Algemene Voorwaarden van GLS Belgium NV, GLS Belgium Distribution NV en GLS Belgium NV - succursale de Luxembourg

hierna genoemd GLS

Algemene Voorwaarden van GLS
Algemene Voorwaarden van GLS - Parcel Shop
Algemene Voorwaarden van GLS - GLS ONE

Algemene Voorwaarden van General Logistics Systems Belgium NV, GLS Belgium Distribution NV en GLS Belgium NV - Succursale de Luxembourg – hierna genoemd GLS –

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op elke transportovereenkomst tussen GLS en de afzender. De transportovereenkomst omvat alle activiteiten uitgeoefend door GLS, meer bepaald de ophaling en levering van goederen en andere activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van goederen in België en in het buitenland.

1.2. Door afgifte aan GLS van de te verzenden goederen, erkent de afzender dat ieder transport onderworpen is aan de bepalingen van het C.M.R. verdrag (Overeenkomst aangaande het internationaal transport over de weg), behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige AV en in de tariefvoorwaarden. De toepassing van Belgische of andere Expediteurs Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

1.3. De goederen die GLS vervoert naar, binnen en vanuit België zijn verdeeld in ‘Parcel’ en ‘Freight’; beide termen en de verschillende productsoorten zijn gedefinieerd in de tariefvoorwaarden.

1.4. Deze AV en de tariefvoorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de afzender en de bestemmeling voor wie de afzender zich zo nodig sterk maakt, zelfs wanneer deze in strijd zouden zijn met hun eigen algemene voorwaarden en tarieven.

1.5. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Omvang van de dienstverlening

2.1. GLS verleent transportdiensten waarbij de goederen worden vervoerd door onafhankelijke vervoerders. Een transport zo economisch en zo snel als mogelijk wordt gerealiseerd dankzij geautomatiseerde processen. De goederen worden getransporteerd als geconsolideerde zendingen tussen de depots en herlaadpunten en, indien mogelijk, gesorteerd op automatische sorteerbanden. De goederen worden regelmatig gescand; hierbij worden data en tijdstippen geregistreerd.

2.2. GLS is er niet toe gehouden om onderzoeken uit te voeren of om maatregelen te treffen aangaande het instandhouden of het verbeteren van de goederen en hun verpakking.

2.3. De ophaling van goederen wordt bevestigd op het GLS-afhaaldocument.

2.3.1. Wanneer de afzender evenwel data doorgeeft via een elektronische overdracht van gegevens, zal de loutere overdracht van data niet beschouwd worden als het prima facie bewijs dat de goederen opgelijst in deze elektronische zendlijst ook effectief aan GLS overgedragen werden. GLS is niet verplicht om de overgemaakte data te vergelijken met de corresponderende inbound scan, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Aldus kan het niet informeren van de afzender van verschillen tussen de overgemaakte data en de inbound scan (bv. afwezigheid) niet beschouwd worden als ontvangst van de betrokken goederen.

2.3.2. Wanneer GLS manueel data dient in te geven, zal de afzender hiervoor een toeslag moeten betalen. Het gebruik van vrachtbrieven van de afzender is enkel toegestaan na het schriftelijke akkoord van GLS.

2.3.3. In geval van ophaling van (stand) trailers of swap bodies, is de afzender verantwoordelijk voor het laden van de goederen in de trailer of de swap body. Hij dient ervoor te zorgen dat de goederen op een veilige manier gestapeld worden teneinde schade tijdens het transport te vermijden. Hij zal als enige verantwoordelijk zijn voor schade wanneer het laden niet overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving gebeurde.

2.3.4. In geval van ophaling van trailers of swap bodies of wanneer goederen niet kunnen gecontroleerd worden op hun uiterlijke staat op het ogenblik van de ophaling, zal GLS enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies of schade eens deze goederen geregistreerd werden in het GLS depot via inbound scan.

2.4. De levering van goederen die tijdig aankomen in het depot van vertrek wordt meestal uitgevoerd op werkdagen (zaterdagen uitgesloten) binnen de 24 uur in België (normale leveringstermijn). GLS garandeert, op geen enkele wijze de effectieve levering binnen de normale leveringstermijn (uitgezonderd Express-producten en diensten).

2.4.1. Elke bijkomende poging tot levering wordt aangerekend aan de afzender.

2.4.2. Wanneer een levering niet mogelijk was bij een aanbieding, zal GLS de afzender contacteren of de bestemmeling hieromtrent inlichten. Wanneer de afzender (of de bestemmeling via de GLS website) geen instructies doorgeeft binnen de 5 werkdagen hieropvolgend voor België en Luxemburg en binnen de 10 werkdagen voor andere landen en de afzender/bestemmeling de goederen niet ophaalt gedurende deze periode, zullen de niet-afgeleverde goederen teruggestuurd worden naar de afzender op diens kosten.

2.4.3. Indien de afzender (of de bestemmeling via de GLS website) wel instructies geeft, maar wanneer blijkt dat die binnen de 10 werkdagen na ontvangst ervan niet uitvoerbaar zijn, zal GLS de afzender hieromtrent schriftelijk informeren en de goederen naar de afzender terugsturen op zijn kosten.

2.4.4.De afzender/bestemmeling gaat ermee akkoord dat de levering van de goederen bij een onsuccesvolle poging tot levering bij de bestemmeling rechtsgeldig uitgevoerd wordt (i) met een handtekening van een buurman van de bestemmeling of een persoon aanwezig in de lokalen of huis van de bestemmeling of (ii) in een Parcel Shop in de buurt (alternatieve levering), tenzij er, rekening houdende met de omstandigheden, gefundeerde twijfels bestaan dat deze alternatieve levering overeenstemt met de belangen van de afzender of de bestemmeling. Een buurman wordt gedefinieerd als een persoon die werkt of woont in hetzelfde of naburige gebouw. De afzender heeft de mogelijkheid om alternatieve levering uit te sluiten, doch dit kan enkel uitgesloten worden voor leveringen in België.

2.4.5. Wanneer de afzender of de bestemmeling aan GLS de toelating geeft om goederen te deponeren op de aangegeven plaats (wanneer er niemand aanwezig is) worden deze goederen geacht geleverd te zijn; in verband met deze goederen kan geen klacht worden ingediend.

2.4.6. Bij verzending via een Parcel Locker start de aansprakelijkheid van GLS bij de ophaling van de goederen door de chauffeur. Bij levering in een Parcel Locker door GLS eindigt de aansprakelijkheid van GLS met de levering van de goederen in de Parcel Locker. Bij ophaling door de bestemmeling in een Parcel Locker geldt het invoeren van de unieke code als bewijs van ontvangst en aanvaarding van de goederen. De afzender houdt rekening met de afmetingen van de Parcel Locker.

2.4.7. Wanneer de afzender goederen overmaakt aan GLS en gebruik maakt van de “FlexDeliveryService”, met gezamenlijke overdracht van het e-mailadres van de bestemmeling, heeft de bestemmeling de mogelijkheid om – na geïnformeerd te zijn door GLS – de levering van het goed te beïnvloeden. De instructies van de bestemmeling worden geacht de instructies van de afzender te zijn naar GLS toe. Het goed is geleverd wanneer geleverd in overeenstemming met de instructies van de bestemmeling, rekening houdende met de bovenstaande artikelen 2.4.1 tot en met 2.4.5.

2.4.8. De levering is uitgevoerd wanneer de goederen aankomen bij de eerste receptie of voordeur van de bestemmeling, die bereikbaar is per vrachtwagen of bestelwagen of op een plaats toegankelijk met een manuele transpallet.

2.4.9. In bepaalde landen is de levering uitgevoerd indien de goederen worden afgeleverd in een Parcel Shop zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bestemmeling.

2.4.10. De afzender/bestemmeling aanvaardt dat de print-out van een digitale handtekening van de bestemmeling of, indien van toepassing, de ondertekening van de zendlijst door de bestemmeling, voldoende is als bewijs van levering. In geval van FlexDeliveryService geldt een e-mail aan de bestemmeling met de bevestiging dat werd geleverd overeenkomstig de gegeven instructies als bewijs van levering.

2.5. Hindernissen in de uitvoering, die niet toewijsbaar zijn aan GLS, ontheft GLS – gedurende de duurtijd van de hindernis – van alle verplichtingen die hierdoor onmogelijk werden. De daaruit voortvloeiende extra kosten van GLS voor het uitvoeren van haar transportopdracht zijn ten laste van de afzender.

2.6. Indien nodig, mag GLS de bestemmeling rechtstreeks contacteren.

3. Goederen uitgesloten van transport

Volgende goederen worden door GLS uitgesloten van transport en dit ingevolge hun waarde of samenstelling:

3.1.

 • Pakketten wiens waarde 5.000 EUR overstijgt, met uitzondering van pakketten met een All Risk/Add-On Insurance;
 • Goederen die onvoldoende verpakt zijn;
 • Goederen die een speciale of voorzichtige behandeling vereisen (bv. omdat ze zeer fragiel zijn of alleen rechtopstaand of liggend op een bepaalde zijde getransporteerd kunnen worden);
 • Glas, wanneer niet aangepast verpakt om aan de schokken tijdens het transport te weerstaan;
 • Bederfelijke of temperatuurgevoelige goederen, lijken, levende dieren en planten;
 • Edele metalen, edelstenen en juwelen;
 • Uurwerken, kunstvoorwerpen, verzamelwerken en antiquiteiten met een waarde boven de 750 EUR per pakket;
 • Goederen die op zich een lage waarde hebben, maar wiens schade of verlies tot hoge gevolgschade kan leiden (bv. gegevensdragers);
 • Telefoonkaarten en voorafbetaalde kaarten (bv. voor mobiele telefoons);
 • Verhandelbare documenten, waardepapieren en munten;
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens, munitie;
 • Gevaarlijke goederen voor alle productsoorten van pakketten, behalve de beperkte hoeveelheden;
 • ADR goederen klasse 1 (met uitzondering van subklasse 1.4 S), klasse 6.1, 6.2, 7 en 9 (wanneer de goederen onder bepaalde temperatuur - of luchtdrukvoorwaarden dienen vervoerd te worden), ADR goederen voor het transport naar Nederland en ADR goederen voor het product Express zijn eveneens uitgesloten voor Freight;- Goederen waarvan het transport in strijd zou zijn met wet- en regelgeving;
 • Tabak, aanverwante producten en alcoholisch dranken en verdovende middelen;
 • Persoonlijke goederen en goederen die met een ATA carnet worden verzonden;
 • Het is de afzender eveneens niet toegestaan zendingen aan GLS aan te bieden welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger c.q. de geadresseerde of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. Afzender zal zich er van vergewissen welke gedragingen verboden c.q. strafbaar zijn gesteld, door het raadplegen van de relevante wet- en regelgeving en zal dit ook continu doen, zodat de afzender op de hoogte blijft van eventuele relevante wijzigingen. Onder relevante wet- en regelgeving vallen alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waar onder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, Europese Unie alsmede lidstaten van de EU dan wel andere wet- en regelgeving waarvan de aard relevant is en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

3.2. Goederen die het maximum gewicht, lengte, hoogte en omvang, zoals vermeld in de tariefvoorwaarden overschrijden, worden uitgesloten van transport.

3.3. De afzender is verplicht om de conformiteit met de bovenstaande transport uitsluitingen te controleren vooraleer hij de goederen overmaakt aan GLS. GLS aanvaardt enkel verpakte goederen voor transport, die tijdens het transport enkel zullen geopend worden in wettelijk toegelaten uitzonderlijke situaties.

3.4. Wanneer de afzender aan GLS het transport toevertrouwt van goederen uitgesloten volgens artikel 3.1 – 3.2 en dit zonder het schriftelijke akkoord van GLS, zal dit transport uitgeoefend worden op eigen risico van de afzender. De afzender zal bijgevolg als enige verantwoordelijk zijn voor alle schade aan zijn goederen en voor de schade geleden door GLS of derden ingevolge het toevertrouwen van goederen die uitgesloten zijn van transport. Hij zal als enige aansprakelijk zijn voor alle vorderingen, kosten en uitgaven, hierin inbegrepen, doch niet beperkt tot uitgaven voor het nemen van de geschikte maatregelen teneinde de goederen te doen terugkeren, indien mogelijk of teneinde gevaar te vermijden of uit te sluiten (bv. veilig stellen, tijdelijke stockage, terugsturen, ter beschikking stellen, opkuisen, enz.).

GLS kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van uitgesloten goederen, wanneer de afzender GLS op voorhand informeerde over de inhoud van de goederen en de Managing Director van GLS hieromtrent uitdrukkelijk zijn schriftelijke toestemming gegeven heeft.

Individuele etiketten of tekens die aangebracht worden op een goed en die een samenstelling overeenkomstig artikel 3.1 en 3.2 aangeven, zal niet voldoende zijn om GLS te alarmeren dat deze zending in strijd is met de transportuitsluitingen. Het akkoord van een vervoerder, zijn vertegenwoordigers of het stilzwijgend aanvaarden van het goed, kan nooit beschouwd worden als de toestemming van GLS.

4. Europalletten

4.1. Europalletmanagement is alleen mogelijk indien overeengekomen tussen partijen. Hierbij kan GLS enkel aansprakelijk gesteld worden voor de uitwisseling of recuperatie van Europalletten binnen de Benelux wanneer de afzender een vergoeding betaalt voor het management van zijn Europalletten. Daarnaast moet de afzender het aantal Europalletten overgemaakt aan GLS kunnen aantonen. De omruiling gebeurt enkel voor grondpallets.

4.2. De omruiling gebeurt niet voor landen buiten de Benelux, uitgezonderd Frankrijk en Duitsland en dit enkel voor zendingen van maximaal 3 Europaletten. Hierbij is het van belang dat er onmiddellijk kan geruild worden bij de bestemmeling op het moment van levering. Indien er niet geruild kan worden, dient GLS geen omruiling te voorzien met de afzender (de toeslag blijft echter verschuldigd).

4.3. In alle andere gevallen en voor alle andere types van palletten, kan GLS nooit aansprakelijk gesteld worden voor de uitwisseling of recuperatie van palletten overgemaakt aan GLS.

4.4. Indien de bestemmeling geen Europalletten kan ruilen op het moment van de levering dient GLS geen uitwisseling te voorzien en kunnen deze Europalletten niet aan de afzender worden teruggegeven.

5. Verplichtingen van de afzender

5.1. Elk goed moet voorzien zijn of vergezeld zijn van de nodige en door de afzender volledig ingevulde documenten; deze documenten dienen ook aanvaard te zijn door GLS. De afzender zal aansprakelijk zijn voor alle gevolgen (ook in verband met de facturen) van het verkeerd invullen van deze documenten. De afzender verzekert dat, wanneer hij de goederen overhandigt, enkel onbeschadigde en door GLS aanvaarde etiketten vastgemaakt werden aan de breedste zijde van het goed en duidelijk zichtbaar. Een etiketnummer mag slechts éénmalig gebruikt worden. Gebruikte etiketten, adressen of verscheidene oude tekens moeten verwijderd worden. Wanneer het label ontbreekt of niet correct aangebracht werd en GLS hierdoor het goed dient te (her)etiketteren, zal de afzender hiervoor een extra toeslag betalen per etiket.

5.2. Wanneer goederen toekomen zonder enige opdracht tot levering (via EDI of via een schriftelijke afhaalopdracht) zal GLS de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de afzender, wanneer deze kan geïdentificeerd worden.Wanneer de afzender geen instructies doorgeeft binnen de 5 werkdagen volgend op het bericht van GLS, zullen de goederen teruggestuurd worden naar de afzender op zijn kosten.

5.3. De afzender is verantwoordelijk voor een aangepaste, en rekening houdend met de aard van de dienstverlening, voldoende binnen- en buitenverpakking, die de schokken tijdens het transport kan weerstaan, waarbij de verpakking ervoor dient in te staan dat aan de ene kant de goederen zelf beschermd zijn tegen verlies en schade en aan de andere kant de personen die het transport uitvoeren en andere te transporteren goederen niet beschadigd worden. De verpakking moet meer bepaald ervoor zorgen dat geen toegang tot de inhoud van het goed mogelijk is zonder een duidelijk spoor na te laten aan de buitenkant van het goed. De GLS verpakkingsrichtlijnen kunnen de afzender bijstaan in deze materie (zie gls-group.com ).

5.4. De opdracht tot buitenlandse transporten bevat tevens de toewijzing aan GLS om de douaneformaliteiten te beheren, indien zonder deze uitklaring transport niet mogelijk zou zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om automatisch alle papieren nodig voor de douane uitklaring over te maken aan GLS. De afzender zal alle kosten betalen aangaande douane uitklaringen. Wanneer ingevolge de terugkeer van export goederen verdere vracht, douane, belastingen of andere bijdragen aangerekend worden, zal de afzender de kosten hiervan betalen, tenzij GLS verantwoordelijk is voor de terugkeer.

5.5. Non-franco zendingen worden niet aanvaard.

5.6. Na beëindiging van de transportovereenkomst en na betaling van alle openstaande bedragen, zullen de overblijvende goederen teruggestuurd worden aan de afzender op zijn kosten.

6. Geen zendingen onder rembours

6.1. GLS voorziet niet langer in remboursdiensten waarbij de goederen bij de bestemmeling worden geleverd tegen betaling.

7. Transportvergoedingen, terugbetaling van uitgaven en betalingen

7.1. De prijzen en toeslagen overeengekomen tussen GLS en de afzender zijn van toepassing. Instructies om goederen naar een andere bestemming te transporteren en het transport van goederen (palletten uitgezonderd) die niet automatisch gesorteerd kunnen worden, worden aangerekend aan de afzender, overeenkomstig de respectievelijk geldende prijstabellen. Wanneer een goed dient teruggestuurd te worden naar de afzender voor redenen niet toewijsbaar aan GLS, factureert GLS hiervoor een extra transportvergoeding aan de afzender (zie hieromtrent ook artikel 2). Het annuleren van een opdracht kan aangerekend worden. Wanneer de wachttijd voor ophaling of levering van goederen meer dan 20 minuten bedraagt, kan GLS aan de afzender een toeslag per aangevat kwartier opleggen.

7.2. GLS facturen dienen binnen de 15 dagen na factuurdatum volledig betaald te worden. Compensatie met een klacht van de afzender/bestemmeling is verboden. GLS facturen die niet geprotesteerd werden binnen de 15 dagen na factuurdatum worden aanzien als definitief aanvaard. GLS is gerechtigd zijn prijzen en tarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen. Wanneer de afzender evenwel in gebreke blijft om verschuldigde bedragen te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum zal er hem – zonder voorafgaande verwittiging – een interest gelijk aan 10% aangerekend worden, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van effectieve betaling en een schadevergoeding gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 50 EUR, en dit zonder afbreuk te doen aan de inningskosten voorzien in de wet van 02.08.2002. Iedere gestarte maand zal als een volledige maand beschouwd worden.

7.3. Wanneer de afzender zijn verplichtingen niet nakomt, inclusief het niet respecteren van de betalingstermijnen voor welke reden dan ook, behoudt GLS zich het recht voor om haar diensten te staken en de onmiddellijke betaling van de openstaande facturen te eisen, zelfs de niet vervallen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke procedure en zonder hierbij afbreuk te doen aan de schadevergoedingen welke verschuldigd zijn aan GLS. GLS is tevens gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op alle goederen en documenten die GLS onder zich heeft en dit tot dekking van alle sommen die de afzender verschuldigd is of zal zijn.

7.4. GLS heeft het recht om elektronische facturen te sturen naar haar afzenders.

7.5. Indien kosten of lasten betaald dienen te worden door een buitenlandse bestemmeling, of door hem veroorzaakt werden, dient de afzender deze lasten aan GLS te voldoen, wanneer – op eerste verzoek – niet voldaan werden door de buitenlandse bestemmeling.

7.6. Onvoorziene en/of buitengewone toename van kosten die voortvloeien uit nieuwe wet- of regelgeving, stijging van energie- of grondstofprijzen, inflatie, gewijzigde marktomstandigheden geven aan GLS het recht om de vastgestelde prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

7.7 Wanneer het contractueel evenwicht tussen partijen wordt verstoord door externeomstandigheden dan rust op de contractspartijen de verplichting om de afspraken te goeder trouw te heronderhandelen, rekening houdende met de nieuwe realiteit.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van GLS is in elk geval beperkt tot de grenzen van het C.M.R. verdrag (= Verdrag betreffende internationaal vervoer van goederen over de weg). GLS kan aansprakelijk gesteld worden – binnen de grenzen van het C.M.R. verdrag– voor verlies of schade aan goederen onder haar bewaring tot een maximum bedrag van 8.33 Speciale Trekkingsrechten, zoals omschreven door het Internationaal Muntfonds, per kg brutogewicht van het beschadigde of verloren gedeelte van het goed. Voor bepaalde producten kan GLS – binnen de grenzen bepaald in de tariefvoorwaarden – een hogere aansprakelijkheid aanvaarden, doch dit enkel zo GLS hieromtrent haar uitdrukkelijk en specifiek schriftelijk akkoord geeft. GLS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of verliezen, o.a. voor verliezen of schade van een puur commerciële aard, zoals verlies van omzet of inkomsten, gederfde winsten, kosten voor vervanging of verliezen toewijsbaar aan vertragingen in douane aangiften of aangiften voor luchtvracht, zonder dat deze lijst limitatief is.

8.2. Aangiftes op basis van een aangegeven waarde of een bijzonder belang die aanleiding geven tot een verhoging van de hierboven vermelde aansprakelijkheidslimiet overeenkomstig art. 24 of 26 van het C.M.R Verdrag worden niet aanvaard.

8.3. Wanneer GLS aan de afzender de zogenaamde "Pick&Return"- en "Pick&Ship"-Service (ophalen van het goed bij een derde partij en vervolgens leveren bij de afzender of eenandere, derde bestemmeling) en "International" ShopReturnService aanbiedt, kan GLS niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid en intactheid/schade aan de inhoud van het opgehaalde goed. Wanneer GLS aan de afzender de zogenaamde "ExchangeService" (levering van een goed tegelijkertijd met de ophaling van een goedvoor retour) aanbiedt, kan GLS niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheiden intactheid/schade aan de inhoud van het retourgoed.

8.4. Klachten voor een bedrag kleiner dan 50 EUR worden niet aanvaard.

8.5. GLS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade anders dan aan de vervoerde goederen zelf.

9. Verzekering en All Risk/Add-On Insurance (Freight)

9.1. De verzekeringsovereenkomsten ondertekend door de afzender zijn niet tegenstelbaar aan GLS.

9.2. De afzender kan zijn goederen verzekeren door aangifte van de te verzekeren waarde onder de All Risk of Add-On Insurance die GLS afgesloten heeft met haar verzekeraar. Wanneer de afzender van deze Allrisk of Add-On dekking wenst gebruik te maken, moet hij hieromtrent duidelijke en ondubbelzinnige instructies geven minstens één werkdag voor de zending. Een bijkomende kost, bestaande uit de premie, een vergoeding en de belastingen zal aangerekend worden aan de afzender voor elke zending die dient verzekerd te worden; het tarief van de verzekering wordt beschreven in de tariefvoorwaarden. De verzekerde waarde is gelimiteerd tot de verkoopwaarde, btw uitgezonderd. Het maximum bedrag voor deze All Risk of Add-On Insurance is 25.000 EUR per pakket en 50.000 EUR per zending (met een maximum van 250.000 EUR per afhaalopdracht en 1.000.000 EUR per voertuig). Wanneer het verzekerde bedrag lager ligt dan de waarde van de goederen, zal de schade proportioneel verminderd worden.

9.3. GLS heeft het recht om op elk ogenblik bepaalde goederen en/of afzenders van de All Risk of Add-On Insurance uit te sluiten.

9.4. De All Risk of Add-On Insurance is alleen beschikbaar voor regelmatige GLS-klanten die over een relatienummer beschikken.

9.5. GLS biedt, mits betaling van de gepaste premie, ook individuele verzekeringen (Freight en Parcel) aan op maat van de afzender.

10. Procedure voor vergoeding

10.1. In geval van schade of geheel of gedeeltelijk verlies is het essentieel dat de regels van deze AV stipt worden nageleefd en dit op straffe van verlies van alle rechten van de afzender.

10.2. Bij zichtbare beschadiging of verlies dient een gedetailleerd en volledig voorbehoud genoteerd te worden op de vrachtbrief vooraleer deze voor ontvangst van de goederen afgetekend wordt.

10.3. Onzichtbare beschadiging dient echter onmiddellijk na vaststelling en binnen de 7 werkdagen (zaterdagen inbegrepen) volgend op de aflevering van de goederen per aangetekende brief aan GLS gemeld te worden.

10.4. Er wordt geen rekening gehouden met laattijdige klachten. De schadebundel dient zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden.

10.5. De afzender dient ten aanzien van GLS de schade of het verlies objectief te bewijzen.

10.6. De afzender heeft 20 kalenderdagen om deze documenten over te maken aan GLS. Na een eerste herinnering door GLS en bij gebreke aan een antwoord binnen de 10 daaropvolgende kalenderdagen, zal het dossier automatisch afgesloten worden.

10.7. Wanneer de afzender voor beschadigde goederen de terugbetaling van de waarde van de goederen vraagt, gaan partijen ermee akkoord dat GLS deze beschadigde goederen kan opvragen, voorafgaand aan de regeling van het schadedossier. GLS mag over deze goederen beschikken, teneinde het schadebedrag proberen te reduceren. Indien deze goederen niet langer beschikbaar zijn via de afzender, vervalt de klacht.

10.8. In geen enkel geval is de afzender gerechtigd om verlies of schade aan te halen om geheel of gedeeltelijk de betaling van aan GLS verschuldigde bedragen op te schorten.

10.9. Het terugsturen van goederen aan de afzender, gebeurt steeds op zijn kosten, ook wanneer deze goederen beschadigd zijn.

10.10. Wanneer schade aan de goederen wordt vastgesteld in de lokalen van GLS, zal GLS de afzender hieromtrent verwittigen en zijn instructies afwachten (deze instructies kunnen zijn 1) terugsturen van de goederen naar de afzender, 2) aanbieden bij de bestemmeling of 3) nieuwe leveringsadres; in deze 3 gevallen zal de afzender de kosten dragen). Wanneer de afzender in gebreke blijft om instructies te geven binnen de 5 werkdagen (zaterdagen niet inbegrepen) zullen de goederen automatisch teruggestuurd worden naar de afzender op zijn kosten.

11. Terugbetaling van uitgaven

Wanneer de afzender aan GLS de instructie geeft om binnenkomende goederen te ontvangen of om goederen vanuit het buitenland te importeren, heeft GLS het recht, maar niet de plicht om onkosten, vergoedingen voor remboursen, douanekosten, belastingen en andere lasten voor te schieten en om de terugbetaling hiervan van de afzender te eisen.

12. Uitsluiting van verdere vorderingen van de afzender

Het doorgeven aan GLS van boetes, die de afzender aan derde partijen dient te betalen, is uitgesloten.

13. Verjaring van klachten

Alle klachten tegen GLS verjaren door verloop van één jaar. Deze gelimiteerde periode zal berekend worden vanaf de datum van de levering van het goed, of wanneer het goed niet geleverd werd, vanaf het einde van de dag, waarop de levering zou dienen uitgevoerd zijn.

14. Duurtijd en beëindiging

Behalve indien partijen anders overeenkomen is de overeenkomst tussen de afzender en GLS van onbepaalde duur. Deze kan slechts beëindigd worden middels aangetekende brief een opzegperiode van minstens zes maanden in acht wordt genomen.

15. Vertrouwelijke informatie

Afzender en GLS dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

16. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

16.1 GLS is toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheidvan persoonsgegevens. GLS verwerkt de in het kader van de overeenkomst verstrektepersoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening.GLS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.GLS heeft in dit verband een privacy statement opgesteld, welke is te raadplegen op zijnwebsite. Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze AV.

16.2 De door GLS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijkzijn voor de in het privacy statement uitgewerkte verwerkingsdoeleinden en niet langerdan wettelijk is toegestaan.

16.3 Ook de Afzender is verplicht persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijzete verwerken en zich te houden aan de geldende privacywet en regelgeving.

16.4 Bij verzoeken en /of klachten van betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten, bijontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (‘datalek’) danwel bij verplichtingen tot het delen van persoonsgegevens met derden en/of verplichtingenanderszins in het kader van de privacy, zal de Afzender, indien deze aangelegenheden ookGLS aangaan, GLS hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 36 uur informeren.

16.5 De Afzender zal geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van hun persoonsgegevensen vrijwaart GLS voor alle vorderingen, boetes en/of kosten voortvloeiende uit het nietvoldoen aan geldende privacywet en –regelgeving door de Afzender.

17. Publiciteit

GLS is gerechtigd om het bestaan van de overeenkomst en de strekking daarvan aan derden bekend te maken voor publicitaire en/of marketingdoeleinden.

18. Geschreven vorm

Bijkomende of afwijkende overeenkomsten dienen steeds schriftelijk te gebeuren.

19. Algemeenheden/Jurisdictie

19.1. Wanneer een bepaling van deze AV ongeldig of niet-uitvoerbaar zou zijn, zal dit de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

19.2. Alle overeenkomsten onder deze AV zijn onderworpen aan het Belgische recht.

19.3. Betwistingen die voortvloeien uit deze overeenkomsten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. GLS is ook vrij om een rechtszaak aanhangig te maken op de plaats waar het relevante GLS depot haar kantoren heeft.

19.4. Wanneer de afzender de interne klachtenprocedure doorlopen heeft en niet tevreden is met het antwoord van GLS, bestaat de mogelijkheid voor de afzender om zich te wenden tot de Ombudsdienst voor de Postsector.

19.5. Deze AV treden in werking voor alle zendingen verzonden vanaf 1 april 2023.

Algemene Voorwaarden van General Logistics Systems Belgium NV – hierna “GLS Belgium” genoemd – voor de Parcel Shop-klanten

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op elke transportovereenkomst afgesloten tussen GLS Belgium en de Parcel Shop-klant, hierna genoemd de “afzender”. De transportovereenkomst omvat alle activiteiten uitgeoefend door GLS Belgium, meer bepaald de ophaling en levering van parcels en andere activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van parcels in België en in het buitenland. Daarnaast zijn de richtlijnen voor het occasioneel verzenden van parcels van toepassing (zie: Occasioneel verzenden ).

1.2 Door afgifte aan GLS Belgium van de te verzenden parcels erkent de afzender dat ieder transport onderworpen is aan de bepalingen van het C.M.R. verdrag (Overeenkomst aangaande het internationaal transport over de weg), behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige AV en in de tariefvoorwaarden. De toepassing van Belgische of andere Expediteurs Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

1.3 Deze AV en de tariefvoorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de afzender en de bestemmeling voor wie de afzender zich zo nodig sterk maakt, zelfs wanneer deze in strijd zouden zijn met hun eigen algemene voorwaarden en tarieven.

1.4 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Omvang van de dienstverlening

2.1 GLS Belgium verleent transportdiensten waarbij parcels worden vervoerd door onafhankelijke vervoerders. Een transport wordt zo economisch en zo snel als mogelijk gerealiseerd dankzij geautomatiseerde processen. De parcels worden getransporteerd als geconsolideerde zendingen tussen de depots en herlaadpunten en, indien mogelijk, gesorteerd op automatische sorteerbanden. De parcels worden regelmatig gescand; hierbij worden data en tijdstippen geregistreerd.

2.2 GLS Belgium is er niet toe gehouden om onderzoeken uit te voeren of om maatregelen te treffen aangaande het instandhouden of het verbeteren van de parcels en hun verpakking.

2.3 De ophaling van parcels alsook de ontvangst van parcels in een Parcel Shop wordt bevestigd door het overhandigen van een GLS ontvangstbewijs.

2.4 De levering van parcels die tijdig aankomen in het depot van verdeling wordt meestal uitgevoerd op werkdagen (zaterdagen uitgesloten) binnen de 24 uur in België en binnen termijnen aangegeven op onze website overal in Europa (normale leveringstermijn). GLS Belgium garandeert, op geen enkele wijze de effectieve levering binnen de normale leveringstermijn.

2.4.1 Bij commerciële bestemmelingen kan de levering worden uitgevoerd bij de dienst voor goederenontvangst. Levering bij postbussen of vergelijkbare speciale adressen is uitgesloten.

2.4.2 In het belang van een zo snel mogelijke levering kunnen parcels, indien de bestemmeling niet in persoon is verschenen bij de eerste poging tot levering, worden afgeleverd bij een persoon die aanwezig is in het gebouw of winkel van de bestemmeling of, indien dit niet mogelijk zou zijn, bij een buur van de bestemmeling indien gelet op de omstandigheden men ervan uit mag gaan dat dergelijke persoon het parcel mag ontvangen. Een buurman wordt gedefinieerd als een persoon die werkt of woont in hetzelfde of nabijgelegen gebouw. Indien dit niet mogelijk zou zijn kunnen parcels in een GLS Parcel Shop worden afgezet ter ophaling door de bestemmeling. De bestemmeling wordt hieromtrent ingelicht.


2.4.3 Wanneer de bestemmeling of de afzender aan GLS Belgium de toelating geeft om parcels te deponeren, worden deze parcels geacht geleverd te zijn op de plaats aangeduid in de toelating.

2.4.4 De levering is uitgevoerd wanneer de parcels aankomen bij de eerste receptie van de bestemmeling, die bereikbaar is per vrachtwagen of bestelwagen.

2.4.5 Bij het leveren van een parcel bevestigt de persoon die het parcel in ontvangst neemt de ontvangst op de handscanner of indien van toepassing via ondertekening van de zendlijst. De digitale beschikbare handtekening is voldoende als bewijs van levering.

2.5 Hindernissen in de uitvoering, die niet toewijsbaar zijn aan GLS Belgium, ontheft GLS Belgium - gedurende de duurtijd van de hindernis -van alle verplichtingen die hierdoor onmogelijk werden. De daaruit voortvloeiende extra kosten van GLS Belgium voor het uitvoeren van zijn transportopdracht zijn ten laste van de afzender.

2.6 Indien nodig, mag GLS Belgium de bestemmeling rechtstreeks contacteren.

2.7 Indien parcels niet kunnen geleverd worden aan de bestemmeling in overeenstemming met artikels 2.4.1 tot 2.4.4 of aan een andere persoon via artikel 2.4.2 of opgeslagen in een GLS Parcel Shop en niet kunnen teruggestuurd worden naar de afzender omdat deze niet kan worden geïdentificeerd of indien de afzender weigert om het parcel terug te nemen, kan GLS het parcel te gelde maken na een periode van 90 dagen. Deze periode start op het ogenblik dat wordt bevestigd dat het parcel niet zal kunnen worden geleverd. Parcels die niet te gelde kunnen worden gemaakt mogen door GLS worden vernietigd.

3. Goederen uitgesloten van transport (Verboden goederen)

Volgende goederen worden door GLS Belgium uitgesloten van transport:

3.1

 • Parcels wiens waarde 5.000 EUR overstijgt;
 • Parcels die onvoldoende of niet conform de praktijken verpakt zijn; computers (desktops, towers, notebooks) alsook beeldschermen die een specifieke transportwaardige verpakking vereisen;
 • Parcels die een speciale of voorzichtige behandeling vereisen (bv. omdat ze zeer fragiel zijn of alleen rechtopstaand of liggend op een bepaalde zijde getransporteerd kunnen worden);
 • Glas;
 • Bederfelijke of temperatuur gevoelige parcels, lijken, levende dieren en planten;
 • Edele metalen, edelstenen en juwelen, echte parels, kunstvoorwerpen, verzamelwerken en antiquiteiten;
 • Andere waardevolle goederen (bv. uurwerken) met een waarde van meer dan 500 EUR per parcel;
 • Parcels die op zich een lage waarde hebben, maar wiens schade of verlies tot hoge gevolgschade kan leiden (bv. volumes met gevoelige data):
 • Telefoonkaarten en voorafbetaalde kaarten (bv. voor mobiele telefoons):
 • Geld, verhandelbare documenten en waardepapieren (bv. wisselbrieven, spaarboekjes, effecten);
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie;
 • Gevaarlijke goederen voor alle productsoorten van parcels, alsook afval;
 • Parcels waarvan het transport in strijd zou zijn met wet- en regelgeving, met inbegrip van parcels die een schending uitmaken van intellectuele eigendomsrechten zoals vervalste of niet-gelicentieerde kopieën van goederen (namaak);
 • Het is de afzender eveneens niet toegestaan zendingen aan GLS aan te bieden welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger c.q. de geadresseerde of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. Afzender zal zich er van vergewissen welke gedragingen verboden c.q. strafbaar zijn gesteld, door het raadplegen van de relevante wet- en regelgeving en zal dit ook continu doen, zodat de afzender op de hoogte blijft van eventuele relevante wijzigingen. Onder relevante wet- en regelgeving vallen alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waar onder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, Europese Unie alsmede lidstaten van de EU dan wel andere wet-en regelgeving waarvan de aard relevant is en welke wet- en regelgeving van toepassing is.
 • Parcels onder rembours;
 • Tabakswaren, alcoholische dranken en verdovende middelen;
 • Persoonlijke goederen en goederen die met een ATA carnet worden verzonden;
 • Parcels voor één van de volgende bestemmingen:
  - buiten de EU: alle landen (douanebestemmingen)
  - binnen de EU: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Griekenland, Livigno, Malta, Melilla,
  Monaco, San Marino, Cyprus, de stad van Büsingen am Hochrein (postcode D-78266), overzeese gebieden en alle Europese eilanden, met uitzondering van de Duitse eilanden, Kroatië en Ierland.

3.2 Vervolgens worden parcels die het maximum gewicht van 31,5 kg overschrijden of een gecombineerde lengte en hoogte van meer dan 3m, een lengte van meer dan 2m en een hoogte van meer dan 0,6m en een breedte van 0,8m hebben, uitgesloten van transport.

3.3 De afzender is verplicht om de conformiteit met de bovenstaande transportuit- sluitingen te controleren vooraleer hij de parcels overmaakt. GLS Belgium aan- vaardt enkel verpakte parcels voor transport, die tijdens het transport enkel zullen geopend worden in wettelijk toegelaten uitzonderlijke situaties.

3.4 Wanneer de afzender aan GLS Belgium het transport toevertrouwt van parcels uitgesloten volgens artikel 3.1 – 3.2 en dit zonder het schriftelijke akkoord van GLS Belgium, zal dit transport uitgeoefend worden op eigen risico van de afzender. De afzender zal bijgevolg als enige verantwoordelijk zijn voor alle schade aan zijn parcels en voor de schade geleden door GLS Belgium of derden ingevolge het toevertrouwen van parcels die uitgesloten zijn van transport. Hij zal als enige aansprakelijk zijn voor alle vorderingen, kosten en uitgaven, hierin inbegrepen, doch niet beperkt tot uitgaven voor het nemen van de geschikte maatregelen teneinde de parcels te doen terugkeren, indien mogelijk of teneinde gevaar te vermijden of uit te sluiten (bv. veilig stellen, tijdelijke stockage, terugsturen, ter beschikking stellen, opkuisen, enz, ...). Echter indien artikel 3.2 wordt geschonden is GLS gerechtigd om het transport alsnog uit te voeren en een extra vergoeding van 50 EUR hiervoor aan de afzender aan te rekenen. De afzender heeft het recht te bewijzen dat dergelijke kosten niet werden gemaakt of aanzienlijk lager liggen dan deze extra vergoeding. GLS is gerechtigd bewijzen voor te leggen van hogere kosten.

3.5 Individuele etiketten of tekens die aangebracht worden op een parcel en die een samenstelling overeenkomstig artikel 3.1 en 3.2 aangeven, zullen niet voldoende zijn om GLS Belgium te informeren dat deze zending in strijd is met de transportuitsluitingen. Het akkoord van een vervoerder, zijn vertegenwoordigers of het stilzwijgend aanvaarden van het parcel, kan nooit beschouwd worden als de toestemming van GLS Belgium.

4. Verplichtingen van de afzender

4.1 Elk parcel moet voorzien of vergezeld zijn van de nodige en door de afzender volledig ingevulde documenten; deze documenten dienen ook aanvaard te zijn door GLS Belgium. De afzender zal aansprakelijk zijn voor alle gevolgen (ook in verband met de facturen) van het verkeerd invullen van deze documenten. De afzender verzekert dat, wanneer hij de parcels overhandigt, enkel onbeschadigde en door GLS Belgium aanvaarde etiketten vastgemaakt werden aan de breedste zijde van het parcel en goed zichtbaar. Een etiketnummer mag slechts éénmalig gebruikt worden. Gebruikte etiketten, adressen of verscheidene oude tekens moeten verwijderd worden.

4.2 Wanneer de afzender de bepalingen van artikel 4.1 niet naleeft, is GLS Belgium gerechtigd om deze parcel uit te laden en in veilige bewaring te brengen of terug te zenden zonder hierbij de afzender te vergoeden en de afzender is aansprakelijk voor alle uitgaven en kosten ingevolge deze actie. Bij zendingen naar andere EU landen heeft de afzender de verplichting zich ervan te verzekeren dat alle noodzakelijke documentatie voor de btw vrijstelling voor intracommunautaire transporten is vervuld.

4.3 De afzender is verantwoordelijk voor het voldoen van alle taksen en belastingen voor de verstuurde goederen. De afzender is verantwoordelijk voor een aangepaste, en rekening houdend met de aard van de dienstverlening, voldoende binnen- en buitenverpakking, die de schokken tijdens het transport kan weerstaan, waarbij de verpakking ervoor dient in te staan dat aan de ene kant de parcels zelf beschermd zijn tegen verlies en schade en aan de andere kant de personen die het transport uitvoeren en andere te transporteren parcels niet beschadigd worden. De verpakking moet er meer bepaald voor zorgen dat de inhoud van het parcel niet toegankelijk is zonder een duidelijk spoor na te laten aan de buitenkant van het parcel. De verpakkingsrichtlijnen van GLS kunnen de afzender bijstaan in deze materie (zie www.gls-parcelshop.be ).

5. Transportvergoedingen, terugbetaling van uitgaven

5.1 De prijzen en toeslagen overeenkomstig de relevante versie van de Parcel Shop prijslijst op de dag dat de bestelling geplaatst werd, zijn van toepassing. Deze transportkosten dienen betaald te worden bij afgifte van het parcel.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Wanneer de afzender geen transportverzekering heeft zal GLS Belgium - indien aansprakelijk gesteld voor verlies of schade aan goederen onder zijn bewaring - boven de begrenzing van de aansprakelijkheid voorzien in artikel 6.2, de waarde van het parcel vergoeden en dit tot maximum: - de aankoopprijs of - voor tweedehandsgoederen, de huidige waarde - voor goederen verkocht ter gelegenheid van een veiling, de veilingprijs afhankelijk van wat het laagste bedrag is voor individuele gevallen, doch in ieder geval beperkt tot 750 EUR per parcel. Indien de inhoud van het parcel niet kan aangetoond worden aan de hand van aankoop-of verkoopfacturen geldt artikel 6.2.

6.2 Indien de afzender een transportverzekering heeft, kan GLS Belgium - binnen de grenzen van het C.M.R. verdrag - aansprakelijk gesteld worden voor een maximum bedrag van 8.33 Speciale Trekkingsrechten, zoals omschreven door het Internationaal Muntfonds, per kg brutogewicht van het beschadigde of verloren gegane gedeelte van het parcel. 6.3 GLS Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade of verliezen, o.a. voor verliezen of schade van een puur commerciële aard, zoals verlies van omzet of inkomsten, gederfde winsten, zonder dat deze lijst limitatief is. Bijkomend, schade veroorzaakt door vertraging in de luchtvrachtafhandeling is uitgesloten.

6.4 Voor internationale transporten kan de CMR regelgeving, het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Warschau van toepassing zijn.

6.5 Klachten voor een bedrag van minder dan 50 EUR worden niet aanvaard.

6.6 GLS Belgium kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade anders dan aan de vervoerde parcels.

7. Procedure voor vergoeding

7.1 In geval van schade of geheel of gedeeltelijk verlies is het essentieel dat de regels van deze AV stipt worden nageleefd en dit op straffe van verlies van alle rechten van de afzender.

7.2 Bij zichtbare beschadiging of verlies dient een gedetailleerd en volledig voorbehoud genoteerd te worden op de vrachtbrief vooraleer deze voor ontvangst van het parcel afgetekend wordt.

7.3 Onzichtbare schade dient onmiddellijk na vaststelling en binnen de 7 werkdagen (zaterdagen inbegrepen) volgend op de aflevering van de parcels per aangetekende brief aan GLS Belgium gemeld te worden.

7.4 Er wordt geen rekening gehouden met laattijdige klachten. De schadebundel dient zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden.

7.5 De afzender dient ten aanzien van GLS Belgium de schade of het verlies objectief te bewijzen.

7.6 De afzender heeft 20 kalenderdagen om deze documenten over te maken aan GLS Belgium. Na een eerste herinnering door GLS en bij gebreke aan een antwoord binnen de 10 daaropvolgende kalenderdagen, zal het dossier automatisch afgesloten worden.

7.7 Wanneer de afzender voor beschadigde parcels de terugbetaling van de volledige aankoopprijs of voor tweede hands parcels van de huidige waarde van de parcels vraagt, gaan partijen ermee akkoord dat GLS Belgium deze beschadigde parcels kan opvragen, voorafgaand aan de regeling van het schadedossier. GLS Belgium mag over deze parcels beschikken (verkopen), teneinde het schadebedrag proberen te reduceren. Indien deze parcels niet langer beschikbaar zijn via de afzender, vervalt de klacht.

8. Uitsluiting van verdere vorderingen van de afzender

Het doorgeven aan GLS Belgium van boetes, die de afzender aan derde partijen dient te betalen, is uitgesloten.

9. Verjaring van klachten

Alle klachten tegen GLS Belgium, verjaren door verloop van één jaar. Deze gelimiteerde periode zal berekend worden vanaf de datum van de levering van het parcel, of, wanneer het parcel niet geleverd werd, vanaf het einde van de dag, waarop de levering zou dienen uitgevoerd zijn.

10. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

10.1 GLS vindt het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk. GLS verwerkt de in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening. GLS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. GLS heeft in dit verband een privacy statement opgesteld, welke te raadplegen is op zijn website. Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze AV.

10.2 De door GLS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in het privacy statement uitgewerkte verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

10.3 Ook de Afzender is verplicht persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken en zich te houden aan de geldende privacywet en regelgeving.

10.4 Bij verzoeken en /of klachten van betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten, bij ontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (‘datalek’) dan wel bij verplichtingen tot het delen van persoonsgegevens met derden en/of verplichtingen anderszins in het kader van de privacy, zal de Afzender, indien deze aangelegenheden ook GLS aangaan, GLS hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 36 uur informeren.

10.5 De Afzender zal geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van hun persoonsgegevens en vrijwaart GLS voor alle vorderingen, boetes en/of kosten voortvloeiende uit het niet voldoen aan geldende privacywet en -regelgeving door de Afzender.

11. Geschreven vorm

Bijkomende of afwijkende overeenkomsten dienen steeds schriftelijk te gebeuren.

12. Algemeenheden/Jurisdictie

12.1 Wanneer een bepaling van deze AV ongeldig of niet-uitvoerbaar zou zijn, zal dit de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

12.2 Alle overeenkomsten onder deze AV zijn onderworpen aan het Belgische recht.

12.3 Betwistingen die voortvloeien uit deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

12.4 Deze AV treden in werking voor alle zendingen verzonden vanaf 1 december 2022.

Algemene Voorwaarden van General Logistics Systems Belgium NV (hierna “GLS” genoemd) voor online verkoop (hierna “GLS-ONE”)

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle activiteiten door GLS uitgeoefend
in het kader van GLS-ONE, meer bepaald de ophaling en levering van pakketten en alle andere
activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van pakketten in België en in het buitenland.
Daarnaast zijn de richtlijnen voor het occasioneel verzenden van pakketten van toepassing (zie: Occasioneel verzenden ).

1.2 Door afgifte aan GLS van de te verzenden pakketten, erkent de afzender dat ieder transport onderworpen is aan de bepalingen van het C.M.R. verdrag (Overeenkomst aangaande het internationaal transport over de weg), behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige AV. De toepassing van Belgische of andere Expediteurs Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

1.3 Deze AV worden geacht aanvaard te zijn door de afzender en de bestemmeling voor wie de afzender zich zo nodig sterk maakt, zelfs wanneer deze in strijd zouden zijn met hun eigen algemene voorwaarden.

1.4. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Sluiten van de overeenkomst, transport-tarieven

2.1 Via GLS-ONE heeft de afzender zelf de mogelijkheid om verzendlabels aan te maken en om een pakket toe te vertrouwen aan een GLS ParcelShop. Per opdracht kunnen meerdere pakketten gelijktijdig worden aangeduid.

2.2 De huidige GLS-ONE tarieven en kosten die gelden op het ogenblik van de bestelling (toegankelijk via gls-one.eu ) zijn van toepassing. Deze tarieven en kosten worden tijdens de bestelling betaald. GLS aanvaardt betaling via PayPal, Bancontact, VISA en MasterCard kredietkaarten. Bij betaling met een kredietkaart dient een verwijzing naar www.gls-one.eu in de omschrijving te worden opgenomen.

2.3 De overeenkomst komt pas tot stand nadat de betaling met succes is uitgevoerd.

2.4 Na het plaatsen van de bestelling kan de afzender het ontvangstbewijs alsook het verzendlabel voor de te versturen pakket uitprinten. Bovendien zal de afzender een automatische bevestigingsmail ontvangen met daarin de essentiële bepalingen van de overeenkomst, de AV en het herroepingsrecht.

2.5 Via de GLS-ONE website kan de afzender een factuur aanvragen voor het versturen van de pakketten http://services.gls-belgium.com/calendar/GLS-ONE_AanvraagFactuur-DemandeDeFacture.xlsx .

3. Kennisgeving herroepingsrecht

3.1 Indien u deze overeenkomst afsluit in hoedanigheid van consument heeft u het volgende herroepingsrecht.

3.2 Herroepingsrecht U heeft het recht deze overeenkomst zonder motivering te herroepen binnen een termijn van 14 dagen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag na de sluiting van de overeenkomst. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons te informeren (GLS Belgium NV, Humaniteits- laan 233, 1620 Drogenbos, tel.: 02/55.66.333 , mail@gls-one.be ) omtrent uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (bv.: per post verstuurde brief, fax of e-mail). U kan het herroepingsformulier gebruiken dat beschikbaar is via https://gls-one.be/BE/nl/GLS-ONE_herroepingsformulier_BE.pdf , maar dit is niet verplicht. Om deze herroepingstermijn te respecteren is het voldoende dat u uw beslissing om dit recht uit te oefenen kenbaar maakt voor het verstrijken van deze termijn.

3.3 Gevolgen van herroeping Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen terugbetalen, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die te wijten zijn aan uw keuze van levering anders dan de goedkoopste, standaard, manier van leveren) zonder vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop we werden ingelicht omtrent uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Voor deze betaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt voor de eerste bestelling, behalve indien u anders zou beslissen; in ieder geval, worden u geen kosten aangerekend voor het uitvoeren van een dergelijke betaling. Indien u heeft gevraagd om de uitvoering van de diensten aan te vatten tijdens de herroepingsperiode, zal u een evenredig bedrag betalen voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat u ons in kennis heeft gesteld dat u uw herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

4. Omvang van de dienstverlening

4.1 GLS verleent transportdiensten waarbij pakketten worden vervoerd door onafhankelijke vervoerders. Een transport wordt zo economisch en zo snel als mogelijk gerealiseerd dankzij geautomatiseerde processen. De pakketten worden getransporteerd als geconsolideerde zendingen tussen de depots en herlaadpunten en, indien mogelijk, gesorteerd op automatische sorteerbanden. De pakketten worden regelmatig gescand; hierbij worden data en tijdstippen geregistreerd. Verdere interface-documentatie is niet beschikbaar.

4.2 GLS is er niet toe gehouden om onderzoeken uit te voeren of om maatregelen te treffen aangaande het instandhouden of het verbeteren van de pakketten en hun verpakking.

4.3 Instructies die de afzender heeft verstuurd na het overhandingen van een pakket dienen niet in acht te worden genomen.

4.4 De ophaling en ontvangst van pakketten in een ParcelShop wordt bevestigd door het overhandigen van een GLS ontvangstbewijs.

4.5 De levering van pakketten die tijdig aankomen in het depot van verdeling wordt meestal uitgevoerd op werkdagen (zaterdagen uitgesloten) binnen de 24 uur in België (normale leveringstermijn). GLS garandeert, op geen enkele wijze de effectieve levering binnen de normale leveringstermijn.

4.5.1 Bij commerciële bestemmelingen kan de levering worden uitgevoerd bij de dienst voor goederenontvangst. Levering bij postbussen of vergelijkbare speciale adressen is uitgesloten.

4.5.2 In het belang van een zo snel mogelijke levering kunnen pakketten, indien de bestemmeling niet in persoon is verschenen bij de eerste poging tot levering, worden afgeleverd bij een persoon die aanwezig is in het gebouw of winkel van de bestemmeling of, indien dit niet mogelijk zou zijn, bij een buur van de bestemmeling indien gelet op de omstandigheden men ervan uit mag gaan dat dergelijke persoon het pakket mag ontvangen. Een buurman wordt gedefinieerd als een persoon die werkt of woont in hetzelfde of nabijgelegen gebouw. Indien dit niet mogelijk zou zijn, kunnen pakketten in een GLS ParcelShop worden gestockeerd ter ophaling door de bestemmeling. De bestemmeling wordt hieromtrent ingelicht via een formulier dat in zijn brievenbus wordt achtergelaten, met de vermelding dat en waar hij zijn pakket kan ophalen.

4.5.3 Bij het leveren van een pakket bevestigt de persoon die het pakket in ontvangst neemt de ontvangst op de handscanner of indien van toepassing via ondertekening van de leverlijst. De digitale beschikbare handtekening is voldoende als bewijs van levering. In geval van FlexDeliveryService geldt een e-mail aan de bestemmeling met de bevestiging dat werd geleverd overeenkomstig de gegeven instructies, als bewijs van levering.

4.5.4 Wanneer de bestemmeling of afzender aan GLS de toelating geeft om pakketten te deponeren op de aangegeven plaats (wanneer er niemand aanwezig is), worden deze pakketten geacht geleverd te zijn op de plaats aangeduid in de toelating. In verband met deze goederen kan geen klacht worden ingediend.

4.5.5 Bij verzending via een ParcelLocker start de aansprakelijkheid van GLS bij de ophaling van de goederen door de chauffeur. Bij levering in een ParcelLocker door GLS eindigt de aansprakelijkheid van GLS met de levering van de goederen in de ParcelLocker. Bij ophaling door de bestemmeling in een ParcelLocker geldt het invoeren van de unieke code als bewijs van ontvangst en aanvaarding van de goederen. De afzender houdt rekening met de afmetingen van de ParcelLocker.

4.6 Hindernissen in de uitvoering, die niet toewijsbaar zijn aan GLS, ontheft GLS – gedurende de duurtijd van de hindernis – van alle verplichtingen die hierdoor onmogelijk werden.

4.7 Indien pakketten niet kunnen geleverd worden aan de bestemmeling in overeenstemming met artikels 4.5.1 tot 4.5.5 of aan een andere persoon via artikel 4.5.2 of opgeslagen in een GLS ParcelShop en niet kunnen teruggestuurd worden naar de afzender omdat deze niet kan worden geïdentificeerd of indien de afzender weigert om het pakket terug te nemen, kan GLS het pakket te gelde maken na een periode van 90 dagen. Deze periode start op het ogenblik dat wordt bevestigd dat het pakket niet zal kunnen worden geleverd. Pakketten die niet te gelde kunnen worden gemaakt, mogen door GLS worden vernietigd.

5. Goederen uitgesloten van transport (verboden goederen)

Volgende goederen worden door GLS uitgesloten van transport:

5.1

 • Pakketten wiens waarde 5.000 EUR overstijgt;
 • Parels die onvoldoende of niet conform de praktijken verpakt zijn; computers (desktops, towers, notebooks) alsook beeldschermen die een specifieke transportwaardige verpakking vereisen;
 • Pakketten die een speciale of voorzichtige behandeling vereisen (bv.: omdat ze zeer fragiel zijn – zoals glas – of alleen rechtopstaand of liggend op een bepaalde zijde getransporteerd kunnen worden); - Bederfelijke of temperatuur gevoelige pakketten, lijken, levende dieren;
 • Edele metalen, edelstenen en juwelen, echte parels, kunstvoorwerpen, verzamelwerken en antiquiteiten;
 • Andere waardevolle goederen (bv.: uurwerken) met een waarde van meer dan 500 EUR per pakket;
 • Pakketten die op zich een lage waarde hebben, maar wiens schade of verlies tot hoge gevolgschade kan leiden (bv.: volumes met gevoelige data);
 • Telefoonkaarten en voorafbetaalde kaarten (bv.: voor mobiele telefoons);
 • Geld, verhandelbare documenten en waardepapieren (bv.: wisselbrieven, spaarboekjes, effecten);
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie;
 • Gevaarlijke goederen voor alle productsoorten van pakketten, alsook afval;
 • Parcels waarvan het transport in strijd zou zijn met wet- en regelgeving, met inbegrip van pakketten die een schending uitmaken van intellectuele eigendomsrechten zoals vervalste of niet-gelicentieerde kopieën van goederen (namaak);
 • Het is de afzender eveneens niet toegestaan zendingen aan GLS aan te bieden welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger c.q. de geadresseerde of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. Afzender zal zich er van vergewissen welke gedragingen verboden c.q. strafbaar zijn gesteld, door het raadplegen van de relevante wet- en regelgeving en zal dit ook continu doen, zodat de afzender op de hoogte blijft van eventuele relevante wijzigingen. Onder relevante wet- en regelgeving vallen alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waar onder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, Europese Unie alsmede lidstaten van de EU dan wel andere wet-en regelgeving waarvan de aard relevant is en welke wet-en regelgeving van toepassing is;
 • Pakketten onder rembours; - Pakketten voor één van volgende bestemmingen:
  • buiten de EU: alle landen (douanebestemmingen);
  • binnen de EU: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Griekenland, Livigno, Malta, Melilla, San Marino, Cyprus, de stad van Büsingen am Hochrein (postcode D-78266), overzeese gebieden en alle Europese eilanden, met uitzondering van de Duitse eilanden, Kroatië, Groot-Brittanië en Ierland.

5.2 Vervolgens worden pakketten die het maximum gewicht van 31,5 kg overschrijden of een gecombineerde lengte en hoogte van meer dan 3 m, een lengte van meer dan 2 m en een hoogte van meer dan 0,6 m en een breedte van 0,8 m hebben, uitgesloten van transport.

5.3 Zijn eveneens uitgesloten:

5.3.1 van het vervoer naar het buitenland: - tabakswaren en alcoholische dranken; - persoonlijke goederen; - banden, indien Zweden de bestemming is.

5.3.2 van het vervoer door de lucht: - verboden voorwerpen overeenkomstig Verordening (EG) nr 300/2008 dd 11.03.2008 en diens uitvoeringsbesluiten in hun huidige versie.

5.4 De afzender is verplicht om de conformiteit met bovenstaande transportuitsluitingen te controleren vooraleer hij het pakket overmaakt. GLS aanvaardt enkel verpakte pakketten voor transport, die tijdens het transport enkel zullen geopend worden in wettelijk toegelaten uitzonderlijke situaties.

5.5 Wanneer de afzender aan GLS het transport toevertrouwt van pakketten uitgesloten volgens artikel 5.1 – 5.3 en dit zonder het schriftelijke akkoord van GLS, zal dit transport uitgeoefend worden op eigen risico van de afzender. De afzender zal bijgevolg als enige verantwoordelijk zijn voor alle schade aan zijn pakketten en voor de schade geleden door GLS of derden ingevolge het toevertrouwen van pakketten die uitgesloten zijn van transport. Hij zal als enige aansprakelijk zijn voor alle vorderingen, kosten en uitgaven, hierin inbegrepen, doch niet beperkt tot uitgaven voor het nemen van de geschikte maatregelen teneinde de pakketten te doen terugkeren, indien mogelijk of teneinde gevaar te vermijden of uit te sluiten (bv.: veilig stellen, tijdelijke stockage, terugsturen, ter beschikking stellen, opkuisen, enz.). Echter indien artikel 5.2 wordt geschonden is GLS gerechtigd om het transport alsnog uit te voeren en een extra vergoeding van 50 EUR hiervoor aan de afzender aan te rekenen. De afzender heeft het recht te bewijzen dat dergelijke kosten niet werden gemaakt of aanzienlijk lager liggen dan deze extra vergoeding. GLS is gerechtigd bewijzen voor te leggen van hogere kosten.

5.6. Individuele etiketten of tekens die aangebracht worden op een pakket en die een samenstelling overeenkomstig artikel 5.1 en 5.3 aangeven, zullen niet voldoende zijn om GLS te informeren dat deze zending in strijd is met de transportuitsluitingen. Het akkoord van een vervoerder, zijn vertegenwoordigers of het stilzwijgend aanvaarden van het pakket, kan nooit beschouwd worden als de toestemming van GLS.

5.7 Indien een pakket dat uitgesloten is van transport wordt geweigerd op het moment van ophaling van het pakket in een GLS ParcelShop of later wordt teruggestuurd naar de afzender o.w.v. deze reden, dan vergoedt GLS de transportkosten aan de afzender.

6. Verplichtingen van de afzender

6.1 Elk pakket moet voorzien zijn van een verzendlabel dat individueel gegenereerd wordt door GLS-One. De afzender is verantwoordelijk dat de hard- en software, noodzakelijk voor het plaatsen van de bestelling en het printen van het verzendlabel, beschikbaar is en volledig functioneel. De afzender zal aansprakelijk zijn voor de gevolgen van fouten met betrekking tot het printen van het verzendlabel. De afzender verzekert dat, wanneer hij het pakket overhandigt, slechts één onbeschadigd verzendlabel is vastgemaakt aan de breedste zijde van het pakket en goed zichtbaar is. Gebruikte verzendlabels, adressen of andere oude stickers/tekens moeten verwijderd worden. De afzender zal verantwoordelijk zijn dat de gegevens van het pakket dat daadwerkelijk wordt overhandigd aan GLS overeenstemt met de gegevens van het individueel gegenereerde verzendlabel.

6.2 Wanneer de afzender de bepalingen van artikel 6.1 niet naleeft, is GLS gerechtigd om dit pakket uit te laden en in veilige bewaring te brengen of terug te zenden zonder hierbij de afzender te vergoeden en de afzender is aansprakelijk voor alle uitgaven en kosten ingevolge deze actie. Bij zendingen naar andere EU-landen heeft de afzender de verplichting zich ervan te verzekeren dat alle noodzakelijke documentatie voor de btw-vrijstelling voor intracommunautaire transporten is vervuld.

6.3 Zendingen met behulp van het door de afzender individueel gegenereerde verzendlabel worden in elk geval toegewezen aan de afzender. De afzender is verplicht om GLS elk misbruik van GLS-ONE onmiddellijk te melden. In geval van misbruik of een gebruik in strijd met de overeekomst heeft GLS het recht om de toegang tot GLS-ONE voor de afzender te blokkeren. De afzender is ten aanzien van GLS aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het ongepast gebruik van GLS-ONE.

6.4 De afzender is verantwoordelijk voor het voldoen van alle taksen en belastingen voor de verstuurde goederen. De afzender is verantwoordelijk voor een aangepaste, en rekening houdend met de aard van de dienstverlening, voldoende binnen- en buitenverpakking, die de schokken tijdens het transport kan weerstaan, waarbij de verpakking ervoor dient in te staan dat aan de ene kant de pakketten zelf beschermd zijn tegen verlies en schade en aan de andere kant de personen die het transport uitvoeren en andere te transporteren pakketten niet beschadigd worden. De verpakking moet er meer bepaald voor zorgen dat de inhoud van het pakket niet toegankelijk is zonder een duidelijk spoor na te laten aan de buitenkant van het pakket. De verpakkingsrichtlijnen van GLS kunnen de afzender bijstaan in deze materie (zie www.gls-parcelshop.be).

7. Aansprakelijkheid

7.1 GLS kan - binnen de grenzen van het C.M.R. verdrag - aansprakelijk gesteld worden voor een maximum bedrag van 8.33 Speciale Trekkingsrechten, zoals omschreven door het Internationaal Muntfonds,
per kg brutogewicht van het beschadigde of verloren gegane gedeelte van het pakket. GLS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade of verliezen, o.a. voor verliezen of schade van een puur commerciële aard, zoals verlies van omzet of inkomsten, gederfde insten, zonder dat deze lijst limitatief is. Bijkomend, schade veroorzaakt door vertraging in de luchtvrachtafhandeling is uitgesloten.

7.2 Voor internationale transporten kan de C.M.R. regelgeving, het Verdrag van Montréal of het Verdrag van Warschau van toepassing zijn.

7.3 Wanneer de afzender geen transportverzekering heeft zal GLS - indien aansprakelijk gesteld voor verlies of schade aan goederen onder haar bewaring - boven de begrenzing van de aansprakelijkheid voorzien in artikel 7.1 eerste zin en 7.2, de waarde van het pakket vergoeden en dit tot maximum: - de aankoopprijs of; - voor tweede handsgoederen, de huidige waarde; - voor goederen verkocht ter gelegenheid van een veiling, de veilingprijs: afhankelijk van wat het laagste bedrag is voor individuele gevallen, doch in ieder geval beperkt tot 750 EUR per pakket. Indien de inhoud van het pakket niet kan aangetoond worden aan de hand van aankoop- of verkoopfacturen geldt artikel 7.1, eerste zin.

7.4 Klachten voor een bedrag kleiner dan 50 EUR worden niet aanvaard.

8. Uitsluiting van verdere vorderingen van de afzender
Het doorgeven aan GLS van boetes, die de afzender aan derde partijen dient te betalen, is uitgesloten.

9. Privacy en verwerking van persoonsgegevens
9.1 GLS is toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. GLS verwerkt de in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening. GLS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. GLS heeft in dit verband een privacy statement opgesteld, welke is te raadplegen op haar website. Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze AV.

9.2 De door GLS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in het privacy statement uitgewerkte verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

9.3 Ook de Afzender is verplicht persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken en zich te houden aan de geldende privacywet en regelgeving.

9.4 Bij verzoeken en /of klachten van betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten, bij ontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (‘datalek’) dan wel bij verplichtingen tot het delen van persoonsgegevens met derden en/of verplichtingen anderszins in het kader van de privacy, zal de Afzender, indien deze aangelegenheden ook GLS aangaan, GLS hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 36 uur informeren.

9.5 De Afzender zal geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van hun persoonsgegevens en vrijwaart GLS voor alle vorderingen, boetes en/of kosten voortvloeiende uit het niet voldoen aan geldende privacywet en –regelgeving door de Afzender.

10. Algemeenheden /Jurisdictie

10.1 Wanneer een bepaling van deze AV ongeldig of niet-uitvoerbaar zou zijn, zal dit de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

10.2 Alle overeenkomsten onder deze AV zijn onderworpen aan het Belgische recht. Betwistingen die voortvloeien uit deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. GLS is ook vrij om een rechtszaak aanhangig te maken op de plaats waar het relevante GLS depot haar kantoren heeft.

10.3 Informatie met betrekking tot Online Dispute Resolution voor consumenten: De Europese Commissie heeft een online platform opgezet voor het online beslechten van geschillen (het “ODR-platform”).
Dit platform dient als een toegangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen, mbt online aankopen of dienstverleningsovereenkomsten. Consumenten kunnen het ODR-platform contacteren via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr .
E-mailadres GLS: mail@gls-one.be

10.4 Wanneer de afzender de interne klachtenprocedure doorlopen heeft en niet tevreden is met het antwoord van GLS, bestaat de mogelijkheid voor de afzender om zich te wenden tot de Ombudsdienst voor de Postsector.

Status: januari 2020

Algemene Voorwaarden van General Logistics Systems Belgium NV, GLS Belgium Distribution NV en GLS Belgium NV - Succursale de Luxembourg – hierna genoemd GLS –

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op elke transportovereenkomst tussen GLS en de afzender. De transportovereenkomst omvat alle activiteiten uitgeoefend door GLS, meer bepaald de ophaling en levering van goederen en andere activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van goederen in België en in het buitenland.

1.2. Door afgifte aan GLS van de te verzenden goederen, erkent de afzender dat ieder transport onderworpen is aan de bepalingen van het C.M.R. verdrag (Overeenkomst aangaande het internationaal transport over de weg), behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige AV en in de tariefvoorwaarden. De toepassing van Belgische of andere Expediteurs Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

1.3. De goederen die GLS vervoert naar, binnen en vanuit België zijn verdeeld in ‘Parcel’ en ‘Freight’; beide termen en de verschillende productsoorten zijn gedefinieerd in de tariefvoorwaarden.

1.4. Deze AV en de tariefvoorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de afzender en de bestemmeling voor wie de afzender zich zo nodig sterk maakt, zelfs wanneer deze in strijd zouden zijn met hun eigen algemene voorwaarden en tarieven.

1.5. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Omvang van de dienstverlening

2.1. GLS verleent transportdiensten waarbij de goederen worden vervoerd door onafhankelijke vervoerders. Een transport zo economisch en zo snel als mogelijk wordt gerealiseerd dankzij geautomatiseerde processen. De goederen worden getransporteerd als geconsolideerde zendingen tussen de depots en herlaadpunten en, indien mogelijk, gesorteerd op automatische sorteerbanden. De goederen worden regelmatig gescand; hierbij worden data en tijdstippen geregistreerd.

2.2. GLS is er niet toe gehouden om onderzoeken uit te voeren of om maatregelen te treffen aangaande het instandhouden of het verbeteren van de goederen en hun verpakking.

2.3. De ophaling van goederen wordt bevestigd op het GLS-afhaaldocument.

2.3.1. Wanneer de afzender evenwel data doorgeeft via een elektronische overdracht van gegevens, zal de loutere overdracht van data niet beschouwd worden als het prima facie bewijs dat de goederen opgelijst in deze elektronische zendlijst ook effectief aan GLS overgedragen werden. GLS is niet verplicht om de overgemaakte data te vergelijken met de corresponderende inbound scan, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Aldus kan het niet informeren van de afzender van verschillen tussen de overgemaakte data en de inbound scan (bv. afwezigheid) niet beschouwd worden als ontvangst van de betrokken goederen.

2.3.2. Wanneer GLS manueel data dient in te geven, zal de afzender hiervoor een toeslag moeten betalen. Het gebruik van vrachtbrieven van de afzender is enkel toegestaan na het schriftelijke akkoord van GLS.

2.3.3. In geval van ophaling van (stand) trailers of swap bodies, is de afzender verantwoordelijk voor het laden van de goederen in de trailer of de swap body. Hij dient ervoor te zorgen dat de goederen op een veilige manier gestapeld worden teneinde schade tijdens het transport te vermijden. Hij zal als enige verantwoordelijk zijn voor schade wanneer het laden niet overeenkomstig de van toepassing zijnde wetgeving gebeurde.

2.3.4. In geval van ophaling van trailers of swap bodies of wanneer goederen niet kunnen gecontroleerd worden op hun uiterlijke staat op het ogenblik van de ophaling, zal GLS enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden voor verlies of schade eens deze goederen geregistreerd werden in het GLS depot via inbound scan.

2.4. De levering van goederen die tijdig aankomen in het depot van vertrek wordt meestal uitgevoerd op werkdagen (zaterdagen uitgesloten) binnen de 24 uur in België (normale leveringstermijn). GLS garandeert, op geen enkele wijze de effectieve levering binnen de normale leveringstermijn (uitgezonderd Express-producten en diensten).

2.4.1. Elke bijkomende poging tot levering wordt aangerekend aan de afzender.

2.4.2. Wanneer een levering niet mogelijk was bij een aanbieding, zal GLS de afzender contacteren of de bestemmeling hieromtrent inlichten. Wanneer de afzender (of de bestemmeling via de GLS website) geen instructies doorgeeft binnen de 5 werkdagen hieropvolgend voor België en Luxemburg en binnen de 10 werkdagen voor andere landen en de afzender/bestemmeling de goederen niet ophaalt gedurende deze periode, zullen de niet-afgeleverde goederen teruggestuurd worden naar de afzender op diens kosten.

2.4.3. Indien de afzender (of de bestemmeling via de GLS website) wel instructies geeft, maar wanneer blijkt dat die binnen de 10 werkdagen na ontvangst ervan niet uitvoerbaar zijn, zal GLS de afzender hieromtrent schriftelijk informeren en de goederen naar de afzender terugsturen op zijn kosten.

2.4.4.De afzender/bestemmeling gaat ermee akkoord dat de levering van de goederen bij een onsuccesvolle poging tot levering bij de bestemmeling rechtsgeldig uitgevoerd wordt (i) met een handtekening van een buurman van de bestemmeling of een persoon aanwezig in de lokalen of huis van de bestemmeling of (ii) in een Parcel Shop in de buurt (alternatieve levering), tenzij er, rekening houdende met de omstandigheden, gefundeerde twijfels bestaan dat deze alternatieve levering overeenstemt met de belangen van de afzender of de bestemmeling. Een buurman wordt gedefinieerd als een persoon die werkt of woont in hetzelfde of naburige gebouw. De afzender heeft de mogelijkheid om alternatieve levering uit te sluiten, doch dit kan enkel uitgesloten worden voor leveringen in België.

2.4.5. Wanneer de afzender of de bestemmeling aan GLS de toelating geeft om goederen te deponeren op de aangegeven plaats (wanneer er niemand aanwezig is) worden deze goederen geacht geleverd te zijn; in verband met deze goederen kan geen klacht worden ingediend.

2.4.6. Bij verzending via een Parcel Locker start de aansprakelijkheid van GLS bij de ophaling van de goederen door de chauffeur. Bij levering in een Parcel Locker door GLS eindigt de aansprakelijkheid van GLS met de levering van de goederen in de Parcel Locker. Bij ophaling door de bestemmeling in een Parcel Locker geldt het invoeren van de unieke code als bewijs van ontvangst en aanvaarding van de goederen. De afzender houdt rekening met de afmetingen van de Parcel Locker.

2.4.7. Wanneer de afzender goederen overmaakt aan GLS en gebruik maakt van de “FlexDeliveryService”, met gezamenlijke overdracht van het e-mailadres van de bestemmeling, heeft de bestemmeling de mogelijkheid om – na geïnformeerd te zijn door GLS – de levering van het goed te beïnvloeden. De instructies van de bestemmeling worden geacht de instructies van de afzender te zijn naar GLS toe. Het goed is geleverd wanneer geleverd in overeenstemming met de instructies van de bestemmeling, rekening houdende met de bovenstaande artikelen 2.4.1 tot en met 2.4.5.

2.4.8. De levering is uitgevoerd wanneer de goederen aankomen bij de eerste receptie of voordeur van de bestemmeling, die bereikbaar is per vrachtwagen of bestelwagen of op een plaats toegankelijk met een manuele transpallet.

2.4.9. In bepaalde landen is de levering uitgevoerd indien de goederen worden afgeleverd in een Parcel Shop zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bestemmeling.

2.4.10. De afzender/bestemmeling aanvaardt dat de print-out van een digitale handtekening van de bestemmeling of, indien van toepassing, de ondertekening van de zendlijst door de bestemmeling, voldoende is als bewijs van levering. In geval van FlexDeliveryService geldt een e-mail aan de bestemmeling met de bevestiging dat werd geleverd overeenkomstig de gegeven instructies als bewijs van levering.

2.5. Hindernissen in de uitvoering, die niet toewijsbaar zijn aan GLS, ontheft GLS – gedurende de duurtijd van de hindernis – van alle verplichtingen die hierdoor onmogelijk werden. De daaruit voortvloeiende extra kosten van GLS voor het uitvoeren van haar transportopdracht zijn ten laste van de afzender.

2.6. Indien nodig, mag GLS de bestemmeling rechtstreeks contacteren.

3. Goederen uitgesloten van transport

Volgende goederen worden door GLS uitgesloten van transport en dit ingevolge hun waarde of samenstelling:

3.1.

 • Pakketten wiens waarde 5.000 EUR overstijgt, met uitzondering van pakketten met een All Risk/Add-On Insurance;
 • Goederen die onvoldoende verpakt zijn;
 • Goederen die een speciale of voorzichtige behandeling vereisen (bv. omdat ze zeer fragiel zijn of alleen rechtopstaand of liggend op een bepaalde zijde getransporteerd kunnen worden);
 • Glas, wanneer niet aangepast verpakt om aan de schokken tijdens het transport te weerstaan;
 • Bederfelijke of temperatuurgevoelige goederen, lijken, levende dieren en planten;
 • Edele metalen, edelstenen en juwelen;
 • Uurwerken, kunstvoorwerpen, verzamelwerken en antiquiteiten met een waarde boven de 750 EUR per pakket;
 • Goederen die op zich een lage waarde hebben, maar wiens schade of verlies tot hoge gevolgschade kan leiden (bv. gegevensdragers);
 • Telefoonkaarten en voorafbetaalde kaarten (bv. voor mobiele telefoons);
 • Verhandelbare documenten, waardepapieren en munten;
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens, munitie;
 • Gevaarlijke goederen voor alle productsoorten van pakketten, behalve de beperkte hoeveelheden;
 • ADR goederen klasse 1 (met uitzondering van subklasse 1.4 S), klasse 6.1, 6.2, 7 en 9 (wanneer de goederen onder bepaalde temperatuur - of luchtdrukvoorwaarden dienen vervoerd te worden), ADR goederen voor het transport naar Nederland en ADR goederen voor het product Express zijn eveneens uitgesloten voor Freight;- Goederen waarvan het transport in strijd zou zijn met wet- en regelgeving;
 • Tabak, aanverwante producten en alcoholisch dranken en verdovende middelen;
 • Persoonlijke goederen en goederen die met een ATA carnet worden verzonden;
 • Het is de afzender eveneens niet toegestaan zendingen aan GLS aan te bieden welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger c.q. de geadresseerde of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. Afzender zal zich er van vergewissen welke gedragingen verboden c.q. strafbaar zijn gesteld, door het raadplegen van de relevante wet- en regelgeving en zal dit ook continu doen, zodat de afzender op de hoogte blijft van eventuele relevante wijzigingen. Onder relevante wet- en regelgeving vallen alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waar onder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, Europese Unie alsmede lidstaten van de EU dan wel andere wet- en regelgeving waarvan de aard relevant is en welke wet- en regelgeving van toepassing is.

3.2. Goederen die het maximum gewicht, lengte, hoogte en omvang, zoals vermeld in de tariefvoorwaarden overschrijden, worden uitgesloten van transport.

3.3. De afzender is verplicht om de conformiteit met de bovenstaande transport uitsluitingen te controleren vooraleer hij de goederen overmaakt aan GLS. GLS aanvaardt enkel verpakte goederen voor transport, die tijdens het transport enkel zullen geopend worden in wettelijk toegelaten uitzonderlijke situaties.

3.4. Wanneer de afzender aan GLS het transport toevertrouwt van goederen uitgesloten volgens artikel 3.1 – 3.2 en dit zonder het schriftelijke akkoord van GLS, zal dit transport uitgeoefend worden op eigen risico van de afzender. De afzender zal bijgevolg als enige verantwoordelijk zijn voor alle schade aan zijn goederen en voor de schade geleden door GLS of derden ingevolge het toevertrouwen van goederen die uitgesloten zijn van transport. Hij zal als enige aansprakelijk zijn voor alle vorderingen, kosten en uitgaven, hierin inbegrepen, doch niet beperkt tot uitgaven voor het nemen van de geschikte maatregelen teneinde de goederen te doen terugkeren, indien mogelijk of teneinde gevaar te vermijden of uit te sluiten (bv. veilig stellen, tijdelijke stockage, terugsturen, ter beschikking stellen, opkuisen, enz.).

GLS kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van uitgesloten goederen, wanneer de afzender GLS op voorhand informeerde over de inhoud van de goederen en de Managing Director van GLS hieromtrent uitdrukkelijk zijn schriftelijke toestemming gegeven heeft.

Individuele etiketten of tekens die aangebracht worden op een goed en die een samenstelling overeenkomstig artikel 3.1 en 3.2 aangeven, zal niet voldoende zijn om GLS te alarmeren dat deze zending in strijd is met de transportuitsluitingen. Het akkoord van een vervoerder, zijn vertegenwoordigers of het stilzwijgend aanvaarden van het goed, kan nooit beschouwd worden als de toestemming van GLS.

4. Europalletten

4.1. Europalletmanagement is alleen mogelijk indien overeengekomen tussen partijen. Hierbij kan GLS enkel aansprakelijk gesteld worden voor de uitwisseling of recuperatie van Europalletten binnen de Benelux wanneer de afzender een vergoeding betaalt voor het management van zijn Europalletten. Daarnaast moet de afzender het aantal Europalletten overgemaakt aan GLS kunnen aantonen. De omruiling gebeurt enkel voor grondpallets.

4.2. De omruiling gebeurt niet voor landen buiten de Benelux, uitgezonderd Frankrijk en Duitsland en dit enkel voor zendingen van maximaal 3 Europaletten. Hierbij is het van belang dat er onmiddellijk kan geruild worden bij de bestemmeling op het moment van levering. Indien er niet geruild kan worden, dient GLS geen omruiling te voorzien met de afzender (de toeslag blijft echter verschuldigd).

4.3. In alle andere gevallen en voor alle andere types van palletten, kan GLS nooit aansprakelijk gesteld worden voor de uitwisseling of recuperatie van palletten overgemaakt aan GLS.

4.4. Indien de bestemmeling geen Europalletten kan ruilen op het moment van de levering dient GLS geen uitwisseling te voorzien en kunnen deze Europalletten niet aan de afzender worden teruggegeven.

5. Verplichtingen van de afzender

5.1. Elk goed moet voorzien zijn of vergezeld zijn van de nodige en door de afzender volledig ingevulde documenten; deze documenten dienen ook aanvaard te zijn door GLS. De afzender zal aansprakelijk zijn voor alle gevolgen (ook in verband met de facturen) van het verkeerd invullen van deze documenten. De afzender verzekert dat, wanneer hij de goederen overhandigt, enkel onbeschadigde en door GLS aanvaarde etiketten vastgemaakt werden aan de breedste zijde van het goed en duidelijk zichtbaar. Een etiketnummer mag slechts éénmalig gebruikt worden. Gebruikte etiketten, adressen of verscheidene oude tekens moeten verwijderd worden. Wanneer het label ontbreekt of niet correct aangebracht werd en GLS hierdoor het goed dient te (her)etiketteren, zal de afzender hiervoor een extra toeslag betalen per etiket.

5.2. Wanneer goederen toekomen zonder enige opdracht tot levering (via EDI of via een schriftelijke afhaalopdracht) zal GLS de eerstvolgende werkdag contact opnemen met de afzender, wanneer deze kan geïdentificeerd worden.Wanneer de afzender geen instructies doorgeeft binnen de 5 werkdagen volgend op het bericht van GLS, zullen de goederen teruggestuurd worden naar de afzender op zijn kosten.

5.3. De afzender is verantwoordelijk voor een aangepaste, en rekening houdend met de aard van de dienstverlening, voldoende binnen- en buitenverpakking, die de schokken tijdens het transport kan weerstaan, waarbij de verpakking ervoor dient in te staan dat aan de ene kant de goederen zelf beschermd zijn tegen verlies en schade en aan de andere kant de personen die het transport uitvoeren en andere te transporteren goederen niet beschadigd worden. De verpakking moet meer bepaald ervoor zorgen dat geen toegang tot de inhoud van het goed mogelijk is zonder een duidelijk spoor na te laten aan de buitenkant van het goed. De GLS verpakkingsrichtlijnen kunnen de afzender bijstaan in deze materie (zie gls-group.com ).

5.4. De opdracht tot buitenlandse transporten bevat tevens de toewijzing aan GLS om de douaneformaliteiten te beheren, indien zonder deze uitklaring transport niet mogelijk zou zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de afzender om automatisch alle papieren nodig voor de douane uitklaring over te maken aan GLS. De afzender zal alle kosten betalen aangaande douane uitklaringen. Wanneer ingevolge de terugkeer van export goederen verdere vracht, douane, belastingen of andere bijdragen aangerekend worden, zal de afzender de kosten hiervan betalen, tenzij GLS verantwoordelijk is voor de terugkeer.

5.5. Non-franco zendingen worden niet aanvaard.

5.6. Na beëindiging van de transportovereenkomst en na betaling van alle openstaande bedragen, zullen de overblijvende goederen teruggestuurd worden aan de afzender op zijn kosten.

6. Geen zendingen onder rembours

6.1. GLS voorziet niet langer in remboursdiensten waarbij de goederen bij de bestemmeling worden geleverd tegen betaling.

7. Transportvergoedingen, terugbetaling van uitgaven en betalingen

7.1. De prijzen en toeslagen overeengekomen tussen GLS en de afzender zijn van toepassing. Instructies om goederen naar een andere bestemming te transporteren en het transport van goederen (palletten uitgezonderd) die niet automatisch gesorteerd kunnen worden, worden aangerekend aan de afzender, overeenkomstig de respectievelijk geldende prijstabellen. Wanneer een goed dient teruggestuurd te worden naar de afzender voor redenen niet toewijsbaar aan GLS, factureert GLS hiervoor een extra transportvergoeding aan de afzender (zie hieromtrent ook artikel 2). Het annuleren van een opdracht kan aangerekend worden. Wanneer de wachttijd voor ophaling of levering van goederen meer dan 20 minuten bedraagt, kan GLS aan de afzender een toeslag per aangevat kwartier opleggen.

7.2. GLS facturen dienen binnen de 15 dagen na factuurdatum volledig betaald te worden. Compensatie met een klacht van de afzender/bestemmeling is verboden. GLS facturen die niet geprotesteerd werden binnen de 15 dagen na factuurdatum worden aanzien als definitief aanvaard. GLS is gerechtigd zijn prijzen en tarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen. Wanneer de afzender evenwel in gebreke blijft om verschuldigde bedragen te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum zal er hem – zonder voorafgaande verwittiging – een interest gelijk aan 10% aangerekend worden, en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van effectieve betaling en een schadevergoeding gelijk aan 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 50 EUR, en dit zonder afbreuk te doen aan de inningskosten voorzien in de wet van 02.08.2002. Iedere gestarte maand zal als een volledige maand beschouwd worden.

7.3. Wanneer de afzender zijn verplichtingen niet nakomt, inclusief het niet respecteren van de betalingstermijnen voor welke reden dan ook, behoudt GLS zich het recht voor om haar diensten te staken en de onmiddellijke betaling van de openstaande facturen te eisen, zelfs de niet vervallen en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of gerechtelijke procedure en zonder hierbij afbreuk te doen aan de schadevergoedingen welke verschuldigd zijn aan GLS. GLS is tevens gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op alle goederen en documenten die GLS onder zich heeft en dit tot dekking van alle sommen die de afzender verschuldigd is of zal zijn.

7.4. GLS heeft het recht om elektronische facturen te sturen naar haar afzenders.

7.5. Indien kosten of lasten betaald dienen te worden door een buitenlandse bestemmeling, of door hem veroorzaakt werden, dient de afzender deze lasten aan GLS te voldoen, wanneer – op eerste verzoek – niet voldaan werden door de buitenlandse bestemmeling.

7.6. Onvoorziene en/of buitengewone toename van kosten die voortvloeien uit nieuwe wet- of regelgeving, stijging van energie- of grondstofprijzen, inflatie, gewijzigde marktomstandigheden geven aan GLS het recht om de vastgestelde prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

7.7 Wanneer het contractueel evenwicht tussen partijen wordt verstoord door externeomstandigheden dan rust op de contractspartijen de verplichting om de afspraken te goeder trouw te heronderhandelen, rekening houdende met de nieuwe realiteit.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van GLS is in elk geval beperkt tot de grenzen van het C.M.R. verdrag (= Verdrag betreffende internationaal vervoer van goederen over de weg). GLS kan aansprakelijk gesteld worden – binnen de grenzen van het C.M.R. verdrag– voor verlies of schade aan goederen onder haar bewaring tot een maximum bedrag van 8.33 Speciale Trekkingsrechten, zoals omschreven door het Internationaal Muntfonds, per kg brutogewicht van het beschadigde of verloren gedeelte van het goed. Voor bepaalde producten kan GLS – binnen de grenzen bepaald in de tariefvoorwaarden – een hogere aansprakelijkheid aanvaarden, doch dit enkel zo GLS hieromtrent haar uitdrukkelijk en specifiek schriftelijk akkoord geeft. GLS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade of verliezen, o.a. voor verliezen of schade van een puur commerciële aard, zoals verlies van omzet of inkomsten, gederfde winsten, kosten voor vervanging of verliezen toewijsbaar aan vertragingen in douane aangiften of aangiften voor luchtvracht, zonder dat deze lijst limitatief is.

8.2. Aangiftes op basis van een aangegeven waarde of een bijzonder belang die aanleiding geven tot een verhoging van de hierboven vermelde aansprakelijkheidslimiet overeenkomstig art. 24 of 26 van het C.M.R Verdrag worden niet aanvaard.

8.3. Wanneer GLS aan de afzender de zogenaamde "Pick&Return"- en "Pick&Ship"-Service (ophalen van het goed bij een derde partij en vervolgens leveren bij de afzender of eenandere, derde bestemmeling) en "International" ShopReturnService aanbiedt, kan GLS niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid en intactheid/schade aan de inhoud van het opgehaalde goed. Wanneer GLS aan de afzender de zogenaamde "ExchangeService" (levering van een goed tegelijkertijd met de ophaling van een goedvoor retour) aanbiedt, kan GLS niet aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheiden intactheid/schade aan de inhoud van het retourgoed.

8.4. Klachten voor een bedrag kleiner dan 50 EUR worden niet aanvaard.

8.5. GLS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade anders dan aan de vervoerde goederen zelf.

9. Verzekering en All Risk/Add-On Insurance (Freight)

9.1. De verzekeringsovereenkomsten ondertekend door de afzender zijn niet tegenstelbaar aan GLS.

9.2. De afzender kan zijn goederen verzekeren door aangifte van de te verzekeren waarde onder de All Risk of Add-On Insurance die GLS afgesloten heeft met haar verzekeraar. Wanneer de afzender van deze Allrisk of Add-On dekking wenst gebruik te maken, moet hij hieromtrent duidelijke en ondubbelzinnige instructies geven minstens één werkdag voor de zending. Een bijkomende kost, bestaande uit de premie, een vergoeding en de belastingen zal aangerekend worden aan de afzender voor elke zending die dient verzekerd te worden; het tarief van de verzekering wordt beschreven in de tariefvoorwaarden. De verzekerde waarde is gelimiteerd tot de verkoopwaarde, btw uitgezonderd. Het maximum bedrag voor deze All Risk of Add-On Insurance is 25.000 EUR per pakket en 50.000 EUR per zending (met een maximum van 250.000 EUR per afhaalopdracht en 1.000.000 EUR per voertuig). Wanneer het verzekerde bedrag lager ligt dan de waarde van de goederen, zal de schade proportioneel verminderd worden.

9.3. GLS heeft het recht om op elk ogenblik bepaalde goederen en/of afzenders van de All Risk of Add-On Insurance uit te sluiten.

9.4. De All Risk of Add-On Insurance is alleen beschikbaar voor regelmatige GLS-klanten die over een relatienummer beschikken.

9.5. GLS biedt, mits betaling van de gepaste premie, ook individuele verzekeringen (Freight en Parcel) aan op maat van de afzender.

10. Procedure voor vergoeding

10.1. In geval van schade of geheel of gedeeltelijk verlies is het essentieel dat de regels van deze AV stipt worden nageleefd en dit op straffe van verlies van alle rechten van de afzender.

10.2. Bij zichtbare beschadiging of verlies dient een gedetailleerd en volledig voorbehoud genoteerd te worden op de vrachtbrief vooraleer deze voor ontvangst van de goederen afgetekend wordt.

10.3. Onzichtbare beschadiging dient echter onmiddellijk na vaststelling en binnen de 7 werkdagen (zaterdagen inbegrepen) volgend op de aflevering van de goederen per aangetekende brief aan GLS gemeld te worden.

10.4. Er wordt geen rekening gehouden met laattijdige klachten. De schadebundel dient zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden.

10.5. De afzender dient ten aanzien van GLS de schade of het verlies objectief te bewijzen.

10.6. De afzender heeft 20 kalenderdagen om deze documenten over te maken aan GLS. Na een eerste herinnering door GLS en bij gebreke aan een antwoord binnen de 10 daaropvolgende kalenderdagen, zal het dossier automatisch afgesloten worden.

10.7. Wanneer de afzender voor beschadigde goederen de terugbetaling van de waarde van de goederen vraagt, gaan partijen ermee akkoord dat GLS deze beschadigde goederen kan opvragen, voorafgaand aan de regeling van het schadedossier. GLS mag over deze goederen beschikken, teneinde het schadebedrag proberen te reduceren. Indien deze goederen niet langer beschikbaar zijn via de afzender, vervalt de klacht.

10.8. In geen enkel geval is de afzender gerechtigd om verlies of schade aan te halen om geheel of gedeeltelijk de betaling van aan GLS verschuldigde bedragen op te schorten.

10.9. Het terugsturen van goederen aan de afzender, gebeurt steeds op zijn kosten, ook wanneer deze goederen beschadigd zijn.

10.10. Wanneer schade aan de goederen wordt vastgesteld in de lokalen van GLS, zal GLS de afzender hieromtrent verwittigen en zijn instructies afwachten (deze instructies kunnen zijn 1) terugsturen van de goederen naar de afzender, 2) aanbieden bij de bestemmeling of 3) nieuwe leveringsadres; in deze 3 gevallen zal de afzender de kosten dragen). Wanneer de afzender in gebreke blijft om instructies te geven binnen de 5 werkdagen (zaterdagen niet inbegrepen) zullen de goederen automatisch teruggestuurd worden naar de afzender op zijn kosten.

11. Terugbetaling van uitgaven

Wanneer de afzender aan GLS de instructie geeft om binnenkomende goederen te ontvangen of om goederen vanuit het buitenland te importeren, heeft GLS het recht, maar niet de plicht om onkosten, vergoedingen voor remboursen, douanekosten, belastingen en andere lasten voor te schieten en om de terugbetaling hiervan van de afzender te eisen.

12. Uitsluiting van verdere vorderingen van de afzender

Het doorgeven aan GLS van boetes, die de afzender aan derde partijen dient te betalen, is uitgesloten.

13. Verjaring van klachten

Alle klachten tegen GLS verjaren door verloop van één jaar. Deze gelimiteerde periode zal berekend worden vanaf de datum van de levering van het goed, of wanneer het goed niet geleverd werd, vanaf het einde van de dag, waarop de levering zou dienen uitgevoerd zijn.

14. Duurtijd en beëindiging

Behalve indien partijen anders overeenkomen is de overeenkomst tussen de afzender en GLS van onbepaalde duur. Deze kan slechts beëindigd worden middels aangetekende brief een opzegperiode van minstens zes maanden in acht wordt genomen.

15. Vertrouwelijke informatie

Afzender en GLS dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, gebruikt deze slechts voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

16. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

16.1 GLS is toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheidvan persoonsgegevens. GLS verwerkt de in het kader van de overeenkomst verstrektepersoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening.GLS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.GLS heeft in dit verband een privacy statement opgesteld, welke is te raadplegen op zijnwebsite. Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze AV.

16.2 De door GLS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijkzijn voor de in het privacy statement uitgewerkte verwerkingsdoeleinden en niet langerdan wettelijk is toegestaan.

16.3 Ook de Afzender is verplicht persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijzete verwerken en zich te houden aan de geldende privacywet en regelgeving.

16.4 Bij verzoeken en /of klachten van betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten, bijontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (‘datalek’) danwel bij verplichtingen tot het delen van persoonsgegevens met derden en/of verplichtingenanderszins in het kader van de privacy, zal de Afzender, indien deze aangelegenheden ookGLS aangaan, GLS hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 36 uur informeren.

16.5 De Afzender zal geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van hun persoonsgegevensen vrijwaart GLS voor alle vorderingen, boetes en/of kosten voortvloeiende uit het nietvoldoen aan geldende privacywet en –regelgeving door de Afzender.

17. Publiciteit

GLS is gerechtigd om het bestaan van de overeenkomst en de strekking daarvan aan derden bekend te maken voor publicitaire en/of marketingdoeleinden.

18. Geschreven vorm

Bijkomende of afwijkende overeenkomsten dienen steeds schriftelijk te gebeuren.

19. Algemeenheden/Jurisdictie

19.1. Wanneer een bepaling van deze AV ongeldig of niet-uitvoerbaar zou zijn, zal dit de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

19.2. Alle overeenkomsten onder deze AV zijn onderworpen aan het Belgische recht.

19.3. Betwistingen die voortvloeien uit deze overeenkomsten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. GLS is ook vrij om een rechtszaak aanhangig te maken op de plaats waar het relevante GLS depot haar kantoren heeft.

19.4. Wanneer de afzender de interne klachtenprocedure doorlopen heeft en niet tevreden is met het antwoord van GLS, bestaat de mogelijkheid voor de afzender om zich te wenden tot de Ombudsdienst voor de Postsector.

19.5. Deze AV treden in werking voor alle zendingen verzonden vanaf 1 april 2023.

Algemene Voorwaarden van General Logistics Systems Belgium NV – hierna “GLS Belgium” genoemd – voor de Parcel Shop-klanten

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op elke transportovereenkomst afgesloten tussen GLS Belgium en de Parcel Shop-klant, hierna genoemd de “afzender”. De transportovereenkomst omvat alle activiteiten uitgeoefend door GLS Belgium, meer bepaald de ophaling en levering van parcels en andere activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van parcels in België en in het buitenland. Daarnaast zijn de richtlijnen voor het occasioneel verzenden van parcels van toepassing (zie: Occasioneel verzenden ).

1.2 Door afgifte aan GLS Belgium van de te verzenden parcels erkent de afzender dat ieder transport onderworpen is aan de bepalingen van het C.M.R. verdrag (Overeenkomst aangaande het internationaal transport over de weg), behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige AV en in de tariefvoorwaarden. De toepassing van Belgische of andere Expediteurs Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

1.3 Deze AV en de tariefvoorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de afzender en de bestemmeling voor wie de afzender zich zo nodig sterk maakt, zelfs wanneer deze in strijd zouden zijn met hun eigen algemene voorwaarden en tarieven.

1.4 Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Omvang van de dienstverlening

2.1 GLS Belgium verleent transportdiensten waarbij parcels worden vervoerd door onafhankelijke vervoerders. Een transport wordt zo economisch en zo snel als mogelijk gerealiseerd dankzij geautomatiseerde processen. De parcels worden getransporteerd als geconsolideerde zendingen tussen de depots en herlaadpunten en, indien mogelijk, gesorteerd op automatische sorteerbanden. De parcels worden regelmatig gescand; hierbij worden data en tijdstippen geregistreerd.

2.2 GLS Belgium is er niet toe gehouden om onderzoeken uit te voeren of om maatregelen te treffen aangaande het instandhouden of het verbeteren van de parcels en hun verpakking.

2.3 De ophaling van parcels alsook de ontvangst van parcels in een Parcel Shop wordt bevestigd door het overhandigen van een GLS ontvangstbewijs.

2.4 De levering van parcels die tijdig aankomen in het depot van verdeling wordt meestal uitgevoerd op werkdagen (zaterdagen uitgesloten) binnen de 24 uur in België en binnen termijnen aangegeven op onze website overal in Europa (normale leveringstermijn). GLS Belgium garandeert, op geen enkele wijze de effectieve levering binnen de normale leveringstermijn.

2.4.1 Bij commerciële bestemmelingen kan de levering worden uitgevoerd bij de dienst voor goederenontvangst. Levering bij postbussen of vergelijkbare speciale adressen is uitgesloten.

2.4.2 In het belang van een zo snel mogelijke levering kunnen parcels, indien de bestemmeling niet in persoon is verschenen bij de eerste poging tot levering, worden afgeleverd bij een persoon die aanwezig is in het gebouw of winkel van de bestemmeling of, indien dit niet mogelijk zou zijn, bij een buur van de bestemmeling indien gelet op de omstandigheden men ervan uit mag gaan dat dergelijke persoon het parcel mag ontvangen. Een buurman wordt gedefinieerd als een persoon die werkt of woont in hetzelfde of nabijgelegen gebouw. Indien dit niet mogelijk zou zijn kunnen parcels in een GLS Parcel Shop worden afgezet ter ophaling door de bestemmeling. De bestemmeling wordt hieromtrent ingelicht.


2.4.3 Wanneer de bestemmeling of de afzender aan GLS Belgium de toelating geeft om parcels te deponeren, worden deze parcels geacht geleverd te zijn op de plaats aangeduid in de toelating.

2.4.4 De levering is uitgevoerd wanneer de parcels aankomen bij de eerste receptie van de bestemmeling, die bereikbaar is per vrachtwagen of bestelwagen.

2.4.5 Bij het leveren van een parcel bevestigt de persoon die het parcel in ontvangst neemt de ontvangst op de handscanner of indien van toepassing via ondertekening van de zendlijst. De digitale beschikbare handtekening is voldoende als bewijs van levering.

2.5 Hindernissen in de uitvoering, die niet toewijsbaar zijn aan GLS Belgium, ontheft GLS Belgium - gedurende de duurtijd van de hindernis -van alle verplichtingen die hierdoor onmogelijk werden. De daaruit voortvloeiende extra kosten van GLS Belgium voor het uitvoeren van zijn transportopdracht zijn ten laste van de afzender.

2.6 Indien nodig, mag GLS Belgium de bestemmeling rechtstreeks contacteren.

2.7 Indien parcels niet kunnen geleverd worden aan de bestemmeling in overeenstemming met artikels 2.4.1 tot 2.4.4 of aan een andere persoon via artikel 2.4.2 of opgeslagen in een GLS Parcel Shop en niet kunnen teruggestuurd worden naar de afzender omdat deze niet kan worden geïdentificeerd of indien de afzender weigert om het parcel terug te nemen, kan GLS het parcel te gelde maken na een periode van 90 dagen. Deze periode start op het ogenblik dat wordt bevestigd dat het parcel niet zal kunnen worden geleverd. Parcels die niet te gelde kunnen worden gemaakt mogen door GLS worden vernietigd.

3. Goederen uitgesloten van transport (Verboden goederen)

Volgende goederen worden door GLS Belgium uitgesloten van transport:

3.1

 • Parcels wiens waarde 5.000 EUR overstijgt;
 • Parcels die onvoldoende of niet conform de praktijken verpakt zijn; computers (desktops, towers, notebooks) alsook beeldschermen die een specifieke transportwaardige verpakking vereisen;
 • Parcels die een speciale of voorzichtige behandeling vereisen (bv. omdat ze zeer fragiel zijn of alleen rechtopstaand of liggend op een bepaalde zijde getransporteerd kunnen worden);
 • Glas;
 • Bederfelijke of temperatuur gevoelige parcels, lijken, levende dieren en planten;
 • Edele metalen, edelstenen en juwelen, echte parels, kunstvoorwerpen, verzamelwerken en antiquiteiten;
 • Andere waardevolle goederen (bv. uurwerken) met een waarde van meer dan 500 EUR per parcel;
 • Parcels die op zich een lage waarde hebben, maar wiens schade of verlies tot hoge gevolgschade kan leiden (bv. volumes met gevoelige data):
 • Telefoonkaarten en voorafbetaalde kaarten (bv. voor mobiele telefoons):
 • Geld, verhandelbare documenten en waardepapieren (bv. wisselbrieven, spaarboekjes, effecten);
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie;
 • Gevaarlijke goederen voor alle productsoorten van parcels, alsook afval;
 • Parcels waarvan het transport in strijd zou zijn met wet- en regelgeving, met inbegrip van parcels die een schending uitmaken van intellectuele eigendomsrechten zoals vervalste of niet-gelicentieerde kopieën van goederen (namaak);
 • Het is de afzender eveneens niet toegestaan zendingen aan GLS aan te bieden welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger c.q. de geadresseerde of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. Afzender zal zich er van vergewissen welke gedragingen verboden c.q. strafbaar zijn gesteld, door het raadplegen van de relevante wet- en regelgeving en zal dit ook continu doen, zodat de afzender op de hoogte blijft van eventuele relevante wijzigingen. Onder relevante wet- en regelgeving vallen alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waar onder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, Europese Unie alsmede lidstaten van de EU dan wel andere wet-en regelgeving waarvan de aard relevant is en welke wet- en regelgeving van toepassing is.
 • Parcels onder rembours;
 • Tabakswaren, alcoholische dranken en verdovende middelen;
 • Persoonlijke goederen en goederen die met een ATA carnet worden verzonden;
 • Parcels voor één van de volgende bestemmingen:
  - buiten de EU: alle landen (douanebestemmingen)
  - binnen de EU: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Griekenland, Livigno, Malta, Melilla,
  Monaco, San Marino, Cyprus, de stad van Büsingen am Hochrein (postcode D-78266), overzeese gebieden en alle Europese eilanden, met uitzondering van de Duitse eilanden, Kroatië en Ierland.

3.2 Vervolgens worden parcels die het maximum gewicht van 31,5 kg overschrijden of een gecombineerde lengte en hoogte van meer dan 3m, een lengte van meer dan 2m en een hoogte van meer dan 0,6m en een breedte van 0,8m hebben, uitgesloten van transport.

3.3 De afzender is verplicht om de conformiteit met de bovenstaande transportuit- sluitingen te controleren vooraleer hij de parcels overmaakt. GLS Belgium aan- vaardt enkel verpakte parcels voor transport, die tijdens het transport enkel zullen geopend worden in wettelijk toegelaten uitzonderlijke situaties.

3.4 Wanneer de afzender aan GLS Belgium het transport toevertrouwt van parcels uitgesloten volgens artikel 3.1 – 3.2 en dit zonder het schriftelijke akkoord van GLS Belgium, zal dit transport uitgeoefend worden op eigen risico van de afzender. De afzender zal bijgevolg als enige verantwoordelijk zijn voor alle schade aan zijn parcels en voor de schade geleden door GLS Belgium of derden ingevolge het toevertrouwen van parcels die uitgesloten zijn van transport. Hij zal als enige aansprakelijk zijn voor alle vorderingen, kosten en uitgaven, hierin inbegrepen, doch niet beperkt tot uitgaven voor het nemen van de geschikte maatregelen teneinde de parcels te doen terugkeren, indien mogelijk of teneinde gevaar te vermijden of uit te sluiten (bv. veilig stellen, tijdelijke stockage, terugsturen, ter beschikking stellen, opkuisen, enz, ...). Echter indien artikel 3.2 wordt geschonden is GLS gerechtigd om het transport alsnog uit te voeren en een extra vergoeding van 50 EUR hiervoor aan de afzender aan te rekenen. De afzender heeft het recht te bewijzen dat dergelijke kosten niet werden gemaakt of aanzienlijk lager liggen dan deze extra vergoeding. GLS is gerechtigd bewijzen voor te leggen van hogere kosten.

3.5 Individuele etiketten of tekens die aangebracht worden op een parcel en die een samenstelling overeenkomstig artikel 3.1 en 3.2 aangeven, zullen niet voldoende zijn om GLS Belgium te informeren dat deze zending in strijd is met de transportuitsluitingen. Het akkoord van een vervoerder, zijn vertegenwoordigers of het stilzwijgend aanvaarden van het parcel, kan nooit beschouwd worden als de toestemming van GLS Belgium.

4. Verplichtingen van de afzender

4.1 Elk parcel moet voorzien of vergezeld zijn van de nodige en door de afzender volledig ingevulde documenten; deze documenten dienen ook aanvaard te zijn door GLS Belgium. De afzender zal aansprakelijk zijn voor alle gevolgen (ook in verband met de facturen) van het verkeerd invullen van deze documenten. De afzender verzekert dat, wanneer hij de parcels overhandigt, enkel onbeschadigde en door GLS Belgium aanvaarde etiketten vastgemaakt werden aan de breedste zijde van het parcel en goed zichtbaar. Een etiketnummer mag slechts éénmalig gebruikt worden. Gebruikte etiketten, adressen of verscheidene oude tekens moeten verwijderd worden.

4.2 Wanneer de afzender de bepalingen van artikel 4.1 niet naleeft, is GLS Belgium gerechtigd om deze parcel uit te laden en in veilige bewaring te brengen of terug te zenden zonder hierbij de afzender te vergoeden en de afzender is aansprakelijk voor alle uitgaven en kosten ingevolge deze actie. Bij zendingen naar andere EU landen heeft de afzender de verplichting zich ervan te verzekeren dat alle noodzakelijke documentatie voor de btw vrijstelling voor intracommunautaire transporten is vervuld.

4.3 De afzender is verantwoordelijk voor het voldoen van alle taksen en belastingen voor de verstuurde goederen. De afzender is verantwoordelijk voor een aangepaste, en rekening houdend met de aard van de dienstverlening, voldoende binnen- en buitenverpakking, die de schokken tijdens het transport kan weerstaan, waarbij de verpakking ervoor dient in te staan dat aan de ene kant de parcels zelf beschermd zijn tegen verlies en schade en aan de andere kant de personen die het transport uitvoeren en andere te transporteren parcels niet beschadigd worden. De verpakking moet er meer bepaald voor zorgen dat de inhoud van het parcel niet toegankelijk is zonder een duidelijk spoor na te laten aan de buitenkant van het parcel. De verpakkingsrichtlijnen van GLS kunnen de afzender bijstaan in deze materie (zie www.gls-parcelshop.be ).

5. Transportvergoedingen, terugbetaling van uitgaven

5.1 De prijzen en toeslagen overeenkomstig de relevante versie van de Parcel Shop prijslijst op de dag dat de bestelling geplaatst werd, zijn van toepassing. Deze transportkosten dienen betaald te worden bij afgifte van het parcel.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Wanneer de afzender geen transportverzekering heeft zal GLS Belgium - indien aansprakelijk gesteld voor verlies of schade aan goederen onder zijn bewaring - boven de begrenzing van de aansprakelijkheid voorzien in artikel 6.2, de waarde van het parcel vergoeden en dit tot maximum: - de aankoopprijs of - voor tweedehandsgoederen, de huidige waarde - voor goederen verkocht ter gelegenheid van een veiling, de veilingprijs afhankelijk van wat het laagste bedrag is voor individuele gevallen, doch in ieder geval beperkt tot 750 EUR per parcel. Indien de inhoud van het parcel niet kan aangetoond worden aan de hand van aankoop-of verkoopfacturen geldt artikel 6.2.

6.2 Indien de afzender een transportverzekering heeft, kan GLS Belgium - binnen de grenzen van het C.M.R. verdrag - aansprakelijk gesteld worden voor een maximum bedrag van 8.33 Speciale Trekkingsrechten, zoals omschreven door het Internationaal Muntfonds, per kg brutogewicht van het beschadigde of verloren gegane gedeelte van het parcel. 6.3 GLS Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade of verliezen, o.a. voor verliezen of schade van een puur commerciële aard, zoals verlies van omzet of inkomsten, gederfde winsten, zonder dat deze lijst limitatief is. Bijkomend, schade veroorzaakt door vertraging in de luchtvrachtafhandeling is uitgesloten.

6.4 Voor internationale transporten kan de CMR regelgeving, het Verdrag van Montreal of het Verdrag van Warschau van toepassing zijn.

6.5 Klachten voor een bedrag van minder dan 50 EUR worden niet aanvaard.

6.6 GLS Belgium kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade anders dan aan de vervoerde parcels.

7. Procedure voor vergoeding

7.1 In geval van schade of geheel of gedeeltelijk verlies is het essentieel dat de regels van deze AV stipt worden nageleefd en dit op straffe van verlies van alle rechten van de afzender.

7.2 Bij zichtbare beschadiging of verlies dient een gedetailleerd en volledig voorbehoud genoteerd te worden op de vrachtbrief vooraleer deze voor ontvangst van het parcel afgetekend wordt.

7.3 Onzichtbare schade dient onmiddellijk na vaststelling en binnen de 7 werkdagen (zaterdagen inbegrepen) volgend op de aflevering van de parcels per aangetekende brief aan GLS Belgium gemeld te worden.

7.4 Er wordt geen rekening gehouden met laattijdige klachten. De schadebundel dient zo spoedig mogelijk overgemaakt te worden.

7.5 De afzender dient ten aanzien van GLS Belgium de schade of het verlies objectief te bewijzen.

7.6 De afzender heeft 20 kalenderdagen om deze documenten over te maken aan GLS Belgium. Na een eerste herinnering door GLS en bij gebreke aan een antwoord binnen de 10 daaropvolgende kalenderdagen, zal het dossier automatisch afgesloten worden.

7.7 Wanneer de afzender voor beschadigde parcels de terugbetaling van de volledige aankoopprijs of voor tweede hands parcels van de huidige waarde van de parcels vraagt, gaan partijen ermee akkoord dat GLS Belgium deze beschadigde parcels kan opvragen, voorafgaand aan de regeling van het schadedossier. GLS Belgium mag over deze parcels beschikken (verkopen), teneinde het schadebedrag proberen te reduceren. Indien deze parcels niet langer beschikbaar zijn via de afzender, vervalt de klacht.

8. Uitsluiting van verdere vorderingen van de afzender

Het doorgeven aan GLS Belgium van boetes, die de afzender aan derde partijen dient te betalen, is uitgesloten.

9. Verjaring van klachten

Alle klachten tegen GLS Belgium, verjaren door verloop van één jaar. Deze gelimiteerde periode zal berekend worden vanaf de datum van de levering van het parcel, of, wanneer het parcel niet geleverd werd, vanaf het einde van de dag, waarop de levering zou dienen uitgevoerd zijn.

10. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

10.1 GLS vindt het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk. GLS verwerkt de in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening. GLS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. GLS heeft in dit verband een privacy statement opgesteld, welke te raadplegen is op zijn website. Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze AV.

10.2 De door GLS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in het privacy statement uitgewerkte verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

10.3 Ook de Afzender is verplicht persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken en zich te houden aan de geldende privacywet en regelgeving.

10.4 Bij verzoeken en /of klachten van betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten, bij ontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (‘datalek’) dan wel bij verplichtingen tot het delen van persoonsgegevens met derden en/of verplichtingen anderszins in het kader van de privacy, zal de Afzender, indien deze aangelegenheden ook GLS aangaan, GLS hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 36 uur informeren.

10.5 De Afzender zal geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van hun persoonsgegevens en vrijwaart GLS voor alle vorderingen, boetes en/of kosten voortvloeiende uit het niet voldoen aan geldende privacywet en -regelgeving door de Afzender.

11. Geschreven vorm

Bijkomende of afwijkende overeenkomsten dienen steeds schriftelijk te gebeuren.

12. Algemeenheden/Jurisdictie

12.1 Wanneer een bepaling van deze AV ongeldig of niet-uitvoerbaar zou zijn, zal dit de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

12.2 Alle overeenkomsten onder deze AV zijn onderworpen aan het Belgische recht.

12.3 Betwistingen die voortvloeien uit deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

12.4 Deze AV treden in werking voor alle zendingen verzonden vanaf 1 december 2022.

Algemene Voorwaarden van General Logistics Systems Belgium NV (hierna “GLS” genoemd) voor online verkoop (hierna “GLS-ONE”)

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle activiteiten door GLS uitgeoefend
in het kader van GLS-ONE, meer bepaald de ophaling en levering van pakketten en alle andere
activiteiten die betrekking hebben op het vervoer van pakketten in België en in het buitenland.
Daarnaast zijn de richtlijnen voor het occasioneel verzenden van pakketten van toepassing (zie: Occasioneel verzenden ).

1.2 Door afgifte aan GLS van de te verzenden pakketten, erkent de afzender dat ieder transport onderworpen is aan de bepalingen van het C.M.R. verdrag (Overeenkomst aangaande het internationaal transport over de weg), behoudens andersluidende bepalingen in onderhavige AV. De toepassing van Belgische of andere Expediteurs Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

1.3 Deze AV worden geacht aanvaard te zijn door de afzender en de bestemmeling voor wie de afzender zich zo nodig sterk maakt, zelfs wanneer deze in strijd zouden zijn met hun eigen algemene voorwaarden.

1.4. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2. Sluiten van de overeenkomst, transport-tarieven

2.1 Via GLS-ONE heeft de afzender zelf de mogelijkheid om verzendlabels aan te maken en om een pakket toe te vertrouwen aan een GLS ParcelShop. Per opdracht kunnen meerdere pakketten gelijktijdig worden aangeduid.

2.2 De huidige GLS-ONE tarieven en kosten die gelden op het ogenblik van de bestelling (toegankelijk via gls-one.eu ) zijn van toepassing. Deze tarieven en kosten worden tijdens de bestelling betaald. GLS aanvaardt betaling via PayPal, Bancontact, VISA en MasterCard kredietkaarten. Bij betaling met een kredietkaart dient een verwijzing naar www.gls-one.eu in de omschrijving te worden opgenomen.

2.3 De overeenkomst komt pas tot stand nadat de betaling met succes is uitgevoerd.

2.4 Na het plaatsen van de bestelling kan de afzender het ontvangstbewijs alsook het verzendlabel voor de te versturen pakket uitprinten. Bovendien zal de afzender een automatische bevestigingsmail ontvangen met daarin de essentiële bepalingen van de overeenkomst, de AV en het herroepingsrecht.

2.5 Via de GLS-ONE website kan de afzender een factuur aanvragen voor het versturen van de pakketten http://services.gls-belgium.com/calendar/GLS-ONE_AanvraagFactuur-DemandeDeFacture.xlsx .

3. Kennisgeving herroepingsrecht

3.1 Indien u deze overeenkomst afsluit in hoedanigheid van consument heeft u het volgende herroepingsrecht.

3.2 Herroepingsrecht U heeft het recht deze overeenkomst zonder motivering te herroepen binnen een termijn van 14 dagen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag na de sluiting van de overeenkomst. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons te informeren (GLS Belgium NV, Humaniteits- laan 233, 1620 Drogenbos, tel.: 02/55.66.333 , mail@gls-one.be ) omtrent uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring (bv.: per post verstuurde brief, fax of e-mail). U kan het herroepingsformulier gebruiken dat beschikbaar is via https://gls-one.be/BE/nl/GLS-ONE_herroepingsformulier_BE.pdf , maar dit is niet verplicht. Om deze herroepingstermijn te respecteren is het voldoende dat u uw beslissing om dit recht uit te oefenen kenbaar maakt voor het verstrijken van deze termijn.

3.3 Gevolgen van herroeping Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen terugbetalen, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die te wijten zijn aan uw keuze van levering anders dan de goedkoopste, standaard, manier van leveren) zonder vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop we werden ingelicht omtrent uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Voor deze betaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u heeft gebruikt voor de eerste bestelling, behalve indien u anders zou beslissen; in ieder geval, worden u geen kosten aangerekend voor het uitvoeren van een dergelijke betaling. Indien u heeft gevraagd om de uitvoering van de diensten aan te vatten tijdens de herroepingsperiode, zal u een evenredig bedrag betalen voor hetgeen reeds is geleverd op het moment dat u ons in kennis heeft gesteld dat u uw herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst.

4. Omvang van de dienstverlening

4.1 GLS verleent transportdiensten waarbij pakketten worden vervoerd door onafhankelijke vervoerders. Een transport wordt zo economisch en zo snel als mogelijk gerealiseerd dankzij geautomatiseerde processen. De pakketten worden getransporteerd als geconsolideerde zendingen tussen de depots en herlaadpunten en, indien mogelijk, gesorteerd op automatische sorteerbanden. De pakketten worden regelmatig gescand; hierbij worden data en tijdstippen geregistreerd. Verdere interface-documentatie is niet beschikbaar.

4.2 GLS is er niet toe gehouden om onderzoeken uit te voeren of om maatregelen te treffen aangaande het instandhouden of het verbeteren van de pakketten en hun verpakking.

4.3 Instructies die de afzender heeft verstuurd na het overhandingen van een pakket dienen niet in acht te worden genomen.

4.4 De ophaling en ontvangst van pakketten in een ParcelShop wordt bevestigd door het overhandigen van een GLS ontvangstbewijs.

4.5 De levering van pakketten die tijdig aankomen in het depot van verdeling wordt meestal uitgevoerd op werkdagen (zaterdagen uitgesloten) binnen de 24 uur in België (normale leveringstermijn). GLS garandeert, op geen enkele wijze de effectieve levering binnen de normale leveringstermijn.

4.5.1 Bij commerciële bestemmelingen kan de levering worden uitgevoerd bij de dienst voor goederenontvangst. Levering bij postbussen of vergelijkbare speciale adressen is uitgesloten.

4.5.2 In het belang van een zo snel mogelijke levering kunnen pakketten, indien de bestemmeling niet in persoon is verschenen bij de eerste poging tot levering, worden afgeleverd bij een persoon die aanwezig is in het gebouw of winkel van de bestemmeling of, indien dit niet mogelijk zou zijn, bij een buur van de bestemmeling indien gelet op de omstandigheden men ervan uit mag gaan dat dergelijke persoon het pakket mag ontvangen. Een buurman wordt gedefinieerd als een persoon die werkt of woont in hetzelfde of nabijgelegen gebouw. Indien dit niet mogelijk zou zijn, kunnen pakketten in een GLS ParcelShop worden gestockeerd ter ophaling door de bestemmeling. De bestemmeling wordt hieromtrent ingelicht via een formulier dat in zijn brievenbus wordt achtergelaten, met de vermelding dat en waar hij zijn pakket kan ophalen.

4.5.3 Bij het leveren van een pakket bevestigt de persoon die het pakket in ontvangst neemt de ontvangst op de handscanner of indien van toepassing via ondertekening van de leverlijst. De digitale beschikbare handtekening is voldoende als bewijs van levering. In geval van FlexDeliveryService geldt een e-mail aan de bestemmeling met de bevestiging dat werd geleverd overeenkomstig de gegeven instructies, als bewijs van levering.

4.5.4 Wanneer de bestemmeling of afzender aan GLS de toelating geeft om pakketten te deponeren op de aangegeven plaats (wanneer er niemand aanwezig is), worden deze pakketten geacht geleverd te zijn op de plaats aangeduid in de toelating. In verband met deze goederen kan geen klacht worden ingediend.

4.5.5 Bij verzending via een ParcelLocker start de aansprakelijkheid van GLS bij de ophaling van de goederen door de chauffeur. Bij levering in een ParcelLocker door GLS eindigt de aansprakelijkheid van GLS met de levering van de goederen in de ParcelLocker. Bij ophaling door de bestemmeling in een ParcelLocker geldt het invoeren van de unieke code als bewijs van ontvangst en aanvaarding van de goederen. De afzender houdt rekening met de afmetingen van de ParcelLocker.

4.6 Hindernissen in de uitvoering, die niet toewijsbaar zijn aan GLS, ontheft GLS – gedurende de duurtijd van de hindernis – van alle verplichtingen die hierdoor onmogelijk werden.

4.7 Indien pakketten niet kunnen geleverd worden aan de bestemmeling in overeenstemming met artikels 4.5.1 tot 4.5.5 of aan een andere persoon via artikel 4.5.2 of opgeslagen in een GLS ParcelShop en niet kunnen teruggestuurd worden naar de afzender omdat deze niet kan worden geïdentificeerd of indien de afzender weigert om het pakket terug te nemen, kan GLS het pakket te gelde maken na een periode van 90 dagen. Deze periode start op het ogenblik dat wordt bevestigd dat het pakket niet zal kunnen worden geleverd. Pakketten die niet te gelde kunnen worden gemaakt, mogen door GLS worden vernietigd.

5. Goederen uitgesloten van transport (verboden goederen)

Volgende goederen worden door GLS uitgesloten van transport:

5.1

 • Pakketten wiens waarde 5.000 EUR overstijgt;
 • Parels die onvoldoende of niet conform de praktijken verpakt zijn; computers (desktops, towers, notebooks) alsook beeldschermen die een specifieke transportwaardige verpakking vereisen;
 • Pakketten die een speciale of voorzichtige behandeling vereisen (bv.: omdat ze zeer fragiel zijn – zoals glas – of alleen rechtopstaand of liggend op een bepaalde zijde getransporteerd kunnen worden); - Bederfelijke of temperatuur gevoelige pakketten, lijken, levende dieren;
 • Edele metalen, edelstenen en juwelen, echte parels, kunstvoorwerpen, verzamelwerken en antiquiteiten;
 • Andere waardevolle goederen (bv.: uurwerken) met een waarde van meer dan 500 EUR per pakket;
 • Pakketten die op zich een lage waarde hebben, maar wiens schade of verlies tot hoge gevolgschade kan leiden (bv.: volumes met gevoelige data);
 • Telefoonkaarten en voorafbetaalde kaarten (bv.: voor mobiele telefoons);
 • Geld, verhandelbare documenten en waardepapieren (bv.: wisselbrieven, spaarboekjes, effecten);
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie;
 • Gevaarlijke goederen voor alle productsoorten van pakketten, alsook afval;
 • Parcels waarvan het transport in strijd zou zijn met wet- en regelgeving, met inbegrip van pakketten die een schending uitmaken van intellectuele eigendomsrechten zoals vervalste of niet-gelicentieerde kopieën van goederen (namaak);
 • Het is de afzender eveneens niet toegestaan zendingen aan GLS aan te bieden welke goederen bevatten waarvan verzending verboden is, bijvoorbeeld vanwege diens inhoud, de beoogde ontvanger c.q. de geadresseerde of vanwege het land van verzending of inontvangstneming. Afzender zal zich er van vergewissen welke gedragingen verboden c.q. strafbaar zijn gesteld, door het raadplegen van de relevante wet- en regelgeving en zal dit ook continu doen, zodat de afzender op de hoogte blijft van eventuele relevante wijzigingen. Onder relevante wet- en regelgeving vallen alle wetten, verordeningen of richtlijnen die sancties opleggen (met inbegrip van handelsrestricties en economische sancties) jegens landen, individuen of entiteiten waar onder, zonder beperking, opgelegd door de Verenigde Naties, Europese Unie alsmede lidstaten van de EU dan wel andere wet-en regelgeving waarvan de aard relevant is en welke wet-en regelgeving van toepassing is;
 • Pakketten onder rembours; - Pakketten voor één van volgende bestemmingen:
  • buiten de EU: alle landen (douanebestemmingen);
  • binnen de EU: Andorra, Ceuta, Gibraltar, Griekenland, Livigno, Malta, Melilla, San Marino, Cyprus, de stad van Büsingen am Hochrein (postcode D-78266), overzeese gebieden en alle Europese eilanden, met uitzondering van de Duitse eilanden, Kroatië, Groot-Brittanië en Ierland.

5.2 Vervolgens worden pakketten die het maximum gewicht van 31,5 kg overschrijden of een gecombineerde lengte en hoogte van meer dan 3 m, een lengte van meer dan 2 m en een hoogte van meer dan 0,6 m en een breedte van 0,8 m hebben, uitgesloten van transport.

5.3 Zijn eveneens uitgesloten:

5.3.1 van het vervoer naar het buitenland: - tabakswaren en alcoholische dranken; - persoonlijke goederen; - banden, indien Zweden de bestemming is.

5.3.2 van het vervoer door de lucht: - verboden voorwerpen overeenkomstig Verordening (EG) nr 300/2008 dd 11.03.2008 en diens uitvoeringsbesluiten in hun huidige versie.

5.4 De afzender is verplicht om de conformiteit met bovenstaande transportuitsluitingen te controleren vooraleer hij het pakket overmaakt. GLS aanvaardt enkel verpakte pakketten voor transport, die tijdens het transport enkel zullen geopend worden in wettelijk toegelaten uitzonderlijke situaties.

5.5 Wanneer de afzender aan GLS het transport toevertrouwt van pakketten uitgesloten volgens artikel 5.1 – 5.3 en dit zonder het schriftelijke akkoord van GLS, zal dit transport uitgeoefend worden op eigen risico van de afzender. De afzender zal bijgevolg als enige verantwoordelijk zijn voor alle schade aan zijn pakketten en voor de schade geleden door GLS of derden ingevolge het toevertrouwen van pakketten die uitgesloten zijn van transport. Hij zal als enige aansprakelijk zijn voor alle vorderingen, kosten en uitgaven, hierin inbegrepen, doch niet beperkt tot uitgaven voor het nemen van de geschikte maatregelen teneinde de pakketten te doen terugkeren, indien mogelijk of teneinde gevaar te vermijden of uit te sluiten (bv.: veilig stellen, tijdelijke stockage, terugsturen, ter beschikking stellen, opkuisen, enz.). Echter indien artikel 5.2 wordt geschonden is GLS gerechtigd om het transport alsnog uit te voeren en een extra vergoeding van 50 EUR hiervoor aan de afzender aan te rekenen. De afzender heeft het recht te bewijzen dat dergelijke kosten niet werden gemaakt of aanzienlijk lager liggen dan deze extra vergoeding. GLS is gerechtigd bewijzen voor te leggen van hogere kosten.

5.6. Individuele etiketten of tekens die aangebracht worden op een pakket en die een samenstelling overeenkomstig artikel 5.1 en 5.3 aangeven, zullen niet voldoende zijn om GLS te informeren dat deze zending in strijd is met de transportuitsluitingen. Het akkoord van een vervoerder, zijn vertegenwoordigers of het stilzwijgend aanvaarden van het pakket, kan nooit beschouwd worden als de toestemming van GLS.

5.7 Indien een pakket dat uitgesloten is van transport wordt geweigerd op het moment van ophaling van het pakket in een GLS ParcelShop of later wordt teruggestuurd naar de afzender o.w.v. deze reden, dan vergoedt GLS de transportkosten aan de afzender.

6. Verplichtingen van de afzender

6.1 Elk pakket moet voorzien zijn van een verzendlabel dat individueel gegenereerd wordt door GLS-One. De afzender is verantwoordelijk dat de hard- en software, noodzakelijk voor het plaatsen van de bestelling en het printen van het verzendlabel, beschikbaar is en volledig functioneel. De afzender zal aansprakelijk zijn voor de gevolgen van fouten met betrekking tot het printen van het verzendlabel. De afzender verzekert dat, wanneer hij het pakket overhandigt, slechts één onbeschadigd verzendlabel is vastgemaakt aan de breedste zijde van het pakket en goed zichtbaar is. Gebruikte verzendlabels, adressen of andere oude stickers/tekens moeten verwijderd worden. De afzender zal verantwoordelijk zijn dat de gegevens van het pakket dat daadwerkelijk wordt overhandigd aan GLS overeenstemt met de gegevens van het individueel gegenereerde verzendlabel.

6.2 Wanneer de afzender de bepalingen van artikel 6.1 niet naleeft, is GLS gerechtigd om dit pakket uit te laden en in veilige bewaring te brengen of terug te zenden zonder hierbij de afzender te vergoeden en de afzender is aansprakelijk voor alle uitgaven en kosten ingevolge deze actie. Bij zendingen naar andere EU-landen heeft de afzender de verplichting zich ervan te verzekeren dat alle noodzakelijke documentatie voor de btw-vrijstelling voor intracommunautaire transporten is vervuld.

6.3 Zendingen met behulp van het door de afzender individueel gegenereerde verzendlabel worden in elk geval toegewezen aan de afzender. De afzender is verplicht om GLS elk misbruik van GLS-ONE onmiddellijk te melden. In geval van misbruik of een gebruik in strijd met de overeekomst heeft GLS het recht om de toegang tot GLS-ONE voor de afzender te blokkeren. De afzender is ten aanzien van GLS aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het ongepast gebruik van GLS-ONE.

6.4 De afzender is verantwoordelijk voor het voldoen van alle taksen en belastingen voor de verstuurde goederen. De afzender is verantwoordelijk voor een aangepaste, en rekening houdend met de aard van de dienstverlening, voldoende binnen- en buitenverpakking, die de schokken tijdens het transport kan weerstaan, waarbij de verpakking ervoor dient in te staan dat aan de ene kant de pakketten zelf beschermd zijn tegen verlies en schade en aan de andere kant de personen die het transport uitvoeren en andere te transporteren pakketten niet beschadigd worden. De verpakking moet er meer bepaald voor zorgen dat de inhoud van het pakket niet toegankelijk is zonder een duidelijk spoor na te laten aan de buitenkant van het pakket. De verpakkingsrichtlijnen van GLS kunnen de afzender bijstaan in deze materie (zie www.gls-parcelshop.be).

7. Aansprakelijkheid

7.1 GLS kan - binnen de grenzen van het C.M.R. verdrag - aansprakelijk gesteld worden voor een maximum bedrag van 8.33 Speciale Trekkingsrechten, zoals omschreven door het Internationaal Muntfonds,
per kg brutogewicht van het beschadigde of verloren gegane gedeelte van het pakket. GLS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade of verliezen, o.a. voor verliezen of schade van een puur commerciële aard, zoals verlies van omzet of inkomsten, gederfde insten, zonder dat deze lijst limitatief is. Bijkomend, schade veroorzaakt door vertraging in de luchtvrachtafhandeling is uitgesloten.

7.2 Voor internationale transporten kan de C.M.R. regelgeving, het Verdrag van Montréal of het Verdrag van Warschau van toepassing zijn.

7.3 Wanneer de afzender geen transportverzekering heeft zal GLS - indien aansprakelijk gesteld voor verlies of schade aan goederen onder haar bewaring - boven de begrenzing van de aansprakelijkheid voorzien in artikel 7.1 eerste zin en 7.2, de waarde van het pakket vergoeden en dit tot maximum: - de aankoopprijs of; - voor tweede handsgoederen, de huidige waarde; - voor goederen verkocht ter gelegenheid van een veiling, de veilingprijs: afhankelijk van wat het laagste bedrag is voor individuele gevallen, doch in ieder geval beperkt tot 750 EUR per pakket. Indien de inhoud van het pakket niet kan aangetoond worden aan de hand van aankoop- of verkoopfacturen geldt artikel 7.1, eerste zin.

7.4 Klachten voor een bedrag kleiner dan 50 EUR worden niet aanvaard.

8. Uitsluiting van verdere vorderingen van de afzender
Het doorgeven aan GLS van boetes, die de afzender aan derde partijen dient te betalen, is uitgesloten.

9. Privacy en verwerking van persoonsgegevens
9.1 GLS is toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. GLS verwerkt de in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening. GLS verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. GLS heeft in dit verband een privacy statement opgesteld, welke is te raadplegen op haar website. Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze AV.

9.2 De door GLS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in het privacy statement uitgewerkte verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

9.3 Ook de Afzender is verplicht persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze te verwerken en zich te houden aan de geldende privacywet en regelgeving.

9.4 Bij verzoeken en /of klachten van betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten, bij ontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (‘datalek’) dan wel bij verplichtingen tot het delen van persoonsgegevens met derden en/of verplichtingen anderszins in het kader van de privacy, zal de Afzender, indien deze aangelegenheden ook GLS aangaan, GLS hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 36 uur informeren.

9.5 De Afzender zal geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van hun persoonsgegevens en vrijwaart GLS voor alle vorderingen, boetes en/of kosten voortvloeiende uit het niet voldoen aan geldende privacywet en –regelgeving door de Afzender.

10. Algemeenheden /Jurisdictie

10.1 Wanneer een bepaling van deze AV ongeldig of niet-uitvoerbaar zou zijn, zal dit de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.

10.2 Alle overeenkomsten onder deze AV zijn onderworpen aan het Belgische recht. Betwistingen die voortvloeien uit deze overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel. GLS is ook vrij om een rechtszaak aanhangig te maken op de plaats waar het relevante GLS depot haar kantoren heeft.

10.3 Informatie met betrekking tot Online Dispute Resolution voor consumenten: De Europese Commissie heeft een online platform opgezet voor het online beslechten van geschillen (het “ODR-platform”).
Dit platform dient als een toegangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen betreffende contractuele verplichtingen, mbt online aankopen of dienstverleningsovereenkomsten. Consumenten kunnen het ODR-platform contacteren via volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr .
E-mailadres GLS: mail@gls-one.be

10.4 Wanneer de afzender de interne klachtenprocedure doorlopen heeft en niet tevreden is met het antwoord van GLS, bestaat de mogelijkheid voor de afzender om zich te wenden tot de Ombudsdienst voor de Postsector.

Status: januari 2020