Ako medzinárodne pôsobiaci poskytovateľ balíkových služieb GLS Group predstavuje čestnú súťaž, integritu a zodpovednosť.
looking into mirror
 

Kódex podnikateľského správania

Kódex podnikateľského správania tvorí základ všetkých obchodných aktivít skupiny GLS. Okrem toho to predstavuje záväzok skupiny GLS voči svojim akcionárom.

muž v strednom veku, držiaci žltú prilbu

Kódex správania dodávateľa

GLS od svojich dodávateľov očakáva, že budú rešpektovať normy stanovené v tomto Kódexe správania dodávateľa, implementovať ich pomocou vhodných opatrení a dodržiavať ich pri svojich obchodných aktivitách.

 
 mladý muž a žena pozerajú do tabletu
 

Zákon o modernom otroctve

General Logistics Systems B.V. (GLS) je súčasťou IDS plc. IDS plc sa zaviazala zohrávať svoju úlohu pri predchádzaní akémukoľvek výskytu moderného otroctva vo svojom obchodnom a dodávateľskom reťazci. Prečítajte si vyhlásenia IDS Modern Slavery Act.

 dieťa so žiarovkou

Environmentálne štandardy

Ochrana zdrojov a znižovanie emisií má v GLS kľúčový význam. Spolu so svojimi zamestnancami, zákazníkmi a dodávateľmi sa chce GLS stať jedným z popredných poskytovateľov udržateľných doručovacích služieb.

 

Ochrana oznamovateľov

My v GLS sme odhodlaní dodržiavať jasné etické princípy. Toto je pilier nášho úspechu v podnikaní. Všetci zamestnanci GLS nesú zodpovednosť za dodržiavanie zásad spoločnosti GLS; pomerne často sa na povesti podniku ako celku zle odzrkadlí nesprávne správanie jednotlivcov. Preto je pre spoločnosť GLS kľúčové, aby bola čo najskôr informovaná o možnom pochybení svojich zamestnancov, dodávateľov alebo tretích strán, aby sme mohli rýchlo reagovať a situáciu efektívne napraviť.

S účinnosťou od 1.9.2023 vstúpil do platnosti Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/20230901 , ďalej len „Zákon“. Tento Zákon zaväzuje GLS zriadiť interný kanál oznamovania. Prostredníctvom tohto interného oznamovacieho kanála môžu oznamovatelia informovať GLS o možnom pracovnom pochybení.

Oznamovatelia môžu použiť interný kanál na nahlásenie závažnej protispoločenskej činnosti.

S hláseniami, ktoré sa týkajú závažnej protispoločenskej činnosti, sa bude zaobchádzať s maximálnou dôvernosťou, aby sa maximalizovala ochrana oznamovateľov a osôb spomenutých v hlásení. Zákon okrem toho chráni oznamovateľov pred akoukoľvek formou odvety.

Upozorňujeme však, že ako oznamovateľ budete využívať ochranu zaručenú zákonom len vtedy, ak ste mali v čase podania oznámenia dostatočný dôvod domnievať sa, že vaše oznámenie je pravdivé. Nie ste chránení pri odosielaní hlásenia, o ktorom viete, že je nepravdivé.

Interným kanálom podávania správ v zmysle podľa odsekov 5 až 8 a § 11 ods. 1 Zákona je Oddelenie Compliance.

Kontaktujte prosím interný oznamovací kanál prostredníctvom 1) EQS alebo 2) nášho ombudsmana Dr. Rainera Bucherta.

1) EQS Integrity Line

gls - Home (integrityline.com)

2) Dr. Rainer Buchert, Attorney-at-Law

Kaiserstraße 22

D-60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 710 33 330 or +49 6105-921355

Fax: +49 69 710 34 444

E-Mail: kanzlei@dr-buchert.de

Môžete tiež využiť online kontaktný formulár tu:

Ombudspersons against corruption and commercial crime | Law Office of Buchert Jacob Partner (ombudsperson-frankfurt.de)

Okrem kontaktovania interného oznamovacieho kanála, máte tiež možnosť priamo kontaktovať príslušné orgány (externé oznamovanie). V Slovenskej Republike je to Úrad na ochranu oznamovateľov, prokuratúra alebo správny orgán príslušný na konanie o správnom delikte, ktorý je závažnou protispoločenskou činnosťou podľa § 2 písm. d) bodu 3 a 4 Zákona alebo príslušná inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Európskej Únie.

Pre viac informácií kliknite na: https://www.oznamovatelia.sk

Zákon vám umožňuje vybrať si, či sa chcete najskôr obrátiť na interný oznamovací kanál, alebo či uprednostňujete podanie hlásenia priamo príslušnému externému orgánu. Žiadame vás však, aby ste nás vždy najskôr kontaktovali prostredníctvom interného kanála. GLS prešetrí vaše hlásenie s najvyššou vážnosťou a pokúsi sa napraviť priestupok. Ak ste stále nespokojní so situáciou po ukončení našich interných opatrení, stále môžete kontaktovať externé orgány.

Máte nejaké otázky v súvislosti s vyššie uvedeným? Neváhajte a pošlite nám e-mail na adresu sk.compliance@gls-slovakia.sk