou nefunkčnost či nedostupnost Aplikace či domény https://e-balik.cz a nenese odpovědnost za manipulaci s kreditem v důsledku nedostatečného zabezpečení přístupových údajů ze strany Uživatele.

21.12 Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že nedojde k vyčerpání kreditu po dobu 2 let od poslední změny zůstatku kreditu, nevyčerpaný kredit propadá GLS a Uživatel již nebude oprávněn požadovat vrácení kreditu.

Tyto Všeobecné podmínky jsou aktualizovaným zněním Všeobecných obchodních podmínek vydaných 1. dubna 2005 a nabývají účinnosti od 1. února 2024.

Tyto Všeobecné podmínky uveřejňuje GLS na webových stránkách GLS, kde jsou k dispozici i další informace ohledně využití služeb.

Obchodní podmínky pro zasílání a zpracování zásilek pro spotřebitele prostřednictvím portálu www.e-balik.cz

společnosti General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, CZ-58601 Jihlava dále jen: GLS

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy, na jejímž základě se GLS zavazuje na základě úhrady sjednané odměny ze strany Příkazce zajistit dodání zásilky na adresu uvedenou Příkazcem. Služby poskytované na základě těchto Všeobecných podmínek jsou poskytovány na základě zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů.

1.2. Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem těchto Všeobecných podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

1.3 Pro účely těchto Všeobecných podmínek (dále jen „Podmínky“) je poskytovatelem služby společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 260 87 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184 („GLS“). GLS je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a poskytuje služby sjednané prostřednictvím aplikace GLS s názvem „e-Balík“ dostupné na internetové stránce www.e-balik.cz („Aplikace“).

1.4 Příkazcem je fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele („Příkazce“).

1.5 Znění Podmínek může GLS přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Příkazci oznámeny minimálně třicet (30) dnů před účinností takové změny prostřednictvím Aplikace a zveřejněním na webové stránce www.gls-group.eu/CZ/cs/home/ .

1.2 Příkazce prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek, že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

1.3 Pro účely těchto obchodních podmínek („Obchodní podmínky“) je zasílatelem společnost General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., se sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČO: 260 87 961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184 („Zasílatel“). Zasílatel je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a poskytuje zasílatelské a poštovní služby sjednané prostřednictvím aplikace Zasílatele s názvem „e-Balík“ dostupné na internetové stránce www.e-balik.cz („Aplikace“).

1.4 Příkazcem je fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele („Příkazce“).

1.5 Znění Obchodních podmínek může Zasílatel přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Příkazci oznámeny minimálně třicet (30) dnů před účinností takové změny prostřednictvím Aplikace a zveřejněním na webové stránce www.gls-group.eu/CZ/cs/home/.

2 UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Při registraci a zřízení Uživatelského účtu v Aplikaci je Příkazce povinen uvádět všechny údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Příkazce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem Příkazce. Příkazce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně těchto přístupových informací a bere na vědomí, že GLS nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Příkazce. Příkazce není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.2 Příkazce je oprávněn vyžádat si u GLS zrušení Uživatelského účtu kdykoli a bez udání důvodu.

2.3 Příkazce je povinen GLS neprodleně informovat v případě zneužití jeho Uživatelského účtu. V případě zneužití Uživatelského účtu nebo při využití Aplikace v rozporu se Smlouvou, má GLS právo blokovat Uživatelský účet po nezbytnou dobu. Příkazce má povinnost nahradit GLS újmu vzniklou zneužitím svého Uživatelského účtu.

3 SMLOUVA

3.1 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

3.2 Příkazce provádí objednávku na formuláři přístupném v Aplikaci. Příkazce může v Aplikaci provést více objednávek najednou.

3.3 Příkazce v objednávce uvede správné údaje alespoň v následujícím rozsahu:

3.3.1 identifikace a kontaktní údaje Příkazce, pokud tyto údaje nejsou vyplněny podle údajů Příkazce z Uživatelského účtu;

3.3.2 údaje o rozměrech Zásilky nebo její hmotnosti, které jsou určující pro výpočet ceny;

3.3.3 údaje potřebné k identifikaci Zásilky;

3.3.4 údaje o příjemci Zásilky („Příjemce“) minimálně v rozsahu jméno, příjmení, adresa a telefonní číslo v případě fyzické osoby a název, sídlo, kontaktní osoba a telefonní číslo v případě právnické osoby;

3.3.5 údaje o datu a vybraném způsobu předání Zásilky k přepravě a způsobu přepravy a doručení Zásilky;

3.3.6 instrukci o tom, že má GLS při doručení Zásilky od Příjemce přijmout peněžní prostředky nebo provést jiný inkasní úkon před tím, než Příjemci vydá Zásilku nebo doklad umožňující se Zásilkou nakládat, včetně výše určené částky („Dobírka“);

3.3.7 potvrzení, že souhlasí s Podmínkami a se Zásadami ochrany osobních údajů a že jejich obsahu rozumí včetně potvrzení o informování o možnosti odstoupení od smlouvy a požadavku se zahájením služeb před uplynutí lhůty k odstoupení; („Objednávka“).

4 OBJEDNÁVKA

4.1 Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři v Aplikaci.

4.2 Před podáním Objednávky je Příkazci umožněno kontrolovat, opravovat či měnit údaje, které do Objednávky vložil.

4.3 GLS bez zbytečného odkladu potvrdí Příkazci přijetí Objednávky e-mailem na adresu uvedenou Příkazcem v Objednávce.

4.4 Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky Příkazci. Smlouva se uzavírá s odkládací podmínkou úplného zaplacení odměny podle Článku 5.

4.5 Příkazce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Příkazci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Příkazce. Tyto náklady si Příkazce hradí sám.

5 CENA ZASÍLATELSKÝCH SLUŽEB A ZPŮSOB PLATBY

5.1 Aktuální ceny za doručení Zásilky podle Smlouvy („Cena“) jsou uvedeny v ceníku dostupném v Aplikaci. V průběhu provádění Objednávky je v Aplikaci zobrazována celková cena, která je konečná včetně DPH, všech slev, daní a poplatků (zejména poplatek za pojištění Zásilky, palivový příplatek, mýtné)

5.2 GLS si vyhrazuje právo měnit ceny uvedené v ceníku v Aplikaci a provádět další potřebné změny v Aplikaci.

5.3 Součástí Ceny nejsou náklady spojené s balením Zásilky. Tyto náklady nese v plné výši Příkazce.

5.4 Příkazce uhradí Cenu před předáním Zásilky k přepravě prostřednictvím platební brány.

5.5 Daňový doklad vystaví GLS a zašle v elektronické podobě na e-mail uvedený v Objednávce bez zbytečného odkladu po úhradě ceny služby.

5.6 V případě odstoupení od Smlouvy nebo nedokončení přepravy Zásilky z důvodů, za něž GLS neodpovídá, je GLS oprávněn provést jednostranné započtení jeho pohledávky vůči Příkazci vzniklé jako náklady na vrácení Zásilky a/nebo poměrná část nákladů GLS na již provedené plnění Objednávky. O provedeném započtení GLS informuje Příkazce bez zbytečného odkladu emailem na adresu uvedenou v Objednávce.

6 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1 Příkazce prohlašuje, že žádá (souhlasí) s tím, aby GLS začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Nejedná-li se o tento případ, kdy Příkazce nemůže odstoupit od Smlouvy, má Příkazce, který je zároveň spotřebitel, právo odstoupit od Smlouvy do čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření i bez udání důvodu oznámením vůči GLS některým z následujících způsobů:

6.1.1 zasláním oznámení o odstoupení GLS prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, e-mailem na adrese: e-balik@gls-czech.com , nebo faxem na čísle: +420 567 771 199; nebo

6.1.2 vyplněním a odesláním vzorového formuláře pro odstoupení od Smlouvy dostupného v Aplikaci (www.e-balik.cz); GLS potvrdí Příkazci bez zbytečného odkladu přijetí takového formuláře e-mailem na adresu Příkazce uvedenou v Objednávce.

6.2 V souladu s § 1837 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku Příkazce nemůže od Smlouvy odstoupit, jestliže přeprava Zásilky byla zcela splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem podle článku 6.1 před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V případě, že Odesílatel svůj předchozí výslovný souhlas podle článku 6.1 odvolá, může GLS započít s poskytováním služby až po uplynutí lhůty k odstoupení.

6.3 Odstoupí-li Příkazce od Smlouvy před tím, než GLS začala s plněním, vrátí GLS Příkazci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy, Zásilku i Cenu. Příkazce nese přímé náklady spojené s vrácením Zásilky obvyklou poštovní cestou a náklady spojené s vrácením Ceny. Vrácená Cena bude tedy snížena o částku odpovídající přímým nákladům spojeným s vrácením Zásilky a Ceny Příkazci. Zásilka bude Příkazce vrácena na adresu uvedenou v Objednávce, nebude-li sjednána jiná adresa pro vrácení Zásilky. Nebude-li sjednán jiný způsob, bude Cena Příkazce vrácena stejným způsobem, jakým provedl úhradu Ceny.

6.4 Odstoupí-li Příkazce od Smlouvy poté, co GLS začala s plněním na základě výslovné žádosti Příkazce podle článku 6.1 před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, uhradí GLS poměrnou část Ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Ustanovení článku 6.3 o vrácení Zásilky a Ceny Příkazce se použije obdobně.

6.5 GLS může od Smlouvy odstoupit oznámením vůči Příkazci zaslaným e-mailem na adresu uvedenou v Objednávce z následujících důvodů:

6.5.1 v případě, že se z důvodů na straně Příkazce neuskuteční předání Zásilky kurýrovi GLS na adrese uvedené Příkazcem v Objednávce v rámci dvou (2) pokusů o vyzvednutí Zásilky ze strany GLS; nebo

6.5.2 v případě, že GLS zjistí při převzetí Zásilky nebo v průběhu přepravy Zásilky, že se jedná o předmět, který je vyloučen z přepravy podle článku 7.1.

6.6 Ustanovení článku 6.3 o vrácení Zásilky a Ceny Příkazci se v případě odstoupení ze strany GLS použije obdobně.

7 PŘEDMĚTY VYLOUČENÉ Z PŘEPRAVY

7.1 GLS nepřepravuje následující věci, které nemohou být předmětem Smlouvy:

7.1.1 předměty o hmotnosti vyšší než 31,5 kg nebo přesahující délku 2 m, výšku 60 cm, šířku 80 cm a celkovou obvodovou délku 3 m. V případě podání v rámci Výdejního místa GLS jsou vyloučené i předměty o hmotnosti vyšší než 10 kg nebo přesahující délku 1 m;

7.1.2 předměty nedostatečně zabalené a/nebo nezabalené v souladu s balením obvyklým v daném odvětví, tj. předměty, které nejsou zabaleny a chráněny způsobem odpovídajícím zejména jejich hmotnosti, tvaru, charakteru, materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, a jejich povaze a nesplňují podmínky uvedené v článku 7.6 těchto Podmínek;

7.1.3 svázané zásilky, zásilky přepravované na dřevěných přepravkách a v dřevěných bednách, zásilky zjevně poškozené;

7.1.4 zboží podléhající zkáze, předměty, které mohou být zdrojem infekce, zdravotnický materiál a zapáchající předměty;

7.1.5 lidské a zvířecí ostatky;

7.1.6 živá zvířata a rostliny;

7.1.7 zásilky v nevhodném obalu, zejména zabalené v pytlích, vacích a volně zabalené zásilky;

7.1.8 věci s vysokou hodnotou, zejména finanční hotovost, drahé kovy, pravé perly, drahé kameny a klenoty, dále ceniny, cenné papíry, platební karty, tažené loterijní lístky, vstupenky, poukázky apod.; a rovněž zásilky obsahující osobní doklady a jiné druhy průkazů či dokladů např. obchodní dokumenty, dokumenty s citlivými daty apod.,

7.1.9 umělecká díla a předměty mající citovou hodnotu, předměty nenahraditelné, jakož i zboží, jež samo o sobě má nízkou hodnotu, ale jehož ztráta či poškození znamená vysokou škodu;

7.1.10 teplotně nestabilní předměty vyžadující řízenou teplotu;

7.1.11 střelivo, střelné zbraně, výbušniny a podobné předměty, s výjimkou Zásilek obsahujících mechanické zbraně, u nichž je napínací síla menší než 150 N, a nejedná se tak o zbraně „kategorie D“ ve smyslu zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů);

7.1.12 omamné a psychotropní látky;

7.1.13 pneumatiky; disky kol bez obalu, obuté disky kol;

7.1.14 tlakové nádoby a autobaterie;

7.1.15 tekuté zboží, zejména zboží balené v kbelících, kanystrech, plechovkách, skleněných nádobách apod.;

7.1.16 zásilky adresované na P. O. Box Příjemce;

7.1.17 v případě exportních Zásilek (tj. Zásilek určených k přepravě mimo Českou republiku) zboží podléhající spotřební dani, jako např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky. V případě zásilek do zahraničí jsou z přepravy rovněž vyloučeny: osobní majetek, pneumatiky a zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet;

7.1.18 předměty uvedené jako nebezpečné zboží na seznamu podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR - vyhlášena pod č. 64/1987 Sb.) a Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA);

7.1.19 předměty s hodnotou vyšší než 6.000,-Kč (nebo 20.000,- Kč v případě, že je ve Smlouvě sjednána dodatečná služba zvýšené odpovědnosti za škodu);

7.1.20 předměty a zásilky, jejichž zasílání je zakázáno jakýmkoliv platným právním předpisem (například z důvodu jejich obsahu, zamýšleného Příjemce nebo země ze/do které mají být zaslány). Platné právní předpisy zahrnují všechny zákony, podzákonné právní normy (např. vyhlášky, nařízení či opatření), na jejichž základě lze uložit sankci, dále jakákoliv obchodní omezení a hospodářské sankce vůči zemím, osobám či subjektům (např. vyhlášení embarga), včetně opatření, která byla zavedena Organizací spojených národů, Evropskou unií a členskými státy Evropské unie;

7.1.21 zásilky určené mimo státy Evropské unie, resp. všechny místa určení, které podléhají celnímu režimu;

7.1.22 zásilky v rámci Evropské unie určené do následujících míst určení: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Řecko, Livigno, Malta, Melilla, San Marino, Kypr, město Büsingen am Hochrhein (PSČ D- 78266), zámořská území a všechny evropské ostrovy s výjimkou Irska (kromě Severního Irska) a ostrovů patřících k Německu a Chorvatsku;

7.1.23 u zásilek doručovaných do zahraničí zboží doprovázené mezinárodním dokumentem ATA Carnet;

7.1.24 u zásilek přepravovaných letecky předměty zakázané podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, ve znění pozdějších předpisů, a právních předpisů přijatých k jeho provedení, tj. zejména zbraně, výbušniny či jiná nebezpečná zařízení, předměty nebo látky, které lze použít ke spáchání protiprávního činu, který ohrožuje bezpečnost civilního letectví.

7.2 Příkazce je povinen respektovat výše uvedená vyloučení věcí z přepravy a musí provádět náležité kontroly obsahu a obalu Zásilky před předáním Zásilky GLS. GLS přijímá Zásilky výhradně v uzavřených obalech.

7.3 Pokud Příkazce předá GLS k přepravě zásilku, jejímž obsahem jsou předměty vyloučené z přepravy dle článku 7.1 a 7.2 bez předchozího písemného souhlasu GLS, nese v souladu s právními předpisy plnou odpovědnost za škody a náklady, které vznikly GLS nebo třetím osobám včetně, nikoli výlučně, povinnost nahradit náklady na nezbytná opatření k zamezení vzniku škod nebo snížení nebezpečí (např. zajištění meziskladu, zpáteční přepravy, likvidace, čištění, předání přepravci, u kterého neplatí výluky obsahu zásilky atd.).

7.4 GLS přijímá zásilky pro přepravu, které jsou uzavřené a s neporušeným obalem, aniž by kontrolovala jejich obsah. GLS nekontroluje zásilky za účelem zjištění, zda neporušují výše uvedené zákazy.

7.5 Zásilky, které jsou vyloučeny z obstarání přepravy, není GLS povinen přijmout k zajištění přepravy a má právo (nikoli povinnost) tyto zásilky odmítnout. Přijetím Zásilky se GLS nezbavuje práva odmítnout obstarání přepravy Zásilky, pokud později nabude důvodné podezření, že Zásilka obsahuje zboží vyloučené z obstarání přepravy dle těchto Podmínek. V takovém případě je GLS oprávněna po informování Příkazce na jeho náklady Zásilku podle konkrétních okolností a vhodnosti buď doručit Příjemci, nebo vrátit Příkazci, popřípadě naložit se zásilkou jinak, včetně její likvidace v krajním případě nutnosti, a to tak, aby bylo možno zamezit vzniku případných škod či rizik.

7.6 Odesílatel je při balení Zásilky povinen dodržet níže uvedené podmínky:

• odesílat lze pouze řádně zalepené a uzavřené Zásilky opatřené adresním štítkem, které nemají žádné dlouhé nebo ostré výstupy;

• prostor krabice musí být optimálně vyplněn, kdy je třeba zajistit přiměřený rozměr a kvalitu obalového materiálu a vyplnit celý prostor krabice tak, aby zboží bylo ochráněno před poškozením, nemohlo se v důsledku manipulace v přepravním kartonu pohybovat, jednotlivé kusy byly od sebe navzájem odděleny a mělo dostatečný odstup od vnějšího obalu;

• křehké zboží musí být zabaleno do polystyrenu nebo jiného výplňového materiálu; nápis “křehké” či obdobné upozornění slouží pouze jako informace a nezajišťuje ochranu zboží;

• elektronické přístroje odesílané do opravy by měly být zabaleny ve svých originálních a úplných obalech s vhodným výplňovým materiálem;

• láhve a sklenice umístěné v zásilce musí být zabaleny v certifikovaných obalech určených k balíkové přepravě. Jednotlivé položky umístěné v zásilce musí být dále chráněny ochrannými vrstvami umístěnými nejen mezi nimi, ale i pod a nad každou z nich;

• zboží s nepravidelným tvarem, jehož balení je obtížné, je nutno zajistit před poškozením, a to zejména obalením smršťovací fólií a pod ni ještě použít další vrstvu obalového materiálu;

• kartónové krabice je nutné po stranách zalepit lepicí páskou;

• adresní štítek a nálepky označující zvláštní služby musí být nalepeny na jednu z největších stran zásilky.

8 PŘEVZETÍ ZÁSILKY K PŘEPRAVĚ

8.1 Objednání přepravy zásilky je možné pouze elektronicky prostřednictvím Aplikace, přičemž její předání Zásilky k přepravě může být Příkazcem provedeno následujícím způsobem:

8.1.1 vyzvednutí zásilky kurýrem GLS v místě určeném Příkazcem v Objednávce;

8.1.2 předání Zásilky k přepravě na příslušném Výdejním místě GLS;

8.1.3 vložením zásilky do automatického Výdejního místa - balíkomatu GLS, přičemž je povinností Příkazce zajistit, aby vkládaná zásilka šla do boxu volně vložit a dvířka boxu šla uzavřít bez použití násilí. Při nesplnění této povinnosti jdou škody na zásilce i zařízení na vrub Příkazce.

8.2 Příkazce musí Zásilku řádně zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jejímu poškození. GLS není povinen přezkoumávat vhodnost balení Zásilky ani realizovat opatření k jeho opravě či vylepšení. Obal rovněž musí zajistit mimo ochrany samotné Zásilky proti ztrátě a poškození i ochranu osob a prostředků provádějících přepravu Zásilky. Obal musí dále zajistit, aby přístup k obsahu Zásilky nebyl možný bez zanechání jasné stopy na vnějším obalu Zásilky. Doporučení k balení Zásilky jsou uvedena v Aplikaci.

8.3 Zásilka musí být opatřena přepravním štítkem. K dalším štítkům, nálepkám či pokynům umístěným na obalu Zásilky nebude přihlíženo. Přepravní štítek musí být nalepen na správné Zásilce a musí být nalepen na jedné z největších stran obalu Zásilky.

8.4 Opatření Zásilky přepravním štítkem může probíhat jedním z těchto způsobů:

8.4.1 příkazce vytiskne přepravní štítek sám na svém hardware a zodpovídá za jeho čitelnost, trvanlivost a dostatečné upevnění na Zásilku. Příkazce odpovídá za to, že údaje o Zásilce v Objednávce souhlasí s údaji na vytištěném přepravním štítku. Chyby tisku jdou k tíži Příkazce;

8.4.2 příkazce si objedná v Aplikaci GLS službu vyzvednutí Zásilky, jejíž součástí je vytištění a dodání přepravního štítku. Přepravní štítek je vyhotoven podle údajů uvedených Příkazcem v Objednávce a předán Příkazci v okamžiku vyzvednutí Zásilky k přepravě. Za správné umístění přepravního štítku na Zásilku odpovídá Příkazce;

8.4.3 příkazce si v Aplikaci objedná službu podání na Výdejním místě a vytištění přepravního štítku u GLS. V tom případě je možno podat Zásilku výhradně na základě PIN vygenerovaného Aplikací, kterým se Příkazce prokáže na Výdejních místech GLS. Povinností Příkazce je v tomto případě opatřit Zásilku čitelným a trvanlivým označení adresou a výše uvedeným PIN kódem, které slouží ke kontrole správnosti následného přiřazení přepravního štítku ze strany GLS.

8.5 Pokud Příkazce neplní své povinnosti k řádnému zabalení Zásilky, nalepení přepravního štítku případně u bodu 8.4.3 označení Zásilky adresními údaji a PIN, je GLS dle svého uvážení oprávněna Zásilku nepřevzít, nenaložit, uskladnit, zabezpečit nebo vrátit Příkazci bez povinnosti nahradit Příkazci škodu a Příkazce má povinnost nahradit GLS veškeré náklady s tímto spojené.

8.6 Zahájení přepravy z Výdejního místa proběhne nejpozději následující pracovní den po podání Zásilky v závislosti na místě a čase podání.

8.7 V případě přepravy Zásilky do jiných zemí Evropské unie má Příkazce povinnost zajistit veškerou potřebnou dokumentaci pro osvobození od DPH v rámci přepravy uvnitř Evropské unie.

9 DORUČENÍ ZÁSILKY

9.1 Zásilky, které jsou předány regionálnímu depu GLS do 17:00 pracovního dne, jsou doručovány následovně: v rámci České republiky zpravidla následující pracovní den, do zahraničí ve standardních doručovacích časech uvedených v Aplikaci.

9.2 Doručovací časy jsou pouze informativní a nejsou ze strany GLS garantovány ani zaručeny.

9.3 GLS poskytuje svoje služby pomocí sdružených balíkových přeprav. Prostřednictvím standardizovaných procesů dosahuje úsporné a rychlé přepravy Zásilek. Zásilky se přepravují jako konsolidované celky a procházejí v depech a překladištích procesem průmyslového třídění pomocí automatických dopravníků. Zásilky jsou skenovány kurýrem, depem a překladištěm ve všech uzlových bodech procesu přepravy a je zaznamenáván datum a čas takového skenování. Další dokumentování přepravy Zásilky se neprovádí.

9.4 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, budou provedeny maximálně dva (2) pokusy o doručení Zásilky. Není-li Zásilka doručena, zajistí GLS zanechání písemné zprávy o úmyslu Zásilku doručit v místě doručení Příjemce má možnost se do pěti (5) pracovních dnů ode dne prvého pokusu o doručení dohodnout s GLS na datu předání Zásilky. Po uplynutí této lhůty bude Zásilka vrácena zpět Příkazci.

9.5 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, v případě doručování na adresu Příjemce, který je právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, které má být Zásilka doručena na adresu právnické osoby, bude Zásilka doručena na recepci takové právnické osoby či jiném místě kontaktu s veřejností (např. příjem zboží).

9.6 Není-li dohodnuto jinak, může být v případě, že Příjemce není při prvním pokusu o doručení zastižen, Zásilka předána osobě přítomné v bytě, kanceláři, sídle nebo provozovně Příjemce, je-li s ohledem na okolnosti možno předpokládat, že je tato osoba oprávněna přijmout Zásilku, zejména prokáže-li se taková osoba pověřením nebo plnou mocí k převzetí zásilek určených Příjemci, případně může být uložena v nejbližším Výdejním místě GLS k vyzvednutí ze strany Příjemce. Převzetí Zásilky potvrdí Příjemce podpisem na přenosném elektronickém skenovacím zařízení nebo zadáním PINu, které slouží jako doklad o doručení Zásilky, čímž Příjemce stvrzuje, že Zásilka byla doručena řádně a splňuje všechny potřebné náležitosti.

9.7 Maximální doba uskladnění u GLS je 90 dnů ode dne, kdy byla zjištěna nedoručitelnost Zásilky. V případě, že Zásilku není možné doručit Příjemci ani třetí osobě podle článků 9.4 až 9.6 a Příkazce ji odmítá na výzvu GLS převzít zpět má GLS po uplynutí této lhůty právo Zásilku zničit. GLS je oprávněn zničit Zásilku nebo její část i před sjednanou lhůtou, pokud je to nezbytné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví lidí. Zničení Zásilky probíhá zejména jejím předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadu. Příkazce je povinen nahradit náklady na zničení Zásilky.

9.8 GLS je oprávněn otevřít Zásilku, jestliže: a) ji nelze dodat a současně ji nelze vrátit nebo nemá být podle smlouvy vrácena, b) je důvodné podezření, že obsahuje věc považovanou podle Podmínek za nebezpečnou, nebo věc, jejíž zajištění přepravy je vyloučeno dle bodu 7.1 Podmínek c) byla poškozena, d) je důvodná obava, že došlo nebo že by do doručení mohlo dojít ke vzniku škody, nebo e) je to nezbytné k dodržení povinností uložených GLS zvláštním právním předpisem.

9.9. GLS není oprávněn Zásilku otevřít, pokud z vnější úpravy je zřejmé, že je podle mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu České republiky, nedotknutelná.

9.10 GLS je povinen o otevření Zásilky informovat při doručení Příjemce, popřípadě při vrácení Zásilky Příkazce.

9.11 Obsah Zásilky smí být při jejím otevření prohlížen jen v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu prohlídky. Při otevírání musí být zajištěna ochrana skutečností, jež jsou chráněny podle zvláštního právního předpisu, jakož i ochrana poštovního tajemství a listovního tajemství.

9.12 Zásilky doručované prostřednictvím automatického Výdejního místa GLS (GLS Parcel Box) mohou mít maximální hmotnost 10 kg a maximální rozměry: délka 0,58 m výška 0,36 m, šířka 0,43 m. V případě překročení rozměrů nebo z kapacitních či technických důvodů může dojít k přesměrování zásilky do nejbližšího Výdejního místa GLS.

9.13 Nedoručené Zásilky se vrací automaticky zpět na adresu Příkazce, která je uvedena na přepravním štítku. Adresa na štítku musí obsahovat úplnou poštovní adresu na území České republiky. Zásilky nelze vracet na adresy P.O.BOXů, Výdejních míst nebo do zahraničí.

10 DOBÍRKA (CASH-SERVICE)

10.1 Uvedl-li Příkazce v Objednávce informaci o Dobírce podle článku 3.3.6, vydá GLS Příjemci Zásilku nebo doklad umožňující se Zásilkou nakládat pouze v případě, že Příjemce zaplatí určenou částku GLS. GLS má právo výši Dobírky omezit.

10.2 Převod vybraného doběrečného na bankovní účet, který Příkazce uvedl ve svém Uživatelském účtu Aplikace, probíhá automaticky a bez zbytečného odkladu minimálně jednou týdně.

10.3 Pokud se GLS z jakéhokoliv důvodu nezdaří vybrat při doručení na Dobírku příslušnou částku, informuje o tom GLS Příkazce bez zbytečného odkladu. Z nevybrané částky za Dobírku nevzniká Příkazci pohledávka vůči GLS a dluh GLS vůči Příkazci. Příjemce má i nadále povinnost provést platbu této částky (dluh) Příkazci v rámci původního právního vztahu a obvyklé podmínky pojištění Zásilky se na žádné nevybrané částky Dobírky nevztahují.

10.4 GLS se zavazuje poskytnout součinnost při následném výběru částky z Dobírky.

10.5 Při objednání služby Dobírka bere Příkazce na vědomí, že GLS je osoba pověřená pouze výběrem dobírkové sumy, a že GLS není oprávněn jednat jménem Příkazce nebo uzavírat smlouvu s příjemcem dobírkové zásilky jménem Příkazce. GLS dále upozorňuje, že není osobou povinnou dle ustanovení § 2 zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, což samo o sobě neznamená, že touto povinnou osobu není sám Příkazce. Příkazce je povinen dodržovat veškeré povinnosti stanovené dle zákona číslo 253/2008 Sb.

11 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

11.1 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění a postup pro uplatnění a vyřizování uplatněných práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to Zákonem o poštovních službách, Zákonem o ochraně spotřebitele a Občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku.

11.2 Příkazce vadu vytkne zasláním písemného oznámení GLS na adresu Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, e-mailem na adrese: e-balik@gls-czech.com, nebo faxem na čísle: +420 567 771 111 bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu zjistit. Vadu může vytknout nejpozději do šesti (6) měsíců od ukončení doručování Zásilky. V oznámení podle věty první uvede identifikaci Zásilky, již se práva z vadného plnění týkají, rozhodné skutečnosti pro uplatnění práva z vadného plnění a uplatňované právo z vadného plnění.

12 REKLAMACE, NÁHRADA ŠKODY

12.1 GLS odpovídá za škodu pouze v rozsahu stanoveném zákonem, případně mezinárodní smlouvou (např. Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě – CMR), tj. GLS nemá povinnost k náhradě škody ve formě ušlého zisku ani jiné následné škody, která může v souvislosti se smlouvou vzniknout Příkazci nebo třetím osobám, zejména smluvní sankce a penále. GLS nahradí škodu nad rámec omezení až do výše:

12.1.1 kupní ceny věci, která je předmětem Zásilky;

12.1.2 aktuální hodnoty u použité věci;

12.1.3 aukční ceny věci u věci pořízené v dražbě;

podle toho, která částka je v daném případě nejnižší, zároveň však do výše maximálně 6.000, - Kč za každou jednotlivou Zásilku. Pokud má Příkazce ve Smlouvě sjednané připojištění, je maximální výše plnění 20.000, - Kč.

12.2 V případě porušení povinností ze strany GLS nevzniká automaticky nárok na vrácení ceny za poskytované služby. Tento nárok vzniká pouze v případě, že by jednáním GLS došlo k bezdůvodnému obohacení. V tomto případě GLS vrátí Příkazci celou uhrazenou cenu.

12.3 Reklamační postup je dále specifikován v Reklamačním řádu GLS, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

13 ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1 Příkazce má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy („Spotřebitelský spor“).

13.2 Subjektem mimosoudního řešení Spotřebitelských sporů ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele je v případě sporů, týkajících se poštovních služeb poskytovaných GLS Český telekomunikační úřad Sokolovská 219 190 00 Praha 9, webové stránky: https://www.ctu.cz/pro-spotrebitele.

13.3 Informace o online řešení sporů. Evropská komise vytvořila online platformu pro online řešení sporů („ODR platforma“). Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb sjednaných online. ODR platforma je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

13.4 Případné spory vzniklé na základě Smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány Českým telekomunikačním úřadem, případně příslušnými soudy České republiky.

14 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1 Příkazce je srozuměn s tím, že GLS ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů”) a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) zpracovává, shromažďuje a uchovává osobní údaje Příkazce uvedené ve smluvních dokumentech, případně získané z jiných vztahů souvisejících se vzájemnou spoluprací Příkazce a GLS, a další osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb. Tyto osobní údaje budou GLS zpracovávány a uchovávány v zákaznické databázi GLS pro účely plnění jeho závazků vyplývajících ze Smlouvy, dále pro účely oprávněných zájmů správce, a dále pak pro informační, administrativní a evidenční účely související s dodržením právních povinností GLS. GLS je při poskytování služeb správcem osobních údajů.

14.2 GLS zpracovává osobní údaje výhradně pro účely poskytování služeb nebo doplňkových služeb (služby s přidanou hodnotou) a to na základě uzavřených smluv, a to v tomto rozsahu:

14.2.1 jméno, příjmení, adresa za účelem doručení či vrácení zásilky,

14.2.2 telefonní číslo za účelem oznámení a informování o stavu doručení,

14.2.3 e-mail za účelem oznámení a informování o stavu objednávky, potvrzení uzavření smlouvy a obchodnímu jednání, kdy může být na poskytnutý e-mail zasláno obchodní sdělení s nabídkou produktů a služeb GLS nebo newsletter, kdy v každém zaslaném obchodním sdělení má Příkazce možnost odmítnout jejich zasílání,

14.2.4 číslo účtu za účelem výběru a zaslání dobírky,

14.2.5 číslo platební karty za účelem on-line platby za přepravu zásilky,

14.2.6 identifikační číslo a DIČ za účelem upřesnění identifikace Příkazce,

14.2.7 IP adresu pouze pro případ reklamačního řízení, kdy zákazník rozporuje objednání služby nebo pro kontrolu neoprávněných přístupů,

14.2.8 Cookies za účelem zlepšení přehlednosti webových stránek, pro přihlášení/odhlášení do webové služby, vyhodnocení návštěvnosti webových stránek.

14.3 Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva uzavírána mezi GLS a osobou tyto údaje poskytující a z ní vyplývající nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, případně je nezbytnost dána pro účely oprávněných zájmů GLS či třetí strany (Příkazce, Příjemce) např. pro účely vedení soudních sporů, reklamačních řízení a marketing a dále je nezbytnost dána pro plnění právních povinností (např. daňové a celní zákony).

14.4 Příkazce smí předat pouze ty osobní údaje, u nichž je v postavení správce osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů ze strany Příkazce je dobrovolné, nicméně nebudou-li osobní údaje poskytnuty, není možné ze strany GLS poskytovat služby.

14.5 Příkazce se zavazuje zajistit u všech osob zúčastněných na obchodním vztahu mezi GLS a Příkazcem, zejména u Příjemce, zákonný důvod (např. souhlas) pro zpracování osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a dle článku 6 odst. 1 GDPR, aby GLS mohla řádně plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy a z platných vnitrostátních i mezinárodních právních předpisů a z mezinárodních sankčních ujednání (embargo) a dále se zavazuje, že pokud bude GLS předávat osobní údaje Příjemců či jiných zúčastněných osob, bude se jednat pouze o údaje, které jsou získávány a zpracovávány v souladu s GDPR, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tak aby je GLS mohl v souladu s GDPR použít pro poskytování požadovaných služeb. Pro případ porušení povinností uvedených v tomto odstavci odpovídá Příkazce za škodu, která byla GLS způsobena a zavazuje se uhradit GLS veškerou škodu (újmu), která GLS vznikne.

14.6 GLS i Příkazce se zavazují plnit vůči všem subjektů údajů zákonné informační povinnosti dle vnitrostátních právních předpisů a zejména dle článku 12 a násl. GDPR, což znamená, že jak obecnou informační povinnost, tak i případné dílčí odpovědi na žádosti či stížnosti subjektu údajů poskytuje GLS ve vztahu k jeho poskytovaným službám a Příkazce ve vztahu k jeho poskytovaným službám. GLS i Příkazce jsou si vzájemně povinni při zpracování odpovědí na žádosti a stížnosti subjektu údajů poskytnout veškerou nezbytnou potřebnou součinnost.

14.7 GLS má právo osobní údaje uchovávat po dobu, po kterou GLS může vůči třetím stranám uplatňovat jakákoli práva, případně po dobu, po kterou může třetí strana, zejména Příkazce či Příjemce uplatňovat jakákoli práva po GLS, popřípadě po dobu, kterou normativně stanovuje zákona (např. daňové a celní právní předpisy).

14.8 Zásady správy a zpracování osobních údajů, jakož i práva a povinnosti s tím spojené včetně práv subjektů údajů a záruky zabezpečení osobních údajů jsou pak obsaženy v dokumentu věnovaném ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách www.gls-czech.com.

15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování je Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava a adresa elektronické pošty je e-balik@gls-czech.com.

15.2 Podmínky i Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou upravena těmito Podmínkami ani Smlouvu, se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem o poštovních službách, případně Občanským zákoníkem a příslušnými mezinárodními smlouvami v oblasti přepravy, kterými je Česká republika vázána (Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášena pod č. 11/1975 Sb.), Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Montrealská úmluva, vyhlášena pod č. 123/2003 Sb. m. s.) a Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě, ve znění pozdějších předpisů (tzv. Varšavská úmluva, vyhlášena pod č. 15/1935 Sb.).

15.3 Stane-li se některé ustanovení Podmínek a/nebo Smlouvy neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl mu co nejvíce odpovídá. Neplatností nebo neúčinností některého z ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení Podmínek a/nebo Smlouvy.

15.4 Jakékoliv změny či dodatky Smlouvy nebo Podmínek vyžadují textovou podobu, přičemž textová podoba je zachována i za použití prostředků elektronické komunikace, zejména e-mailu. Dohodou stran se lze odchýlit od jakýchkoliv ustanovení Podmínek.

15.5 Tyto Podmínky jsou aktualizovaným zněním Obchodních podmínek vydaných 5. dubna 2016 a nabývají účinnosti od 1. února 2024.