Twój eksport do Wielkiej Brytanii jest w bezpiecznych rękach!

1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania została uznana, z perspektywy unijnej, za kraj trzeci. Oznacza to, że od tego dnia transport towarów, a tym samym wysyłka paczek między UE a Wielką Brytanią, podlega odprawie celnej.

Od wielu lat GLS jest wiarygodnym partnerem w zakresie dostaw paczek w całej Europie i na świecie. Klienci GLS polegają na istniejących, sprawdzonych procesach, które zapewniają płynny import i eksport. Dotyczy to również dostaw wymagających odprawy celnej. Dzięki temu GLS zapewnia swoim klientom szerokie wsparcie dla przesyłek wysyłanych do Wielkiej Brytanii również od 2021 roku.

1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania została uznana, z perspektywy unijnej, za kraj trzeci. Oznacza to, że od tego momentu handel między UE a Wielką Brytanią podlega odprawie celnej.

Wyjątek stanowią przesyłki adresowane do Irlandii Północnej, będącej częścią Wielkiej Brytanii, która nadal pozostaje w Unii Celnej. Oznacza to, że transport towarów nie podlega odprawie celnej.

Brexit w niczym nie zmienił statusu Republiki Irlandii. Kraj ten nadal należy do Unii Europejskiej, a przepływ towarów odbywa się na dotychczasowych zasadach.

 • Należy upewnić się, że Państwa firma posiada numer EORl. Jest to numer identyfikacyjny, którym posługują się służby celne. Aby otrzymać numer EORl, należy na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) www.puesc.gov.pl . złożyć wniosek dostępny w ramach usługi e-Klient.

 • Należy upoważnić agencję celną do reprezentowania firmy podczas odprawy celnej. Istnieje możliwość wyboru dowolnej agencji celnej (i przekazywania do transportu już odprawionych paczek) lub skorzystania z Agencji Celnej Raben, z którą współpracuje GLS. Druki upoważnienia można otrzymać od swojego opiekuna w GLS.

1. Dla przesyłek handlowych potrzebna jest faktura w dwóch egzemplarzach (oryginał plus jedna kopia) zawierająca następujące dane:

 • nazwę i pełen adres nadawcy/wystawcy faktury wraz z numerem NIP oraz danymi kontaktowymi,
 • nazwę, pełen adres odbiorcy z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail,
 • adres faktycznego odbiorcy, jeżeli dostawa towaru odbywa się na inny adres niż adres płatnika faktury,
 • dokładny opis i ilość towaru, cena jednostkowa oraz wartość towaru (opis powinien jednoznacznie określać, co jest przedmiotem wysyłki, żadna z pozycji faktury nie może przyjąć wartości zerowej, np. 0 EUR),
 • kod taryfy celnej,
 • całkowitą wartość faktury z podaniem waluty (bez VAT),
 • warunki transportu zgodnie z Incoterms® 2010,
 • wagę paczek (netto, brutto),
 • deklarację pochodzenia towaru (opieczętowaną i podpisaną przez wystawcę faktury),
 • pieczątkę firmową wystawcy faktury i podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu,
 • brytyjski numer BN lub EORI (w zależności od wybranych warunków transportu).

2. Dla przesyłek niehandlowych (zawierających np. dokumenty, próbki, katalogi, wzory, itp.) potrzebna jest faktura proforma w dwóch egzemplarzach (oryginał plus jedna kopia) potwierdzająca dane nadawcy i odbiorcy wraz z danymi kontaktowymi, dokładnymi opisem zawartości paczki oraz wartością i wagą netto/brutto.

3. Dokumenty (fakturę, formularz Customs Clearence Form i potwierdzenie odprawy celnej, jeżeli korzystają Państwo z usług innej agencji celnej niż Raben) należy załączyć podczas wypełniania danych w ADE-Plus. Dokumenty należy umieścić na zewnątrz paczki w osobnej przyldze lub kopercie, obok etykiety adresowej.

Warunki transportu Incoterms® określają, które koszty są ponoszone przez nadawcę, a które przez odbiorcę. Wysyłając paczki do Wielkiej Brytanii z GLS, nadawcy mają do wyboru następujące możliwości:

 • Incoterm 10 (Incoterms® 2010 DDP); Nadawca pokrywa koszty transportu, odprawy celnej eksportowej i importowej, cła i podatków. Importer nie ponosi żadnych kosztów.
 • Incoterm 20 (Incoterms® 2010 DAP); Nadawca pokrywa koszty transportu i odprawy celnej eksportowej. Importer opłaca odprawę celną importową oraz cło i podatki.
 • Incoterm 30 (Incoterms® 2010 DDP, VAT unpaid); Nadawca pokrywa koszty transportu, odprawy celnej eksportowej i importowej oraz cło. Importer opłaca podatki.
 • Incoterm 40 (Incoterms® 2010 DAP, cleared); Nadawca pokrywa koszty transportu, odprawy celnej eksportowej i importowej. Importer opłaca podatki i cło.
 • Incoterm 60 (Incoterms® 2010 DDP); dostępne tylko dla zleceń Pick&ShipService / Pick&ReturnService. Koszty obsługi zlecenia oraz transport są pokrywane przez zleceniodawcę. Koszty odprawy celnej eksportowej są płatne przez Nadawcę. Odbiorca opłaca koszty odprawy celnej importowej oraz należności celno-podatkowe.
 • Incoterm 18 (Incoterms® 2010 DDP, system prerejestracji VAT); Nadawca pokrywa koszty transportu, odprawy celnej eksportowej i importowej oraz podatków. Importer nie ponosi żadnych kosztów. Dotyczy pojedynczych paczek z towarami, których wartość nie przekracza 135 funtów (równowartość 150 EUR). W tej sytuacji podatek importowy jest opłacany przez nadawcę bezpośrednio do brytyjskich organów podatkowych. Konieczna jest wtedy rejestracja nadawcy na stronie https://www.gov.uk/guidance/manage-your-import-vat-on-parcels .

Tak, istnieje taka możliwość. Do każdej przesyłki można ustalić indywidualne warunki transportu Incoterms. Należy pamiętać, że na fakturze oraz w danych celnych koniecznie musi pojawić się informacja na jakich warunkach transportu ma być zlecona wysyłka paczki.

Na fakturze musi pojawić się informacja jakich konkretnie paczek odprawa zbiorcza dotyczy. Jeżeli Klient nie posiada jeszcze numerów przesyłek to na fakturze należy umieścić informację o liczbie paczek, których dotyczy dana faktura. Następnie po wygenerowaniu wszystkich numerów paczek należy przesłać maila do Działu Międzynarodowego GLS Poland z dokładną specyfikacją - listą paczek, które mają zostać odprawione w ramach odprawy zbiorczej (w postaci dokumentu .pdf).

W przypadku skorzystania z indywidualnych odpraw celnych (Incoterm 18, 10, 20, 30, 40) Nadawcy automatycznie otrzymają od agencji celnej Komunikat IE599.

Rząd brytyjski zdecydował, że limit na odprawę o niskiej wartości przestał obowiązywać w dniu Brexitu.

Wyjątek stanowią prezenty o wartości mniejszej lub równej 39 funtów.

Towary pochodzące z Wielkiej Brytanii podlegają importowej odprawie celnej. Dla odbiorców oznacza to, że wszelkie wynikające z niej podatki, opłaty celne i opłaty za odprawę, w zależności od warunków Incoterms® określonych przez nadawcę, mogą być poniesione przez odbiorcę.

W przypadku paczek do Wielkiej Brytanii oprócz kosztów wysyłki nałożone zostały dodatkowe koszty: podatki, cło i opłata za odprawę celną. W zależności od wybranych warunków Incoterms®, koszty poniesie nadawca lub odbiorca:

 • VAT importowy w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 20%.
 • Należne opłaty celne zależą od rodzaju wysyłanych towarów i taryf ustalonych przez rząd brytyjski, przy założeniu, że wyjątki ze względu na kraj pochodzenia nie mają zastosowania.
 • GLS naliczy opłatę za obsługę celną. W zależności od wybranego Incoterms® opłaty będą ponoszone przez nadawcę lub odbiorcę.

Przesyłki GLS z Polski dotrą do Wielkiej Brytanii w terminie od pięciu do siedmiu dni roboczych. Ten czas dotyczy również paczek wysyłanych z Wielkiej Brytanii do Polski.