Pozastavený odber a podaj zásielok na depách od 7.1.2021 do odvolania

V súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou ohľadne pandémie koronavírusu COVID-19 pozastavujeme dočasne osobný podaj a odber zásielok na našich depách s účinnosťou od 7.1.2021 do odvolania.

Medzinárodná preprava zásielok

Preprava tovaru je naďalej možná. Export a dovoz Vášho tovaru je stále možný. Aj tu Vás žiadame, aby ste si vopred s Vašimi príjemcami v príslušných krajinách objasnili, či je možné zásielky prijať. Ak sú prijímacie body uzavreté, v súčasnej situácii okamžite vrátime zásielky odosielateľovi.

Informácie pre zákazníka

Vážení zákazníci,

zložitá a neprehľadná situácia súvisiaca s šíriacim sa vírusom COVID-19 nám všetkým mení životy, naše rituály a zaužívané „vzorce správania“ a preto aj my v GLS neustále vyhodnocujeme situáciu a v záujme ochrany zdravia našich zamestnancov, ale tiež našich zákazníkov pristupujeme k novým opatreniam. Vo všeobecnosti chceme všetkých vyzvať k zodpovednému správaniu sa a zvýšenej empatii, ktorá je teraz základným kameňom úspechu aj pri doručovaní balíkov.

Chceme Vás preto požiadať aby ste:

 • Vašim klientom odporúčali, aby pri platbe za objednaný tovar využili platobnú kartu. Eliminovaním nevyhnutného osobného kontaktu kuriéra s príjemcom výrazne znižujeme možnosť prenosu nákazy a tiež zrýchľujeme proces doručovania balíkov!
 • informovali Vašich klientov, aby si pre objednaný tovar prišli k vozidlu kuriéra a nevyžadovali od neho doručenie priamo pred bytové dvere, do kancelárie v obchodnom centre. Príjemca by mal zároveň pri preberaní rovnako ako kuriér používať ochranné pomôcky (rúško, rukavice...) a dodržiavať bezpečný odstup od kuriéra. Rovnako Vás žiadame, aby ste na Vašich e - shopoch, pri nákupných košíkoch zverejnili informáciu a oznam pre príjemcov nachádzajúcich sa v nútenej karanténe, aby o tejto skutočnosti informovali kuriéra ešte pred samotným doručením balíka!
 • zachovali maximálnu ústretovosť a ohľaduplnosť pri odovzdávaní balíkov kuriérovi. Umožnite prosím nakladanie balíkov v neuzatvorených priestoroch a požiadajte Vašich zamestnancov aby pri odovzdávaní balíkov rovnako používali ochranné pomôcky a dodržiavali bezpečný odstup od kuriéra.
 • vylúčili z prepravy také balíky, ktoré sú adresované do zatvorených prevádzok, škôl, predajní, keďže takéto balíky vraciame späť odosielateľovi! V prípade, ak ide o doručovacie miesto, na ktorom sa napriek všeobecnej karanténe nachádza zamestnanec, ktorý balík preberá, je nevyhnutné aby ste na prepravný štítok uviedli jeho meno a mobilný telefonický kontakt! Zbytočné posielanie balíkov na adresy, ktoré sú z dôvodov všeobecnej karantény uzatvorené, nám v tejto náročnej situácii výrazne komplikuje doručovanie iných balíkov!

Spoločnosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. vníma aktuálnu náročnú situáciu, neustále ju vyhodnocuje a pristupuje k potrebným opatreniam. Napriek našej enormnej snahe o zachovanie roky udržiavaných kvalitatívnych štandardov, však z uvedených dôvodov môže dôjsť k omeškaniu niektorých balíkov. Predovšetkým sa to týka balíkov do zahraničia, nakoľko medzinárodná preprava každý deň čelí novým a novým prekážkam v podobe uzatvorených hraníc a kolónam, ktoré na hraniciach vznikajú v dôsledku preventívnych opatrení voči šíreniu ochorenia COVID-19.

Vopred ďakujeme za pochopenie a akceptovanie týchto opatrení a tiež za ich zdieľanie medzi Vašimi zákazníkmi.

S pozdravom a prianím pevného zdravia

GLS Slovakia

COVID 19- Koronavírus

V nadväznosti na rýchle šírenie nákazy spôsobenej koronavírusom, spoločnosť GLS považuje za svoju povinnosť, aby chránila zdravie ľudí, pričom sa snaží zabezpečiť doručovanie balíkov v rámci normálneho časového režimu.

Na základe vyššie uvedeného, zavádzame preventívne opatrenia na obmedzenie šírenia nákazy, ktoré vychádzajú aj z oficiálnych doporučení úradov a verejných inštitúcií:

Ide hlavne o tieto preventívne opatrenia:

 • O potrebných základných hygienických opatreniach boli a sú pracovníci aj subdodávatelia, zabezpečujúci služby doručovania, priebežne informovaní
 • V kancelárskych priestoroch, ako aj na ďalších technologických úsekoch spoločnosti sú rozmiestnené dezinfekčné prostriedky
 • V prípadoch ľudí, ktorí boli v rizikových oblastiach nákazy doporučujeme domácu karanténu, v prípadoch keby došlo aj k prejavom ochorenia na koronavírus, postihnutého zamestnanca okrem doporučenej domácej karantény odkazujeme na svojho ošetrujúceho lekára, v súlade s usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva
 • Plánované služobné cesty odvolávame a nahradzujeme tele - konferenciami alebo videokonferenciami
 • V kanceláriách a na technologických úsekoch meriame denne teploty zamestnancov
 • Denne sledujeme najnovšie správy, respektíve odporúčania úradov, a bez prieťahov okamžite zabezpečíme vykonanie všetkých doporučených opatrení

Doručovanie kuriérom na domáce adresy zatiaľ prebieha štandardne, avšak žiadame všetkých príjemcov, aby pri preberaní balíkov dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia najmä:

 • Používať rúško, respirátor, inú ochranu tváre, prípadne rukavice
 • Nečakať na kuriéra v byte/v dome, ale vyjsť pred dvere na prebratie zásielky
 • Na zaplatenie dobierky využívať bezhotovostné platby

Spoločnosť GLS verí v zodpovedné správanie každého jednotlivca a dodržiavaním vyššie uvedených elementárnych opatrení je možné predísť vypuknutiu nákazy, respektíve minimalizovať jej šírenie.

Informácie o obmedzeniach doručovania v zahraničí Vám poskytne zákaznícke oddelenie GLS SK na e-mailovej adrese: inform@gls-slovakia.sk .

Odber balíkov

Osobné odbery balíkov sú na našich depách GLS Slovakia do odvolania zakázané.

Vplyv obmedzenia maximálnej hmotnosti

Vláda Veľkej Británie zavádza dňom 24.3.2020 nové reštriktívne dočasné opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID19.

V rámci týchto nových opatrení Veľká Británia neprijíma zásielky, ktorých váha presahuje 30 kg.

Ak by sa takéto balíky objavili v našej sieti, alebo v sieti Veľkej Británie, budú automaticky vyradené z doručovacieho procesu a nebudú vrátené ani odosielateľom. Z týchto dôvodov prípadné škody znáša odosielateľ v plnej miere.

Balíky do 30 kg je možné posielať nateraz bez obmedzenia.

Žiadame Vás preto, aby ste uvedené nariadenie vlády Veľkej Británie dodržiavali v plnom rozsahu.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Medzinárodná hmotnostná hranica je 31,5 kg

V súčasnej situácii sa snažíme aj naďalej poskytovať kvalitné služby, ale aj chrániť zdravie ľudí, ktorí pre nás pracujú.

Za týmto účelom zavádzame v Európe hmotnostný limit 31,5 kg pre exportné ako aj importné balíky.

Balíky, ktorých váha presiahne limit 31,5 kg sa zastavia v medzinárodnom prekladisku a následne sa vrátia späť odosielateľovi.

Táto zmena nadobúda platnosť od 7. apríla 2020 na dobu neurčitú.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!