Compliance

GLS heeft binnen de Group een programma ingevoerd om compliancerisico’s systematisch te herkennen en structureel te vermijden. Het is ontwikkeld om de GLS Group en haar medewerkers te beschermen. Het is ook bedoeld om de samenwerking met zakelijke partners op basis van vertrouwen nu en in de toekomst te waarborgen.

GLS richt zich hierbij met name op het volgende:

Mededingingsrecht
Corruptiebestrijding
Naleving van economische sancties
Preventie van witwaspraktijken
Bestrijding van dwangarbeid, slavernij en mensenhandel

De hoeksteen van het compliancesysteem is een uitgebreid trainingsconcept voor medewerkers, omdat compliance bij hen begint. De Compliance Managers in de afzonderlijke landen, de centrale afdeling Compliance van de Group en Internal Revision zijn de belangrijkste advies- en beoordelingsinstanties voor het drietrapsconcept. Het complianceconcept volgt een uniforme structuur voor alle GLS-bedrijven, die zo nodig wordt aangepast aan speciale landspecifieke kenmerken.

Zakelijke gedragscode

Het vertrouwen dat klanten, medewerkers, zakelijke partners en het grote publiek in GLS stellen is een topprioriteit voor de GLS Group. Om dat vertrouwen verder te versterken, heeft de Group voor zichzelf een zakelijke gedragscode opgesteld met fundamentele waarden en gedragsnormen die voor alle medewerkers bindend zijn. De zakelijke gedragscode van GLS is de basis voor alle zakelijke beslissingen en waarborgt dat wij verantwoord met al onze stakeholders omgaan.

Gedragscode voor leveranciers

GLS verwacht van haar leveranciers de normen zoals beschreven in deze Gedragscode voor Leveranciers in acht te nemen, daaraan uitvoering te geven door gepaste maatregelen te treffen en deze toe te passen bij hun bedrijfsactiviteiten.

Milieu Standaard

De GLS Group levert betrouwbare en hoogwaardige pakketdiensten. En dat willen we graag zo houden. Daarom staan het behoud van grondstoffen en het minimaliseren van onze uitstoot centraal. Samen met onze medewerkers, klanten en leveranciers willen wij een van de toonaangevende aanbieders worden van duurzame pakketdiensten. De Milieu Standaard is bindend voor alle nationale GLS-locaties.

 

Klokkenluiders-/ombudsmansysteem

De GLS Group heeft een ombudsman aangesteld om medewerkers, zakelijke partners en derden in staat te stellen criminele handelingen en andere ernstige overtredingen vertrouwelijk te melden.

Elke klacht wordt in vertrouwen behandeld. Door de wettelijke geheimhoudingsplicht voor advocaten mag de heer Buchert de identiteit van de klokkenluider niet bekendmaken, tenzij die laatste hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Hij heeft ook het recht om een verzoek van de rechtbank tot het afleggen van een getuigenis (waaronder een getuigenis over de identiteit van een klokkenluider) te weigeren. Een bij de ombudsman ingediende klacht wordt uitsluitend aan de GLS Group doorgegeven als de klager hiervoor toestemming heeft gegeven.

Uiteraard mag een medewerker eventuele vermoedens met betrekking tot bovenstaande onderwerpen ook bij zijn of haar leidinggevende of een andere contactpersoon binnen de GLS Group melden.

Dr Rainer Buchert (advocaat)
Kaiserstraße 22
60311 Frankfurt am Main
Duitsland

Tel: +49 69 710 33 330 of +<u>49 6105 92 1355 </u>
Fax: +49 69 710 34 444
E-mail: kanzlei@dr-buchert.de

Contactformulier voor informanten

De heer Buchert neemt uitsluitend klachten in behandeling over misdrijven of zaken van vergelijkbaar ernstige aard. Bij twijfel geeft hij advies over de beste handelwijze.