Twój eksport do Wielkiej Brytanii jest w bezpiecznych rękach!

1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania została uznana, z perspektywy unijnej, za kraj trzeci. Oznacza to, że od tego dnia transport towarów, a tym samym wysyłka paczek między UE a Wielką Brytanią, podlega odprawie celnej.

Od wielu lat GLS jest wiarygodnym partnerem w zakresie dostaw paczek w całej Europie i na świecie. Klienci GLS polegają na istniejących, sprawdzonych procesach, które zapewniają płynny import i eksport. Dotyczy to również dostaw wymagających odprawy celnej. Dzięki temu GLS zapewnia swoim klientom szerokie wsparcie dla przesyłek wysyłanych do Wielkiej Brytanii również od 2021 roku.

Co oznacza Brexit dla wysyłki paczek do Wielkiej Brytanii?

1 stycznia 2021 roku Wielka Brytania została uznana, z perspektywy unijnej, za kraj trzeci. Oznacza to, że od tego momentu handel między UE a Wielką Brytanią podlega odprawie celnej. Wyjątek stanowią przesyłki adresowane do Irlandii Północnej, która nadal pozostaje w Unii Celnej.

Czy Brexit wpłynął także na wysyłkę paczek do Irlandii?

Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych w niczym nie zmieniło statusu Republiki Irlandii. Kraj ten nadal należy do Unii Europejskiej, a przepływ towarów odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Z kolei Irlandia Północna, będąca częścią Wielkiej Brytanii, pomimo opuszczenia struktur Unii Europejskiej pozostaje w Unii Celnej z UE. Oznacza to, że transport towarów nie podlega odprawie celnej.

Co należy zrobić by sprawnie przejść odprawę celną?

 • Należy upewnić się, że Państwa firma posiada numer EORl. Jest to numer identyfikacyjny, którym posługują się służby celne. Aby otrzymać numer EORl, należy na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) www.puesc.gov.pl. złożyć wniosek dostępny w ramach usługi e-Klient.

 • Należy upoważnić agencję celną do reprezentowania firmy podczas odprawy celnej. Istnieje możliwość wyboru dowolnej agencji celnej (i przekazywania do transportu już odprawionych paczek) lub skorzystania z Agencji Celnej Raben, z którą współpracuje GLS. Druki upoważnienia można otrzymać od swojego opiekuna w GLS.

Co jest potrzebne podczas odprawy celnej paczek wysyłanych do Wielkiej Brytanii?

1. Dla przesyłek handlowych potrzebna jest faktura w dwóch egzemplarzach (oryginał plus jedna kopia) zawierająca następujące dane:

 • nazwę i pełen adres nadawcy/wystawcy faktury wraz z numerem NIP oraz danymi kontaktowymi,
 • nazwę, pełen adres odbiorcy z numerem telefonu kontaktowego oraz adresem e-mail,
 • adres faktycznego odbiorcy, jeżeli dostawa towaru odbywa się na inny adres niż adres płatnika faktury,
 • dokładny opis i ilość towaru, cena jednostkowa oraz wartość towaru (opis powinien jednoznacznie określać, co jest przedmiotem wysyłki, żadna z pozycji faktury nie może przyjąć wartości zerowej, np. 0 EUR),
 • kod taryfy celnej,
 • całkowitą wartość faktury z podaniem waluty (bez VAT),
 • warunki transportu zgodnie z Incoterms® 2010,
 • wagę paczek (netto, brutto),
 • deklarację pochodzenia towaru (opieczętowaną i podpisaną przez wystawcę faktury),
 • pieczątkę firmową wystawcy faktury i podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu,
 • brytyjski numer BN lub EORI (w zależności od wybranych warunków transportu).

2. Dla przesyłek niehandlowych (zawierających np. dokumenty, próbki, katalogi, wzory, itp.) potrzebna jest faktura proforma w dwóch egzemplarzach (oryginał plus jedna kopia) potwierdzająca dane nadawcy i odbiorcy wraz z danymi kontaktowymi, dokładnymi opisem zawartości paczki oraz wartością i wagą netto/brutto.

3. Dokumenty (fakturę, formularz Customs Clearence Form i potwierdzenie odprawy celnej, jeżeli korzystają Państwo z usług innej agencji celnej niż Raben) należy załączyć podczas wypełniania danych w ADE-Plus. Dokumenty należy umieścić na zewnątrz paczki w osobnej przyldze lub kopercie, obok etykiety adresowej.

Gdzie można uzyskać informację dotyczącą numerów taryf celnych?

W przypadku wysyłki paczek do Wielkiej Brytanii należy podać odpowiedni numer taryfy celnej wysyłanych towarów. Szczegółowe informacje o numerach taryf celnych są dostępne online na stronie https://ext-isztar4-test.mf.gov.pl/taryfa_celna/GoodsIndexAlpha.

Jakie warunki Incoterms® są dostępne dla wysyłek do Wielkiej Brytanii?

Warunki transportu Incoterms® określają, które koszty są ponoszone przez nadawcę, a które przez odbiorcę. Wysyłając paczki do Wielkiej Brytanii z GLS, nadawcy mają do wyboru następujące możliwości:

 • Incoterm 10 (Incoterms® 2010 DDP); Nadawca pokrywa koszty transportu, odprawy celnej eksportowej i importowej, cła i podatków. Importer nie ponosi żadnych kosztów.
 • Incoterm 20 (Incoterms® 2010 DAP); Nadawca pokrywa koszty transportu i odprawy celnej eksportowej. Importer opłaca odprawę celną importową oraz cło i podatki.
 • Incoterm 30 (Incoterms® 2010 DDP, VAT unpaid); Nadawca pokrywa koszty transportu, odprawy celnej eksportowej i importowej oraz cło. Importer opłaca podatki.
 • Incoterm 40 (Incoterms® 2010 DAP, cleared); Nadawca pokrywa koszty transportu, odprawy celnej eksportowej i importowej. Importer opłaca podatki i cło.
 • Incoterm 50 (Incoterms® 2010 DDP); Nadawca pokrywa koszty transportu, odprawy celnej eksportowej i importowej. Importer nie ponosi żadnych kosztów. Warunki Incoterm 50 mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie dla paczek zawierających prezenty.
 • Incoterm 18 (Incoterms® 2010 DDP, system prerejestracji VAT); Nadawca pokrywa koszty transportu, odprawy celnej eksportowej i importowej oraz podatków. Importer nie ponosi żadnych kosztów. Dotyczy pojedynczych paczek z towarami, których wartość nie przekracza 135 funtów (równowartość 150 EUR). W tej sytuacji podatek importowy jest opłacany przez nadawcę bezpośrednio do brytyjskich organów podatkowych. Konieczna jest wtedy rejestracja nadawcy na stronie https://www.gov.uk/guidance/manage-your-import-vat-on-parcels.

Czy istnieje możliwość wysyłania prezentów/próbek do Wielkiej Brytanii bez konieczności zgłaszania do oclenia?

Rząd brytyjski zdecydował, że limit na odprawę o niskiej wartości przestał obowiązywać w dniu Brexitu.

Wyjątek stanowią prezenty o wartości mniejszej lub równej 39 funtów.

Jakie maksymalne wymiary i wagę może mieć paczka wysłana do i z Wielkiej Brytanii?

Wciąż obowiązują maksymalne wymiary i waga paczek EuroBusinessParcel. Więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany dla wysyłek na Wyspy Normandzkie (Wyspy Kanałowe)?

Dotychczas istniejące przepisy dotyczące eksportu na Wyspy Normandzkie przestały obowiązywać. Od 1 stycznia 2021 r. na tym obszarze obowiązują te same zasady jak dla Wielkiej Brytanii (są one częścią strefy państw trzecich).

Jakie zmiany zostały wprowadzone w związku z paczkami importowymi?

Towary pochodzące z Wielkiej Brytanii podlegają importowej odprawie celnej. Dla odbiorców oznacza to, że wszelkie wynikające z niej podatki, opłaty celne i opłaty za odprawę, w zależności od warunków Incoterms® określonych przez nadawcę, mogą być poniesione przez odbiorcę.

Jakie dodatkowe koszty zostały nałożone na nadawców przesyłek do Wielkiej Brytanii?

W przypadku paczek do Wielkiej Brytanii oprócz kosztów wysyłki nałożone zostały dodatkowe koszty: podatki, cło i opłata za odprawę celną. W zależności od wybranych warunków Incoterms®, koszty poniesie nadawca lub odbiorca:

 • VAT importowy w Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 20%.
 • Należne opłaty celne zależą od rodzaju wysyłanych towarów i taryf ustalonych przez rząd brytyjski, przy założeniu, że wyjątki ze względu na kraj pochodzenia nie mają zastosowania.
 • GLS naliczy opłatę za obsługę celną. W zależności od wybranego Incoterms® opłaty będą ponoszone przez nadawcę lub odbiorcę.

Czy zmienia się czas doręczenia do Wielkiej Brytanii?

Przesyłki GLS z Polski dotrą do Wielkiej Brytanii w terminie od pięciu do siedmiu dni roboczych. Ten czas dotyczy również paczek wysyłanych z Wielkiej Brytanii do Polski.

Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia w nadaniach towarów do Wielkiej Brytanii?

GLS Poland nie przyjmuje do przewozu paczek zawierających m.in. artykułów spożywczych, żywych zwierząt lub roślin, wyrobów tytoniowych i alkoholu, produktów leczniczych, fajerwerków i innych.

Pełna lista towarów wyłączonych z przewozu znajduje się w Regulaminie Świadczenia Usług przez General Logistics Systems Poland Spółka z o.o.