Toimitusehdot

GLS Finland

Nämä ehdot lakkaavat olevat voimassa 1.1.2023 lähtien. Uudet ehdot löydät seuraavasta linkistä: Uudet toimitusehtomme

1 Soveltaminen

1.1 Kaikki General Logistics Systems Finland Oy:n (myöhemmässä tekstissä ”GLS”) kuljetukset suoritetaan näiden toimitusehtojen mukaisesti. Näitä toimitusehtoja sovelletaan riippumatta siitä, suorittaako kuljetuksen GLS itse vai joku sen alihankkijoista.

1.2 Ellei näistä toimitusehdoista, GLS:n toimittamista kirjallisista palvelukohtaisista erityisehdoista tai asiakkaan ja GLS:n välisessä kirjallisesta sopimuksesta muuta johdu, sovelletaan kuljetuksiin Pohjoismaisen speditööriliiton yleisiä ehtoja ja määräyksiä (PSYM2000).

1.3 Näitä ehtoja ei voi muuttaa, eikä niihin voi tehdä lisäyksiä tai poikkeuksia, muuten kuin kirjallisella sopimuksella GLS:n kanssa. Kaikki muulla tavoin tehdyt muutokset, lisäykset ja poikkeukset ovat mitättömiä.

1.4 Mikäli teet kuljetussopimuksen kuluttajana, eivät nämä ehdot rajoita (eikä niiden tule ymmärtää rajoittavan) pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksiasi kuluttajana. Näistä oikeuksista ei voi luopua, eikä niitä voi rajoittaa sopimuksella.

1.5 Näitä yleisiä määräyksiä ja ehtoja sovelletaan lähetyksiin, jotka on lähetetty 1.4.2015 tai myöhemmin ja ne korvaavat kaikki aikaisemmat GLS:n toimitusehdot.

2 Palvelut

2.1 GLS järjestää ja toteuttaa lähetysten kuljetuspalveluita, mukaan lukien lajittelu ja jakelu.

2.2 Lähettäjän tai vastaanottajan kanssa tehdyn kirjallisen tai suullisen sopimuksen mukaisesti paketteja voidaan toimittaa myös sovittuun paikkaan, tai niitä voidaan noutaa sovitusta paikasta, ilman lähettäjän tai vastaanottajan läsnäoloa. Tällöin lähetys katsotaan hyväksytysti toimitetuksi, ja GLS:n vastuu päättyneeksi kun se on jätetty sovittuun paikkaan. Noudettaessa lähetystä sovitusta paikasta, katsotaan lähetys vastaanotetuksi ja GLS:n vastuu alkaa vasta, kun lähetys on onnistuneesti noudettu.

2.3 GLS voi toimittaa lähetyksen kenelle tahansa kohdeosoitteessa olevalle henkilölle. Paketin vastaanottavan henkilön vastuulla on toimittaa lähetys mahdolliselle nimetylle vastaanottajalle.

2.4 Mikäli kohdeosoitteessa ei tavata ketään, GLS voi toimittaa paketin GLS ParcelShop-toimipisteeseen, GLS jakelukeskukseen tai alihankkijan ylläpitämään noutopisteeseen. Vastaanottajalle toimitetaan tästä saapumisilmoitus. 10 työpäivän jälkeen GLS palauttaa lähetyksen lähettäjälle. Joissain kohdemaissa lähetyksiä voidaan toimittaa myös suoraan GLS ParcelShop-toimipisteeseen, GLS jakelukeskukseen tai alihankkijan ylläpitämään noutopisteeseen, riippuen alueesta ja vastaanottajasta.

2.5 Lähetyksen palauttaminen, uudelleenjakelu tai uudelleenohjaus voi aiheuttaa lähettäjälle lisäkustannuksia.

2.6 GLS ei toimita lähetyksiä postilokero-osoitteisiin.

2.7 GLS ei toimita lähetyksiä jälkivaatimuksella.

3 Lähetysten sisältö ja pakkaaminen

3.1 Lähettäjän vastuulla on varmistaa, että paketti on riittävästi ja huolellisesti pakattu ja että tarvittavat osoitekortit on kiinnitetty lähetykseen tukevasti. Mikäli pakkausmateriaalia käytetään uudestaan, on kaikki vanhat osoitekortit poistettava tai peitettävä huolellisesti ennen lähettämistä. Lähetyksiä pakattaessa on huomioitava, että mikäli useampi yhteen teipattu tai -sidottu paketti lähetetään yhdellä osoitekortilla ja osat irtoavat toisistaan kuljetuksessa, ei GLS korvaa vahinkoa. Tämän tyyppisten lähetysten osalta GLS:n vastuu rajoittuu siihen paketin osaan, johon osoitekortti oli kiinnitetty. GLS ei tarkista pakkauksen riittävyyttä, eikä korvaa kuljetusvahinkoa, joka on aiheutunut asiakkaan tahallisesta tai huolimattomasta toimesta tai laiminlyönnistä koskien yksittäisen lähetyksen pakkausta. .

3.2 Paketit on pakattava niin, että ne kestävät käsittelyn automatisoidussa lajittelujärjestelmässä, joka ei voi huomioida pakkausmerkintöjä. (Mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, nuolet, ”käsiteltävä varoen” tai ”särkyvää”).

3.3 Herkästi särkyvät tai teknisiä tai elektronisia laitteita sisältävät lähetykset on pakattava erityisen huolellisesti. Lähettäjän on varmistettava, että pakettien sisällä olevat tuotteet eivät pääse liikkumaan eivätkä koskettamaan tai painamaan toisiaan tai lähetyksen ulkopintaa. Kaikki tyhjä tila paketin sisällä on täytettävä sopivalla, ja tarkoitukseen tehdyllä täytemateriaalilla, joka suojaa lähetystä ulkoisilta iskuilta. Nesteitä sisältävissä lähetyksissä on varmistettava, ettei nestettä pääse vuotamaan pakkauksesta. Tästä huolimatta on pakkauksessa oltava mahdollisen vuodon varalta imukykyistä täytemateriaalia estämässä vuotavan nesteen leviämistä.

3.4 GLS ei toimita lähetyksiä, jotka sisältävät yhtä tai useampaa seuraavista:

 • Vaaralliset aineet.
 • Kuolleet tai elävät eläimet.
 • Ihmisjäänteet.
 • Tuliaseet tai tuliaseiden osat.
 • Tuotteet, joiden hallussapito on kielletty lähtö-, kohde- tai kauttakulkumaassa.
 • Pilaantuvat tuotteet.
 • Käteinen raha tai rahaan verrattavat arvopaperit.
 • Tuotteet, joiden tuonti- tai vienti lähtö- kohde- tai kauttakulkumaahan on kielletty.
 • Tupakkatuotteet, alkoholi ja alkoholijuomat.
 • TIR- tai ATA carnet lähetykset.
 • Väliaikaiseen vientiin EU:n ulkopuolelle tarkoitetut tuotteet.
 • Tuotteet tai lähetykset, joiden lähettäminen on kielletty pakotelainsäädännön vuoksi. Kielto voi liittyä esimerkiksi lähetyksen sisältöön, vastaanottajaan tai vastaanotto- tai lähetysmaahan. Pakotelainsäädäntöön sisältyvät kaikki lait, määräykset ja säädökset (mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan unionin tai Euroopan unionin jäsenmaiden laatimat lait, määräykset ja säädökset, rajoittumatta kuitenkaan näihin), jotka määräävät pakotteita (mukaan lukien kauppa- ja talouspakotteet) koskien maita, henkilöitä, organisaatioita tai järjestöjä.

Lisätietoja kansainvälisistä pakotteista

3.5 GLS voi kieltäytyä kuljetuksesta, tai keskeyttää kuljetuksen, jos on syytä epäillä, että lähetys sisältää kohdassa 3.4 kuvattuja tuotteita.

3.6 Asiakas on korvausvelvollinen mistä tahansa suorasta tai epäsuorasta GLS:lle, sen alihankkijalle tai muille asiakkaille aiheutuvasta vahingosta, joka aiheutuu kohdassa lähetyksen 3.4 kuvatusta sisällöstä tai kohtien 3.1-3.3 mukaisesti puutteellisesta pakkauksesta.

3.7 GLS ei ole velvollinen tarkistamaan sisältävätkö lähetykset kohdassa 3.4 kuvattuja tuotteita tai onko pakkaus kohtien 3.1-3.3 mukainen.

4 Maksu

4.1 Toimitukset suoritetaan voimassaolevan hinnaston ja sopimuksen mukaisesti. Hinnasto on saatavissa GLS:ltä milloin tahansa.

4.2 Laskujen eräpäivä on neljätoista (14) päivää laskun päivämäärästä. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorkoa 11,5 % vuodessa (laskettuna kalenteripäivien mukaisesti). Jos GLS:n on muistutettava laskun maksamisesta, peritään maksumuistutusmaksu 10 EUR (alv. 0%) per maksumuistutus.

4.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta vähentää GLS:n laskusta mahdollisia riidattomia tai riitautettuja saamisiaan GLS:ltä.

4.4 Jos rahti- tai muita kustannuksia on vastaanottajan maksettavana, eikä vastaanottaja suorita näitä maksuja, on asiakas velvollinen maksamaan yllämainitut kulut. EU:n ulkopuolisissa lähetyksissä GLS voi periä lähetyksen kaikki kulut (mukaan lukien mahdolliset verot ja tullimaksut) asiakkaalta, mikäli vastaanottaja ei maksa näitä ajallaan. GLS ei ole koskaan velvollinen perimään mahdollisesti asiakkaan ja vastaanottajan välille näin syntyvää velkaa.

5 Panttioikeus

5.1 GLS:llä on panttioikeus kaikkiin asiakkaan lähettämiin tuotteisiin, koskien asiakkaan kaikkia velkoja GLS:ää kohtaan.

5.2 Mikäli asiakas ei maksa mainittuja velkojaan, on GLS:llä oikeus myydä kohdassa 5.1 mainittuja tuotteita soveltuvien myyntikanavien kautta velkojen kattamiseksi. Mikäli mahdollista, on GLS:n ilmoitettava asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen, toimenpiteistä, joihin se suunnittelee ryhtyvänsä tavaran myymiseksi.

6 Reklamaatiot

6.1 Kaikki reklamaatiot on tehtävä kirjallisesti suoraan GLS:lle.

6.2 Mikäli lähetyksessä on näkyvä vaurio tai väheneminen, on vastaanottajan huomautettava asiasta toimituksen yhteydessä kuljettajalle, tai muulle GLS:n edustajalle, ja asiakkaan toimitettava kirjallinen reklamaatio viiden työpäivän kuluessa GLS:lle.

6.3 Mikäli lähetyksessä on vaurio tai väheneminen, joka ei näy ulospäin on asiakkaan toimitettava kirjallinen reklamaatio GLS:lle viiden työpäivän kuluessa toimitusajankohdasta.

6.4 Katoamis- tai viivästymistapauksissa reklamaatio on tehtävä 30 päivän kuluessa paketin lähettämisestä tai 14 päivän kuluessa mahdollisesta arvioidusta toimitusajankohdasta. Viivästyneiden pakettien osalta reklamaatio on tehtävä kuitenkin viimeistään 5 päivän kuluessa paketin toimitusajankodasta.

6.5 Mikäli reklamaatiota ei tehdä 6.1-6.4 mukaisesti, ei reklamaatio ole pätevä ja asiakas ja/tai vastaanottaja menettää oikeutensa korvaukseen.

6.6 Vastaanottajan on saatettava vaurioitunut tai puutteellinen lähetys alkuperäispakkauksessaan GLS:n noudettavaksi ja tarkastettavaksi toimitusosoitteessa. Jos tämä ei ole mahdollista, menettää asiakas ja/tai vastaanottaja oikeutensa korvaukseen. GLS:llä on myös oikeus pyytää valokuvia vauriosta.

6.7 Jos joku muu osapuoli kuin GLS kuljettaa vaurioitunutta tai puutteellista lähetystä ennen kuin se saatetaan kohdan 6.6 mukaisesti GLS:n tarkastettavaksi, menettää asiakas ja/tai vastaanottaja oikeutensa korvaukseen.

7 Kanneajat

7.1 Kanne GLS:ää vastaan on, kanneoikeuden menettämisen uhalla, nostettava yhden (1) vuoden kuluessa. Aika lasketaan:

 • Vaurio tai vähenemistapauksissa toimituspäivästä (ks. 2.2-2.3) tai siitä päivästä, kun GLS toimitti kohdan 2.4 mukaisesti vastaanottajalle ilmoituksen epäonnistuneesta jakeluyrityksestä tai toimituksesta noutopisteeseen (aikaisin ajankohta on pätevä).
 • Muissa tapauksissa (kuten katoaminen, viivästys tms.) ajankohdasta, jolloin viivästyminen, katoaminen tai vahinko todettiin, tai olisi aikaisintaan ollut mahdollista todeta (aikaisin ajankohta on pätevä).

8 Vastuurajoitus

8.1 GLS on vastuussa lähetyksissä siitä hetkestä, kun se vastaanottaa ne (kuittausta tai skannausta vastaan) siihen hetkeen kun lähetys on toimitettu (ks. 2.2-2.3) tai siihen hetkeen, kun GLS lain tai kohdan 3.5 mukaisesti keskeyttää kuljetuksen. GLS:n vastuu loppuu kuitenkin aina viimeistään 15 päivän kuluessa siitä, kun GLS ilmoittaa vastaanottajalle lähetyksen saapumisesta joko suullisesti tai kirjallisesti lähettäjän ilmoittamaan osoitteeseen.

8.2 Jos lähettäjä tai vastaanottaja osallistuu lastaamiseen tai purkamiseen, alkaa GLS:n vastuu lastaamisen loputtua ja päättyy purkamisen alkaessa.

8.3 GLS korvaa lähetyksen katoamisen tai vahingoittumisen PSYM2000 ehtojen mukaisesti. PSYM2000 määrää muun muassa että GLS:n vastuu lähetyksestä on maksimissaan 8.33 SDR per kg,.

8.4 Jos lähetys on lähetetty käyttäen AddOnInsuranceService-palvelua korvaa GLS paketin arvon, lukuun ottamatta arvonlisäveroa ja mahdollista vakuutusehtojen mukaista omavastuuta, kuitenkin enintään 3360 EUR kuljetusyksikköä kohti.

8.5 AddOnInsuranceService-palveluun perustuvia korvauksia voidaan maksaa ainoastaan, jos asiakas on tilannut palvelun kirjallisesti ennen lähettämistä. Palvelua ei välttämättä ole saatavilla kaikkiin lähetyksiin tai lähetysmuotoihin. AddOnInsuranceService-palvelua ei voi lisätä lähettämisen jälkeen.

8.6 Korkea-arvoisia tuotteita, kuten jalometalleja, jalokiviä, antiikkia, maalauksia tai taide-esineitä ei voi lähettää AddOnInsuranceService-palvelulla.

8.7 Mikäli asiakas tai vastaanottaja on saanut korvauksia tai on oikeutettu korvaukseen oman vakuutuksensa perusteella, on GLS:llä oikeus vähentää tällainen korvaus summasta, jonka se maksaa perustuen vastuuseensa lähetyksestä tai AddOnInsuranceService-palveluun.

8.8 GLS ei ole vastuussa mistään vahingoittumisesta, katoamisesta tai viivästyksestä, joka koskee lähetystä, jonka pakkaus ei ole kohtien 3.1-3.3 mukainen tai, jonka lähettäminen on kielletty perustuen kohdassa 3.4 kuvattuun sisältöön. GLS ei myöskään korvaa katoamista, viivästymistä tai vahingoittumista joka aiheutuu lähettäjän tai vastaanottajan laiminlyönnistä tai tulliselvityksen viivästymisestä, johon GLS ei ole voinut vaikuttaa.

8.9 AddOnInsuranceService-palvelun perusteella ei makseta korvauksia mistään vahingoittumisesta tai katoamisesta, joka koskee lähetystä, jonka pakkaus ei ole kohtien 3.1-3.3 mukainen tai jonka lähettäminen on kielletty perustuen kohdassa 3.4 kuvattuun sisältöön. GLS ei myöskään korvaa katoamista tai vahingoittumista joka aiheutuu lähettäjän tai vastaanottajan laiminlyönnistä.

8.10 Viivästymistapauksessa GLS:n vastuu rajoittuu aina maksimissaan viivästyneen kuljetusyksikön rahtihintaan. GLS korvaa ainoastaan yli kymmenen (10) arkipäivän viivästyksiä arvioiduista toimitusajasta. AddOnInsuranceService-palveluun perustuen ei koskaan makseta lisäkorvauksia myöhästymisistä.

8.11 GLS ei korvaa vahingoittumista, joka aiheutuu lämpötilavaihteluille herkälle tuotteelle, joka vahingoittuu, heikkenee laadultaan tai pilaantuu lämpötilanvaihtelujen seurauksena.

8.12 GLS ei ole vastuussa mistään epäsuorasta vahingosta, liiketappioista, tulonmenetyksistä tai muista tappioista. GLS ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä, kuten työtaisteluista, lakoista, sodasta, luonnononnettomuudesta tms.

8.13 Tuotteet arvostetaan seuraavan mukaisesti:

 • Uudet tuotteet jälleenhankintahinnan mukaan (pois lukien arvonlisävero).
 • Käytetyt tuotteet jälleenhankintahinnan (pois lukien arvonlisävero) tai senhetkisen jälleenmyyntiarvon mukaan (pienempi arvo on pätevä).

9 Lainsäädäntö ja oikeuspaikka

9.1 Kaikkiin GLS:n kanssa tehtyihin sopimuksiin tai näihin toimitusehtoihin liittyviin riitatapauksiin sovelletaan Suomen lakia.

9.2 Riitatapaukset, jotka koskevat yli 30 000 euron määrää on ratkaistava välimiesmenettelyssä, sen mukaan mitä PSYM2000 ehtojen §31 määrää. Riidoissa, jotka koskevat alle 30 000 euron määrää, tai joita ei muuten PSYM2000 ehtojen §31 mukaisesti tule saattaa välimiesmenettelyyn, on oikeuspaikka Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

9.3 Jonkin näissä toimitusehdoissa mainitun ehdon täytäntöönpanokelvottomuus tai pätemättömyys ei vaikuta ehtojen soveltamiseen muilta osin.