Klimakompensation

Når du sender din pakke med GLS Denmark, kompenserer vi for den CO2e-udledning, som opstår i forbindelse med transport af pakker og gods samt udledninger fra bygninger og forretningsrejser (1). Vi køber klimakreditter i samarbejde med ClimatePartner, hvorigennem vi støtter klimakompensationsordninger. Læs mere nedenfor.

GLS’ strategi for nulemission

Alle GLS-landene deler en fælles klimastrategi, Climate Protect, som har til formål at maksimere vores indflydelse på miljøbeskyttelse og sikre, at viden deles og eksekveres på tværs af hele vores internationale netværk. På den måde vil vi nå vores langsigtede mål om nulemission i 2045.

Vi arbejder løbende på at reducere vores CO2e-udledning fra vores forretningsaktiviteter, når vi sorterer og distribuerer millionvis af pakker. Da CO2-udledningen fra transport af pakker udgør størstedelen af vores udledning, fokuserer vi på overgangen fra fossile brændstoffer til elektriske køretøjer. El- og vandforbrug i vores bygninger, ansvarlige indkøb, arbejdsvilkår hos medarbejdere og i værdikæden er også en prioritet, ligesom vi har mange andre fokusområder inden for miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse (ESG). Læs mere om Ansvarlighed i GLS Denmark.

Klimakompensation i GLS Denmark

Mens vi arbejder på at reducere vores udledning af drivhusgasser til nul i 2045, klimakompenserer GLS Danmark for den CO2-udledning, der genereres af transport af pakker og godsforsendelser inden for GLS Danmark samt CO2-udledning fra bygninger og forretningsrejser.

Projekter støttet af GLS Denmark

Gennem GLS Denmarks samarbejde med ClimatePartner, køber vi klimakreditter i to skovbeskyttelsesprojekter; Madre de Dios i Peru samt Pacajá i Brasilien. Begge projekter er VCS CCBS certificeret (2).

Se vores certifikat fra ClimatePartner her.

Madre de dios skovbeskyttelse

Skovbeskyttelse i Madre de Dios, Peru

Madre de Dios regionen i Peru er mangfoldig på biodiversitet og hjemsted for et større antal truede dyr og plantearter samt flere indfødte – nogle af dem uden kontakt til omverdenen. Men deres hjem er truet af massive fældninger af skovområder samt et vejarbejdeprojekt på tværs af Brasilien og Peru. Dette projekt beskytter et område på 100.000 hektar og hjælper lokalbefolkningen med at bevare området på en bæredygtig måde.

Projektet er VCS CCBS certificeret.

Læs mere om projektet.

 
skovbeskyttelse i Brasilien GLS
 

Skovbeskyttelse i Pacajá, Brasilien

Amazonas er rig på mange forskellige træsorter og dyrearter, men det gør samtidig regnskoven til et mål for illegal skovhugst. Projektet på 148.000 hektar er med til at forhindre illegal fældning af den brasilianske regnskov. Projektet fremmer og støtter lokalbefolkningen i brugen af bæredygtige skovbrugsteknikker. Desuden uddannes landsbyboere til overvågningspersonale, der arbejder i patruljehold for at sikre overvågningen af projektområdet.

Projektet er VCS CCBS certificeret.

Læs mere om projektet.

Spørgsmål og svar til klimakompensation

Hvad betyder klimakompensation?

Klimakompensation er en måde at udligne det CO2e-udslip, vi udleder, når vi håndterer og leverer pakker (1). Ved at købe klimakreditter i udenlandske klimaprojekter, der undgår CO2e-udledning, kompenserer vi for vores eget CO2e-udslip, der genereres af transport af pakker og godsforsendelser inden for GLS Danmark samt CO2-udledning fra bygninger og forretningsrejser.

Anvendelsen af klimakompensation står ikke alene, men det er et supplement til vores arbejde med reduktion af CO2e. Da det endnu ikke er teknologisk muligt for os ikke at udlede CO2e ved sortering og transport af pakker, har vi valgt at kompensere for vores udledning.

I GLS Denmark tager vi hensyn til den verden og det samfund vi bor i og vi har en ambition om at levere dine pakker med nulemission i 2045. Vi investerer allerede i ladestandere til elektriske varebiler og firmabiler, vi har købt certificeret grøn strøm siden april 2021, vi energioptimerer løbende vores bygninger og optimerer kontinuerligt på vores ruter, så vi kører færrest mulige kilometer og mindst mulig tomkørsel. Det er endnu ikke teknologisk muligt for os at fjerne alle miljøbelastende aktiviteter, hvis vi stadig skal levere dine pakker.

Nej, klimakompensation er en ekstra service vi tilbyder, når vores kunder køber eller sender en pakke med GLS Denmark.

Herunder fremgår det, hvordan de forskellige forsendelser er omfattet af klimakompensation.

National distribution (indleverede pakker), dvs. pakker indleveret af kunden på et GLS-depot i Danmark og distribueret af GLS Denmark til en adresse i Danmark

National distribution (afhentede pakker), dvs. pakker afhentet af GLS Denmark og distribueret af GLS Denmark til en adresse i Danmark

Nationale kurerforsendelser med GLS Express Denmark

Internationale kurerforsendelser med GLS Express Denmark

Importpakker, dvs. importpakker, som leveres af GLS Denmark. Hvis du har lager, butik eller webshop i udlandet, men anvender en label fra GLS Denmark, er pakken omfattet af vores kompensation

Eksportpakker, dvs. leveringen af eksportpakker frem til modtageradressen i importlandet

GLS Denmark kompenserer for den CO2e-udledning, som er genereret af vores transport af pakker og gods samt fra bygninger og forretningsrejser. Det betyder at følgende scope 1, 2 og 3 emissioner er inkluderet:

Udledning fra firmabiler, herunder elforbrug og well-to-wheel brændstofudledning (dvs. alle udledninger i forbindelse med produktion, distribution og forbrænding af fossile brændstoffer).

Drift af sorteringsanlæg, herunder primært elforbrug

Drift af bygninger og kontorer, herunder el-, varme- og vandforbrug, papirforbrug samt affald

Forretningsrejser

Transport af forsendelser, herunder:

 • National distribution (indleverede pakker), dvs. pakker indleveret af kunden på et GLS-depot i Danmark og distribueret af GLS Denmark til en adresse i Danmark
 • National distribution (afhentede pakker), dvs. pakker afhentet af GLS Denmark og distribueret af GLS Denmark til en adresse i Danmark
 • Nationale kurerforsendelser med GLS Express Denmark
 • Internationale kurerforsendelser med GLS Express Denmark
 • Importpakker, dvs. importpakker, som leveres af GLS Denmark. Hvis du har lager, butik eller webshop i udlandet, men anvender en label fra GLS Denmark, er pakken omfattet af vores kompensation
 • Eksportpakker, dvs. leveringen af eksportpakker frem til modtageradressen i importlandet

Vi beregner vores emissioner på koncernniveau baseret på GHG Protokollen, som er en privat, transnational standard for virksomheder til beregning af drivhusgasudledninger samt rapportering.

I GLS Group inkluderer vi scope 1, 2 og 3 udledninger i vores beregning.

Scope 1 = Direkte udledninger forårsaget af afbrænding af brændstoffer på virksomhedens område, af virksomhedens køretøjer og egen transportflåde

Scope 2 = Indirekte udledninger fra forbrug af indkøbt energi

Scope 3 = Andre indirekte udledninger, der kan tilskrives tredjeparter

De underliggende data til beregning af de emissioner, som udledes grundet vores forretningsaktiviteter, stammer fra den årlige, interne livscyklusvurdering, som udarbejdes for hele GLS Group.

Da vores transportaktiviteter udgør den største del af vores udledning, har vi særligt fokus på pålidelige beregninger af vores transportemissioner. Beregningen af GLS Groups transportemissioner udføres ifølge den europæiske standard DIN EN 16258, som er et rammeværktøj til virksomheder i logistikbranchen, der anvendes til beregning og deklarering af vores energiforbrug og udledning af drivhusgasser. Beregningen certificeres årligt af en tredjepart.

Samtidig anvender vi en well-to-wheel betragtning, hvor alle emissioner fra brændstofudvinding og -produktion til forbrænding er inkluderet i beregningen af vores transportemissioner. Dermed er den samlede udledning fra vores brændstofforbrug inkluderet i beregningen af vores udledning (well-to-wheel), og ikke blot den del som sker fra udstødningsrøret (tank-to-wheel).

GLS Group beregner alle emissioner som CO2-ækvivalenter (CO2e), hvilket betyder, at det ikke kun er CO2 som inkluderes i vores beregning, men derimod udledningen fra i alt syv forskellige drivhusgasser (3).

Vi beregner vores emissioner på koncernniveau baseret på GHG Protokollen, som er en privat, transnational standard for virksomheder til beregning af drivhusgasudledninger samt rapportering.

Når vi beregner vores CO2e-udledning fra vores forretningsaktiviteter, tager vi alle de kendte emissioner med, vi på nuværende tidspunkt har beregnet. På nuværende tidspunkt medregnes den CO2e-udledning, som er genereret af:

 • Vores transport af pakker og gods
 • Bygninger
 • Forretningsrejser
 • Firmabiler
 • Drift af sortering
 • Drift af kontorer
 • Transport af pakker
 • Indkøb af anlægsaktiver
 • Medarbejderpendling
 • Enkelte forbrugsfaktorer som vand og papir.

Der vil løbende komme flere emissionskilder til, i takt med at datakvaliteten øges og vi får større indsigt i de udledninger vores forretningsaktiviteter medfører.

GLS-koncernen beregner alle emissioner som CO2-ækvivalenter (CO2e), hvilket betyder, at udledningen fra i alt syv forskellige drivhusgasser inkluderes i beregningen. De syv drivhusgasser er hhv. kuldioxid (CO2), sulphur hexafluoride (SF6), metan (CH4), lattergas (N2O), nitrogentrifluorid (NF3), hydrofluorocarbons (HFCS) og perfluorocarbons (PFCS). Vi anvender denne opgørelse over udledninger, da det er i overensstemmelse med Greenhouse Gas Protokollens definition af CO2e.

Efter hvert kalenderår beregnes den samlede CO2e-udledning for hele GLS-koncernen. Disse beregninger danner baggrund for den mængde klimakreditter, GLS Denmark køber i samarbejde med ClimatePartner.

I praksis fungerer det således, at når et kalenderår er omme, så beregnes den samlede udledning i løbet af foråret det følgende år. Først når denne beregning er afsluttet, kender vi den udledning, som GLS Denmark har haft. Når vi anvender denne opgørelsesmetode, så giver det et gap på op til 1,5 år. Vi forudbetaler derfor for klimakreditterne, hvorefter de reserveres indtil vi kender vores reelle udledning. Hvis vores udledninger ikke stemmer overens med mængden af klimakreditter, justeres mængden af klimakreditter, så vi kompenserer for alle de udledninger, der forårsages af transport af pakker, samt CO2-udledningerne fra vores bygninger og forretningsrejser fra dette år.

De projekter GLS Denmark støtter med køb af klimakreditter faciliteres af vores partner, ClimatePartner. Virksomheden tilbyder klimahandling gennem deres portefølje af verificerede projekter. Ud over projekternes positive virkninger på klimaet, giver de også fordele for lokalsamfundene med udgangspunkt i FN’s Verdensmål.

ClimatePartner har udarbejdet en brochure der beskriver hvad klimaprojekter er, rettidig omhu, regulering samt en beskrivelse af standarder, bl.a. Verified Carbon Standard.

Læs brochuren eller om ClimatePartner .

Organisationen VERRA har standarden VCS, som fokuserer på undgåelse af emissioner (såsom skovbeskyttelse), mens CCBS certificeringen – som er en tillægs standard til VCS – fokuserer på sociale forhold.

Se vores certifikat fra ClimatePartner.

Verified Carbon Standard (VCS) har et stort fokus på de naturbaserede projekter og vedvarende energi. De er verdens mest anvendte drivhusgas (GHG) krediteringsprogram. VCS foretager investeringer i aktiviteter som reducerer og fjerner udledninger, forbedrer levevilkår og beskytter naturen. VCS har skrappe regler og krav, bl.a. tilpasning til ny videnskab og teknologier, transparent information om projekternes aktiviteter samt at udledningsreduktioner og -fjernelse er reelle, permanente, målbare og verificeret af uafhængige parter.

Læs mere om VCS.

Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS) har fokus på projekter som omhandler biodiversitet. At blive certificeret med CCBS indebærer forskellige regler og krav, da en CCBS-certificering påviser, at et projekt både tager sig af klimaforandringer, supporterer lokalsamfund og bevarer biodiversitet. Projekter som ønsker at indgå under CCBS skal gennemgå en udviklings- og vurderingsproces.

Læs mere om CCBS.

Klimakompensation er en betegnelse for projekter, der undgår eller reducerer CO2-udledning, og hvor det er muligt at købe klimakreditter i projektet. Køb af klimakreditter sker med det formål at reducere (fx plantning af nye træer) eller undgå (fx skovbeskyttelse) CO2-udledning i atmosfæren.

Hos GLS Denmark bekymrer vi os om vores indflydelse på verden omkring os og det samfund, vi er en del af. I vores bestræbelser på at opnå nulemission i 2045, klimakompenserer vi derfor som et supplement til vores løbende arbejde med at reducere vores CO2e-udledning. Når vi anvender klimakompensation, betyder det ikke, at vi reducerer vores eget CO2-fodaftryk. Det betyder, at vi køber klimakreditter i udenlandske projekter, som bevirker, at der undgås CO2-udledning i atmosfæren.

For at undgå CO2-udledning i atmosfæren, kan der fx købes klimakreditter i skovbeskyttelsesprojekter i områder, hvor der historisk har været foretaget omfattende fældninger, hvor der er økonomisk incitament til skovrydning med henblik på videresalg af tømmer, eller hvor der planlægges en udvidelse af infrastrukturprojekter som ikke tilgodeser skoven og dets økosystem. Fælles for de tre førnævnte scenarier er, at når virksomheder støtter disse skovbeskyttelsesprojekter, så kan NGO’er og andre organisationer arbejde for, at træerne ikke bliver fældet. Bliver et træ fældet, udledes dets opsamlede CO2 i atmosfæren, men hvis et træ ikke bliver fældet, forbliver dets bundne CO2 i træet. Da formålet med køb af klimakreditter i skovbeskyttelsesprojekter er, at træerne ikke fældes, og dermed fortsætter som en del af økosystemet, har skovbeskyttelsesprojektet resulteret i, at CO2-udledning til atmosfæren er undgået.

Og som et ekstra plus kompenserer vi automatisk for leveringen af de pakker, vores kunder og modtagere sender med GLS Denmark (1).

(1) Jf. ’Hvilke kilder til emission kompenserer GLS Denmark for?’

(2) Jf. 'Hvilke certificeringsstandarder anvender projekterne, som GLS Denmark køber klimakreditter i?'

(3) Jf. 'Hvilke drivhusgasser inkluderer GLS Denmark i vores klimakompensation?'

Klimakompensationsprojekter hos GLS

Vejen til nulemission

Vi er opmærksomme på vores indvirkning på miljøet. Derfor samarbejder alle GLS-lande om en grønnere fremtid for GLS. Dette har ført til initiativet Climate Protect, som forpligter alle GLS-lande til at reducere vores miljøpåvirkning ved at mindske CO2-udledningen.

elcykler gls

Yderligere miljøinitiativer

Vi mener, at alle initiativer mod en mere klimavenlig pakkelevering tæller. Derfor har vi samlet en række af de tiltag, som vi har indført.