Regulamin

Cloudflight Coding Contest

dla Uczestników lokalizacji GLS Poland – Poznań

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Cloudflight Coding Contest (dalej zwanego: „Konkursem”) jest Cloudflight GmbH z siedzibą w Monachium (Niemcy) przy ul. Friedenheimer Brücke 16, 80639 Monachium, zarejestrowana w niemieckim rejestrze spółek handlowych dla Sądu Gospodarczego w Monachium pod numerem HRB 250832 (zwana dalej: „Organizatorem”). Organizator jest odpowiedzialny za wszelkie kwestie techniczne i prawne związane z organizacją, i przebiegiem Konkursu.

2. Gospodarzem Konkursu w lokalizacji Poznań jest General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie przy ul. Tęczowej 10, 62-052 Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5009, o kapitale zakładowym w wysokości 16.311.638,00 zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7851561831 (zwana dalej: „Gospodarzem” lub „GLS Poland”).

3. Gospodarz jest odpowiedzialny za zorganizowanie miejsca przeprowadzenia Konkursu w lokalizacji Poznań oraz za przyznanie nagród Laureatom w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

4. Gospodarz jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu przepisów art. 919 i art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny dla Uczestników zarejestrowanych w lokalizacji Poznań. Gospodarz jest także fundatorem nagród, o których mowa w zdaniu pierwszym.

5. Organizator przeprowadza w roku kalendarzowym dwie edycje Konkursu: wiosenną i jesienną.

6. Gospodarz zapewnia dla Organizatora w Poznaniu miejsce dla przeprowadzenia Konkursu, dla Uczestników zarejestrowanych w tej lokalizacji, w siedzibie Gospodarza lub innym miejscu, dla określonej z góry na stronie internetowej Organizatora liczby Uczestników.

7. Celem Konkursu jest promocja nauki kodowania jako kluczowej kompetencji przyszłości oraz ujawnianie młodych talentów.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny, wymaga jednak udzielania zgody zgodnie z Załącznikiem nr 1a/Załącznikiem nr 1b.

2. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z warunkami Konkursu oraz treścią regulaminu Konkursu dostępną na stronie internetowej Organizatora https://register.codingcontest.org .

3. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w regulaminie Organizatora zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

4. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursie w lokalizacji Poznań, oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnikiem Konkursu, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia oraz posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, oraz która dokona rejestracji na stronie Organizatora https://register.codingcontest.org w lokalizacji Poznań, a w dniu Konkursu, o wyznaczonej przez Organizatora godzinie, stawi się we wskazanej lokalizacji i rozpocznie rozwiazywanie zadań konkursowych na dedykowanej platformie Organizatora (zwany dalej „Uczestnikiem”).

6. Warunkiem udziału w Konkursie osoby niepełnoletniej, jest dostarczenie zgody (Załącznik nr 1b) udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika, najpóźniej w dniu Konkursu, przed jego rozpoczęciem.

7. Uczestnikiem są zarejestrowane drużyny (więcej niż jedna osoba) lub osoby indywidualnie.

8. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania narzędzi niezbędnych do wzięcia udziału w Konkursie, czyli laptopa i ładowarki. Gospodarz zapewnia jedynie miejsce dla określonej, w każdej edycji liczby Uczestników oraz sieć z dostępem do Internetu.

9. Koszty dojazdu Uczestnika do miejsca przeprowadzenia Konkursu nie będę zwracane.

10. Za bezpieczeństwo niepełnoletniego Uczestnika Konkursu w czasie dojazdu do miejsca jego przeprowadzenia, a także za jego powrót do domu odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika.

11. Uczestnicy, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika jego rodzice lub opiekunowie prawni, ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w formularzach stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niepełnych danych osobowych bądź niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Uczestnika, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika - jego rodzica lub opiekuna prawnego. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

III. ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

1. Konkurs w lokalizacji Poznań odbywa się w dwóch kategoriach: #classic i/lub #ai.

2. W ramach Konkursu przyznane zostaną nagrody dla Uczestników, którzy uplasują się na 1, 2 i 3 pozycji, w każdej ze wskazanych w ust. 1 powyżej kategorii konkursowych, w rankingu dla lokalizacji Poznań (zwani dalej „Laureatami”).

3. W sytuacji przyznania nagrody dla Laureata zarejestrowanego jako drużyna, nagroda przyznawana jest dla drużyny, a nie każdej osoby w jej składzie.

4. Nagrody dla Laureatów mogą stanowić:

a. Vouchery do sklepu internetowego Komputronik S.A. (z siedzibą przy ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań) https://www.komputronik.pl/ , o równowartość przyznanej nagrody pieniężnej lub,

b. nagrody pieniężne,

wedle wyboru Gospodarza.

5. Nagrody stanowiące Vouchery nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

6. Wyłonienia Laureatów dokona zespół Gospodarza obecny na miejscu przeprowadzenia Konkursu, bezpośrednio po jego zakończeniu przez Organizatora. Decyzja zespołu Gospodarza jest ostateczna.

7. Gospodarz nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z odbiorem nagród, a w przypadku nagród w postaci Voucherów z ich finalnym wykorzystaniem.

8. Warunkiem wydania nagrody Laureatowi, jest podanie Gospodarzowi na jego prośbę danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz danych niezbędnych do wykonania przez Gospodarza obowiązków płatnika podatku dochodowego, z tytułu otrzymanej przez Laureata nagrody, w tym w szczególności danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, datę urodzenia, PESEL (Załącznik 2a/lub Załącznik 2b). Dane należy przekazać najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu. W przypadku nieprzekazania Gospodarzowi kompletnych danych, o których mowa powyżej, nagroda z przyczyn niezależnych od Gospodarza może nie zostać zwycięzcy wypłacona. Nieprzekazanie danych, o których mowa powyżej, jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej przez Gospodarza nagrody. W sytuacjach losowych, Gospodarz może wydłużyć Laureatowi termin do przekazania danych. Po upływie wskazanego przez Gospodarza terminu prawo Laureata do nagrody wygasa, a nagroda pozostaje do dyspozycji Gospodarza.

9. Nagrody wskazane w ust. 2 powyżej podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród wydanych w Konkursie zostanie pokryty w całości przez Gospodarza i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

10. Gospodarz pokrywa koszt podatku od nagród w wysokości 11,11% wartości danej nagrody. W takim przypadku część nagrody stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona Laureatowi, lecz pobrana przez Gospodarza, przed wydaniem Laureatowi nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody.

11. Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Gospodarz.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PRZEZ GOSPODARZA KONKURSU

1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników, w zakresie realizacji zadań Gospodarza Konkursu, jest firma General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem dedykowanej skrzynki e-mail: dataprotection@gls-poland.com lub pocztą tradycyjną na podany adres administratora.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu oraz w celach promocji marki GLS oraz promocji nauki kodowania jako kluczowej kompetencji przyszłości.

3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem, w tym podmiotom świadczącym wsparcie dla systemów informatycznych administratora, a także odbiorcom mediów społecznościowych administratora.

4. Podanie danych jest dobrowolne. Bez podania danych nie jest jednak możliwe wzięcie udziału w Konkursie.

5. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest:

  • prawnie uzasadniony interes administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na wsparciu Organizatora w realizacji Konkursu oraz realizacji przydzielonych Gospodarzowi zadań (w szczególności: rejestracja uczestników w udostępnionym obiekcie, wydanie certyfikatów, kontakt z Uczestnikami),
  • Zgoda pełnoletniego Uczestnika, na wykorzystanie przez Gospodarza Konkursu jego wypowiedzi i wizerunku, zarejestrowanych lub utrwalonych w postaci zdjęć oraz nagrań video podczas Konkursu, zgodnie z art. 6 usta. 1 lit. a) RODO, stanowiąca Załącznik nr 1a,
  • Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego Uczestnika, na wykorzystanie przez Gospodarza Konkursu jego wypowiedzi i wizerunku, zarejestrowanych lub utrwalonych w postaci zdjęć oraz nagrań video podczas Konkursu, zgodnie z art. 6 usta. 1 lit. a) RODO, stanowiąca Załącznik nr 1b.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Laureatów Konkursu, w związku z wydaniem nagrody, zostały opisane w informacji na Formularzu odbioru nagrody.

6. Uczestnikowi przysługuje prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest polskim organem nadzorczym w/s ochrony danych osobowych.

7. Udzielona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W celu realizacji wskazanych praw, w tym odwołania udzielonej zgody, należy skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

9. Dane będą przetwarzane w trakcie trwania Konkursu oraz przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, opisanego powyżej.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Uczestnik ma prawo wycofać się z Konkursu na każdym etapie jego trwania tj. od momentu zgłoszenia do Konkursu do oficjalnego wręczenia nagród przez Gospodarza. W takiej sytuacji Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania Gospodarza o swojej rezygnacji. Wycofanie jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

2. Stwierdzenie przez Gospodarza naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu skutkuje wykluczeniem go z Konkursu.

3. Gospodarz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu oraz zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w Konkursie lub w działaniu dedykowanej platformy – stosowanej do jego przeprowadzenia – czy też rozwiązań technicznych, Uczestnicy powinni kierować bezpośrednio do Organizatora Konkursu https://register.codingcontest.org .

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności zakresie przyznawania nagród Laureatom Konkursu, rozstrzyga Gospodarz.

6. Ostateczna i wiążąca interpretacja postanowień́ niniejszego Regulaminu należy do Gospodarza.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej Gospodarza od 08.03.2024 r.

9. Bieżące informacje dotyczące Konkursu zamieszczone będę na:

a. Fanpage’u https://www.facebook.com/GLSPoland/ ,

b. Stronie GLS https://gls-group.com/PL/pl/konkurs-kodowania/ .

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.03.2024 r. i zastępuje regulamin z dnia 19.10.2023 r.

General Logistics Systems Poland Sp. z o. o.

Zgoda na wykorzystanie wypowiedzi i wizerunku Uczestnika pełnoletniego
Zgoda na wykorzystanie wypowiedzi i wizerunku oraz zgoda na udział w konkursie Uczestnika niepełnoletniego
Formularz odbioru nagrody – voucher
Formularz odbioru nagrody – nagroda pieniężna