Sociálna, ekologická a hospodárska

GLS má komplexné chápanie udržateľnosti, ktoré zahŕňa environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty svojej podnikovej zodpovednosti. Cieľom je ponúknuť zákazníkom najvyššiu kvalitu z hľadiska logistiky a zároveň poskytnúť zamestnancom stabilné zamestnanie v silnej spoločnosti.

V prípade GLS idú tieto dva faktory ruka v ruke. Dosiahnutím týchto cieľov prispieva GLS tiež k mobilite a spoľahlivej dostupnosti tovaru, ktorý zase tvorí chrbtovú kosť hospodárstva.
Cieľom je dosiahnuť udržateľný obchodný úspech a zároveň chrániť životné prostredie pre budúce generácie. GLS sa zaviazala aj k spoločnosti, v ktorej pôsobí.

GLS Group Vyhlásenie o rozmanitosti

ThinkResponsible

Ako vedúca spoločnosť v oblasti balíkovej logistiky pôsobiaca v celej Európe si GLS uvedomuje svoju zodpovednosť za ľudí, životné prostredie a spoločnosť.

ThinkFuture

S našimi aktivitami v oblasti technológií alternatívnych palív a mestskej logistiky pripravujeme pôdu pre úspešnú budúcnosť.

ThinkSocial

GLS preberá zodpovednosť - za zamestnancov a partnerov, ako aj za ľudí, ktorí potrebujú podporu.

ThinkQuality

Spoľahlivosť, presnosť, transparentnosť a výkonnostné normy sú jadrom nášho každodenného úsilia. GLS sa snaží neustále zlepšovať kvalitu.

Certifikácia

Transparentnosť vo všetkých smeroch - GLS spĺňa medzinárodne uznávané normy a zverejňuje environmentálne údaje.

Climate Protect

GLS sa zaviazala k ochrane životného prostredia. Zahŕňa to zodpovedné nakladanie so zdrojmi a pomáha k zníženiu emisií.

Správa o udržateľnosti

GLS podrobne podáva správy o svojich súčasných cieľoch, činnostiach a pokroku v hospodárskych, sociálnych, environmentálnych a podnikových záležitostiach.

Analýza významnosti

Cieľom analýzy významnosti celej skupiny je cieľom GLS zabezpečiť, aby sa uprednostňovali témy, ktoré sú dôležité pre jej interné a externé zainteresované strany. Zistenia analýzy tvoria základ správy o udržateľnosti a stratégie zodpovedného podnikania.

Sustainable development goals

Ciele trvalo udržateľného rozvoja

GLS podporuje ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja - a na dosiahnutie týchto cieľov prijíma mnohé opatrenia.