Vastuuvapautus

1 Yleistä

Nämä käyttöehdot kaikkine osioineen koskee General Logistics Systems Finland Oy:n (GLS Finland Oy, Y 1739617-9) verkkosivustoa osoitteessa https://gls-group.eu/FI/fi/home ja tältä sivustolta johtavia kolmannen osapuolen pikalinkkejä sekä kaikkea muuta sivustolta löytyvää informaatiota.

Käyttämällä tämän verkkosivuston sisältämää informaatiota, pikalinkkejä tai muuta sisältöä sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja huomioit näistä johtuvat, sivuston kokonaisvaltaista käyttöä koskevat vastuurajoitteet, ohjeistukset, tiedotukset ja kiellot. Näiden käyttöehtojen ja muiden GLS Finland Oy:n toimitusehtojen, lausekkeiden tai sopimusten välisessä ristiriitatilanteessa sovelletaan ensisijaisesti yksittäistä ehtoa, lauseketta tai sopimusta näiden käyttöehtojen ollessa toissijaisena normilähteenä.

2 Verkkosivuston ylläpito ja käyttö

Tätä verkkosivun ylläpitäjä on GLS Finland Oy. Sivulta löytyvät tiedot ja pikalinkit on tarkoitettu ainoastaan informaatiokäyttöön eikä sivustolta löytyvä sisältö korvaa milloinkaan tapauskohtaista konsultaatiota GLS Finland Oy:n kanssa. Yksinomaan tämän verkkosivuston sisältämiin tietoihin ja muuhun aineistoon perustuvat päätökset tehdään aina omalla vastuulla.

Tältä verkkosivulta löydät tietoa GLS Finland Oy:n ehdoista, ohjeista, ilmoituksista ja muusta yrityksen toimintaan liittyvistä seikoista. Käyttökokemuksen parantamiseksi sivustolle on luotu pikalinkkejä GLS Finland Oy:n sisäisten ehtojen, ohjeiden, ilmoitusten ja muun toiminnan lisäksi kolmansien osapuolten verkkosivuille. GLS Finland Oy pyrkii näillä verkkosivuilla tarjoamaan paikkaansa pitävää, ajankohtaista ja kokonaisvaltaista tietoa. Tätä verkkosivua ei kuitenkaan päivitetä reaaliajassa, jonka vuoksi sivuston sisältämät tiedot saattavat olla kokonaan tai osittain virheellisiä tai vanhentuneita. Näiden tietojen ajantasaisuus ja virheettömyys tulee aina varmistaa GLS Finland Oy:ltä ennen tietojen perusteella tehtäviä päätöksiä.

Tämän verkkosivun sisältämälle aineistolle ei anneta välitöntä tai välillistä takuuta ja GLS Finland irtisanoutuu kaikista näitä tietoja koskevista takuusitoumuksista. Tällaisia sitoumuksia ovat muun muassa, mutta ei rajoittuen, suorat tai epäsuorat takuuehdot liittyen palvelumuotoihin, hinnastoon, laskutukseen, toimitusaikoihin, vahingon- ja muihin korvauksiin tai yleiseen kaupankäyntiin. GLS Finland Oy ei takaa tämän sivuston keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa.

Tämän verkkosivuston ylläpitäjänä GLS Finland voi muuttaa sivuston tietoja, pikalinkkejä tai muuta sisältöä ilman ennakkoilmoitusta soveltuvan lainsäädännön ja viranomaismääräysten asettamissa rajoissa.

GLS Finland Oy on osa kansainvälistä General Logistics Systems -ryhmää (General Logistics Systems B.V). Tältä verkkosivustolta löytyvät tiedot ja aineistot koskevat alueellisesti vain GLS Finland Oy:n toimintaa Suomessa eivätkä sivustolta löytyvät tiedot välttämättä noudata muiden maiden kansallisia lainsäädäntöjä.

3 Immateriaalioikeudet

GLS Finland Oy pidättää itsellään oikeudet kaikkeen tältä verkkosivulta löytyvään aineistoon, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muu aineeton omaisuus. GLS Finland Oy on oikeudenhaltijana sivuston sisältämien tietojen, logojen, värien ja kuvien osalta ja näitä tai muuta tältä verkkosivulta löytyvää materiaalia ei saa varastoida, julkaista, levittää, ladata, kopioida tai muulla tavoin jäljentää ilman GLS Finland Oy:n nimenomaista, kirjallista ja ennakollista lupaa.

Sivuston sisältämien tietojen käyttö on kuitenkin sallittua tiedonhaussa ja käytettäessä ei-kaupallisiin, voittoa tavoittelemattomiin yksityisiin tarkoituksiin. Sivustolta löytyvien tietojen ja aineistojen käyttö julkisissa tai levitys- taikka jakelutarkoituksissa edellyttää kuitenkin aina GLS Finland Oy:n nimenomaista, kirjallista ja ennakollista lupaa käyttötarkoituksesta riippumatta.

4 Kolmannet osapuolet

Tämä verkkosivu saattaa sisältää pikalinkkejä ja tietoa kolmansien osapuolten palveluista, ohjeistuksista ja toiminnoista. GLS Finland Oy ei vastaa näiden tietojen oikeellisuudesta tai ajantasaisuudesta ja tällaisien tietojen virheettömyys ja ajantasaisuus on varmistettava suoraan kulloinkin kyseessä olevalta toimijalta. Kolmansia osapuolia koskevat tiedot ja pikalinkit on tarkoitettu ainoastaan helpottamaan sivuston käyttökokemusta ja yksinomaan näihin tietoihin perustuvat päätökset tehdään aina omalla vastuulla.

GLS Finland Oy ei ole osapuolena eikä liity kolmansien osapuolten tekemiin sopimuksiin, tarjouksiin, takuulausekkeisiin tai muihin GLS Finland Oy:n ulkopuolisiin sitoumuksiin.

GLS Finland Oy ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivuilla esitetyistä tätä koskevista tiedoista tai kolmannen osapuolen sivulleen sisällyttämistä, GLS Finland Oy:n verkkosivuille johtavista pikalinkeistä tai muista GLS Finland Oy:tä koskevista kolmannen osapuolen antamista tiedoista.

5 Tietojen esittäminen

Näiden verkkosivujen tai näiltä löytyvien yhteystietojen ja sähköpostiosoitteiden kautta GLS Finland Oy:lle lähetettyjen tai tarjottujen tietojen ja muun materiaalin ei tule olla lain vastaista tai muulla tavoin kiellettyä taikka julkaisemattomaksi kelpaamatonta. Tällaisten tietojen ja muun materiaalin ei tule myöskään sisältää haittaa tai vahinkoa aiheuttavia tiedostoja tai lisäosia haitan tai vahingon luonteesta riippumatta.

Näitä verkkosivuja hyväksi käyttäen GLS Finland Oy:lle lähetettyjen tai tarjottujen tietojen ja muun materiaalin tulee olla lähettäjän omaa tai lähettäjällä on oltava rajoittamaton oikeus tietojen tai muun materiaalin toimittamiseen. Tietojen tai muun materiaalin toimittaminen ei itsessään voi luoda GLS Finland Oy:lle maksu- tai toimenpidevelvoitetta. Lähettäjä vastaa aina lähettämiensä tai tarjoamiensa tietojen ja muun materiaalin aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista

6 Tietosuoja

GLS Finland Oy sitoutuu noudattamaan työntekijöidensä, asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa yksityisyyteen ja henkilötietojen sekä rekisterien käyttöön liittyvää turvallisuutta voimassa olevien lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. Lisätietoja GLS Finland Oy:n tietosuojakäytänteistä löydät näiltä verkkosivuilta osiosta Tietosuoja.

7 Vastuun rajoittaminen

GLS Finland Oy tai tämän sopimuskumppani, sidosryhmään kuuluva yritys tai yksityishenkilö taikka alihankkija ei vastaa tämän verkkosivuston sisältämien tietojen tai muun aineiston perusteella aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai yllättävistä vahingoista. Tällaisia vahinkoja voivat olla muun muassa, mutta ei rajoittuen, menetetty liikevoitto, vioittuneet laitteet tai järjestelmät, muu taloudellinen tappio ja esine- tai henkilövahinko.

Tämä vastuunrajoitus sisältää muun muassa, mutta ei rajoittuen, mahdolliset viat, virukset, haittaohjelmat, virhetoiminnot, toimimattomuudet, tietotekniset sieppaukset tai kaappaukset, väärinkäytökset ja materiaalien, aineistojen, logojen tai kuvien muuttamiset taikka tämän verkkosivuston käyttöön tai sen sisältöön liittyvät vaatimukset.

Näiden käyttöehtojen esitystapa ja rakenne on järjestetty helpottamaan ymmärrettävyyttä ja käyttäjäläheisyyttä eikä näillä seikoilla ole vaikutusta yksittäisten erillislausekkeiden sisältöön, tulkintaan tai lausekekohtaiseen pätevyyteen. Jokainen näiden käyttöehtojen osa on pätevyysarvioinnissa oma osionsa eikä yksittäisen osan tai lausekkeen tehottomuus muodosta käyttöehtojen kokonaispätemättömyyttä.

GLS Finland Oy varaa oikeuden muuttaa, lisätä tai poistaa näiden käyttöehtojen piirissä olevan verkkosivun sisältöä kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta tai muuta tiedotusta. GLS Finland Oy suosittelee seuraamaan tasaisin väliajoin tämän verkkosivun ja sen sisältämien tietojen ja ohjeiden sisältöä mahdollisten muutosten vuoksi.

8 Sovellettava lainsäädäntö

Kaikkeen tämän verkkosivun käyttöön ja sisältöön sovelletaan Suomen lakia ja tämän nojalla annettuja virallissäädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet käsitellään näiltä verkkosivulta löytyvien GLS Finland Oy:n yleisten toimitusehtojen osiossa 11 määritellyn riidanratkaisulausekkeen mukaisesti.